Wandelingen en rijwieltochten in het Gooi en omgeving

hkloosdrecht

Beschrijving van 22 wandelingen en 5 fietstochten door het Gooi en omstreken

Prijs 50 cent (met kaart)

WANDELINGEN

EN

RIJWIELTOCHTEN

IN ---__ -

HET GOOI

EN OMSTREKEN

1929

A. N.W. B. TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND

HOOFDCONSULAAT: KEIZERSGRACHT 588- 590 - AMSTERDAM

SECRETARIAAT: PARKSTRAAT 18- 'S-GRA '/ ENHAGE


De A. N . . W. B.

Toeristenbond voor Nederland

plaatste en onderboudt, gebeel alleen. in ons land ruim 3 200 WEGWIJZERS

!angs de wegen en ongeveer 6so RIJWIELPADWIJZERS !angs de rijwielpaden.

voorts, in samenwerking met de K. N. A. C.. PLAATSNAAMBORDEN

bij de bebouwde kommen der gemeenten en W AARSCHUWINGSBORDEN

op punten, waar den toerist gevaar dreigt.

bevordert en steunt den aanleg van RIJWIELPADEN.

besteedt jaarlijks tienduizenden guldens voor WEGENVERBETERING en

OPRUIMING van VERKEERSBELEMMERINGEN.

ijvert voor bet beboud van NA TUURSCHOON in Nederland.

geeft uit voor WIELRIJDERS: Rijwielpadkaarten, Kaart van Nederland in

3 6 bladen, Boekjes Rijwieltocbten langs rustige we gen. Reiswijzer voor Nederland,

Rijwieltasscben enz.

geeft uit voor WANDELAARS: Wandelboekjes met omschrijving en kaarten

in kleurendruk der Bondswandelwegen.

plaatste en onderboudt tienduizenden wegwijzertjes en afstandsbordjes !angs

de wandelwegen.

zendt den !eden GRATIS bet gelllustreerd weekblad .. DE KAMPIOEN",

11ewijd aan bet toerisme; benevens bet jaarlijks verscbijnend HANDBOEKJE,

met tal van gegevens op bet gebied van Toerisme in Binnen- en Buitenland.

verstrekt den !eden GRATIS INLICHTINGEN, voor reizen in bet binnenen

buitenland, betzij per Trein, Auto, Motor, Fiets. Boot of te Voet. alsmede

GIDSJES en REISPLANNEN, samengesteld door bet Hoofdconsulaat.

i


W ANDELINGEN EN RIJWIELTOCHTEN IN

HETGOOI

EN OMSTREKEN

DOOR

Mr. A. W. STORK

PLAA TSVERV ANGEND HOOFDCONSUL

VAN DEN A. N. W. B.

3e UITGAVE

12e-27e DUIZENDT AL

1929

A. N. W. B. TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND

HOOFDCONSULAAT: KEIZERSGRACHT 588-590 - AMSTERDAM

SECRETARIAAT: PARKSTRAAT 18 - 'S-GRAVENHAGE


lAAT NIET.ALS DANK,VOOR'TAANGENAAM

DEN EIGENAAR VAN'T BOSCH DE SCHILLEN EN DE

Want, als die eigenaar herhaaldelijk achte:rgelaten papiere:n e:nz. moet Iaten op-­

ruimen, zal hij er wellicht toe overgaan om het bosch voor bet publiek af te

sluiten, waardoor tallooze natuurliefhebbers worden teleurgesteld. .. Neemt dus

Uw papierrommel enz. mede, of begraaft deze op ecn geschikte plaats in den

grond, zooals de kampeerders en de padvinders dit plegen te doen.

ROOKERS. Weest voorzichting ! Denkt om bet brandgevaar in de bosschen en

op de heide! Rookt liever niet daar waar zulks schade kan veroorzaken.

2


IN HOUD.

Spoorwegtarieven (Buurtverkeerkaarten en

Gezelschapsbiljetten naar het Gooi) . . biz. 4

Overzichtskaartje en lijst der Spoorwegen,

Tramwegen en Autobusverbindingen naar

en in het Gooi

Inleiding ..

Afbeeldingen van de Tableaux der Wandelingen

in het Gooi te Hilversum en

te Bussum

5

7-11

12

Wandelingen A-V .. · biz. 13-21 en 24-36

Overzichtskaartje der Wandelingen

blz.22en23

Vijf Rijwieltochten langs de Rijwielpaden

in het Gooi " 37-42

Overzichtskaartje van de vijf Rijwieltochten .. 44

Rijwieltocht naar de Loosdrechtsche Plassen

en de Vecht, met kaartje 46

Bijlage: Kaart van het Gooi 1 : 35.000 meter

Plattegronden van Hilversum en Bussum.

· 3


Reist per Spoorweg

Goedkoope eendaagsche Retourkaarten

voor Buurtverkeer

II III

AMSTERDA.M-N A.ARDENiBUSSUM . f 1.75 1.35 0.95

AMSTERDAM-HILVERSU\.f " 2.20 1.70 1.20

AMSTERDAM-BA.A.RN . " 2.70 2.10 1.45

UTRECHT-BA.A.RN (BUURTSTAT.)

1.35 0.95

UTRECHT-HOLL. RADING " 0.90 0.70 0.50

UTRECHT -HIL VERS UM " 1.35 1.05 0.75

HILVERSUM-NAARDBNtBUSSUM " 0.55 '0.45 0.30

Tienrittenboekjes

UTRECHT-BAARN (BUURTSTAT.) •••

II III

f 6.50 4.50

Gezelschapsbiljetten heen en terug

voor een dag (voor tenminste 10 personen)]

Prijs per persoon

AMSTERDAM-NAAR,DEN/BUSSUM

AMSTERDAM-HIL VERSUM • . •

AMSTERDAM-BAARN . • • • •

UTRECHT-BAARN (BUURTST.) . .

UTRECHT-HOLL. RADING ..•

UTRECHT-HILVERSUM ...••

HILVERSUM-NAA.RDEN/BUSSUM .

I

fl.45

" 1.83

"2.27

" -

"0.76

" 1.14

"0.45

II

1.15

1.45

1.80

1.15

0.60

0.90

0.35

III

0.81

1.02

1.26

0.81

0.42

0.63

0.25

Kent gij reeds

de goedkoope Rijwielkaarten

a 30 cent (bij 10 stuks tegelijk ••••• f 2.50)

voor het vervoer van tweewielers over

afstanden van ten hoogste 40 K.M.?

Vraagt inlichtingen aan de Stations!

i .


I

~'

.. ·····~ ......... .... •. · · · ·::~;

Jr

I

\~

A i lom~ t ~ r

,. .. ·

~poorw~ y

1r-amwe5

Aato6u.5 route

Prov(ncte.!Jrens

1&(', ~d v.d lVonde!nt.j ~ "

I tn lu.f G o o i en Omslr~A e,

esc .. Ce.~t.haa i Stahon

Jt , 5talun

J{ • Jla/l t! Tr_ Jt • rr a rn Stalt o~t.

A .W .S .

OVERZICHTSKAARTJE

1. Spoorweg Amsterdam Weesp·Naarden/Bussum-Hilversum

Baarn-Amersfoort

lA.

Hilversum-Hollanclsche Rading-Utrecht

2.

Utrecht-Bilthoven-Baarn

3. Tramweg Amsterdam-Muiden-Naarden-Laren

Gooische Stoomtram

4.

Hil versum-Laren-Blaricum-H uizen-Buss urn

Gooische Stoomtram

5. Autob.dienst Hilversum (Station)-Bussum (Brink)

6.

7.

8.

9.

's Graveland-Hdversum (Station)

's Graveland-Bussum (Station)

Bussum (Station)-Laren-Blaricum

Utrecht (C. S.)-Hilversum

5


INLEIDING.

De eerste uitgave van dit gidsje, waarin de ·heschrijvingen van

22 Wandelingen in het Gooi en Omgeving waren opgenomen,

met de bijbehoorende kaart, waarop de wandelingen met roode

lijnen en letters waren aangegeven, is verschenen in den

zomer 1925.

De A.N.W.B. heeft toen dit werk ter hand genomen, omdat

v66r .dien tijd in het Gooi zoo weinig wer·d gcdaan vooc de

wi.ndelaars. Aanduidingen V'Oor aanbevelenswaardige wandelingen

zocht men er te ver.geefs, terwijl het toch voor wandelaars

zoo uiterst moeilijk was om zich te orientecren en geschikte

wandelingen uit te vinden in het wamet van wegen

in het Gooi.

Voor de wielrijders daarentegen was er toen reeds verbazend

veel tot stand gebracht,. dank zij de Vereeniging voor aanleg

en onderhoud van rijwielpaden in Gooi- en Eemland. Door de

zorg van deze V ereeniging is er - met medewerking van den

A.N.W.B. en de Gemeentehesturen- in het Gooi en omliggend

gebied een uitgebreid net van voortreffelijke rijwielpaden ontstaan,

welke een voortdurend genot opleveren voor duizenden

en nog eens duizenden wielrijders. De A.N.W.B. - die het

initiatief nam tot den aanle.g van het eerste rijwielpad - heeft

deze paden bewegwij.zerd met de bekende paaltjes van beton,

,paddestoelen" genaamd. Deze paden leiden door streken van

het Gooi en aangrenzend gebied, welke voor de meeste wielrijders

totaal onbekend waren en welke, wat het natuurschoon

betreft, een ware verrassing voor hen oplever.den. Het verschijnsel

deed zich toen voor, dat de wandelaars, wegens gebrek

aan eiglen paden, in steeds toenemende getale van deze rijwielpaden

gingen gebruik maken. De rijiWieipaden zijn echter uitsluitend

voor wielrijders aangelegd •en bestemd. W an,ldelaars

worden op die pad.en ge1duld, maar meer ook niet. Ze zijn

daar volgens de wetteli.ke voorschriften verplicht voor de

wielrijders op zij te ·gaan en zoo noodig het rijwielpad te

v.erlaten. Dus behooren de wandelaars bij voorkeur niet van

·dre rij.wielpaden gebruik te maken.

Om deze redenen zijn wij er toe gekomen om in 1925 v.oor de

wandelaars hetzelfde tot stand te brengen wat de wielrijders

reeds bezaten in hun rijwielpaden, n.l. paden bestemd voor

wandelaars, nauwkeurig bewegwijzerd en op kaart gebracht en

leidende door de mooiste gedeelten van het Gooi en omsti:eken.

Het plan is uitgevoerd door den A.N.W.B. in samenwerking

met de Gemeente-besturen van Hilversum, Bussum, Naarden.

Hnizen, Blaricum, Laren, 's-Graveland en Baarn en de Bestnren

van de Vereenigingen tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer

van Hilversum, Naarden-Bussnm, Huizen, Laren en

Baarn. Voorts hebben het Bestuur van de Vereeniging Stad en

7


Lande van Gooiland en tal van eigenaren van particuliere terreinen

hunne zeer gewaat1deerde me.dewerking verleend.

In tegenstelling met de alom bekende zoogenarumde Bonds­

Wandelwegen, welke in verschillende gedeelten van ons land

zijn samengesteld in de gedaante van langgestrekte routes tusschen

ver van elkaar verwij·derde plaatsen (Amsterdam-Arnhem,

Zwolle-Oldenzaal enz.), vormen de Wandelingen in het ~ooi

een samenstel van korte routes, welke op een betrekkelijk

klein gebied, bet Gooi en naaste omgeving, zijn geconcentreerd.

Het aantal routes bedraagt 22, w elke gemerkt zijn met letters

A., B., C. enz. tot V. Deze routes hebben - met inbegrip van

de verbindingsroutes - een totale lengte van 208 K.M.

Als begin- en eind,punten van de routes zijn in volgorde gekozen:

Bussum, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, 's-Graveland,

Hollandsche Rading en Baarn en we! de spool'Weg-, tramof

autobusstations in deze plaatsen.

Dit systeem is jievolg·d niet alleen ten gerieve van de overtalrijke

Amsterdammers, die in ,hun tuin" het Gooi komJen

wandelen en die nu terstond bij het verlaten van de Stations

te Bussum, Hilversum enz. de keuze hebben tusschen een groot

aantal wandelingen, maar ook ten bate van de bewoners en

pensiongasten van het Gooi zelf, die, dank zij dit systeem,

de grootst mogelijke verscheidenheid in hun wandelingen kun­

DJen aanbrengen, te meer, d1aar de routes elkaar meestal kruisen

en door verbindinJ!sroutes onderling zijn verbonden, zoodat tal

van combinaties zijn te ma•ken.

Hieronder volgen eenige van de vele voorbeelden hoe men de

routes kan samenstellen:

1. Van Amsterdam ret0ur buurtverkeer naar Bussum. Van Station Ba11aa

wandelen volgens route A. naar Huizen. Terug naar Bussum vol~en1

route B. Per trein weer naar Amsterdam.

Men kan ook de tram nemen van Huizen naar Bussum, als men de wandeling

been en terug te ver vindt.

2. Van Amsterdam retour buurtverkeer naar Bussum. Vandaar wandelen

volgens route K. door Bantam naar Hilversum. Per trein naar Amsterdam

terug (kaartje enkele r eis Hilversum- Bussum).

3. Van Amsterdam oer tram naar Jan Tabak. Vandaar wandelen volgena

route D. naar Blaricum en volgcns route H. of I. van Blaricum naar

Laren. Per tram naar Amsterdam t erug.

4. Van Hilversum te voet naar 's-Graveland volgens M., terug per autobus

naar Hilversum.

5. Van 'Hilversum wandelen volgens route Q. naar Hollandsche Rading, per

trein of autobus terug, of te voet volgens route R.

6. Van Utrecht per trein naar Hollandsche Rading, vandaar wandelen volgens

route T. naar Baarn. Per locaaltrein via Bilthoven naar Utrecht

terug.

'

7. Van Amersfoort per trein naar Baarn. Vandaar wandelen naar HiiTersum

volgens r oute U., per trein naar Amersfoort t erug.

Natuurlijk kan men ook per auto, motor of rijwiel naar een

plaats van samenkomst van meerdere wandelingen rijden, om

van daaruit - na het vervoermiddel te hebben gestald - een

rondiwandeling te maken.

8


V'Oorbeelden van aanbevelenswaardige rondwandelingen:.

1. Van Station Bussum langs route D. tot W. 16; van bier langa de verbindingsroute

naar W. 22, langs route B. weer naar Station Bassam,

7.3 K.M.

2. Van Station Bussum langs route K. door Bantam naar W. 39. VoiJ!ena

route L. naar Station Bussum terug, 9.4 K.M.

3, Van Jan Tabak (Bosch van Bredius) langs den RijksweJ! tot Goolaclaa

Boer. Vanhier route D. volgen tot W. 19. Verder route E tot W. 20; daft

route F. tot W . 11. Volgens route B. terug naar Bosch Taft Bradino en

Jan Tabak. 9.2 K.M.

4. Van Blaricum langs route E . tot W. 20, Iango route F. naar Blaricam

terug. 4.9 K.M.

5. Van Laren volgens route H. naar Blaricum, vanhier langs route I. naar

Laren terug. 7.8 K.M.

6. Van Laren route P. volgen tot W. 50. Langs route 0. naar Laren teruJ!.

8. K.M.

7. Van Station Hilversum langs route L. tot W. 45. Terug langs route N.

10 K.M.

8. Van Station Hilversum route Q. volgen tot W. 53. Terug langs route R.

7.2 K.M.

9. Van Hoi!. Rading route R. volgen tot W. 53. Terug naar Holl. RadlnJ!

langs route Q. 10.1 K.M.

De wandelwegen zijn voor 't overgroote deel geleid langs bestaaade

wegen en voetpaden. De rijwielpaden zijn zooveel

mogelijk vermeden.

Hier en daar moesten er nieuwe paden word("n aangelegd en

bestaande verbeterd'. Danklbaar erkennen wij, dat de gemeentebesturen

oak op dit gebied alle mogelijke medewerking he:bblen

verleend.

De routes zijn bewegwijzerd met gee.maH!eerde metalen afstandsbordjes

en - voorzoover zij door lanen en bosschen

leiden - met dito letterplaaljes, welke aan boomen of palen zijn

bevestigd. Hieroruder vindt men daarvan eenige afbeeldingen:

--- 111

9


10

Op de heide en de akkers zijn de routes aangeduid door .middel

van in den grond gestoken paleo of buizen, zooals men ze

wei langs rijWiielpa,dien aantreft. Op enkele particuliere terreinen

zijn de merkteekens, op verz·oek van de eigenaars, achterwege

ge!aten. De bovengemelde afstandsbordjes zijn van

nummers voorzien. Bovendien ziet men op deze afstandsbordjes

afgebeeld het Bondsinsigne, benevens een insigne van de

V.V.V. binnen wier rayon het bordje is aangebracht. Op de .

Kaart vindt men aangegeven op welke punten deze afstandsbordjes

zijn geplaatst, zoodat men zich gemakkelijk kan orienteeren.

Tevens zijn op deze kaart aangegeven .d·e letters van de routes

en de afstandscijfers. Daardoor is het mogelijk bij het combineeren

van verschillende routes nalliWkeurig te berekenen

hoeveel de totale afstand bedraagt.

Bij de verkeershuisjes te Hilversum en Bussum en bij de Tramstations

te Laren, Blaricum en Huizen zijn Tableaux aangebracht

waarop de verschillende wandelingen van uit die plaatsen

zijn aangegeven. De tableaux van Hilversum en Bussum

vindt men op biz. 12 afgebeelid,

In de hieronder opgenomen beknopte routebeschrijvingen,

wordt gewezen op de bezienswaardigheden onderweg. Het

spreekt van zelf, dat men de routes evengoed kan volgen in

de richting tegenovergesteld aan die van de beschrijving.

De wandelingen zijn zeer verschillend van karakter. Sommige

leiden hoofdzakelijk d·oor bosch, zooais de routes G, K, L, N,

S, T ert V; andere vrijwel uitsluitend over het open veld, zooals

de routes I, 0 en P, terwijl de overige afwisselend door

bosch en over heide voeren.

Een aantal routes zijn rijk aan uitzichtspunten, zooals b.v. A,

B, D, F, 0, P, Q en R.

Bij het volgen van routes over 't open veld bij helder weer

dient men rekening te houden met den stand van de zon.

Wandelen 1met een laagstaande zon in het gezicht is hinderlijk

en beneemt veel van het genoegen.

Elke route-beschrijving is verlucht met een foto, welke het

karakter van de route beoogt weer te geven. Deze foto's zijn

genomen in verschillende jaargetijden, waar.rnede wij bedoelden

aan te toonen, dat men voor het maken van wandelingen niet

aan een seizoen gebonden is. W andelen kan men altijd! In 't

v·oor- en najaar en ook in den winter is de Iucht dikwijls opwekkender

dan in den zomer. En wat de natuur betreft: als

's winters de boo.rntakken bedekt zijn met rijp of sneeuw is

het bosch niet minder prachtig dan wanneer het prijkt in vollen

bladertooi. Zelfs een druilige Novemberdag verleent aan het

landschap een bijzondere sterm.rn.ing.

Wij hebben gemeend, dat dit werk het best zou kunnen beantwoorden

aan het doe! waanmede het is tot stand gebracht,

wanneer wij het gidsje met de kaart verkrijgbaar stelden voor

iedereen en wei tegen een geringen prijs. Wij hoopten hierrdioor

te bereiken, dat zeer velen, die tot ·dusver de mooie


plekjes niet wisten te vinden, deze zullen leeren kennen en bewonderen.

Wij zijn in dit opzicht niet teleurgesteld. Het gidsje heeft veel

aftrek gevonden. Tegen onze verwachtingen in geraakte de

voorraad van de 1ste oplaag van 10.000 ex. in den zomer 1928

plotseling uitgeput. Dit vond zijn oorzaak in het feit, dat na

een buitengewoon waardeerend oordeel in een veelgelezen

weekblad de vraag naar het gidsje buitengewoon was toegenom~n.

Wij hebb1en toen in allerijl een no01duitgaaf van 2000

exemplaren uitgegeven, waarin de foto's niet konden worden

opgenomlen, terwijl de kaart slechts kon worden uitgevoerd in

twee kleuren. Als compensatie voor deze leemten zijn wij toen

tegemoet gekomen aan den van verschil1ende zijden geuiten

wensch en hebben enkele Rijwieltochten langs de Rijwielpaden

in het ~idsje opgenomen.

Deze nieuwe, 3e uitgave verschijnt in een oplaag van 15.000

exemplaren.

In de beschrijvin!len van de Wandelingen moesten tamelijk vee!

wijzigingen worden gebracht in verband met den aanleg van

nieuwe strat~n en wegen. De wandelingen zelf konden bijna

alle intact worden gelaten. Aileen de routes L en M moesten

over een betrekkelijk kleinen afstand worden omgelegd, om

reden enkele lanen in het Corversbosch door den eigenaar

voor wandelaars zijn afgesloten.

De foto's zijn voor 't meerendeel door nieuwe vervangen.

De vijf Rijwieltochten uit de 2e uitgave zijn ook in deze editie

opgenomen.

Bovendien zijn er thans twee Overzichtskaartjes aan het gidsje

toe~evoegd, een voor de Wandelingen en een, voor de Rijwieltochten.

Als nieuwe bijdrage vindt men nog op de laatste blrudzijde een

beschrijving van een rijwieltocht langs de schilderachti~e Loosdrechtsche

Plassen en de Vecht tusschen Loenen en Vreeland,

terwijl op een afzonderlijk kaartje deze route in beeld is gebracht

met aanwijzing van de verschillende hotels, cafe's en

zweminrichtingen langs dit ,druk bezochte traject.

Wij hebben voorts rekening gt>houden met de grief dat in de

te uitgave te vee! adverlenties voorkwamen, waardoor het

aanzien van dat gidsje wer1d geschaad.

Onder de groote Kaart zijn thans uitvoerige plattegronden van

Hilversum en Bussum op~enomen, waarop de Jigging van de

verschillende openbare gebouwen, hotels etc. is aangegeven.

Moge dit werk er toe bijdragen, dat in steeds toenemende

mate zich het streven zal openbat'en om het zoo buitengewone

en zoo afwisselende natuurschoon van het Gooi zooveel mogelijk

in stand te houden.

Mei 1929. A. W. S.

11


12


Wandelpad bij Bussum.

WANDELINGEN

(K.M. = Kilometer. W. 22 = Wandel-wegwijzer met nummer.)

A

Bussum .... Sijsjesberg .... Huizen

'11.3 K.M.

A

Station Bussum ZZ., Gen. de la Reylaan, over de · ophaalbrug,

in het begin van den Brediusweg sdhuin reohts door

de Const. Huygenslaan (langs de. Gooisohe H.B.S.), over de

st~enen brug, daarna rechts •het Wandelpad voJ.gen (sc'hilderaohtige

waterpartijen), over het brugje rechtsaf langs 't WJater.

Aan het einde van het Wandelpa~d de 'tra~p op en liniksaf· langs

den Huizerweg naar Gooische Boer, Hier bij W. 3 rechtsaf langs

het Wan1delpa•d van den Rijksweg tot voorbij •de forlomrastering.

Nu linksaf en spoe~dig daarna rechts houden. Bij W. 4

links door de fraaie beukenlaan. (Aan het einde prachtig gezicht

over de laag gelegen weilanden op het Bosch van

Bredius). Bij W. 5 route G kruisen, dan door een dichtbegroeid

laantje en vervolgens rechtsaf door een beukenlaan naar W. 6.

Hier links den grirul:weg volgen. (Zeer mooi witzioht over de

akkers op de bossohen van Bikbergen). Voorbij de fr'aai geleg'en

villa's ·en den Bikbergerweg rechtsaf over het heideveldje,

den Langenhuizerweg in de bocht kruisen en dan het pad langs

den zandweg tusschen de dennen volgen. Bij W. 7 linksaf door

een kronkeleoo dennenlaantje naar den Sijsjesberg. (Uitgestrekt

panorama naar aile windstreken). Bij W. 8 rechtsaf en ·langs den

Botterwijnsche Weg, Parrewijnsche Weg. Nieuwe Bussumer

Weg en Breede Englaan naar het Station Huizen.

13


B

Vijver in hct bosch van Bredius.

Huizen ... Bikbergen ... Bussum

7.9 K.M. B

Van Station Huizen het do11p in door de Kerkstraat. Bij het

Geme·entehuis rechtsaf door de Lindelaan. Deze ongeveer

500 M. volgen en dan rechtsaf door de Nieuwe Kerklaan.

V66r de N. H: kerk links den zandweg volgen. 0.6 K.M. vanaf

deze kerk rechtsaf (route E. gaat rechtuit) Langs · akkerwegen

de hoogte op. Gaandeweg verandert het landschap en wisselen

de akkers a£ met heide en struikgewas. Mooi uitzidht richting

Huizen en de Zuiderzee. Op den dwarsweg rechtsaf en HlO M.

ve11der liniks langs den zoom van het dennenboschje. Het

rijw~elpa•d kruisen en bergop naar W. 12. Hier lin.ksaf (sa~n

met F.). Fraai uitzioht 'op de bosschen van Bikbergen en de

golvende heide. Langs een kronkelend pad tusschen hoog gras,

door struikgewas en een dennenboschje, vervolgens langs

een grindgraverij naar W. 11. Hier rechtsaf (route F gaai

links). Langs een slingerend pad over heide en langs boschjes

fmooi panorama). Den Langenhuizerweg kruisen. In het Bosch

van Bikbergen *) terstond links en dan rechtsaf .door fraaie

beukenlanen ·den heuvel op. Prachtige afdaling. Het pad langs

dien bosohzoom volgen, om de afrastering en door het smalle

beukenlaantje naar W. 6. Langs den Blaricummerweg. Bij W. 10

door de indrukwekkende beukenlaan en langs den vijver (zie

foto). Voorbij Hotel Bosch van Bredius linksaf; den Rijksweg

kruisen bij Hotel Jan Tabak (tramhalte), rechtuit Brediusweg

en Gen. de Ia Reylaan naar Station Bussum.

') N.B. Het Bosch van Bikbergen is leitelijk gesloten voor het publiek.

Ordelijke wandelaars mogen echter van den aangegeven wandelweg gebruik

maken, mits zij geen rijwielen en losloopende honden bij zich hebben. Bij de

ingangen van · het bosch vindt men geen wegwijzertjes.


c

De Zuiderzee.

c

Bussum-Valkeveen-Huizen

10.6 K.M.

Station Bussum, Gen. de Ia Reylaan, Brediusweg (wandelpad

Noordzipde). Bij W1 9. (Hotel Jan Tabak, tramhalt•e) den

Pijksweg kruisen. Langs Hotel Bosch van Bredius en door de

beukenlaan naar W. 10. Schuin links langs den Valkenveenscheweg.

V 66r de modelboerderij Oud Bussem links en bij de breede

oprijlaan van De_nnenoord rechtsaf langs den Bikbergerweg.

Op de volgende kruising linksaf, we.derom langs den Valkeveenscheweg

( op het kruispunt bij den Bondswegw. rechtuit).

Bij W. 13 ·den straatweg (tramhaHe) kruisen langs Drafna (hoogst

schilderachtige waterpartijen), de hoogte op en dan bij de witte

villa links houden. Over de brug rec'htsaf door .de Venuslaan

(privaatbezit; mooi uitzicht over •de .!age weilanden). Aan het

einde linksaf den breeden kunstweg naar Valkeveen (cafe,

landweg naar Zee). V66r de omrastering van Oud-Valkeveen

(W. 14) rechtsaf langs den verharden weg, voorbij het landgoed

Oud Naarden. Bij Theehuis Flevo linksaf naar Theehuis

Oud-Naarden (aan zee, uitzichtstoren). Daar reohtsaf fhet pad

naar Theehuis Zeezicht kruisen) en rechtuit naar W. 15. Hier

linksaf en spoed1g daarna weder links over een smal paadje

langs de.< boschrand, zandweg kruisen, langs een denneboschje,

op den grasweg linksaf voorbij het kampeerterrein van de

N. T. K. C. naar de Zuiderzee (zie foto). Rechtsaf, spoedig

·daarna de hoogte op en langs den ·steilen kustrand tot het

p rud met de rij boompjes. Dilt rechtsaf pl.m. 100 M. volgen dan

liruksaf naar het met te.gels geplaveide laantje. Rechtaf langs dit

laantje (Magdalenalaan), het Grenspad, Zeeweg, Oranje Weeshuisstraat

en Havenstraat naar het tramstation Huizen.

15


Bij het Kinder-Sanatorium.

Bussum,Crailoosche bosschen-Tafelberg-Blaricum

D

7.7 K.M. D

Station Bussum, Gen. de Ia Reylaan, over de opbaalbrug,

Brediusweg z.z. scbuin rechts door ·de Conslantijn Huygenslaan,

over ·de steenen brug en dan reabtsaf langs bet wandelpad

~scibilderadbtige waterpartijen); aan de overzijde van bet rustieke

brugje, recbtsaf langs 't water. Aan bet .einde van bet wandelpad

·de trap op en linksaf den Huizerweg vo'igen naar

Gooische Boer. Hier recbtsibouden en bet wandelpad van

den Rijksweg v'Olgen tot bet eimie van de fort-omrastering,

linksaf en terstond daarna recbtshouden. Op de !cruising van

lanen bij W. 4 redhtuit. V66r den Noorder Crailooschen Weg

:l'echtshouden, genoemden we!! kruisen en langs een smal

paadje in het Crailoosche Bosch. Door een warnet van slingerende

en elkaar kruisende. lanen met mooie kijkjes op bet

wiltte huis Oud Crailoo en BussUJm. De breede beukenlaan bij

W. 16 oversteken, dan weer door boschlanen naar W. 17

op bet beuveltje met bank bij bet Kinder-Sanatorium

(zie foto), waar de routes D. en G. elkaar kruisen.

Nu •het pad over de heide vdgen, de helling op. Op het hoogste

punt verrassend mooi vergezicht in de richting BLaricum­

Eemnes en Baarn. Den Boissevainweg kruisen. Bij W. 18 links

door bet dennenboschje. Voorbij den uitgang den Boissevainweg

en twee rijwielpaden kruisen en rechtuit koersen naar den

Tafelberg (van bet pbtvorm fraai panorama). Door een schilderacbtig

dennenboschje van Witzand naar den Bierweg en

recbtsaf langs dezen weg (zeer mooi uitzicht) afdalen naar

Blaricum. Door de Huizerstraat naar de tramhalte.

16


E

Op de heide bij Blaricum.

Blarkum~ Tafelberg~Huizen

48 K.M. E

Van de tramhaJte in Blaricum ·door de Torenlaan (tramrails

volgen) tot de N. H. kerk; hier rechtsaf langs den Heetweg,

aanvankelijk over een pad links van de boompjes, verder

langs een muHen weg, tusschen struikgewas den heuvel op.

Vanaf het kampje bouwland mooien terugblik op Blaricum.

Bij W. t!l rechtsaf door . het dennenboschje (sliJillen met route

D) daarna den Boissevainweg en twee rijrwielpaden kruisen

en rechtuit naar den Tafelberg (van het platvorm mooi

panorama, alhoewel het ui


Laantje bij Oud-Naarden.

Huizen-Zuiderzee-Sijsj esberg-W arandebergen-Blaricum

F

10 K.M. F

Station Huizen, Havenstraat, Oranje W eeshuisstraat, Zeeweg,

Grenspad, Magdalenalaan (t egelbestrating). V66r den afsluitboom

linksaf, 200 M. verder rechtsaf naar de Zuiderzee. Het

smalle pad op den rand van de hooge kust volgen. Voorbij het

kampeerterrein van de N.T.K.C. linksaf langs de afrast.ering,

daarna techts langs een grasweg, dan rechtsaf over

een voetpaJd naar den Oud-Naarderweg. Rechtsaf naar W. 15.

Hier links. Na kruismg van een rijwielpad door een fraai laantje

(foto). Vervolgens over de heide, door struikgewas, langs

zandheuvels en een complex van kleine villa's naar den Huizer

Tol W. 21 (trarnhalte). Links van den To! het pad over de

heide volgen, den Nieuwen Bussumer Grintweg oversteken,

langs het rijwielpad en spoedig daarna linksaf naar den Sijsjesberg.

Over den berg samen met route A. naar W. 7. Hier linksaf

en op de volgende splitsing schuin rechts langs het zandwegje.

Na kruising van liet rijwielpad rechts, bergop door struikgewas

naar W. 12. Hier rechtuit met route B. (mooi uitzicht op

de bosschen van Bikbergen) door een dennenboschje

lang~ een grindgraverij. Bij W. 11 linksaf, verderop wederom

een 1 ijwielpad kruisen, langs uitzichtrijke heuveltjes, mooie afdaling

naar W. 20. Hier rechtsaf ten oosten langs het dennenboschje

van Witzand. Bij de bank links. Na kruising van een

zandweg links en door het beukenlaantje. Den straatweg met

tramrails oversteken en het wegje naar de Waran.debergen

volgen. (Prachtig panorama richting Blaricum). Daama rechtshouden

en afdalen naar Blaricum langs Achterom; voor het

Postkantoor linksaf naar de tramrhalte Blaricum.

18


Laan van Bosch van Bredius en Crailoo.

Bussum-Trappenberg~Laren

G

8.6 K.M. G

T ot W. 10 zie de beschrijving onder route C. Hier rechtshouden

door de beukenlaan. In d eze laan rechtsaf over den akker en

langs fraaie boomgroepen (zie foto) naar W. 5, waar route A

wor dt gekruist. Terstond daarop den grindweg oversteken en dan

rechts het laantje volgen langs den begroeiden wal. Halverwege

in dit laantje linksaf, terstond daarna rechtsaf en even verder op

den driesprong linkshouden tot men bij W. 22 op den breeden

zandweg uitkomt. Dezen weg oversteken en de mooie dennenlaan

voLgen, welke verderop in een beukenlaantje overgaat.

Voorbij de bocht ziet men rechts den opgang naar den Trappenberg

(bosohgezicht). Met een boog om dezen berg en dan

linkshouden, door struikgewas, vervolgens rechts langs de afrastering

van het Amsterd. Kindersanatorium naar de breede

beukenlaan, Deze laan linksaf volgen tot de Oranje Nassaulaan

(heuveltje met bank, kruising van Route D, bij W. 17)

den grindweg oversteken en nu rechtsaf langs het dennenlaantje

tusschen dien grindweg en de heide. Linl{shoud~cn Koning

Willem III Laan. Voorbij den tweeden driesprong rechts het

dichtbegroeide pad door het bosch volgen. '1 wee lanen

en route I bij W. 23 kruisen; door de Prinses Julianalaan.

Op den Rijksweg linksaf langs de tramrails. Voorbij

het hoogste punt van den Ri;ksweg rechtsaf Lange Wijnen.

Bij W. 24 linksaf .. Hein Duvel", op het Brinkje eveneens, door

het R1>zenlaantje w2er naar den Rijksweg, rechtsaf en spoedig

daarna :inks ,dJoor den Ouden Naarderweg, rechtshouden Tafelbergweg,

Naarderstraat. Op den ·Brink rechtsaf langs den

Stationsweg naar het Tramstation te Laren.

19


H

Mauve-vijver bij Laren.

Laren..-Blaricum

3.9 K.M. H

Van het tramstation Laren over den Stationsweg en bij

W. 25 op den Brink rechtshouden, voorbij Hotel Hamdorfl

en de Nieuwe R. C. Kerk tot het Gemeentehuis; hier bij

W. 26 linksaf den Eemnesserweg volgen tot voorbij het Ziekenhuis,

dan schuin links in het smalle laantje tusschen kreupelhout

(Jagerspad). Steeds rechtuit tot het pad op een zandweg

uitkomt. Spoedig daarna, aan het einde van dien weg,

links het smalle voetpad V'o1gen tusschen houtgewas, langs de

afscheiding van het He!"stellingsoord ,Bosch en Heide". Bij het

verlaten van ·dit paadje langs de afrastering door de zandverstuiving,

het rijwielpad kruisen, langs .den Mauve-vijver. Voor-

. bij de wiltte bank rechtsaf langs het rijwielpad en terstond

daarna links naar een dennenboschje. Dit rechtsaf volgen.

Aan de andere zijde schilderachtig duinlandschap. Linksaf het

sintelpad volgen. Waar zich dit splitst rechtshowden langs den

zoom van het boschje. Het pad komt uit op den Heideweg. 0p

den eersten driesprong rechts langs den Zwaluwenweg; op de

volgende splitsing linkshouden. Te Blaricum linksaf langs den

Verbindingsweg en dan rechtsaf door de .Torenlaan naar de

tramhalte midden in het dorp.

20


I

Leemzoolsche weg

Blaricum ~Crailoo ~Bussum

Laren

8.2 K.M.

7 .7 K.M.

Blaricum (traJmihaJte}-Torenlaan.. Bij de N. H. Kerk rechtsaf

Heetweg en terstondN

Wandelingczn

in ·

GOOI- & EEMLAND

Schaal

~. . .. 1 ~

K,M,

___ Wandeltn.g

=== Spoorweg

--- Tra.mwe._g

-------- Verb,·nd,.ny.t.r#uie.t

K~rk

WANDELINGEN: K.M.

:ssum_SjsjesJtrj_Huizen ..... 7 .•

n_Kinder San._Bussum .. - 8._

1"-· nus sum _Vallceveen. Huizen .... I 0.~

Bussum_Crail.bo>Schen.Blar{cum. 1.$

E.Blancum]afelberf_Huiun .•. 4.1

FHuizen_luidtn.u _ Blar{cunt. -10.!1.

.'\G. Bussum_Boschu.Bredius_lartn .. 8.3

H. Lartn _Biaricum. .............. 3 . ~

I. lartn ... Blaricum _Bus sum .. 9.8

. Bussum_(ra:il.hruJ_Kdvasum B.%

K. Buuu m _Banlam_Hdvtr>um .. 10. I

Ll!:i {vt ruan_SI'andersw._Bussum. I 0.'1


.c •• zL .... t

................

.•.

\

...

' I

..

··•··

•.

. ... . ····•

'(

• .

•.

..

\.

;

i

..

: .•.•.•.•.•.•.•.•. !~~.~. : !.~~.':'.~ •.•.•.•...•.•.•.•.• ~

F> . L~~~~-~c~~;i 6;u-;_'Hfi~~:~~~: : ;::

~ . Htlvusum.Koorne&oej.K.liadinj. 1.1

R Jlollandsche /ladi".J.ffdversum. e.q

s.H.RadinJ.l Vuursche..lft:luersum t o.1

T.HRading.l. U,ursclre .Baarn .. tlt.V

U. B a" rn. 6r Kievdsdai.Hilvers ... tt.!i

v.HiluersLtm.Blu.LLartn ...... 9.,

tU ..

A.W.S.

~~--------------------------------·----------------------------------~


J

Aan bet Dievenpaadje bij Hilversum

Bussum,...Crailoosche Brug,... Hilversum

8.1 K.M.

J

Van Station Bussum door de Vlietlaan. Linksa£ Eslaan. Bij

het Wilhelminaplein recbtsa£ Brinklaan. V oorbij Hotel de

Rozenboom (W. 31) en de R. C. kerk. 400 M. verder links:af

Singel. Op de eerste kruising recbtsa£ Laarderweg ( eerst

straatweg, ver,derop verbard pad langs een zandweg), door

boscbjes naar de bei,de. Hier rechtsbouden en het zandwegje

over de beide volgen in de ricbting Hilversum. Ri~wielpad

kruisen; naar den steil afvallenden ran~ van de beide. Mooi

uitzicbt op bet spoorweg-emplace.ment en de ijsbaan van

Hilversum met bosscben op den acbtergrond. AfdaJen en daarna

weer bPrgop naar .den Crailooschenweg. Dez•en kruisen en

terstoiiJd daarna recbtsaf naar W. 32. Rechtuit over de Crailoosche

Brug. Aan de overzijde, op bet kruispunt van verscbillende

wegen, linksaf, te zrumen met route K, langs de afrastering

van Heidenheuvel. Recbtuit langs bet Dievenpaadje (bet

gebouw met bet torentje aan de linkerband is bet Gemeentehuis

van Stad en Lande van Gooiland). Het Dievenpaadfe tot

bet einde volgen (bovenstaande foto is genomen vanaf dit pad,

evlen v66r bet boogste punt. Dan linksaf en terst.ond daarna

recbtsaf langs bet boscbje (voorbij een bank). Bij W. 33 langs

den Hooge Naarderweg. Steeds recbtuit. Bij W. 34 den 's Gravelandscheweg

volgen naar den Kerkbrink te Hilversum. Hier

IW. 35) linksaf in de Kerkstraat, linksaf Groest, recbtsaf Stationsstraat

naar bet Station Hilversum.

2i


Melkweg bij Bantam.

Bussum-Bantam-Hilversum

K

11.9 K.M. K

Bussum Station, N. 's-GraveLweg rechtsa£ Graaf Wichmanlaan.

links a£ Parklaan. Bij het plantsoentje rechtsaf' Boschlaan. Linksaf

Koningslaan; in de tweede bocht rechtuit HeuTellaan. Voorbij

de scherpe bocht rec'htsaf Koedijklaan (uitzicht op de bosschen

v. 's-Graveland) rechtsaf Breedelaan. Aan het einde rechtsaf door

het dennenboschje; Nieuwe 's-Gravelandschewcg oversteken naar

W. 36. Rechtsaf langs den boschzoom, den grindweg oversteken

en schwin rechts over e·en heidepad tusschen dennen (talrijke

paden) naar het dennenbosch van Bantam. Bij W. 37 rechtshouden

naar den ingang van het afges1oten terrein van Bantam.

*) Door dit prachtige park en bosch (wegw. volgen) en het

door den zuidelijken uitgang verlaten en dan linksaf naar W.

38. tl Verder langs den Melkweg, voorbij W. 39 tot W. 40. Hier

op de kruising links, terstond daarna rechts langs den bosch-

2ioom, even verder weder rechtsaf door de beukenlaan naar

de Spanderslaan. Linksaf! In deze laan rechtsaf weer door een

fraaie beukenlaan. Na 400 M. linksaf langs een pad door het denruenbosch.

Bij een kiosk den Nieuwen Bussumer Grindweg

kruisen en schuin rechts het heidepad volgen. Links-, daarna

rechtsaf langs de afscheiding van Heideheuvel. Rechtsaf langs

den Hoogen Naarderweg. Mooi uitzicht. Voorbij W. 41, W. 42

en W. 33. Dan linksaf door de Borneolaan Rechtsaf Sumatralaan.

Linksaf Koninginneweg, rechtuit Korte Achterom naar

het Station te Hilversum.

•) Eigendom der Gemeente Bussum, wandelkaarten verkrijgbaar ter Secre·

larie; loegangskaarten ad f 0.10 bij de tuinmanswoning aan den ingan~.

t) Komende van Hilversum bij W. 38 rechtuit wandelen (langs den Melkweg)

naar W. 38. Hier rechts houden.

25


L

Bij de brug in het Spanderswoud

Hilversum~Spanderswoud~Bussum

10 K.M. L

Station Hilversum. Bij de kiosk V.V.V. linksaf Stationsstraat,

Link'Saf Groest, rechtsaf Kerkstraat naar den Kerkbrink (W. 35).

Hier rechtsaf 's-Gravei.Weg. Bij W. 34 linksaf Alb, Perkstraat,

Zen weg links Spieghellaan. Rechtsaf Peerlkamplaan, eerst

langs een fraai plantsoen, daarna door een laan van hoog geboomte.

Op den Boomberg rechtshouden en vervolgens door

het laantje van oude beuken. Bij W. 43 den Schuttersweg oversteken

en weer door een prachtig laantje van zware beuken.

Op de eerstvolgende kruising van boschlanen rechtsaf (geen

wegwijzertjes) door het Corversbosch. De toegangsweg van

Gooilust kruisen. Aan het einde rechts houden langs de

prachtige beukenban, den Corversweg, naar W. 44. Hier den

's-Gravelandscheweg kruisen. In het begin van den Ouden

Meentweg bij de kiosk rechtsaf door de Boschlaan. 150 M.

verdcr linksaf naar het Spanderswoud. In het begin van het

bosch linksaf met een bocht langs den vijver (afdalen naar de

bank!) vervolgens rechtuit naar W. 45. Hier linksaf over de

brug het Ankeveensche Pad volgen. Op de 2e kruising, W. 46,

rechtsaf (dennenlaan). Bij W. 40 linkshouden en samen met

route K langs den Melkweg naar W. 39. Hier schuin rechts het

pad over de met dennen begroeide heide volgen. Steeds rechtuit

tot den grindweg. Dezen overstekien en dan schuin links

weder langs een verhard pad. Op het heuveltje (bank) linkshouden.

Bij W. 36 in het boschje rechtshouden. Langs den

Nieuwe 's-Gravelandscheweg (voo11bij de schilderachtige Kom

van Biegel) naar het Station te Bussum.

26


M

Bij 's-Gravenland

Hilversum ~ Corverslaan / s ~ Graveland

7.1 K.M. M

Station Hilversum. Bij de kiosk V. V. V. links a£ Stationsstraat,

linksaf Groest, rechtsaf Kerkstraat. Op den Kerkbrink

(W. 35) rechtuit door de Havenstraat. Voorbij de diepliggende

havenkom rechtsaf den Taludweg volgen, hoog hoven de

Gooische Vaart (mooi uitzicht). Aan het einde van den Taludweg

v66r de fabriek schuin links eerst kunstweg daarna zandweg

v66r de fabriek schuin links Joor de· Bodemanstraat, daarna

langs den zandweg met rijwielpad. Ruim 1 K.M. verder bij

het Hockey terrein rechtsaf. Pij padclestoelwijzer 134 over de

hooge brug. Aan de andere zij de rechtsaf den kunstweg volgen

tot voorbij den ingang van het kerkhof, dan links langs het pad

tusschen cie beuken naar C: e Corverslaan. Deze prachtige laan

in haar geheele len ~ te vol~en, voorbij de toegangslaan van

Gooilust en de boschwachterswoning. Bij W. 44 linksaf langs

den 's-Gravelandsche Weg (zie foto). voorbij de bu:tens Jagtlust

en Landbosch (links) en Hilverbeek, omringd door eeuwenoud

geboomte (rechts). Bij de muziektent rechtsaf naar W. 48

te 's-Graveland,

27


Vijver in het Spanderswoud

's Graveland~Spanderswoud~Hilversum

8.1 K.M.

N

Van W. 48 te 's-Granland in noordelijke richting door het

N

dorp. Bij de her berg Quatre Bras rechtsaf langs het · A,nkeveensche

Pad. (M·ooi uitzicbt op weilanden en bosschen aan

weerszijden van den weg). Op den Ouden Meentweg uitgekomen

even rechts en dan schuin links het Ankeveensche Pad vo'lgen

tot W. 46. Hier rechtsaf door het bosch, een laantje kruisen en

afdalen naar een kleinen vijver. Aan de teg:enovergestelde

zijde van -bet boschje de rustieke trap op en dan liruks den

grasweg over den begroeiden wal langs het weill•and volgen. Bij

de bank rechtsaf, daarna linksaf langs den vijver weer naar

het Ankeveensche Pad. Rechtsaf over ·de brug. Aan de overzijde

bij W. 45 boVJen langs den vijver, eerst c1oor loofhout,

daarna afdalen door een denneiJJboschje naar den vijver. Langs

dezen verder (zie foto, welke genomen is van de ov·erzijde) en

dan weer de hoogte op, voorbij de zandgraverij, rLinksa£ nogmaals

la:ngs het Ankeveensche Pad. Aan het begin van het

Nimrodpark linksaf langs den zandweg tot den Bussummer

Grindweg. Dezen rechtsaf volgen tot het Theehuis. Hier linksaf

door de WittekruislaaiL Na een kruising en een splitsing

rechtsaf langs den Domeinweg (verrassend uitzicht richting

Laren). Bij W. 41 recMsaf langs den Hoogen Naarderweg. Bij

W. 42 rechtsaf Akkerweg. Linksaf Centuurbaan (prachtig uitzicht

over de heide). Rechtsaf Koepelweg, Linksaf Jacobus

Penklaan. Rechtuit Trompenbergerweg (rechts Palace-Hotel) en

bij W. 47 links langs den 's-Gravelandscheweg - voorbij

W. 34 - naar den Kerkbrink. Hier (W. 35) Linksaf i. d. Kerkstraat,

linksaf Groest, rechtsaf Stationsstraat naar het Station.

28


Gcmeenlandshuis van Stad en Lande van Gooiland.

Hilversum-Grindberg-Laren

0

9.1 K.M. 0

Station Hilversum. Bij de kiosk V.V.V. linksaf. Stationsstraat,

links·af Groest, rechtsaf Kerkstraat naar den Kerkbrink

W. 35. Hier rechtsaf 's-Gravelandscheweg. B. W. 34 rechtshouden:

Hooge Naarderweg. Bij W. 33 rechtshouden lan~s het

boschje Bij de bank linksaf en terstond daarna rechtsaf langs

het Dieven.paadje. V oorbij het Gemeenlandshuis van Stad en

Lande van Gooiland (zie foto); bij den spoorweg linkshouden,

rechtsaf over de Crailooschebrug. Bij W. 32 wederom rechisaf

aanvankelijk langs e·en kaarsrecht pad, daarna linkshouden,

parallel hienmede langs een meer kronkelend pad over de

heide. Bij W. 49 rechtuit, daarna het rijwielpad kruisen en over

het zandwegje langs de akkP.rs verder. Voor de groene paal

lin~shouden en langs de westelijrke afrastering van het pompstation.

Bij W. 50 rechtsaf nu langs de noordelijke afrastering.

Den Laarderweg kruisen benevens het rijwielpad, daarna linksa£

langs het wandelpad parallel met den Laarderweg. Aan het

einde van de afrastering van het pom>pstation der gemeente

Utrecht rechtsaf langs de noor·delijke afscheiding van dit pompstat~on,

daarna rechtshouden en het karrespoor over de heide

volgen naar d.en Grindberg (prachtig uitzicht eerst op Hilver­

SUtlii daarna over de heide met het W aschmeer, Baarn, Eemnes,

.Aimersfoort enz. op den achtergrond). Na eenige bochten het

rijwielpad kruisen, vervolgens door struikgewas naar het Plein

1919. Mooie afdaling langs den Engweg, (den nieuwen Rijksweg

kruisen) Molenweg, Hilversumscheweg naar het tramstation

te Laren.

29


p

Brink le Laren

Laren-Steenbergen-Hilversum

7.3 K.M.

p

Van het Tramstation te Laren door den Stalionsweg naar den

Brink (zie fot,o). Hier bij W. 25 linksaf Naarderstraat, rechtshouden

Tafelbergweg, linkshouden Oude Naarderweg, over een

korten afstand den Rijksweg volgen en dan linksaf dooil' het

Rozenlaantje. Bij de boomengroep rechtshouden: ,Hein Duver'.

Bij W. 24 linksaf langs 'den nieuwen weg, even verder rechtsaf,

daarna het rijwielpad en den grintweg, welke naar een villa

leidt, kruisen; door de boschjes langs Steenbergen, rechtshouden

Houtweg, vervolgens het pad eerst ter rechterzijde

daarna ter linkerzijde van den Verlengden Houtweg volgen.

Den nieuwen Rijksweg kruisen. Voo11bij het Hooipaadje uitzicht

over de heide op de torens van Naarden en Bussum.

Aan het einde van de boschjes aan de linkerhand linksaf

langs het rijwielpad, voorbij een bank tot den zandweg Hoefloo.

Nu schuin rechts het karrespoor over de heide volgen (linksom

een zandkuil), den Doodweg kruisen. Op den breeden zandweg

uitgekomen linksaf langs dezen (recht aan op den schoorsteen

van het pompstat,ion en de ijzeren torens van de Seintoestellenfabriek

te Hilversum). Afdalen met fraai vergezicht op Hilversum

en den Trompenberg. Bij W. 50 rechtshouden 'langs de

westelijke afrastering van het pompstation. Hier voorbij rechtshouden,

het rijwielpad kruisen en het pad langs het struikgewas

en de akkers volgen. Bij W. 49 linksaf over de hei,de, daama ·

langs struikgewas naar den Ouden Bussummerweg en langs

dezen in de richting Hilvers1111ll. Rechtuit Simon Stevijnweg,

Naarderweg. Bij de spoorwegbrug rechtsaf over de rails naar

het Station te Hilversum.

30


Aan hel Tienhovensche Kanaal

Hilversum-Eindegooi.-Holl. Rading

Q

8.6 K.M. Q

Station HUversum. Bij de k1iosk V.V.V. linksaf Stationsstraat

wederom linksaf Groest Bij W. 32 rechtuit langs de Emmastraat,

in het zuideinde rechtshouden Utrechtsche Straatweg

('westzijde), BOO M. ver.der rechtsaf door de Diependaal~che

Laan (uitzicht op de hooggelegen nieuwe Zuidelijke wijk van

Hilve:l'sulm). Op de eerste kruising linksaf langs den Holle Weg

naar Hoogt van 't Kruis. Steeds rechtuit door boschjes het

zandpa'd volgen. De Eikenlaan kruisen. Op den driesprong bij

W. 53 linksaf (fraai uitzicht op Hoorneboeg), voorbij de

Sparrenlaan ·(waarin route R. afbuigt) naar de heide. Schuin

rechts op een voetpad over de heide naar Hoorneboeg, rechtshouden

buiten langs de afrastering van dit landgoed (prachtig

uitzicht in de richting Loos•drecht en Utrecht). Steeds langs de

afrastering tot het zuidelij.ke toegangslaantje (afgesloten door

ijzerdraad). Rechts iangs dit laantje een smal heide-pad volgen.

Op het kruispunt van zandwegen het verlengde van gemeld

laantje volgen tot het schilderachtige Tienhovensche Kanaal

(zie foto). Rechtsaf langs dit kanaal tot ·den kunstweg en dezen

linksaf volgen langs de kleine boe11derij Eindegooi. 250 M.

voorbij deze boerderij rechtsaf *) langs de oprijlaan - tusschen

hooge sparren - naar Hotel-Rest. ,Eindegooi" (W. 54). Van

hier door een laan in oostelijke richting. In deze laan rechtsaf

lang ·de prachtige Slingerlaan naar de Holl. Rading (W. 55).

· met het cafe van dien naam.

') Aileen toegankelijk vodr hen, die hun . lidm. kaart A.N.W.B., of een

toegangskaart, algegeven door den Heer E. H. D. losinger, te Pijnenburg

(gem. Soest), bij zich hebben.

Rooken verboden I

31


R

In het bosch nabij Zwaluwenberg

Holt. Rading~Zwaluwenberg~Hilversum

8.7 K.M. R

Van Hollandsche Radinjl den Sintelweg ten oosten van den

spoorweg rurm 500 M. volgen. Dan, bij W. 56 linksaf over den

Zwaluwenberg. Op de kruising linksaf door de laan met rijwielpad.

V 66r de spoorwegviaduct rechtshouden, ten oosten langs

den spoorweg, dezen 600 M. verder oversteken, terstond daarna

bocht rechts, nu ten westen langs den spoorwe·g en op de eerstvolgende

splitsing aan het einde van de afrastering linkshouden

door bosch (zie foto). V66r den Utrechtschen Straatweg rechtsaf

,door de fraaie laan van eiken, beuken en berken. Op den

zandweg met ri;wielpad uitgekomen (W. 69) linksaf, (rechtsaf

over den spoorweg en dan links leidt de 'mooie verbindingsroute

van R naar V) weer naar Utrechtschen Straatweg en dezen

rechtsaf 150 M. volgen naar Hoogt van 't Kruis. Dan linksaf

Berkenlaan, weder linksaf Sparrenlaan. Aan het einde rechtsaf

naar W. 53 (hank). Links (fraai uitzicht in de richting Loosdrecht).

Steeds langs en door eikenhakhout op Hoogt van 't

Kruis, daarna door een dennenboschje. Aan den westelijken

rand van dit boschje rechtsaf langs Hoomboegsweg (goed begaanbaar

pad langs den zandweg). W eder rechtsaf langs dej

Diependaalschelaan, voorbij een nieuwe kerk, op de kruising

linksaf Eikbosscherweg. Voorbij de volgende kruising schuin

rechts door de Frans van Mierislaan. Aan het einde linkshouden

door de Vermeerlaan.. Deze laan eveneens tot het einde

volgen langs de Huishoudschool. Bij de U.L.O. school rechtsaf

Rembrandtlaan. Linksaf Nassaulaan. Bij de R. C. kel'k linksaf

Emmalaan en dan rechtuit Groest (v·oorbij W. 52). Rechtsaf

Stationsstraat naar het Station te Hilversum.

32


s

He! Kommetje

Holt. Rading~Gr. Kievitsdal~Hilversum

11.5 K.M. 8

Van Hollaadsche Rading den Sintelweg ten oosten van de spoorlfjn

volgen, ver.derop gaat ·de:!ie sintelweg over in een zandweg

met rijwielpad. Voorbij W. 56 steech; den hoofdweg volgen tot

W. 57 bij het theehuis , de Paddestoel". Hier H.nksaf langs het

verharde pad door het smalle dennenboschje in de gemeente

Maartensdijk. Aan het einde van ·dit pad, bij W. 58, linksaf

langs den Lage Vuurscheweg. Op de kruising bij het hek (.driesprong

van rijwielpaden) rechtsaf de laan langs de provinciegrens

volgen, voorbij W. 59 (C~oschoord, route U buigt

hier af naar Hilversum). Bij Hotel-Cafe Groot Kinitsdal schuin

links door het paadje en bij het theehuis ,In die Dennen"

(W. 59) ·den straatweg Hilversum-Baarn kruisen. Steeds lang•

de provinciegrens. Voorbij W. 61 over den spoorweg. ruim

300 M. verder, waar het rijwielpad naar links afbuigt, rechtuit.

Even voor het rijwielpad naar Baarn linksaf en te11stond daarna

rechtsaf langs het rijwielpad tot W. 62. Hier linksaf la~s het

boschpad *) voorbij het schilderachtige ,Kommetje" (zie foto)

door bosch langs begroeide duinen en het Waschmeer (links

bosschen) en vervolgens over den Lieberger weg voorbij vloeivelden

en fabrieken. Op de kruising linksaf, over den spoorweg,

daarna rechtsaf langs den Oude Amersfoortsche Weg

voo11bij de R. C. Kweekschool, weder over den spoorweg.

Steeds rechtuit. Emmastraat, Groest (voorbij W. 52). Rechtsaf

Iangs de Stationsstraat naar het Station te Hilversum.

') Particulier terrein, aileen toegankelijk voor ordelijk publiek.

33


T

Tusschen Pijnenburg en Hotel de Grift

Holl. Rading-Lage Vuursche-Baarn T

13.3 K.M.

Tot W. 57 conform route S. Hier bij het Theehuis ,de Paddestoel"

rechtuit langs een mooi pad door dennenbosschen. Een

rijwielpad kruisen daarna linkshouden naar Lage Vuursche

(W. 63. Van hier kan men langs den Lage Vuurscheweg naar

W. 58 wandelen en verder route S of U naar Hilversum volgen).

Rechtsaf en 200 M. ver.der linksaf door de breede laan met rijwielpad.

Aan het einde rechtsaf door een prachtige laan naar

den Soestdijker Straatweg bij Huize ,.Pijnenburg". Hier bij W.

64 linksaf aen Socstdijker Straalweg volgen tot Hotel Rest. de

Grift (fraai uitz-icht, zie foto). Linksaf over het erf van Hotel

de Grift, daarna rechtsaf de boschlaan volgen. *) In het beuhmbosch

linkshouden, vervolgens door een dennenbosch tot het

pad op een dwarsweg uitkomt. Hier rechtsaf naar de afscheiding

van het bosch bij bet Kon. Palei11 Soestdijk. Linksaf

langs dit hek. Den hoek om steeds het hek volgen over

zandheuvels tot de Domlaan. Linksaf door deze laan. Spoedig

daarop rechtsaf door de Sophialaan. Voor het hek schuin links

door de 2de Amalial&an. Na kruising van de Hendriklaan

wederom langs de afscheiding. Het Reigerslaantje oversteken.

Voorbij een heuvel en dan op het kruispunt van wandelwegen

rechtsaf. Voor de afscheiding linksaf en dan rechtsaf langs

den Rijksweg tot v66r het Koninklijk Paleis. Hier (200 M. voor

Hotel Trier) linksaf. Bij de Naald wederom linksaf langs den

grindweg. In de bocht nogmaals linksaf in het Baarnsche Bosch.

Voorbij de Kleine Kom, dan rechtsaf door de hoofdlaan, langs

de Groote Kom naar den Straatweg. Hier rechtsaf, langs het

Buurtstation, over den spoorweg naar het Station Baarn.

') Toegangsvoorwaarden zie noot onder Route Q. Rooken verbodenl

34


u

Vijver van Groeneveld

Baarn-Groeneveld-Hilversum

11.7 K.M. u

Van het Station Baarn door den Koningsweg, links a£ Prins

Hendriklaan, rechtuit Nieuw Baarnstraat, linksaf Eemnesserweg.

Voorbij de oprijlaan v'an de villa Rusthoek (rechts).

Uitzicht op Eemnes. Daarna door de indrukwekkende Heemstralaan.

Op den Amsterdamschen straatweg rechtsaf. Voorbij

Hotel Groeneveld (W. 65) lin'ksaf door de breede oprijlaan van

kaarsrechte zware eiken tot v66r het Kasteel Groeneveld.

(N.B. de wan'deling langs· Groenevefd is aileen toegankelijk

voor ordelijke wandelaars zonder rijwlielen en honden). Hier

rechtsaf in de dwarslaan en spoedig ·daarna linksaf door de

laan langs de breede gracht. Aan het einde linkshouden en

het wandelpad langs den - hier smallen - vijver volgen.

Vervolgens door een prachtige beukenlaan voorbij een brugje

naar het breede gedeelte van den virver (zie foto). Langs dezen

vijver tot v66r den heuvel begroeid met eeuwenoud geboomte.

ffier op de kruising van paden rechtsaf tusschen laag struikgewas

naar de lange laan. Linksaf langs deze. Over den spoorweg.

Bij W. 60 linksaf. (Men k.an ook de kortere route rechtuit

volgen). Den straatweg bij het Theehuis In de Dennen kruisen,

daarna langs Hotel Rest. Groot Kievitsdal en de laan voorbij

het Golfterrein volgen tot W. 58 bij Cafe Boschoord. Hier

rechlsaf langs den grindweg, door een mooi beuk•en!bosch, na

eenige bochten door den to!, steeds rechtuit, een zandweg met

rij.wielpad kruisen; idem een villapark, daarna over een heideveldje

langs het sportterrein naar den Soestdijkerstraatweg.

Over den spoorweg, rechtuit Emmastraat [Voorbij W. 52) en

Groest. Rechtsaf Stationsstraat naar het Station Hilversum.

35


Zandduinen bij bet Geaeentebosch na Larea,

Hilversum-Bluk-Laren

v

9.5 K.M. v

Station Hilversum. Bij de kiosk V.V.V. linksa£ Stationsstraat;

wederom linksaf Groest. Bij W. 32 rechtuit Emmastraat. 300 M.

verder schuin links langs den Oude Amersfoortsche Weg, over

den spoorweg Hilversum-Utrecht, daarna voo1:1bij de R. C.

K'weekschool. RechtuH langs den zandweg tot den driesprong.

Hier linksa£ over den spoorweg Amsterdam-Amersfoort door

een fa~briekswijk en dan op •de kruising rechtsa£ den Liebergerweg

volgen. Voorbij fabrie.ken en vloeivelden, daarna langs

bosch, lmks het W aschmeer met begroeide zandheuvels op

den achtergrond (schilderachtig plekje). Rechtuit het pa·d volgen

tot het begin van het bosch, dan linkshouden (particulier

terrein, alleen toeg. voor orde'lijk publiek), langs het Kommetje

(boschvijver) bot den zandweg met ritwielJllad. Hier

linksaf. V oorbij het Theehuis de Heidebloe.m en dan rech ts

den zancLweg over de golv1ende met dennen begroeide heide

voJ.gen. Op den zandweg met rijwielpad uitgekomen, bij W. 70,

rechtsaf (Linksaf leidt naar het Cafe Bluk en voorts naar den

Grindberg en Route 0). Aan den zoom van het bosch linksa£

over het pad langs den boschrand, vervolgens linkshouden naar

het Gemeentebosch van Laren *) (zie foto). Door .dit 'bosch naar

de Witte Bergen. Hier voOO'bij linksaf langs een verhard

pad weer door het Gemeentebosch. Steeds rechtuit naar het

Rijwielpad Laren-Bluk. Dit oversteken en .dan op de splitsing

linkshouden en langs de Zeveneinder Drift, Zeveneind, St. Jansatraat,

Brink, Stationsweg naar het tra.mstation te Laren.

') Route aanduidiog door middel van witte rin~en om de boomea.

36


Rijwielpad in het Bosch van Bredius

VIJF

RIJWIELTOCHTEN

LANGS DE RIJWIELP ADEN IN HET GOOL

1

W. 1594 = Wegwijzer van den A.N.W.B. met nummer.

P. 35 = Rijwielpadwijzer (Paddestoel) 1, ,,

Bussum-Valkeveen-Bluk-Lage Vuursche­

HilTersum-Bussum.

39 K.M.

1

Bussum (Station). Gen. de Ia Reylaan, Brediusweg, W. 1594

Rijksweg kruisen, langs Hotel Bosch van Bredius, W. 2689

linksaf Bollenlaan, W. 2581 linksaf Valkeveenscheweg. W. 1411

rechtuit, langs het water, de hoogte op en bij de witte villa

rechtsaf, aan het einde van dit we,gje linksaf langs de Roelofslaan

naar Valkeveen (cafe), hier bij P. 35 rechtsaf, P. 34 (Theehuis

Flevo) linksaf. P. 33 rechtuit, bij Theehuis Oud-Naarden

(aan zee) rechtaf, P. 32 rechtuit, P. 31 links houden, P. 42, P. 43,

P. 44 (v66r P. 44 rechts den Sijsjesberg), P. 45, P. 47 rechtshouden,

voorbij den Tafelberg, P. 48 rechtsaf over het rijwielpad

langs 1den Boissevainweg (uitzicht). Op de kruising bij de

Koning Willem III-laan linksaf langs het rijwielpad, P. 10

Rijksweg kruisen en rijwielpad volgen, verderop den nieuwen

Rijksweg kruisen rechtuit langs. P. 9 en P. 8, bij P. 7 en P. 6

(St. Janskerkhof) tramrails en straatweg kruisen, spoedig

37


daarna afdalen (vcrgezicht) naar P. 5, hier rechtsaf, P. 4 (langs

cafe Bluk), P. 3, P. 2, na een groote bocht van het rijwielpad

rechtsaf over den spoorweg, bij P. 19 (Theehuis In de

Dennen) straatweg oversteken, langs cafe Gr. Kievitsdal. P. 20

.linksaf, steeds rechtuit tot P. 17, hier rechtsaf. P. 16 links den

straatweg volgen langs Drakenstein tot W. 535 te Lage-Vuursche,

rechts van het cafe langs het rijwielpad, P. 24 rechtuit,

langs cafe ,de Paddestoel", P. 15 rechtsaf, P. 14 rechtuit, over

de spoorweg-viaduct, P. 13 straatweg kruisen, rijwielpad volgen

langs P. 142, P. 119 tot P. 12, rechtsaf Loosdrechtscheweg, links

houden en over de Hondebrug, daarna rechtsaf langs den Vaartweg,

naar den den Kerkbrink te Hilversum. W. 2012 linksal

's Gravelandscheweg, op de eerste kruising schuin rechts Hooge

Naarder,weg, waar deze in een zarudweg overgaat linksaf en

terstond daarna rechtsaf Ceintuurbaan, rechtshouden Trompenbergerweg,

van Hengellaan W. 2299 linkshouden Kroonlaan,

rechtshouden en den Bussumer Grindweg (rijwielpad) volgen,

linksaf Nieuwe Hilversumscheweg, Niemve 's Gravenlandscheweg,

Station Bussum.

2

Bussum-Bantam-'s Graveland-Laren-Blaricum- , 2

Bussum.

l5.5 K.M.

Bussum (Station), Nieuwe 's Gravelandscheweg, W. 699 rechtshouden,

W. 1572 rechtsaf langs Walden naar Bantam (fiets

stallen en Wandelweg K volgen door het park tot de Iaan naar

den Zuidelijken uitgang, hier lin'ksaf terug door d~e laan naar

den ingang). Van hier rijwieltocht weer vervolgen, terug tot

voor Walden en dan rechtsaf langs het rijwielpad om Bantam.

Bij den Zuidelijken uitgang linksaf langs den grintweg, bij

W. 1678 rechtsaf, W. 2483 linksaf door 's Graveland W. 155

linksaf 's-Gravelandscheweg. Voorbij de bocht linksaf Oude

Meentweg tot voorbij den Wilhelminaboom, dan rechtshouden

Spanderslaan, aan het einde rechtsaf Bussummu Grindweg en

300 M. ve11der bij P. 139 linksal langs het rijwielpad, P. 28

linkshouden, over de Crailooschebrug, P. 11 linkshouden en

met een bocht rechts langs den Crailooschenweg (rijwielpad)

tot P. 27, hier rechtsaf langs het rijwielpad over de golvende

heide, P. 8 rechtsaf, P. 7 links hoofdweg. Iangs St.

Janskerkbol, terstond ,daarna schuin rechts Iangs het sm:u 1 c•

wegje, op c~ eerstvolgende kruising rechtsaf naar Plein 1919,

bocht rechts en links dan rechtuit Vredelaan, den nieuwen

Rijksweg kruisen, Zeveneinder Drift, ZeV'


Rijwielpad naar Oud-Naarden

3

Station Bussum, Vlietlaan Hnksaf Eslaan, rechtsaf Brinklaan,

bij P. 120 v66r de spoorweg-viaduct lings het rijwielpad volgen,

bij P. 106 en P. 121 linkshouden, P. 122 idem, P. 125 rechts door

het villapark naar den Rijksweg, rechtsaf langs het rijwielpad

van den Hijksweg naar Crailoo. Hier bij W. 2630 linksaf Oranje

Nassaulaan en op de eerstvolgende splitsing rechtshouden door

de Prins Hendriklaan, vervolgens langs het rij.wielpad naast den

Boissevainweg (uitzicht) bij P. 48 linksaf, langs den Tafelberg, ~

47 rechtuit langs P. 46, bij P. 49 linksaf den straatweg volgen

naar Huizen, rechtuit Lind-enlaan, bij 'het Gemeentehuis linksaf

Kerkstraat, langs het Tramstation W. 2688 rechtshouden, P. 42

rechtsaf, P. 31 linksaf, P. 30 straatweg met tramrails kruisen,

P. 29 rechtsaf, W . 2581 rechtsaf Valkeveensch~.-weg, W. 1411

linksaf langs den straatweg met tramrails, W. 620 rechtsaf

langs Rijksweg en voor de Naarder Vestinggracht linksaf,

voorbij de loopbrug linkshouden, over ·de brug, den grintweg

met tramrails volgen, rechtsaf Julianalaan, Albrechtlaan,

rechtsaf naar Staticn Bussum.

4 Hilversum-Bussum-Laren-Bluk-Baarn-Hilversum 4

(37 K.M.)

Hilversum, Ke1·kbrink, 's-Gravelandscheweg, bij W. 7-16

rechtsaf Bussummer Grindiweg, den tweeden weg links: Beethov


echtsom Bantam, bij Walden rechtsaf, W. 1572 linksaf Nieuwe

's Gravelandscheweg, W. 699 linkshouden bij Station Bussum

over den spoorweg. rechtuit Gen. de Ia Reylaan, Brediusweg,

W. 1594 Rijksweg kruisen, W. 2689 rechtuit rijwielpad naast

beukenlaan, P. 129 rechtshouden langs Oud Bussem, bij P. 130

en P. 131 den grintweg kruisen, v66r P. 133 op de kruising van

rijwielpaden rechtsaf naar P. 48, hier rechtuit den straatweg

kruisen eh langs het rijrwielpad schuin door het dennenboschje,

den zandweg overste•ken en naar Laren. Op ,den

Brink links langs Hotel Hamdorf, dan rechtshouden St.

Jans~traat, Zeveneind, Zeveneinder Drift, vervolgens rijwielpad

naar Bluk, den nieuwen Rijksweg kruisen

voo1.1bij P. 5, P. 4, P. 3 langs Cafe Heidebloem tot P. 2, linksaf,

rijwi~lpad tot P. 1, rechtsaf langs Groeneveld tot W. 849, linksa£

Heemstralaan, Eemnessenweg naar den Brink te Baarn,

W. 855 rechtsaf Stationsweg, over den spoorweg, rechtuit

Luit.-Gen. v. Heuhlaan, W. 851 rechtuit, Hilversumsche Straatweg,

P. 18 linksat (rijrwielpad) P. 17 rechtsaf, P. 20 linksaf,

P. 39 grintweg kruisen bij Cafe Boschoord, P. 38 rechtsaf, P. 40

rechtuit, langs sportterrein, Soestdijk~r straatweg, Emmastraat,

linksaf Langestraat naar den Kerkbrink te Hih·ersum.

Bussum-Hilversum (Gooier Straat)-Waschmeer- 5

Theehuis in de Dennen-Hoorne Boeg - Nieuw

5

Loosdrecht--Corverslaan-Witte Kruislaan

(Hilversum)-Bussum (29 K.M.)

(29 K.M.)

Van het station te Bussum langs het Verkeershuisje door de

Vlietlaan. In dezo.: laan bij het bloemperk linksaf door de

kronkelendie Eslaan; aan het einde rechtaf door de Brinkaan.

Steeds rechtuit (langs het Gemeentehuis) tot den oprit van

het nieuwe spoorwegviaduct. Hier (bij P. 120) links het rijwielpad

volgen langs de helling van ·den oprit en daarna langs

eikenhakhout. In de •bocht bij P. 105 rechtsaf langs het rijwielpad

over ·de heide. Na een steile klim fraai uitzicht op Hilversum

en den Trompenberg. Bij P. 27 rechtuit den zandweg met

rijwielpad kruisen. Spoedig daarna bij P. 107 eveneens rechtuit.

Steeds het rijwielpad volgen over de golvoende heilde.

Bij P. 108 rechtuit door de Gooierstraat1 in een nieuwe buitenwijk

van Hilversum, aan het einde van deze straat bocht

rechts en terstond daarna bij P. 137 den ·breeden Laarder Weg

met tramrails oversteken, aan ·de overzijde weer bij · P. 135 het

rijwielpad over •de heide volgen. Bij P. 136 het rijrwielpad naar

Bluk kruisen.

Nu v-olgt een heel aardig traject, n.l. waar het rijwielpad met

talrirke kronkelingen door zandduinen slingert; dan links een

klein meertje (van den hoogen duintop aan de rechterhand

ziet men het groote Waschmeer). Spoedig daarna leidt het pad

door de diennenbosschen langs den idyllischen boschvijver

,.het Korrrretje". (Zie de foto bij Wandeling V. ·blz. 41.)

Bij P. 2 rechtsaf (het pad rechtuit leidt naar Baarn). Na

40


Rijwielpaden tusschen Bussum en Crailoo

eenige sterke krommingen over den spoorweg. Bij Theehuis in

de Dennen (P. 19) rechtsaf langs den Soestdijker Straatweg

tot W. 610. Hier linksaf het rijwielpad in een breede laan

volgen. Na een scherpe bocht rechts passeert het rijwielpad

den spoorweg en kruist bij P. 41 den drukken Utrechtschen

Straatweg (opletten!}. Bergop over de heide. Na de bocht op

het kruispunt van rijrwielpa1den bij P. 142 rechtuit langs het

nieuwe rijwielpad, nog bergop tot even voor Hoorneboeg, dan

sterke daling met prachtig uitzicht op Nieuw Loosdrecht, de

gebouwen van het Sanatorium ,Zonnestraal" en de lage Ianden

bij de Vecht. Halverwege de belling links uitzicht op Utrecht

met haar talrijke torens, waaronder de Doontoren zich hoog

hoven de andere verheft. Onderaan de belling bij P. 143 een

rijwielpad kruisen en bij P. 145 rechtuit den grindweg volgen.

Spoedig daarna bocht rechts en dan bij W. 2787 rechtuit langs

den gekoolteerden weg, voorbij het geboUJw van een waterleiding.

Op den driesprong rechtsaf langs den Loodrechtschen

straatweg (rechts de ingang van het Sanatorium ,Zonnestraal").

Voorbij de bocht rechts het rijlwielpad volgen (fraai uitzicht op

Hilversum). Op het kruispunt van rijwielpaden (P. 118) linksaf,

verderop tden straatweg kruisen, oV'er heideheuvels en langs

vloeivelden, daarna slingerend door eikenhakhout langs begroeide

wallen en over met dennen begroeide heide. Bij P. 116

linksaf en spoedig daarna bocht rechts (links het hockeyterrein

van Hilverswm}. Bij P 134 over de hooge brug, aan de andere

zijde rechtsaf en clen kunstweg volgen tot voorbij den ingang

van het kerkhof, dan links het pad tusschen de beuken volgen

dat naar de indrukwekkende Corverslaan leidt; deze laan in

de gansche lengte volgen langs het prachtige landgoed Gooi-

41


42

lust. Aan het eind.: van de Corverslaan den 's-Gravelandschen

weg kruisen, eerst langs den ouden Meentweg en dan bij de

kiosk rechtshouden door de Boschlaan. Rechtuit tot den driesprong

en hier linksaf langs de Regentesselaan. Deze laan volgen

voorbij het Ankeveenschepad1 (links een garage) en dan

rechtsaf langs ·de breede nieuwe Bachlaan. Aan het einde den

hoofdweg naar Bussum kruisen· en het nieuwe rijwielpad volgen.

Op het kruispunt bij de schutting (P. 141) links houden, over heide

en door boschjes. Pii P. 140 rechtuit langs het talud. Tenslotte

langs den Bussummer grindweg (niet over het viaduct) linksaf

Nieuwe Hilversumsche weg, Nieuwe 's-Gravelandsche weg,

Station Bussum. ·


~

'

JUNCKER J.C.R.

RIJWIELEN

De fiets waarover

men niet redetwist.

Ze zijn .,af "

JUNCKER&CQ

Rotterdom


RIJWIELTOCHTEN inhetGOOI

OVERZICHTSKAARTJE

~-~ __ __._ __ _:;____~• K.M.

...........,

1411

y

21

1

4

Kunstwe;y

.fl:;w


~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~

DE RIJWIELPAD-VEREENIGING

GOOI & EEMLAND

ZORGT VOOR DEN AANLEG EN HET ONDER­

HOUD VAN DE

RIJWIELPADEN IN RET GOOI.

PROFITEERT GIJ NIET HERHAALDELIJK VAN

DEZE RIJWIELPADEN?

WELNU, DRAAGT ER DAN OOK TOE BIJ OM

HET NET DER RIJWIELP ADEN UIT TE BREIDEN

EN IN STAND TE HOUDEN.

WORDT DUS LID

· VAN DE RIJWIELP AD-VEREENIGING

GOOI- & EEMLAND

(Algemeen Secretariaat: HEEMSTRALAAN 2, BAARN)

Minimum contributiet Voor A.N.W.B ... Ieden f 2.-; voor anderen f 3.-

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~

HOTEL ,,HOFVAN HOLLAND"

HOTEL ~ CAFE ~ RESTAURANT

KERKBRINK - TELEFOON 24

GELEGEN IN HET CENTRUM VAN HIL VERSUM .

OP 5 MINUTEN AFSTAND VAN HET STATION

SCHITTERENDE TERRASSEN

GROOTE EN KLEINE ZALEN

DES ZOMERS DAGELI1KS CONCERT

KEUKEN DEN GEHEELEN DAG GEOPEND

V ASTE MENU'S EN A LA CARTE

OUDSTE EN MEEST BEKENDE ZAAK IN HET GOOI

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~

43


Rijwieltocht: Hilversum--Oud-Loosdrecht-Loosdrechtsche

Plassen-Loenen-Vreeland-de Zuwe--Kortenhoef-

's Gravelan~Hilversum.

26.5 K . .M.

Van den Kerkibrink te Hilversum langs den geasphalteerden

Vaartweg rechtsaf Taludweg, langs de in de diepte gelegen

hav


Hotel DE GRIFT

aan den Straatweg

Soestdijk-Bilthoven

Zie bladzijde 34

Bondswandeling T

Cafe-Restaurant - ·Pension

RUIME KAMERS ELECTRISCH-LICHT

GARAGE

HET GEHEELE JAAR GEOPEND

SO EST. - Telef. 2185


SPORT KLEEDING

STERKE RUGZAKKEN

TIPPEL SCHOENEN

LICHTE TENTEN

ALLES VOOR HET

BUITENLEVEN

PRIJSLIJSTEN GRATIS EN FRANCO

CARL DENIG

AMSTERDAM

More magazines by this user
Similar magazines