23.11.2016 Views

Wandelingen en rijwieltochten in het Gooi en omgeving

Beschrijving van 22 wandelingen en 5 fietstochten door het Gooi en omstreken

Beschrijving van 22 wandelingen en 5 fietstochten door het Gooi en omstreken

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Prijs 50 c<strong>en</strong>t (met kaart)<br />

WANDELINGEN<br />

EN<br />

RIJWIELTOCHTEN<br />

IN ---__ -<br />

HET GOOI<br />

EN OMSTREKEN<br />

1929<br />

A. N.W. B. TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND<br />

HOOFDCONSULAAT: KEIZERSGRACHT 588- 590 - AMSTERDAM<br />

SECRETARIAAT: PARKSTRAAT 18- 'S-GRA '/ ENHAGE


De A. N . . W. B.<br />

Toerist<strong>en</strong>bond voor Nederland<br />

plaatste <strong>en</strong> onderboudt, gebeel alle<strong>en</strong>. <strong>in</strong> ons land ruim 3 200 WEGWIJZERS<br />

!angs de weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> ongeveer 6so RIJWIELPADWIJZERS !angs de rijwielpad<strong>en</strong>.<br />

voorts, <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met de K. N. A. C.. PLAATSNAAMBORDEN<br />

bij de bebouwde komm<strong>en</strong> der geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> W AARSCHUWINGSBORDEN<br />

op punt<strong>en</strong>, waar d<strong>en</strong> toerist gevaar dreigt.<br />

bevordert <strong>en</strong> steunt d<strong>en</strong> aanleg van RIJWIELPADEN.<br />

besteedt jaarlijks ti<strong>en</strong>duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> guld<strong>en</strong>s voor WEGENVERBETERING <strong>en</strong><br />

OPRUIMING van VERKEERSBELEMMERINGEN.<br />

ijvert voor bet beboud van NA TUURSCHOON <strong>in</strong> Nederland.<br />

geeft uit voor WIELRIJDERS: Rijwielpadkaart<strong>en</strong>, Kaart van Nederland <strong>in</strong><br />

3 6 blad<strong>en</strong>, Boekjes Rijwieltocbt<strong>en</strong> langs rustige we g<strong>en</strong>. Reiswijzer voor Nederland,<br />

Rijwieltasscb<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.<br />

geeft uit voor WANDELAARS: Wandelboekjes met omschrijv<strong>in</strong>g <strong>en</strong> kaart<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> kleur<strong>en</strong>druk der Bondswandelweg<strong>en</strong>.<br />

plaatste <strong>en</strong> onderboudt ti<strong>en</strong>duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> wegwijzertjes <strong>en</strong> afstandsbordjes !angs<br />

de wandelweg<strong>en</strong>.<br />

z<strong>en</strong>dt d<strong>en</strong> !ed<strong>en</strong> GRATIS bet gelllustreerd weekblad .. DE KAMPIOEN",<br />

11ewijd aan bet toerisme; b<strong>en</strong>ev<strong>en</strong>s bet jaarlijks verscbijn<strong>en</strong>d HANDBOEKJE,<br />

met tal van gegev<strong>en</strong>s op bet gebied van Toerisme <strong>in</strong> B<strong>in</strong>n<strong>en</strong>- <strong>en</strong> Buit<strong>en</strong>land.<br />

verstrekt d<strong>en</strong> !ed<strong>en</strong> GRATIS INLICHTINGEN, voor reiz<strong>en</strong> <strong>in</strong> bet b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

buit<strong>en</strong>land, betzij per Tre<strong>in</strong>, Auto, Motor, Fiets. Boot of te Voet. alsmede<br />

GIDSJES <strong>en</strong> REISPLANNEN, sam<strong>en</strong>gesteld door bet Hoofdconsulaat.<br />

i


W ANDELINGEN EN RIJWIELTOCHTEN IN<br />

HETGOOI<br />

EN OMSTREKEN<br />

DOOR<br />

Mr. A. W. STORK<br />

PLAA TSVERV ANGEND HOOFDCONSUL<br />

VAN DEN A. N. W. B.<br />

3e UITGAVE<br />

12e-27e DUIZENDT AL<br />

1929<br />

A. N. W. B. TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND<br />

HOOFDCONSULAAT: KEIZERSGRACHT 588-590 - AMSTERDAM<br />

SECRETARIAAT: PARKSTRAAT 18 - 'S-GRAVENHAGE


lAAT NIET.ALS DANK,VOOR'TAANGENAAM<br />

DEN EIGENAAR VAN'T BOSCH DE SCHILLEN EN DE<br />

Want, als die eig<strong>en</strong>aar herhaaldelijk achte:rgelat<strong>en</strong> papiere:n e:nz. moet Iat<strong>en</strong> op-­<br />

ruim<strong>en</strong>, zal hij er wellicht toe overgaan om <strong>het</strong> bosch voor bet publiek af te<br />

sluit<strong>en</strong>, waardoor tallooze natuurliefhebbers word<strong>en</strong> teleurgesteld. .. Neemt dus<br />

Uw papierrommel <strong>en</strong>z. mede, of begraaft deze op ecn geschikte plaats <strong>in</strong> d<strong>en</strong><br />

grond, zooals de kampeerders <strong>en</strong> de padv<strong>in</strong>ders dit pleg<strong>en</strong> te do<strong>en</strong>.<br />

ROOKERS. Weest voorzicht<strong>in</strong>g ! D<strong>en</strong>kt om bet brandgevaar <strong>in</strong> de bossch<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

op de heide! Rookt liever niet daar waar zulks schade kan veroorzak<strong>en</strong>.<br />

2


IN HOUD.<br />

Spoorwegtariev<strong>en</strong> (Buurtverkeerkaart<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Gezelschapsbiljett<strong>en</strong> naar <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong>) . . biz. 4<br />

Overzichtskaartje <strong>en</strong> lijst der Spoorweg<strong>en</strong>,<br />

Tramweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Autobusverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> naar<br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong><br />

Inleid<strong>in</strong>g ..<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de Tableaux der <strong>Wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong></strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> te Hilversum <strong>en</strong><br />

te Bussum<br />

5<br />

7-11<br />

12<br />

<strong>Wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong></strong> A-V .. · biz. 13-21 <strong>en</strong> 24-36<br />

Overzichtskaartje der <strong>Wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong></strong><br />

blz.22<strong>en</strong>23<br />

Vijf Rijwieltocht<strong>en</strong> langs de Rijwielpad<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> " 37-42<br />

Overzichtskaartje van de vijf Rijwieltocht<strong>en</strong> .. 44<br />

Rijwieltocht naar de Loosdrechtsche Plass<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de Vecht, met kaartje 46<br />

Bijlage: Kaart van <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> 1 : 35.000 meter<br />

Plattegrond<strong>en</strong> van Hilversum <strong>en</strong> Bussum.<br />

· 3


Reist per Spoorweg<br />

Goedkoope e<strong>en</strong>daagsche Retourkaart<strong>en</strong><br />

voor Buurtverkeer<br />

II III<br />

AMSTERDA.M-N A.ARDENiBUSSUM . f 1.75 1.35 0.95<br />

AMSTERDAM-HILVERSU\.f " 2.20 1.70 1.20<br />

AMSTERDAM-BA.A.RN . " 2.70 2.10 1.45<br />

UTRECHT-BA.A.RN (BUURTSTAT.)<br />

1.35 0.95<br />

UTRECHT-HOLL. RADING " 0.90 0.70 0.50<br />

UTRECHT -HIL VERS UM " 1.35 1.05 0.75<br />

HILVERSUM-NAARDBNtBUSSUM " 0.55 '0.45 0.30<br />

Ti<strong>en</strong>ritt<strong>en</strong>boekjes<br />

UTRECHT-BAARN (BUURTSTAT.) •••<br />

II III<br />

f 6.50 4.50<br />

Gezelschapsbiljett<strong>en</strong> he<strong>en</strong> <strong>en</strong> terug<br />

voor e<strong>en</strong> dag (voor t<strong>en</strong>m<strong>in</strong>ste 10 person<strong>en</strong>)]<br />

Prijs per persoon<br />

AMSTERDAM-NAAR,DEN/BUSSUM<br />

AMSTERDAM-HIL VERSUM • . •<br />

AMSTERDAM-BAARN . • • • •<br />

UTRECHT-BAARN (BUURTST.) . .<br />

UTRECHT-HOLL. RADING ..•<br />

UTRECHT-HILVERSUM ...••<br />

HILVERSUM-NAA.RDEN/BUSSUM .<br />

I<br />

fl.45<br />

" 1.83<br />

"2.27<br />

" -<br />

"0.76<br />

" 1.14<br />

"0.45<br />

II<br />

1.15<br />

1.45<br />

1.80<br />

1.15<br />

0.60<br />

0.90<br />

0.35<br />

III<br />

0.81<br />

1.02<br />

1.26<br />

0.81<br />

0.42<br />

0.63<br />

0.25<br />

K<strong>en</strong>t gij reeds<br />

de goedkoope Rijwielkaart<strong>en</strong><br />

a 30 c<strong>en</strong>t (bij 10 stuks tegelijk ••••• f 2.50)<br />

voor <strong>het</strong> vervoer van tweewielers over<br />

afstand<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 40 K.M.?<br />

Vraagt <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aan de Stations!<br />

i .


I<br />

~'<br />

.. ·····~ ......... .... •. · · · ·::~;<br />

Jr<br />

I<br />

\~<br />

A i lom~ t ~ r<br />

,. .. ·<br />

~poorw~ y<br />

1r-amwe5<br />

Aato6u.5 route<br />

Prov(ncte.!Jr<strong>en</strong>s<br />

1&(', ~d v.d lVonde!nt.j ~ "<br />

I tn lu.f G o o i <strong>en</strong> Omslr~A e,<br />

esc .. Ce.~t.haa i Stahon<br />

Jt , 5talun<br />

J{ • Jla/l t! Tr_ Jt • rr a rn Stalt o~t.<br />

A .W .S .<br />

OVERZICHTSKAARTJE<br />

1. Spoorweg Amsterdam Weesp·Naard<strong>en</strong>/Bussum-Hilversum<br />

Baarn-Amersfoort<br />

lA.<br />

Hilversum-Hollanclsche Rad<strong>in</strong>g-Utrecht<br />

2.<br />

Utrecht-Bilthov<strong>en</strong>-Baarn<br />

3. Tramweg Amsterdam-Muid<strong>en</strong>-Naard<strong>en</strong>-Lar<strong>en</strong><br />

<strong>Gooi</strong>sche Stoomtram<br />

4.<br />

Hil versum-Lar<strong>en</strong>-Blaricum-H uiz<strong>en</strong>-Buss urn<br />

<strong>Gooi</strong>sche Stoomtram<br />

5. Autob.di<strong>en</strong>st Hilversum (Station)-Bussum (Br<strong>in</strong>k)<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

's Graveland-Hdversum (Station)<br />

's Graveland-Bussum (Station)<br />

Bussum (Station)-Lar<strong>en</strong>-Blaricum<br />

Utrecht (C. S.)-Hilversum<br />

5


INLEIDING.<br />

De eerste uitgave van dit gidsje, waar<strong>in</strong> de ·heschrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

22 <strong>Wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> <strong>en</strong> Omgev<strong>in</strong>g war<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

met de bijbehoor<strong>en</strong>de kaart, waarop de wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met roode<br />

lijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> letters war<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong>, is versch<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>in</strong> d<strong>en</strong><br />

zomer 1925.<br />

De A.N.W.B. heeft to<strong>en</strong> dit werk ter hand g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, omdat<br />

v66r .di<strong>en</strong> tijd <strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> zoo we<strong>in</strong>ig wer·d gcdaan vooc de<br />

wi.ndelaars. Aanduid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> V'Oor aanbevel<strong>en</strong>swaardige wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

zocht m<strong>en</strong> er te ver.geefs, terwijl <strong>het</strong> toch voor wandelaars<br />

zoo uiterst moeilijk was om zich te ori<strong>en</strong>tecr<strong>en</strong> <strong>en</strong> geschikte<br />

wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> uit te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> wamet van weg<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong>.<br />

Voor de wielrijders daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> was er to<strong>en</strong> reeds verbaz<strong>en</strong>d<br />

veel tot stand gebracht,. dank zij de Vere<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g voor aanleg<br />

<strong>en</strong> onderhoud van rijwielpad<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>Gooi</strong>- <strong>en</strong> Eemland. Door de<br />

zorg van deze V ere<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g is er - met medewerk<strong>in</strong>g van d<strong>en</strong><br />

A.N.W.B. <strong>en</strong> de Geme<strong>en</strong>tehestur<strong>en</strong>- <strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> <strong>en</strong> omligg<strong>en</strong>d<br />

gebied e<strong>en</strong> uitgebreid net van voortreffelijke rijwielpad<strong>en</strong> ontstaan,<br />

welke e<strong>en</strong> voortdur<strong>en</strong>d g<strong>en</strong>ot oplever<strong>en</strong> voor duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong>s duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> wielrijders. De A.N.W.B. - die <strong>het</strong><br />

<strong>in</strong>itiatief nam tot d<strong>en</strong> aanle.g van <strong>het</strong> eerste rijwielpad - heeft<br />

deze pad<strong>en</strong> bewegwij.zerd met de bek<strong>en</strong>de paaltjes van beton,<br />

,paddestoel<strong>en</strong>" g<strong>en</strong>aamd. Deze pad<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> door strek<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> <strong>en</strong> aangr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>d gebied, welke voor de meeste wielrijders<br />

totaal onbek<strong>en</strong>d war<strong>en</strong> <strong>en</strong> welke, wat <strong>het</strong> natuurschoon<br />

betreft, e<strong>en</strong> ware verrass<strong>in</strong>g voor h<strong>en</strong> oplever.d<strong>en</strong>. Het verschijnsel<br />

deed zich to<strong>en</strong> voor, dat de wandelaars, weg<strong>en</strong>s gebrek<br />

aan eigl<strong>en</strong> pad<strong>en</strong>, <strong>in</strong> steeds to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de getale van deze rijwielpad<strong>en</strong><br />

g<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gebruik mak<strong>en</strong>. De rijiWieipad<strong>en</strong> zijn echter uitsluit<strong>en</strong>d<br />

voor wielrijders aangelegd •<strong>en</strong> bestemd. W an,ldelaars<br />

word<strong>en</strong> op die pad.<strong>en</strong> ge1duld, maar meer ook niet. Ze zijn<br />

daar volg<strong>en</strong>s de wetteli.ke voorschrift<strong>en</strong> verplicht voor de<br />

wielrijders op zij te ·gaan <strong>en</strong> zoo noodig <strong>het</strong> rijwielpad te<br />

v.erlat<strong>en</strong>. Dus behoor<strong>en</strong> de wandelaars bij voorkeur niet van<br />

·dre rij.wielpad<strong>en</strong> gebruik te mak<strong>en</strong>.<br />

Om deze red<strong>en</strong><strong>en</strong> zijn wij er toe gekom<strong>en</strong> om <strong>in</strong> 1925 v.oor de<br />

wandelaars <strong>het</strong>zelfde tot stand te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> wat de wielrijders<br />

reeds bezat<strong>en</strong> <strong>in</strong> hun rijwielpad<strong>en</strong>, n.l. pad<strong>en</strong> bestemd voor<br />

wandelaars, nauwkeurig bewegwijzerd <strong>en</strong> op kaart gebracht <strong>en</strong><br />

leid<strong>en</strong>de door de mooiste gedeelt<strong>en</strong> van <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> <strong>en</strong> omsti:ek<strong>en</strong>.<br />

Het plan is uitgevoerd door d<strong>en</strong> A.N.W.B. <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g<br />

met de Geme<strong>en</strong>te-bestur<strong>en</strong> van Hilversum, Bussum, Naard<strong>en</strong>.<br />

Hniz<strong>en</strong>, Blaricum, Lar<strong>en</strong>, 's-Graveland <strong>en</strong> Baarn <strong>en</strong> de Bestnr<strong>en</strong><br />

van de Vere<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> tot Bevorder<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Vreemdel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>verkeer<br />

van Hilversum, Naard<strong>en</strong>-Bussnm, Huiz<strong>en</strong>, Lar<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Baarn. Voorts hebb<strong>en</strong> <strong>het</strong> Bestuur van de Vere<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g Stad <strong>en</strong><br />

7


Lande van <strong>Gooi</strong>land <strong>en</strong> tal van eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> van particuliere terre<strong>in</strong><strong>en</strong><br />

hunne zeer gewaat1deerde me.dewerk<strong>in</strong>g verle<strong>en</strong>d.<br />

In teg<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g met de alom bek<strong>en</strong>de zoog<strong>en</strong>arumde Bonds­<br />

Wandelweg<strong>en</strong>, welke <strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de gedeelt<strong>en</strong> van ons land<br />

zijn sam<strong>en</strong>gesteld <strong>in</strong> de gedaante van langgestrekte routes tussch<strong>en</strong><br />

ver van elkaar verwij·derde plaats<strong>en</strong> (Amsterdam-Arnhem,<br />

Zwolle-Old<strong>en</strong>zaal <strong>en</strong>z.), vorm<strong>en</strong> de <strong>Wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> ~ooi<br />

e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>stel van korte routes, welke op e<strong>en</strong> betrekkelijk<br />

kle<strong>in</strong> gebied, bet <strong>Gooi</strong> <strong>en</strong> naaste omgev<strong>in</strong>g, zijn geconc<strong>en</strong>treerd.<br />

Het aantal routes bedraagt 22, w elke gemerkt zijn met letters<br />

A., B., C. <strong>en</strong>z. tot V. Deze routes hebb<strong>en</strong> - met <strong>in</strong>begrip van<br />

de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsroutes - e<strong>en</strong> totale l<strong>en</strong>gte van 208 K.M.<br />

Als beg<strong>in</strong>- <strong>en</strong> e<strong>in</strong>d,punt<strong>en</strong> van de routes zijn <strong>in</strong> volgorde gekoz<strong>en</strong>:<br />

Bussum, Huiz<strong>en</strong>, Blaricum, Lar<strong>en</strong>, Hilversum, 's-Graveland,<br />

Hollandsche Rad<strong>in</strong>g <strong>en</strong> Baarn <strong>en</strong> we! de spool'Weg-, tramof<br />

autobusstations <strong>in</strong> deze plaats<strong>en</strong>.<br />

Dit systeem is jievolg·d niet alle<strong>en</strong> t<strong>en</strong> gerieve van de overtalrijke<br />

Amsterdammers, die <strong>in</strong> ,hun tu<strong>in</strong>" <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> komJ<strong>en</strong><br />

wandel<strong>en</strong> <strong>en</strong> die nu terstond bij <strong>het</strong> verlat<strong>en</strong> van de Stations<br />

te Bussum, Hilversum <strong>en</strong>z. de keuze hebb<strong>en</strong> tussch<strong>en</strong> e<strong>en</strong> groot<br />

aantal wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, maar ook t<strong>en</strong> bate van de bewoners <strong>en</strong><br />

p<strong>en</strong>siongast<strong>en</strong> van <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> zelf, die, dank zij dit systeem,<br />

de grootst mogelijke verscheid<strong>en</strong>heid <strong>in</strong> hun wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kun­<br />

DJ<strong>en</strong> aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, te meer, d1aar de routes elkaar meestal kruis<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> door verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>J!sroutes onderl<strong>in</strong>g zijn verbond<strong>en</strong>, zoodat tal<br />

van comb<strong>in</strong>aties zijn te ma•k<strong>en</strong>.<br />

Hieronder volg<strong>en</strong> e<strong>en</strong>ige van de vele voorbeeld<strong>en</strong> hoe m<strong>en</strong> de<br />

routes kan sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>:<br />

1. Van Amsterdam ret0ur buurtverkeer naar Bussum. Van Station Ba11aa<br />

wandel<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s route A. naar Huiz<strong>en</strong>. Terug naar Bussum vol~<strong>en</strong>1<br />

route B. Per tre<strong>in</strong> weer naar Amsterdam.<br />

M<strong>en</strong> kan ook de tram nem<strong>en</strong> van Huiz<strong>en</strong> naar Bussum, als m<strong>en</strong> de wandel<strong>in</strong>g<br />

be<strong>en</strong> <strong>en</strong> terug te ver v<strong>in</strong>dt.<br />

2. Van Amsterdam retour buurtverkeer naar Bussum. Vandaar wandel<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>s route K. door Bantam naar Hilversum. Per tre<strong>in</strong> naar Amsterdam<br />

terug (kaartje <strong>en</strong>kele r eis Hilversum- Bussum).<br />

3. Van Amsterdam oer tram naar Jan Tabak. Vandaar wandel<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>a<br />

route D. naar Blaricum <strong>en</strong> volgcns route H. of I. van Blaricum naar<br />

Lar<strong>en</strong>. Per tram naar Amsterdam t erug.<br />

4. Van Hilversum te voet naar 's-Graveland volg<strong>en</strong>s M., terug per autobus<br />

naar Hilversum.<br />

5. Van 'Hilversum wandel<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s route Q. naar Hollandsche Rad<strong>in</strong>g, per<br />

tre<strong>in</strong> of autobus terug, of te voet volg<strong>en</strong>s route R.<br />

6. Van Utrecht per tre<strong>in</strong> naar Hollandsche Rad<strong>in</strong>g, vandaar wandel<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s<br />

route T. naar Baarn. Per locaaltre<strong>in</strong> via Bilthov<strong>en</strong> naar Utrecht<br />

terug.<br />

'<br />

7. Van Amersfoort per tre<strong>in</strong> naar Baarn. Vandaar wandel<strong>en</strong> naar HiiTersum<br />

volg<strong>en</strong>s r oute U., per tre<strong>in</strong> naar Amersfoort t erug.<br />

Natuurlijk kan m<strong>en</strong> ook per auto, motor of rijwiel naar e<strong>en</strong><br />

plaats van sam<strong>en</strong>komst van meerdere wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> rijd<strong>en</strong>, om<br />

van daaruit - na <strong>het</strong> vervoermiddel te hebb<strong>en</strong> gestald - e<strong>en</strong><br />

rondiwandel<strong>in</strong>g te mak<strong>en</strong>.<br />

8


V'Oorbeeld<strong>en</strong> van aanbevel<strong>en</strong>swaardige rondwandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>:.<br />

1. Van Station Bussum langs route D. tot W. 16; van bier langa de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsroute<br />

naar W. 22, langs route B. weer naar Station Bassam,<br />

7.3 K.M.<br />

2. Van Station Bussum langs route K. door Bantam naar W. 39. VoiJ!<strong>en</strong>a<br />

route L. naar Station Bussum terug, 9.4 K.M.<br />

3, Van Jan Tabak (Bosch van Bredius) langs d<strong>en</strong> RijksweJ! tot Goolaclaa<br />

Boer. Vanhier route D. volg<strong>en</strong> tot W. 19. Verder route E tot W. 20; daft<br />

route F. tot W . 11. Volg<strong>en</strong>s route B. terug naar Bosch Taft Brad<strong>in</strong>o <strong>en</strong><br />

Jan Tabak. 9.2 K.M.<br />

4. Van Blaricum langs route E . tot W. 20, Iango route F. naar Blaricam<br />

terug. 4.9 K.M.<br />

5. Van Lar<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s route H. naar Blaricum, vanhier langs route I. naar<br />

Lar<strong>en</strong> terug. 7.8 K.M.<br />

6. Van Lar<strong>en</strong> route P. volg<strong>en</strong> tot W. 50. Langs route 0. naar Lar<strong>en</strong> teruJ!.<br />

8. K.M.<br />

7. Van Station Hilversum langs route L. tot W. 45. Terug langs route N.<br />

10 K.M.<br />

8. Van Station Hilversum route Q. volg<strong>en</strong> tot W. 53. Terug langs route R.<br />

7.2 K.M.<br />

9. Van Hoi!. Rad<strong>in</strong>g route R. volg<strong>en</strong> tot W. 53. Terug naar Holl. RadlnJ!<br />

langs route Q. 10.1 K.M.<br />

De wandelweg<strong>en</strong> zijn voor 't overgroote deel geleid langs bestaaade<br />

weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> voetpad<strong>en</strong>. De rijwielpad<strong>en</strong> zijn zooveel<br />

mogelijk vermed<strong>en</strong>.<br />

Hier <strong>en</strong> daar moest<strong>en</strong> er nieuwe pad<strong>en</strong> word("n aangelegd <strong>en</strong><br />

bestaande verbeterd'. Danklbaar erk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> wij, dat de geme<strong>en</strong>tebestur<strong>en</strong><br />

oak op dit gebied alle mogelijke medewerk<strong>in</strong>g he:bbl<strong>en</strong><br />

verle<strong>en</strong>d.<br />

De routes zijn bewegwijzerd met gee.maH!eerde metal<strong>en</strong> afstandsbordjes<br />

<strong>en</strong> - voorzoover zij door lan<strong>en</strong> <strong>en</strong> bossch<strong>en</strong><br />

leid<strong>en</strong> - met dito letterplaaljes, welke aan boom<strong>en</strong> of pal<strong>en</strong> zijn<br />

bevestigd. Hieroruder v<strong>in</strong>dt m<strong>en</strong> daarvan e<strong>en</strong>ige afbeeld<strong>in</strong>g<strong>en</strong>:<br />

--- 111<br />

9


10<br />

Op de heide <strong>en</strong> de akkers zijn de routes aangeduid door .middel<br />

van <strong>in</strong> d<strong>en</strong> grond gestok<strong>en</strong> paleo of buiz<strong>en</strong>, zooals m<strong>en</strong> ze<br />

wei langs rijWiielpa,di<strong>en</strong> aantreft. Op <strong>en</strong>kele particuliere terre<strong>in</strong><strong>en</strong><br />

zijn de merkteek<strong>en</strong>s, op verz·oek van de eig<strong>en</strong>aars, achterwege<br />

ge!at<strong>en</strong>. De bov<strong>en</strong>gemelde afstandsbordjes zijn van<br />

nummers voorzi<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ziet m<strong>en</strong> op deze afstandsbordjes<br />

afgebeeld <strong>het</strong> Bonds<strong>in</strong>signe, b<strong>en</strong>ev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> <strong>in</strong>signe van de<br />

V.V.V. b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> wier rayon <strong>het</strong> bordje is aangebracht. Op de .<br />

Kaart v<strong>in</strong>dt m<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong> op welke punt<strong>en</strong> deze afstandsbordjes<br />

zijn geplaatst, zoodat m<strong>en</strong> zich gemakkelijk kan ori<strong>en</strong>teer<strong>en</strong>.<br />

Tev<strong>en</strong>s zijn op deze kaart aangegev<strong>en</strong> .d·e letters van de routes<br />

<strong>en</strong> de afstandscijfers. Daardoor is <strong>het</strong> mogelijk bij <strong>het</strong> comb<strong>in</strong>eer<strong>en</strong><br />

van verschill<strong>en</strong>de routes nalliWkeurig te berek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

hoeveel de totale afstand bedraagt.<br />

Bij de verkeershuisjes te Hilversum <strong>en</strong> Bussum <strong>en</strong> bij de Tramstations<br />

te Lar<strong>en</strong>, Blaricum <strong>en</strong> Huiz<strong>en</strong> zijn Tableaux aangebracht<br />

waarop de verschill<strong>en</strong>de wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van uit die plaats<strong>en</strong><br />

zijn aangegev<strong>en</strong>. De tableaux van Hilversum <strong>en</strong> Bussum<br />

v<strong>in</strong>dt m<strong>en</strong> op biz. 12 afgebeelid,<br />

In de hieronder opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> beknopte routebeschrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

wordt gewez<strong>en</strong> op de bezi<strong>en</strong>swaardighed<strong>en</strong> onderweg. Het<br />

spreekt van zelf, dat m<strong>en</strong> de routes ev<strong>en</strong>goed kan volg<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

de richt<strong>in</strong>g teg<strong>en</strong>overgesteld aan die van de beschrijv<strong>in</strong>g.<br />

De wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn zeer verschill<strong>en</strong>d van karakter. Sommige<br />

leid<strong>en</strong> hoofdzakelijk d·oor bosch, zooais de routes G, K, L, N,<br />

S, T ert V; andere vrijwel uitsluit<strong>en</strong>d over <strong>het</strong> op<strong>en</strong> veld, zooals<br />

de routes I, 0 <strong>en</strong> P, terwijl de overige afwissel<strong>en</strong>d door<br />

bosch <strong>en</strong> over heide voer<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> aantal routes zijn rijk aan uitzichtspunt<strong>en</strong>, zooals b.v. A,<br />

B, D, F, 0, P, Q <strong>en</strong> R.<br />

Bij <strong>het</strong> volg<strong>en</strong> van routes over 't op<strong>en</strong> veld bij helder weer<br />

di<strong>en</strong>t m<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g te houd<strong>en</strong> met d<strong>en</strong> stand van de zon.<br />

Wandel<strong>en</strong> 1met e<strong>en</strong> laagstaande zon <strong>in</strong> <strong>het</strong> gezicht is h<strong>in</strong>derlijk<br />

<strong>en</strong> b<strong>en</strong>eemt veel van <strong>het</strong> g<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong>.<br />

Elke route-beschrijv<strong>in</strong>g is verlucht met e<strong>en</strong> foto, welke <strong>het</strong><br />

karakter van de route beoogt weer te gev<strong>en</strong>. Deze foto's zijn<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de jaargetijd<strong>en</strong>, waar.rnede wij bedoeld<strong>en</strong><br />

aan te toon<strong>en</strong>, dat m<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> mak<strong>en</strong> van wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> niet<br />

aan e<strong>en</strong> seizo<strong>en</strong> gebond<strong>en</strong> is. W andel<strong>en</strong> kan m<strong>en</strong> altijd! In 't<br />

v·oor- <strong>en</strong> najaar <strong>en</strong> ook <strong>in</strong> d<strong>en</strong> w<strong>in</strong>ter is de Iucht dikwijls opwekk<strong>en</strong>der<br />

dan <strong>in</strong> d<strong>en</strong> zomer. En wat de natuur betreft: als<br />

's w<strong>in</strong>ters de boo.rntakk<strong>en</strong> bedekt zijn met rijp of sneeuw is<br />

<strong>het</strong> bosch niet m<strong>in</strong>der prachtig dan wanneer <strong>het</strong> prijkt <strong>in</strong> voll<strong>en</strong><br />

bladertooi. Zelfs e<strong>en</strong> druilige Novemberdag verle<strong>en</strong>t aan <strong>het</strong><br />

landschap e<strong>en</strong> bijzondere sterm.rn.<strong>in</strong>g.<br />

Wij hebb<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>d, dat dit werk <strong>het</strong> best zou kunn<strong>en</strong> beantwoord<strong>en</strong><br />

aan <strong>het</strong> doe! waanmede <strong>het</strong> is tot stand gebracht,<br />

wanneer wij <strong>het</strong> gidsje met de kaart verkrijgbaar steld<strong>en</strong> voor<br />

iedere<strong>en</strong> <strong>en</strong> wei teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ger<strong>in</strong>g<strong>en</strong> prijs. Wij hoopt<strong>en</strong> hierrdioor<br />

te bereik<strong>en</strong>, dat zeer vel<strong>en</strong>, die tot ·dusver de mooie


plekjes niet wist<strong>en</strong> te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong>, deze zull<strong>en</strong> leer<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> bewonder<strong>en</strong>.<br />

Wij zijn <strong>in</strong> dit opzicht niet teleurgesteld. Het gidsje heeft veel<br />

aftrek gevond<strong>en</strong>. Teg<strong>en</strong> onze verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> geraakte de<br />

voorraad van de 1ste oplaag van 10.000 ex. <strong>in</strong> d<strong>en</strong> zomer 1928<br />

plotsel<strong>in</strong>g uitgeput. Dit vond zijn oorzaak <strong>in</strong> <strong>het</strong> feit, dat na<br />

e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>gewoon waardeer<strong>en</strong>d oordeel <strong>in</strong> e<strong>en</strong> veelgelez<strong>en</strong><br />

weekblad de vraag naar <strong>het</strong> gidsje buit<strong>en</strong>gewoon was toeg<strong>en</strong>om~n.<br />

Wij hebb1<strong>en</strong> to<strong>en</strong> <strong>in</strong> allerijl e<strong>en</strong> no01duitgaaf van 2000<br />

exemplar<strong>en</strong> uitgegev<strong>en</strong>, waar<strong>in</strong> de foto's niet kond<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

opg<strong>en</strong>oml<strong>en</strong>, terwijl de kaart slechts kon word<strong>en</strong> uitgevoerd <strong>in</strong><br />

twee kleur<strong>en</strong>. Als comp<strong>en</strong>satie voor deze leemt<strong>en</strong> zijn wij to<strong>en</strong><br />

tegemoet gekom<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> van verschil1<strong>en</strong>de zijd<strong>en</strong> geuit<strong>en</strong><br />

w<strong>en</strong>sch <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele Rijwieltocht<strong>en</strong> langs de Rijwielpad<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> ~idsje opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Deze nieuwe, 3e uitgave verschijnt <strong>in</strong> e<strong>en</strong> oplaag van 15.000<br />

exemplar<strong>en</strong>.<br />

In de beschrijv<strong>in</strong>!l<strong>en</strong> van de <strong>Wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong></strong> moest<strong>en</strong> tamelijk vee!<br />

wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebracht <strong>in</strong> verband met d<strong>en</strong> aanleg van<br />

nieuwe strat~n <strong>en</strong> weg<strong>en</strong>. De wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zelf kond<strong>en</strong> bijna<br />

alle <strong>in</strong>tact word<strong>en</strong> gelat<strong>en</strong>. Aile<strong>en</strong> de routes L <strong>en</strong> M moest<strong>en</strong><br />

over e<strong>en</strong> betrekkelijk kle<strong>in</strong><strong>en</strong> afstand word<strong>en</strong> omgelegd, om<br />

red<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele lan<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Corversbosch door d<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>aar<br />

voor wandelaars zijn afgeslot<strong>en</strong>.<br />

De foto's zijn voor 't meer<strong>en</strong>deel door nieuwe vervang<strong>en</strong>.<br />

De vijf Rijwieltocht<strong>en</strong> uit de 2e uitgave zijn ook <strong>in</strong> deze editie<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zijn er thans twee Overzichtskaartjes aan <strong>het</strong> gidsje<br />

toe~evoegd, e<strong>en</strong> voor de <strong>Wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong>, voor de Rijwieltocht<strong>en</strong>.<br />

Als nieuwe bijdrage v<strong>in</strong>dt m<strong>en</strong> nog op de laatste blrudzijde e<strong>en</strong><br />

beschrijv<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> rijwieltocht langs de schilderachti~e Loosdrechtsche<br />

Plass<strong>en</strong> <strong>en</strong> de Vecht tussch<strong>en</strong> Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> Vreeland,<br />

terwijl op e<strong>en</strong> afzonderlijk kaartje deze route <strong>in</strong> beeld is gebracht<br />

met aanwijz<strong>in</strong>g van de verschill<strong>en</strong>de hotels, cafe's <strong>en</strong><br />

zwem<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong> langs dit ,druk bezochte traject.<br />

Wij hebb<strong>en</strong> voorts rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g gt>houd<strong>en</strong> met de grief dat <strong>in</strong> de<br />

te uitgave te vee! adverl<strong>en</strong>ties voorkwam<strong>en</strong>, waardoor <strong>het</strong><br />

aanzi<strong>en</strong> van dat gidsje wer1d geschaad.<br />

Onder de groote Kaart zijn thans uitvoerige plattegrond<strong>en</strong> van<br />

Hilversum <strong>en</strong> Bussum op~<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, waarop de Jigg<strong>in</strong>g van de<br />

verschill<strong>en</strong>de op<strong>en</strong>bare gebouw<strong>en</strong>, hotels etc. is aangegev<strong>en</strong>.<br />

Moge dit werk er toe bijdrag<strong>en</strong>, dat <strong>in</strong> steeds to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de<br />

mate zich <strong>het</strong> strev<strong>en</strong> zal op<strong>en</strong>bat'<strong>en</strong> om <strong>het</strong> zoo buit<strong>en</strong>gewone<br />

<strong>en</strong> zoo afwissel<strong>en</strong>de natuurschoon van <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> zooveel mogelijk<br />

<strong>in</strong> stand te houd<strong>en</strong>.<br />

Mei 1929. A. W. S.<br />

11


12


Wandelpad bij Bussum.<br />

WANDELINGEN<br />

(K.M. = Kilometer. W. 22 = Wandel-wegwijzer met nummer.)<br />

A<br />

Bussum .... Sijsjesberg .... Huiz<strong>en</strong><br />

'11.3 K.M.<br />

A<br />

Station Bussum ZZ., G<strong>en</strong>. de la Reylaan, over de · ophaalbrug,<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van d<strong>en</strong> Brediusweg sdhu<strong>in</strong> reohts door<br />

de Const. Huyg<strong>en</strong>slaan (langs de. <strong>Gooi</strong>sohe H.B.S.), over de<br />

st~<strong>en</strong><strong>en</strong> brug, daarna rechts •<strong>het</strong> Wandelpad voJ.g<strong>en</strong> (sc'hilderaohtige<br />

waterpartij<strong>en</strong>), over <strong>het</strong> brugje rechtsaf langs 't WJater.<br />

Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van <strong>het</strong> Wandelpa~d de 'tra~p op <strong>en</strong> l<strong>in</strong>iksaf· langs<br />

d<strong>en</strong> Huizerweg naar <strong>Gooi</strong>sche Boer, Hier bij W. 3 rechtsaf langs<br />

<strong>het</strong> Wan1delpa•d van d<strong>en</strong> Rijksweg tot voorbij •de forlomraster<strong>in</strong>g.<br />

Nu l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> spoe~dig daarna rechts houd<strong>en</strong>. Bij W. 4<br />

l<strong>in</strong>ks door de fraaie beuk<strong>en</strong>laan. (Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de prachtig gezicht<br />

over de laag geleg<strong>en</strong> weiland<strong>en</strong> op <strong>het</strong> Bosch van<br />

Bredius). Bij W. 5 route G kruis<strong>en</strong>, dan door e<strong>en</strong> dichtbegroeid<br />

laantje <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s rechtsaf door e<strong>en</strong> beuk<strong>en</strong>laan naar W. 6.<br />

Hier l<strong>in</strong>ks d<strong>en</strong> grirul:weg volg<strong>en</strong>. (Zeer mooi witzioht over de<br />

akkers op de bossoh<strong>en</strong> van Bikberg<strong>en</strong>). Voorbij de fr'aai geleg'<strong>en</strong><br />

villa's ·<strong>en</strong> d<strong>en</strong> Bikbergerweg rechtsaf over <strong>het</strong> heideveldje,<br />

d<strong>en</strong> Lang<strong>en</strong>huizerweg <strong>in</strong> de bocht kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan <strong>het</strong> pad langs<br />

d<strong>en</strong> zandweg tussch<strong>en</strong> de d<strong>en</strong>n<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>. Bij W. 7 l<strong>in</strong>ksaf door<br />

e<strong>en</strong> kronkeleoo d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>laantje naar d<strong>en</strong> Sijsjesberg. (Uitgestrekt<br />

panorama naar aile w<strong>in</strong>dstrek<strong>en</strong>). Bij W. 8 rechtsaf <strong>en</strong> ·langs d<strong>en</strong><br />

Botterwijnsche Weg, Parrewijnsche Weg. Nieuwe Bussumer<br />

Weg <strong>en</strong> Breede Englaan naar <strong>het</strong> Station Huiz<strong>en</strong>.<br />

13


B<br />

Vijver <strong>in</strong> hct bosch van Bredius.<br />

Huiz<strong>en</strong> ... Bikberg<strong>en</strong> ... Bussum<br />

7.9 K.M. B<br />

Van Station Huiz<strong>en</strong> <strong>het</strong> do11p <strong>in</strong> door de Kerkstraat. Bij <strong>het</strong><br />

Geme·<strong>en</strong>tehuis rechtsaf door de L<strong>in</strong>delaan. Deze ongeveer<br />

500 M. volg<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan rechtsaf door de Nieuwe Kerklaan.<br />

V66r de N. H: kerk l<strong>in</strong>ks d<strong>en</strong> zandweg volg<strong>en</strong>. 0.6 K.M. vanaf<br />

deze kerk rechtsaf (route E. gaat rechtuit) Langs · akkerweg<strong>en</strong><br />

de hoogte op. Gaandeweg verandert <strong>het</strong> landschap <strong>en</strong> wissel<strong>en</strong><br />

de akkers a£ met heide <strong>en</strong> struikgewas. Mooi uitzidht richt<strong>in</strong>g<br />

Huiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> de Zuiderzee. Op d<strong>en</strong> dwarsweg rechtsaf <strong>en</strong> HlO M.<br />

ve11der l<strong>in</strong>iks langs d<strong>en</strong> zoom van <strong>het</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje. Het<br />

rijw~elpa•d kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> bergop naar W. 12. Hier l<strong>in</strong>.ksaf (sa~n<br />

met F.). Fraai uitzioht 'op de bossch<strong>en</strong> van Bikberg<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

golv<strong>en</strong>de heide. Langs e<strong>en</strong> kronkel<strong>en</strong>d pad tussch<strong>en</strong> hoog gras,<br />

door struikgewas <strong>en</strong> e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje, vervolg<strong>en</strong>s langs<br />

e<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dgraverij naar W. 11. Hier rechtsaf (route F gaai<br />

l<strong>in</strong>ks). Langs e<strong>en</strong> sl<strong>in</strong>ger<strong>en</strong>d pad over heide <strong>en</strong> langs boschjes<br />

fmooi panorama). D<strong>en</strong> Lang<strong>en</strong>huizerweg kruis<strong>en</strong>. In <strong>het</strong> Bosch<br />

van Bikberg<strong>en</strong> *) terstond l<strong>in</strong>ks <strong>en</strong> dan rechtsaf .door fraaie<br />

beuk<strong>en</strong>lan<strong>en</strong> ·d<strong>en</strong> heuvel op. Prachtige afdal<strong>in</strong>g. Het pad langs<br />

di<strong>en</strong> bosohzoom volg<strong>en</strong>, om de afraster<strong>in</strong>g <strong>en</strong> door <strong>het</strong> smalle<br />

beuk<strong>en</strong>laantje naar W. 6. Langs d<strong>en</strong> Blaricummerweg. Bij W. 10<br />

door de <strong>in</strong>drukwekk<strong>en</strong>de beuk<strong>en</strong>laan <strong>en</strong> langs d<strong>en</strong> vijver (zie<br />

foto). Voorbij Hotel Bosch van Bredius l<strong>in</strong>ksaf; d<strong>en</strong> Rijksweg<br />

kruis<strong>en</strong> bij Hotel Jan Tabak (tramhalte), rechtuit Brediusweg<br />

<strong>en</strong> G<strong>en</strong>. de Ia Reylaan naar Station Bussum.<br />

') N.B. Het Bosch van Bikberg<strong>en</strong> is leitelijk geslot<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> publiek.<br />

Ordelijke wandelaars mog<strong>en</strong> echter van d<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong> wandelweg gebruik<br />

mak<strong>en</strong>, mits zij ge<strong>en</strong> rijwiel<strong>en</strong> <strong>en</strong> losloop<strong>en</strong>de hond<strong>en</strong> bij zich hebb<strong>en</strong>. Bij de<br />

<strong>in</strong>gang<strong>en</strong> van · <strong>het</strong> bosch v<strong>in</strong>dt m<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> wegwijzertjes.


c<br />

De Zuiderzee.<br />

c<br />

Bussum-Valkeve<strong>en</strong>-Huiz<strong>en</strong><br />

10.6 K.M.<br />

Station Bussum, G<strong>en</strong>. de Ia Reylaan, Brediusweg (wandelpad<br />

Noordzipde). Bij W1 9. (Hotel Jan Tabak, tramhalt•e) d<strong>en</strong><br />

Pijksweg kruis<strong>en</strong>. Langs Hotel Bosch van Bredius <strong>en</strong> door de<br />

beuk<strong>en</strong>laan naar W. 10. Schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks langs d<strong>en</strong> Valk<strong>en</strong>ve<strong>en</strong>scheweg.<br />

V 66r de modelboerderij Oud Bussem l<strong>in</strong>ks <strong>en</strong> bij de breede<br />

oprijlaan van De_nn<strong>en</strong>oord rechtsaf langs d<strong>en</strong> Bikbergerweg.<br />

Op de volg<strong>en</strong>de kruis<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>ksaf, we.derom langs d<strong>en</strong> Valkeve<strong>en</strong>scheweg<br />

( op <strong>het</strong> kruispunt bij d<strong>en</strong> Bondswegw. rechtuit).<br />

Bij W. 13 ·d<strong>en</strong> straatweg (tramhaHe) kruis<strong>en</strong> langs Drafna (hoogst<br />

schilderachtige waterpartij<strong>en</strong>), de hoogte op <strong>en</strong> dan bij de witte<br />

villa l<strong>in</strong>ks houd<strong>en</strong>. Over de brug rec'htsaf door .de V<strong>en</strong>uslaan<br />

(privaatbezit; mooi uitzicht over •de .!age weiland<strong>en</strong>). Aan <strong>het</strong><br />

e<strong>in</strong>de l<strong>in</strong>ksaf d<strong>en</strong> breed<strong>en</strong> kunstweg naar Valkeve<strong>en</strong> (cafe,<br />

landweg naar Zee). V66r de omraster<strong>in</strong>g van Oud-Valkeve<strong>en</strong><br />

(W. 14) rechtsaf langs d<strong>en</strong> verhard<strong>en</strong> weg, voorbij <strong>het</strong> landgoed<br />

Oud Naard<strong>en</strong>. Bij Theehuis Flevo l<strong>in</strong>ksaf naar Theehuis<br />

Oud-Naard<strong>en</strong> (aan zee, uitzichtstor<strong>en</strong>). Daar reohtsaf f<strong>het</strong> pad<br />

naar Theehuis Zeezicht kruis<strong>en</strong>) <strong>en</strong> rechtuit naar W. 15. Hier<br />

l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> spoed1g daarna weder l<strong>in</strong>ks over e<strong>en</strong> smal paadje<br />

langs de.< boschrand, zandweg kruis<strong>en</strong>, langs e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>neboschje,<br />

op d<strong>en</strong> grasweg l<strong>in</strong>ksaf voorbij <strong>het</strong> kampeerterre<strong>in</strong> van de<br />

N. T. K. C. naar de Zuiderzee (zie foto). Rechtsaf, spoedig<br />

·daarna de hoogte op <strong>en</strong> langs d<strong>en</strong> ·steil<strong>en</strong> kustrand tot <strong>het</strong><br />

p rud met de rij boompjes. Dilt rechtsaf pl.m. 100 M. volg<strong>en</strong> dan<br />

liruksaf naar <strong>het</strong> met te.gels geplaveide laantje. Rechtaf langs dit<br />

laantje (Magdal<strong>en</strong>alaan), <strong>het</strong> Gr<strong>en</strong>spad, Zeeweg, Oranje Weeshuisstraat<br />

<strong>en</strong> Hav<strong>en</strong>straat naar <strong>het</strong> tramstation Huiz<strong>en</strong>.<br />

15


Bij <strong>het</strong> K<strong>in</strong>der-Sanatorium.<br />

Bussum,Crailoosche bossch<strong>en</strong>-Tafelberg-Blaricum<br />

D<br />

7.7 K.M. D<br />

Station Bussum, G<strong>en</strong>. de Ia Reylaan, over de opbaalbrug,<br />

Brediusweg z.z. scbu<strong>in</strong> rechts door ·de Conslantijn Huyg<strong>en</strong>slaan,<br />

over ·de ste<strong>en</strong><strong>en</strong> brug <strong>en</strong> dan reabtsaf langs bet wandelpad<br />

~scibilderadbtige waterpartij<strong>en</strong>); aan de overzijde van bet rustieke<br />

brugje, recbtsaf langs 't water. Aan bet .e<strong>in</strong>de van bet wandelpad<br />

·de trap op <strong>en</strong> l<strong>in</strong>ksaf d<strong>en</strong> Huizerweg vo'ig<strong>en</strong> naar<br />

<strong>Gooi</strong>sche Boer. Hier recbtsiboud<strong>en</strong> <strong>en</strong> bet wandelpad van<br />

d<strong>en</strong> Rijksweg v'Olg<strong>en</strong> tot bet eimie van de fort-omraster<strong>in</strong>g,<br />

l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> terstond daarna recbtshoud<strong>en</strong>. Op de !cruis<strong>in</strong>g van<br />

lan<strong>en</strong> bij W. 4 redhtuit. V66r d<strong>en</strong> Noorder Crailoosch<strong>en</strong> Weg<br />

:l'echtshoud<strong>en</strong>, g<strong>en</strong>oemd<strong>en</strong> we!! kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> langs e<strong>en</strong> smal<br />

paadje <strong>in</strong> <strong>het</strong> Crailoosche Bosch. Door e<strong>en</strong> warnet van sl<strong>in</strong>ger<strong>en</strong>de<br />

<strong>en</strong> elkaar kruis<strong>en</strong>de. lan<strong>en</strong> met mooie kijkjes op bet<br />

wiltte huis Oud Crailoo <strong>en</strong> BussUJm. De breede beuk<strong>en</strong>laan bij<br />

W. 16 overstek<strong>en</strong>, dan weer door boschlan<strong>en</strong> naar W. 17<br />

op bet beuveltje met bank bij bet K<strong>in</strong>der-Sanatorium<br />

(zie foto), waar de routes D. <strong>en</strong> G. elkaar kruis<strong>en</strong>.<br />

Nu •<strong>het</strong> pad over de heide vdg<strong>en</strong>, de hell<strong>in</strong>g op. Op <strong>het</strong> hoogste<br />

punt verrass<strong>en</strong>d mooi vergezicht <strong>in</strong> de richt<strong>in</strong>g BLaricum­<br />

Eemnes <strong>en</strong> Baarn. D<strong>en</strong> Boisseva<strong>in</strong>weg kruis<strong>en</strong>. Bij W. 18 l<strong>in</strong>ks<br />

door bet d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje. Voorbij d<strong>en</strong> uitgang d<strong>en</strong> Boisseva<strong>in</strong>weg<br />

<strong>en</strong> twee rijwielpad<strong>en</strong> kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> rechtuit koers<strong>en</strong> naar d<strong>en</strong><br />

Tafelberg (van bet pbtvorm fraai panorama). Door e<strong>en</strong> schilderacbtig<br />

d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje van Witzand naar d<strong>en</strong> Bierweg <strong>en</strong><br />

recbtsaf langs dez<strong>en</strong> weg (zeer mooi uitzicht) afdal<strong>en</strong> naar<br />

Blaricum. Door de Huizerstraat naar de tramhalte.<br />

16


E<br />

Op de heide bij Blaricum.<br />

Blarkum~ Tafelberg~Huiz<strong>en</strong><br />

48 K.M. E<br />

Van de tramhaJte <strong>in</strong> Blaricum ·door de Tor<strong>en</strong>laan (tramrails<br />

volg<strong>en</strong>) tot de N. H. kerk; hier rechtsaf langs d<strong>en</strong> Heetweg,<br />

aanvankelijk over e<strong>en</strong> pad l<strong>in</strong>ks van de boompjes, verder<br />

langs e<strong>en</strong> muH<strong>en</strong> weg, tussch<strong>en</strong> struikgewas d<strong>en</strong> heuvel op.<br />

Vanaf <strong>het</strong> kampje bouwland mooi<strong>en</strong> terugblik op Blaricum.<br />

Bij W. t!l rechtsaf door . <strong>het</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje (sliJill<strong>en</strong> met route<br />

D) daarna d<strong>en</strong> Boisseva<strong>in</strong>weg <strong>en</strong> twee rijrwielpad<strong>en</strong> kruis<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> rechtuit naar d<strong>en</strong> Tafelberg (van <strong>het</strong> platvorm mooi<br />

panorama, alhoewel <strong>het</strong> ui


Laantje bij Oud-Naard<strong>en</strong>.<br />

Huiz<strong>en</strong>-Zuiderzee-Sijsj esberg-W arandeberg<strong>en</strong>-Blaricum<br />

F<br />

10 K.M. F<br />

Station Huiz<strong>en</strong>, Hav<strong>en</strong>straat, Oranje W eeshuisstraat, Zeeweg,<br />

Gr<strong>en</strong>spad, Magdal<strong>en</strong>alaan (t egelbestrat<strong>in</strong>g). V66r d<strong>en</strong> afsluitboom<br />

l<strong>in</strong>ksaf, 200 M. verder rechtsaf naar de Zuiderzee. Het<br />

smalle pad op d<strong>en</strong> rand van de hooge kust volg<strong>en</strong>. Voorbij <strong>het</strong><br />

kampeerterre<strong>in</strong> van de N.T.K.C. l<strong>in</strong>ksaf langs de afrast.er<strong>in</strong>g,<br />

daarna techts langs e<strong>en</strong> grasweg, dan rechtsaf over<br />

e<strong>en</strong> voetpaJd naar d<strong>en</strong> Oud-Naarderweg. Rechtsaf naar W. 15.<br />

Hier l<strong>in</strong>ks. Na kruismg van e<strong>en</strong> rijwielpad door e<strong>en</strong> fraai laantje<br />

(foto). Vervolg<strong>en</strong>s over de heide, door struikgewas, langs<br />

zandheuvels <strong>en</strong> e<strong>en</strong> complex van kle<strong>in</strong>e villa's naar d<strong>en</strong> Huizer<br />

Tol W. 21 (trarnhalte). L<strong>in</strong>ks van d<strong>en</strong> To! <strong>het</strong> pad over de<br />

heide volg<strong>en</strong>, d<strong>en</strong> Nieuw<strong>en</strong> Bussumer Gr<strong>in</strong>tweg overstek<strong>en</strong>,<br />

langs <strong>het</strong> rijwielpad <strong>en</strong> spoedig daarna l<strong>in</strong>ksaf naar d<strong>en</strong> Sijsjesberg.<br />

Over d<strong>en</strong> berg sam<strong>en</strong> met route A. naar W. 7. Hier l<strong>in</strong>ksaf<br />

<strong>en</strong> op de volg<strong>en</strong>de splits<strong>in</strong>g schu<strong>in</strong> rechts langs <strong>het</strong> zandwegje.<br />

Na kruis<strong>in</strong>g van liet rijwielpad rechts, bergop door struikgewas<br />

naar W. 12. Hier rechtuit met route B. (mooi uitzicht op<br />

de bossch<strong>en</strong> van Bikberg<strong>en</strong>) door e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje<br />

lang~ e<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dgraverij. Bij W. 11 l<strong>in</strong>ksaf, verderop wederom<br />

e<strong>en</strong> 1 ijwielpad kruis<strong>en</strong>, langs uitzichtrijke heuveltjes, mooie afdal<strong>in</strong>g<br />

naar W. 20. Hier rechtsaf t<strong>en</strong> oost<strong>en</strong> langs <strong>het</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje<br />

van Witzand. Bij de bank l<strong>in</strong>ks. Na kruis<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

zandweg l<strong>in</strong>ks <strong>en</strong> door <strong>het</strong> beuk<strong>en</strong>laantje. D<strong>en</strong> straatweg met<br />

tramrails overstek<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> wegje naar de Waran.deberg<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>. (Prachtig panorama richt<strong>in</strong>g Blaricum). Daama rechtshoud<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> afdal<strong>en</strong> naar Blaricum langs Achterom; voor <strong>het</strong><br />

Postkantoor l<strong>in</strong>ksaf naar de tramrhalte Blaricum.<br />

18


Laan van Bosch van Bredius <strong>en</strong> Crailoo.<br />

Bussum-Trapp<strong>en</strong>berg~Lar<strong>en</strong><br />

G<br />

8.6 K.M. G<br />

T ot W. 10 zie de beschrijv<strong>in</strong>g onder route C. Hier rechtshoud<strong>en</strong><br />

door de beuk<strong>en</strong>laan. In d eze laan rechtsaf over d<strong>en</strong> akker <strong>en</strong><br />

langs fraaie boomgroep<strong>en</strong> (zie foto) naar W. 5, waar route A<br />

wor dt gekruist. Terstond daarop d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dweg overstek<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan<br />

rechts <strong>het</strong> laantje volg<strong>en</strong> langs d<strong>en</strong> begroeid<strong>en</strong> wal. Halverwege<br />

<strong>in</strong> dit laantje l<strong>in</strong>ksaf, terstond daarna rechtsaf <strong>en</strong> ev<strong>en</strong> verder op<br />

d<strong>en</strong> driesprong l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> tot m<strong>en</strong> bij W. 22 op d<strong>en</strong> breed<strong>en</strong><br />

zandweg uitkomt. Dez<strong>en</strong> weg overstek<strong>en</strong> <strong>en</strong> de mooie d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>laan<br />

voLg<strong>en</strong>, welke verderop <strong>in</strong> e<strong>en</strong> beuk<strong>en</strong>laantje overgaat.<br />

Voorbij de bocht ziet m<strong>en</strong> rechts d<strong>en</strong> opgang naar d<strong>en</strong> Trapp<strong>en</strong>berg<br />

(bosohgezicht). Met e<strong>en</strong> boog om dez<strong>en</strong> berg <strong>en</strong> dan<br />

l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>, door struikgewas, vervolg<strong>en</strong>s rechts langs de afraster<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> Amsterd. K<strong>in</strong>dersanatorium naar de breede<br />

beuk<strong>en</strong>laan, Deze laan l<strong>in</strong>ksaf volg<strong>en</strong> tot de Oranje Nassaulaan<br />

(heuveltje met bank, kruis<strong>in</strong>g van Route D, bij W. 17)<br />

d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dweg overstek<strong>en</strong> <strong>en</strong> nu rechtsaf langs <strong>het</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>laantje<br />

tussch<strong>en</strong> di<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dweg <strong>en</strong> de heide. L<strong>in</strong>l{shoud~cn Kon<strong>in</strong>g<br />

Willem III Laan. Voorbij d<strong>en</strong> tweed<strong>en</strong> driesprong rechts <strong>het</strong><br />

dichtbegroeide pad door <strong>het</strong> bosch volg<strong>en</strong>. '1 wee lan<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> route I bij W. 23 kruis<strong>en</strong>; door de Pr<strong>in</strong>ses Julianalaan.<br />

Op d<strong>en</strong> Rijksweg l<strong>in</strong>ksaf langs de tramrails. Voorbij<br />

<strong>het</strong> hoogste punt van d<strong>en</strong> Ri;ksweg rechtsaf Lange Wijn<strong>en</strong>.<br />

Bij W. 24 l<strong>in</strong>ksaf .. He<strong>in</strong> Duvel", op <strong>het</strong> Br<strong>in</strong>kje ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s, door<br />

<strong>het</strong> R1>z<strong>en</strong>laantje w2er naar d<strong>en</strong> Rijksweg, rechtsaf <strong>en</strong> spoedig<br />

daarna :<strong>in</strong>ks ,dJoor d<strong>en</strong> Oud<strong>en</strong> Naarderweg, rechtshoud<strong>en</strong> Tafelbergweg,<br />

Naarderstraat. Op d<strong>en</strong> ·Br<strong>in</strong>k rechtsaf langs d<strong>en</strong><br />

Stationsweg naar <strong>het</strong> Tramstation te Lar<strong>en</strong>.<br />

19


H<br />

Mauve-vijver bij Lar<strong>en</strong>.<br />

Lar<strong>en</strong>..-Blaricum<br />

3.9 K.M. H<br />

Van <strong>het</strong> tramstation Lar<strong>en</strong> over d<strong>en</strong> Stationsweg <strong>en</strong> bij<br />

W. 25 op d<strong>en</strong> Br<strong>in</strong>k rechtshoud<strong>en</strong>, voorbij Hotel Hamdorfl<br />

<strong>en</strong> de Nieuwe R. C. Kerk tot <strong>het</strong> Geme<strong>en</strong>tehuis; hier bij<br />

W. 26 l<strong>in</strong>ksaf d<strong>en</strong> Eemnesserweg volg<strong>en</strong> tot voorbij <strong>het</strong> Ziek<strong>en</strong>huis,<br />

dan schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks <strong>in</strong> <strong>het</strong> smalle laantje tussch<strong>en</strong> kreupelhout<br />

(Jagerspad). Steeds rechtuit tot <strong>het</strong> pad op e<strong>en</strong> zandweg<br />

uitkomt. Spoedig daarna, aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van di<strong>en</strong> weg,<br />

l<strong>in</strong>ks <strong>het</strong> smalle voetpad V'o1g<strong>en</strong> tussch<strong>en</strong> houtgewas, langs de<br />

afscheid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> He!"stell<strong>in</strong>gsoord ,Bosch <strong>en</strong> Heide". Bij <strong>het</strong><br />

verlat<strong>en</strong> van ·dit paadje langs de afraster<strong>in</strong>g door de zandverstuiv<strong>in</strong>g,<br />

<strong>het</strong> rijwielpad kruis<strong>en</strong>, langs .d<strong>en</strong> Mauve-vijver. Voor-<br />

. bij de wiltte bank rechtsaf langs <strong>het</strong> rijwielpad <strong>en</strong> terstond<br />

daarna l<strong>in</strong>ks naar e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje. Dit rechtsaf volg<strong>en</strong>.<br />

Aan de andere zijde schilderachtig du<strong>in</strong>landschap. L<strong>in</strong>ksaf <strong>het</strong><br />

s<strong>in</strong>telpad volg<strong>en</strong>. Waar zich dit splitst rechtshowd<strong>en</strong> langs d<strong>en</strong><br />

zoom van <strong>het</strong> boschje. Het pad komt uit op d<strong>en</strong> Heideweg. 0p<br />

d<strong>en</strong> eerst<strong>en</strong> driesprong rechts langs d<strong>en</strong> Zwaluw<strong>en</strong>weg; op de<br />

volg<strong>en</strong>de splits<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>. Te Blaricum l<strong>in</strong>ksaf langs d<strong>en</strong><br />

Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsweg <strong>en</strong> dan rechtsaf door de .Tor<strong>en</strong>laan naar de<br />

tramhalte midd<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> dorp.<br />

20


I<br />

Leemzoolsche weg<br />

Blaricum ~Crailoo ~Bussum<br />

Lar<strong>en</strong><br />

8.2 K.M.<br />

7 .7 K.M.<br />

Blaricum (traJmihaJte}-Tor<strong>en</strong>laan.. Bij de N. H. Kerk rechtsaf<br />

Heetweg <strong>en</strong> terstond


~·<br />

N<br />

Wandel<strong>in</strong>gczn<br />

<strong>in</strong> ·<br />

GOOI- & EEMLAND<br />

Schaal<br />

~. . .. 1 ~<br />

K,M,<br />

___ Wandeltn.g<br />

=== Spoorweg<br />

--- Tra.mwe._g<br />

-------- Verb,·nd,.ny.t.r#uie.t<br />

K~rk<br />

WANDELINGEN: K.M.<br />

:ssum_SjsjesJtrj_Huiz<strong>en</strong> ..... 7 .•<br />

n_K<strong>in</strong>der San._Bussum .. - 8._<br />

1"-· nus sum _Vallceve<strong>en</strong>. Huiz<strong>en</strong> .... I 0.~<br />

Bussum_Crail.bo>Sch<strong>en</strong>.Blar{cum. 1.$<br />

E.Blancum]afelberf_Huiun .•. 4.1<br />

FHuiz<strong>en</strong>_luidtn.u _ Blar{cunt. -10.!1.<br />

.'\G. Bussum_Boschu.Bredius_lartn .. 8.3<br />

H. Lartn _Biaricum. .............. 3 . ~<br />

I. lartn ... Blaricum _Bus sum .. 9.8<br />

. Bussum_(ra:il.hruJ_Kdvasum B.%<br />

K. Buuu m _Banlam_Hdvtr>um .. 10. I<br />

Ll!:i {vt ruan_SI'andersw._Bussum. I 0.'1


.c •• zL .... t<br />

................<br />

.•.<br />

\<br />

...<br />

' I<br />

..<br />

··•··<br />

•.<br />

. ... . ····•<br />

'(<br />

• .<br />

•.<br />

..<br />

\.<br />

;<br />

i<br />

..<br />

: .•.•.•.•.•.•.•.•. !~~.~. : !.~~.':'.~ •.•.•.•...•.•.•.•.• ~<br />

F> . L~~~~-~c~~;i 6;u-;_'Hfi~~:~~~: : ;::<br />

~ . Htlvusum.Koorne&oej.K.liad<strong>in</strong>j. 1.1<br />

R Jlollandsche /ladi".J.ffdversum. e.q<br />

s.H.Rad<strong>in</strong>J.l Vuursche..lft:luersum t o.1<br />

T.HRad<strong>in</strong>g.l. U,ursclre .Baarn .. tlt.V<br />

U. B a" rn. 6r Kievdsdai.Hilvers ... tt.!i<br />

v.HiluersLtm.Blu.LLartn ...... 9.,<br />

tU ..<br />

A.W.S.<br />

~~--------------------------------·----------------------------------~


J<br />

Aan bet Diev<strong>en</strong>paadje bij Hilversum<br />

Bussum,...Crailoosche Brug,... Hilversum<br />

8.1 K.M.<br />

J<br />

Van Station Bussum door de Vlietlaan. L<strong>in</strong>ksa£ Eslaan. Bij<br />

<strong>het</strong> Wilhelm<strong>in</strong>aple<strong>in</strong> recbtsa£ Br<strong>in</strong>klaan. V oorbij Hotel de<br />

Roz<strong>en</strong>boom (W. 31) <strong>en</strong> de R. C. kerk. 400 M. verder l<strong>in</strong>ks:af<br />

S<strong>in</strong>gel. Op de eerste kruis<strong>in</strong>g recbtsa£ Laarderweg ( eerst<br />

straatweg, ver,derop verbard pad langs e<strong>en</strong> zandweg), door<br />

boscbjes naar de bei,de. Hier rechtsboud<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> zandwegje<br />

over de beide volg<strong>en</strong> <strong>in</strong> de ricbt<strong>in</strong>g Hilversum. Ri~wielpad<br />

kruis<strong>en</strong>; naar d<strong>en</strong> steil afvall<strong>en</strong>d<strong>en</strong> ran~ van de beide. Mooi<br />

uitzicbt op bet spoorweg-emplace.m<strong>en</strong>t <strong>en</strong> de ijsbaan van<br />

Hilversum met bosscb<strong>en</strong> op d<strong>en</strong> acbtergrond. AfdaJ<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarna<br />

weer bPrgop naar .d<strong>en</strong> Crailoosch<strong>en</strong>weg. Dez•<strong>en</strong> kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

terstoiiJd daarna recbtsaf naar W. 32. Rechtuit over de Crailoosche<br />

Brug. Aan de overzijde, op bet kruispunt van verscbill<strong>en</strong>de<br />

weg<strong>en</strong>, l<strong>in</strong>ksaf, te zrum<strong>en</strong> met route K, langs de afraster<strong>in</strong>g<br />

van Heid<strong>en</strong>heuvel. Recbtuit langs bet Diev<strong>en</strong>paadje (bet<br />

gebouw met bet tor<strong>en</strong>tje aan de l<strong>in</strong>kerband is bet Geme<strong>en</strong>tehuis<br />

van Stad <strong>en</strong> Lande van <strong>Gooi</strong>land). Het Diev<strong>en</strong>paadfe tot<br />

bet e<strong>in</strong>de volg<strong>en</strong> (bov<strong>en</strong>staande foto is g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> vanaf dit pad,<br />

evl<strong>en</strong> v66r bet boogste punt. Dan l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> terst.ond daarna<br />

recbtsaf langs bet boscbje (voorbij e<strong>en</strong> bank). Bij W. 33 langs<br />

d<strong>en</strong> Hooge Naarderweg. Steeds recbtuit. Bij W. 34 d<strong>en</strong> 's Gravelandscheweg<br />

volg<strong>en</strong> naar d<strong>en</strong> Kerkbr<strong>in</strong>k te Hilversum. Hier<br />

IW. 35) l<strong>in</strong>ksaf <strong>in</strong> de Kerkstraat, l<strong>in</strong>ksaf Groest, recbtsaf Stationsstraat<br />

naar bet Station Hilversum.<br />

2i


Melkweg bij Bantam.<br />

Bussum-Bantam-Hilversum<br />

K<br />

11.9 K.M. K<br />

Bussum Station, N. 's-GraveLweg rechtsa£ Graaf Wichmanlaan.<br />

l<strong>in</strong>ks a£ Parklaan. Bij <strong>het</strong> plantso<strong>en</strong>tje rechtsaf' Boschlaan. L<strong>in</strong>ksaf<br />

Kon<strong>in</strong>gslaan; <strong>in</strong> de tweede bocht rechtuit HeuTellaan. Voorbij<br />

de scherpe bocht rec'htsaf Koedijklaan (uitzicht op de bossch<strong>en</strong><br />

v. 's-Graveland) rechtsaf Breedelaan. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de rechtsaf door<br />

<strong>het</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje; Nieuwe 's-Gravelandschewcg overstek<strong>en</strong> naar<br />

W. 36. Rechtsaf langs d<strong>en</strong> boschzoom, d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dweg overstek<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> schw<strong>in</strong> rechts over e·<strong>en</strong> heidepad tussch<strong>en</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong> (talrijke<br />

pad<strong>en</strong>) naar <strong>het</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>bosch van Bantam. Bij W. 37 rechtshoud<strong>en</strong><br />

naar d<strong>en</strong> <strong>in</strong>gang van <strong>het</strong> afges1ot<strong>en</strong> terre<strong>in</strong> van Bantam.<br />

*) Door dit prachtige park <strong>en</strong> bosch (wegw. volg<strong>en</strong>) <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

door d<strong>en</strong> zuidelijk<strong>en</strong> uitgang verlat<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan l<strong>in</strong>ksaf naar W.<br />

38. tl Verder langs d<strong>en</strong> Melkweg, voorbij W. 39 tot W. 40. Hier<br />

op de kruis<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>ks, terstond daarna rechts langs d<strong>en</strong> bosch-<br />

2ioom, ev<strong>en</strong> verder weder rechtsaf door de beuk<strong>en</strong>laan naar<br />

de Spanderslaan. L<strong>in</strong>ksaf! In deze laan rechtsaf weer door e<strong>en</strong><br />

fraaie beuk<strong>en</strong>laan. Na 400 M. l<strong>in</strong>ksaf langs e<strong>en</strong> pad door <strong>het</strong> d<strong>en</strong>ru<strong>en</strong>bosch.<br />

Bij e<strong>en</strong> kiosk d<strong>en</strong> Nieuw<strong>en</strong> Bussumer Gr<strong>in</strong>dweg<br />

kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> schu<strong>in</strong> rechts <strong>het</strong> heidepad volg<strong>en</strong>. L<strong>in</strong>ks-, daarna<br />

rechtsaf langs de afscheid<strong>in</strong>g van Heideheuvel. Rechtsaf langs<br />

d<strong>en</strong> Hoog<strong>en</strong> Naarderweg. Mooi uitzicht. Voorbij W. 41, W. 42<br />

<strong>en</strong> W. 33. Dan l<strong>in</strong>ksaf door de Borneolaan Rechtsaf Sumatralaan.<br />

L<strong>in</strong>ksaf Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>neweg, rechtuit Korte Achterom naar<br />

<strong>het</strong> Station te Hilversum.<br />

•) Eig<strong>en</strong>dom der Geme<strong>en</strong>te Bussum, wandelkaart<strong>en</strong> verkrijgbaar ter Secre·<br />

larie; loegangskaart<strong>en</strong> ad f 0.10 bij de tu<strong>in</strong>manswon<strong>in</strong>g aan d<strong>en</strong> <strong>in</strong>gan~.<br />

t) Kom<strong>en</strong>de van Hilversum bij W. 38 rechtuit wandel<strong>en</strong> (langs d<strong>en</strong> Melkweg)<br />

naar W. 38. Hier rechts houd<strong>en</strong>.<br />

25


L<br />

Bij de brug <strong>in</strong> <strong>het</strong> Spanderswoud<br />

Hilversum~Spanderswoud~Bussum<br />

10 K.M. L<br />

Station Hilversum. Bij de kiosk V.V.V. l<strong>in</strong>ksaf Stationsstraat,<br />

L<strong>in</strong>k'Saf Groest, rechtsaf Kerkstraat naar d<strong>en</strong> Kerkbr<strong>in</strong>k (W. 35).<br />

Hier rechtsaf 's-Gravei.Weg. Bij W. 34 l<strong>in</strong>ksaf Alb, Perkstraat,<br />

Z<strong>en</strong> weg l<strong>in</strong>ks Spieghellaan. Rechtsaf Peerlkamplaan, eerst<br />

langs e<strong>en</strong> fraai plantso<strong>en</strong>, daarna door e<strong>en</strong> laan van hoog geboomte.<br />

Op d<strong>en</strong> Boomberg rechtshoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s door<br />

<strong>het</strong> laantje van oude beuk<strong>en</strong>. Bij W. 43 d<strong>en</strong> Schuttersweg overstek<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> weer door e<strong>en</strong> prachtig laantje van zware beuk<strong>en</strong>.<br />

Op de eerstvolg<strong>en</strong>de kruis<strong>in</strong>g van boschlan<strong>en</strong> rechtsaf (ge<strong>en</strong><br />

wegwijzertjes) door <strong>het</strong> Corversbosch. De toegangsweg van<br />

<strong>Gooi</strong>lust kruis<strong>en</strong>. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de rechts houd<strong>en</strong> langs de<br />

prachtige beuk<strong>en</strong>ban, d<strong>en</strong> Corversweg, naar W. 44. Hier d<strong>en</strong><br />

's-Gravelandscheweg kruis<strong>en</strong>. In <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van d<strong>en</strong> Oud<strong>en</strong><br />

Me<strong>en</strong>tweg bij de kiosk rechtsaf door de Boschlaan. 150 M.<br />

verdcr l<strong>in</strong>ksaf naar <strong>het</strong> Spanderswoud. In <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van <strong>het</strong><br />

bosch l<strong>in</strong>ksaf met e<strong>en</strong> bocht langs d<strong>en</strong> vijver (afdal<strong>en</strong> naar de<br />

bank!) vervolg<strong>en</strong>s rechtuit naar W. 45. Hier l<strong>in</strong>ksaf over de<br />

brug <strong>het</strong> Ankeve<strong>en</strong>sche Pad volg<strong>en</strong>. Op de 2e kruis<strong>in</strong>g, W. 46,<br />

rechtsaf (d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>laan). Bij W. 40 l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> sam<strong>en</strong> met<br />

route K langs d<strong>en</strong> Melkweg naar W. 39. Hier schu<strong>in</strong> rechts <strong>het</strong><br />

pad over de met d<strong>en</strong>n<strong>en</strong> begroeide heide volg<strong>en</strong>. Steeds rechtuit<br />

tot d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dweg. Dez<strong>en</strong> oversteki<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks<br />

weder langs e<strong>en</strong> verhard pad. Op <strong>het</strong> heuveltje (bank) l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>.<br />

Bij W. 36 <strong>in</strong> <strong>het</strong> boschje rechtshoud<strong>en</strong>. Langs d<strong>en</strong><br />

Nieuwe 's-Gravelandscheweg (voo11bij de schilderachtige Kom<br />

van Biegel) naar <strong>het</strong> Station te Bussum.<br />

26


M<br />

Bij 's-Grav<strong>en</strong>land<br />

Hilversum ~ Corverslaan / s ~ Graveland<br />

7.1 K.M. M<br />

Station Hilversum. Bij de kiosk V. V. V. l<strong>in</strong>ks a£ Stationsstraat,<br />

l<strong>in</strong>ksaf Groest, rechtsaf Kerkstraat. Op d<strong>en</strong> Kerkbr<strong>in</strong>k<br />

(W. 35) rechtuit door de Hav<strong>en</strong>straat. Voorbij de diepligg<strong>en</strong>de<br />

hav<strong>en</strong>kom rechtsaf d<strong>en</strong> Taludweg volg<strong>en</strong>, hoog hov<strong>en</strong> de<br />

<strong>Gooi</strong>sche Vaart (mooi uitzicht). Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van d<strong>en</strong> Taludweg<br />

v66r de fabriek schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks eerst kunstweg daarna zandweg<br />

v66r de fabriek schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks Joor de· Bodemanstraat, daarna<br />

langs d<strong>en</strong> zandweg met rijwielpad. Ruim 1 K.M. verder bij<br />

<strong>het</strong> Hockey terre<strong>in</strong> rechtsaf. Pij padclestoelwijzer 134 over de<br />

hooge brug. Aan de andere zij de rechtsaf d<strong>en</strong> kunstweg volg<strong>en</strong><br />

tot voorbij d<strong>en</strong> <strong>in</strong>gang van <strong>het</strong> kerkhof, dan l<strong>in</strong>ks langs <strong>het</strong> pad<br />

tussch<strong>en</strong> cie beuk<strong>en</strong> naar C: e Corverslaan. Deze prachtige laan<br />

<strong>in</strong> haar geheele l<strong>en</strong> ~ te vol~<strong>en</strong>, voorbij de toegangslaan van<br />

<strong>Gooi</strong>lust <strong>en</strong> de boschwachterswon<strong>in</strong>g. Bij W. 44 l<strong>in</strong>ksaf langs<br />

d<strong>en</strong> 's-Gravelandsche Weg (zie foto). voorbij de bu:t<strong>en</strong>s Jagtlust<br />

<strong>en</strong> Landbosch (l<strong>in</strong>ks) <strong>en</strong> Hilverbeek, omr<strong>in</strong>gd door eeuw<strong>en</strong>oud<br />

geboomte (rechts). Bij de muziekt<strong>en</strong>t rechtsaf naar W. 48<br />

te 's-Graveland,<br />

27


Vijver <strong>in</strong> <strong>het</strong> Spanderswoud<br />

's Graveland~Spanderswoud~Hilversum<br />

8.1 K.M.<br />

N<br />

Van W. 48 te 's-Granland <strong>in</strong> noordelijke richt<strong>in</strong>g door <strong>het</strong><br />

N<br />

dorp. Bij de her berg Quatre Bras rechtsaf langs <strong>het</strong> · A,nkeve<strong>en</strong>sche<br />

Pad. (M·ooi uitzicbt op weiland<strong>en</strong> <strong>en</strong> bossch<strong>en</strong> aan<br />

weerszijd<strong>en</strong> van d<strong>en</strong> weg). Op d<strong>en</strong> Oud<strong>en</strong> Me<strong>en</strong>tweg uitgekom<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong> rechts <strong>en</strong> dan schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks <strong>het</strong> Ankeve<strong>en</strong>sche Pad vo'lg<strong>en</strong><br />

tot W. 46. Hier rechtsaf door <strong>het</strong> bosch, e<strong>en</strong> laantje kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

afdal<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> kle<strong>in</strong><strong>en</strong> vijver. Aan de teg:<strong>en</strong>overgestelde<br />

zijde van -bet boschje de rustieke trap op <strong>en</strong> dan liruks d<strong>en</strong><br />

grasweg over d<strong>en</strong> begroeid<strong>en</strong> wal langs <strong>het</strong> weill•and volg<strong>en</strong>. Bij<br />

de bank rechtsaf, daarna l<strong>in</strong>ksaf langs d<strong>en</strong> vijver weer naar<br />

<strong>het</strong> Ankeve<strong>en</strong>sche Pad. Rechtsaf over ·de brug. Aan de overzijde<br />

bij W. 45 boVJ<strong>en</strong> langs d<strong>en</strong> vijver, eerst c1oor loofhout,<br />

daarna afdal<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>neiJJboschje naar d<strong>en</strong> vijver. Langs<br />

dez<strong>en</strong> verder (zie foto, welke g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> is van de ov·erzijde) <strong>en</strong><br />

dan weer de hoogte op, voorbij de zandgraverij, rL<strong>in</strong>ksa£ nogmaals<br />

la:ngs <strong>het</strong> Ankeve<strong>en</strong>sche Pad. Aan <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van <strong>het</strong><br />

Nimrodpark l<strong>in</strong>ksaf langs d<strong>en</strong> zandweg tot d<strong>en</strong> Bussummer<br />

Gr<strong>in</strong>dweg. Dez<strong>en</strong> rechtsaf volg<strong>en</strong> tot <strong>het</strong> Theehuis. Hier l<strong>in</strong>ksaf<br />

door de WittekruislaaiL Na e<strong>en</strong> kruis<strong>in</strong>g <strong>en</strong> e<strong>en</strong> splits<strong>in</strong>g<br />

rechtsaf langs d<strong>en</strong> Dome<strong>in</strong>weg (verrass<strong>en</strong>d uitzicht richt<strong>in</strong>g<br />

Lar<strong>en</strong>). Bij W. 41 recMsaf langs d<strong>en</strong> Hoog<strong>en</strong> Naarderweg. Bij<br />

W. 42 rechtsaf Akkerweg. L<strong>in</strong>ksaf C<strong>en</strong>tuurbaan (prachtig uitzicht<br />

over de heide). Rechtsaf Koepelweg, L<strong>in</strong>ksaf Jacobus<br />

P<strong>en</strong>klaan. Rechtuit Tromp<strong>en</strong>bergerweg (rechts Palace-Hotel) <strong>en</strong><br />

bij W. 47 l<strong>in</strong>ks langs d<strong>en</strong> 's-Gravelandscheweg - voorbij<br />

W. 34 - naar d<strong>en</strong> Kerkbr<strong>in</strong>k. Hier (W. 35) L<strong>in</strong>ksaf i. d. Kerkstraat,<br />

l<strong>in</strong>ksaf Groest, rechtsaf Stationsstraat naar <strong>het</strong> Station.<br />

28


Gcme<strong>en</strong>landshuis van Stad <strong>en</strong> Lande van <strong>Gooi</strong>land.<br />

Hilversum-Gr<strong>in</strong>dberg-Lar<strong>en</strong><br />

0<br />

9.1 K.M. 0<br />

Station Hilversum. Bij de kiosk V.V.V. l<strong>in</strong>ksaf. Stationsstraat,<br />

l<strong>in</strong>ks·af Groest, rechtsaf Kerkstraat naar d<strong>en</strong> Kerkbr<strong>in</strong>k<br />

W. 35. Hier rechtsaf 's-Gravelandscheweg. B. W. 34 rechtshoud<strong>en</strong>:<br />

Hooge Naarderweg. Bij W. 33 rechtshoud<strong>en</strong> lan~s <strong>het</strong><br />

boschje Bij de bank l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> terstond daarna rechtsaf langs<br />

<strong>het</strong> Diev<strong>en</strong>.paadje. V oorbij <strong>het</strong> Geme<strong>en</strong>landshuis van Stad <strong>en</strong><br />

Lande van <strong>Gooi</strong>land (zie foto); bij d<strong>en</strong> spoorweg l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>,<br />

rechtsaf over de Crailooschebrug. Bij W. 32 wederom rechisaf<br />

aanvankelijk langs e·<strong>en</strong> kaarsrecht pad, daarna l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>,<br />

parallel hi<strong>en</strong>mede langs e<strong>en</strong> meer kronkel<strong>en</strong>d pad over de<br />

heide. Bij W. 49 rechtuit, daarna <strong>het</strong> rijwielpad kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> over<br />

<strong>het</strong> zandwegje langs de akkP.rs verder. Voor de gro<strong>en</strong>e paal<br />

l<strong>in</strong>~shoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> langs de westelijrke afraster<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> pompstation.<br />

Bij W. 50 rechtsaf nu langs de noordelijke afraster<strong>in</strong>g.<br />

D<strong>en</strong> Laarderweg kruis<strong>en</strong> b<strong>en</strong>ev<strong>en</strong>s <strong>het</strong> rijwielpad, daarna l<strong>in</strong>ksa£<br />

langs <strong>het</strong> wandelpad parallel met d<strong>en</strong> Laarderweg. Aan <strong>het</strong><br />

e<strong>in</strong>de van de afraster<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> pom>pstation der geme<strong>en</strong>te<br />

Utrecht rechtsaf langs de noor·delijke afscheid<strong>in</strong>g van dit pompstat~on,<br />

daarna rechtshoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> karrespoor over de heide<br />

volg<strong>en</strong> naar d.<strong>en</strong> Gr<strong>in</strong>dberg (prachtig uitzicht eerst op Hilver­<br />

SUtlii daarna over de heide met <strong>het</strong> W aschmeer, Baarn, Eemnes,<br />

.Aimersfoort <strong>en</strong>z. op d<strong>en</strong> achtergrond). Na e<strong>en</strong>ige bocht<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

rijwielpad kruis<strong>en</strong>, vervolg<strong>en</strong>s door struikgewas naar <strong>het</strong> Ple<strong>in</strong><br />

1919. Mooie afdal<strong>in</strong>g langs d<strong>en</strong> Engweg, (d<strong>en</strong> nieuw<strong>en</strong> Rijksweg<br />

kruis<strong>en</strong>) Mol<strong>en</strong>weg, Hilversumscheweg naar <strong>het</strong> tramstation<br />

te Lar<strong>en</strong>.<br />

29


p<br />

Br<strong>in</strong>k le Lar<strong>en</strong><br />

Lar<strong>en</strong>-Ste<strong>en</strong>berg<strong>en</strong>-Hilversum<br />

7.3 K.M.<br />

p<br />

Van <strong>het</strong> Tramstation te Lar<strong>en</strong> door d<strong>en</strong> Stalionsweg naar d<strong>en</strong><br />

Br<strong>in</strong>k (zie fot,o). Hier bij W. 25 l<strong>in</strong>ksaf Naarderstraat, rechtshoud<strong>en</strong><br />

Tafelbergweg, l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> Oude Naarderweg, over e<strong>en</strong><br />

kort<strong>en</strong> afstand d<strong>en</strong> Rijksweg volg<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan l<strong>in</strong>ksaf dooil' <strong>het</strong><br />

Roz<strong>en</strong>laantje. Bij de boom<strong>en</strong>groep rechtshoud<strong>en</strong>: ,He<strong>in</strong> Duver'.<br />

Bij W. 24 l<strong>in</strong>ksaf langs 'd<strong>en</strong> nieuw<strong>en</strong> weg, ev<strong>en</strong> verder rechtsaf,<br />

daarna <strong>het</strong> rijwielpad <strong>en</strong> d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>tweg, welke naar e<strong>en</strong> villa<br />

leidt, kruis<strong>en</strong>; door de boschjes langs Ste<strong>en</strong>berg<strong>en</strong>, rechtshoud<strong>en</strong><br />

Houtweg, vervolg<strong>en</strong>s <strong>het</strong> pad eerst ter rechterzijde<br />

daarna ter l<strong>in</strong>kerzijde van d<strong>en</strong> Verl<strong>en</strong>gd<strong>en</strong> Houtweg volg<strong>en</strong>.<br />

D<strong>en</strong> nieuw<strong>en</strong> Rijksweg kruis<strong>en</strong>. Voo11bij <strong>het</strong> Hooipaadje uitzicht<br />

over de heide op de tor<strong>en</strong>s van Naard<strong>en</strong> <strong>en</strong> Bussum.<br />

Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van de boschjes aan de l<strong>in</strong>kerhand l<strong>in</strong>ksaf<br />

langs <strong>het</strong> rijwielpad, voorbij e<strong>en</strong> bank tot d<strong>en</strong> zandweg Hoefloo.<br />

Nu schu<strong>in</strong> rechts <strong>het</strong> karrespoor over de heide volg<strong>en</strong> (l<strong>in</strong>ksom<br />

e<strong>en</strong> zandkuil), d<strong>en</strong> Doodweg kruis<strong>en</strong>. Op d<strong>en</strong> breed<strong>en</strong> zandweg<br />

uitgekom<strong>en</strong> l<strong>in</strong>ksaf langs dez<strong>en</strong> (recht aan op d<strong>en</strong> schoorste<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> pompstat,ion <strong>en</strong> de ijzer<strong>en</strong> tor<strong>en</strong>s van de Se<strong>in</strong>toestell<strong>en</strong>fabriek<br />

te Hilversum). Afdal<strong>en</strong> met fraai vergezicht op Hilversum<br />

<strong>en</strong> d<strong>en</strong> Tromp<strong>en</strong>berg. Bij W. 50 rechtshoud<strong>en</strong> 'langs de<br />

westelijke afraster<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> pompstation. Hier voorbij rechtshoud<strong>en</strong>,<br />

<strong>het</strong> rijwielpad kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> pad langs <strong>het</strong> struikgewas<br />

<strong>en</strong> de akkers volg<strong>en</strong>. Bij W. 49 l<strong>in</strong>ksaf over de hei,de, daama ·<br />

langs struikgewas naar d<strong>en</strong> Oud<strong>en</strong> Bussummerweg <strong>en</strong> langs<br />

dez<strong>en</strong> <strong>in</strong> de richt<strong>in</strong>g Hilvers1111ll. Rechtuit Simon Stevijnweg,<br />

Naarderweg. Bij de spoorwegbrug rechtsaf over de rails naar<br />

<strong>het</strong> Station te Hilversum.<br />

30


Aan hel Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>sche Kanaal<br />

Hilversum-E<strong>in</strong>degooi.-Holl. Rad<strong>in</strong>g<br />

Q<br />

8.6 K.M. Q<br />

Station HUversum. Bij de k1iosk V.V.V. l<strong>in</strong>ksaf Stationsstraat<br />

wederom l<strong>in</strong>ksaf Groest Bij W. 32 rechtuit langs de Emmastraat,<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> zuide<strong>in</strong>de rechtshoud<strong>en</strong> Utrechtsche Straatweg<br />

('westzijde), BOO M. ver.der rechtsaf door de Diep<strong>en</strong>daal~che<br />

Laan (uitzicht op de hooggeleg<strong>en</strong> nieuwe Zuidelijke wijk van<br />

Hilve:l'sulm). Op de eerste kruis<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>ksaf langs d<strong>en</strong> Holle Weg<br />

naar Hoogt van 't Kruis. Steeds rechtuit door boschjes <strong>het</strong><br />

zandpa'd volg<strong>en</strong>. De Eik<strong>en</strong>laan kruis<strong>en</strong>. Op d<strong>en</strong> driesprong bij<br />

W. 53 l<strong>in</strong>ksaf (fraai uitzicht op Hoorneboeg), voorbij de<br />

Sparr<strong>en</strong>laan ·(waar<strong>in</strong> route R. afbuigt) naar de heide. Schu<strong>in</strong><br />

rechts op e<strong>en</strong> voetpad over de heide naar Hoorneboeg, rechtshoud<strong>en</strong><br />

buit<strong>en</strong> langs de afraster<strong>in</strong>g van dit landgoed (prachtig<br />

uitzicht <strong>in</strong> de richt<strong>in</strong>g Loos•drecht <strong>en</strong> Utrecht). Steeds langs de<br />

afraster<strong>in</strong>g tot <strong>het</strong> zuidelij.ke toegangslaantje (afgeslot<strong>en</strong> door<br />

ijzerdraad). Rechts iangs dit laantje e<strong>en</strong> smal heide-pad volg<strong>en</strong>.<br />

Op <strong>het</strong> kruispunt van zandweg<strong>en</strong> <strong>het</strong> verl<strong>en</strong>gde van gemeld<br />

laantje volg<strong>en</strong> tot <strong>het</strong> schilderachtige Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>sche Kanaal<br />

(zie foto). Rechtsaf langs dit kanaal tot ·d<strong>en</strong> kunstweg <strong>en</strong> dez<strong>en</strong><br />

l<strong>in</strong>ksaf volg<strong>en</strong> langs de kle<strong>in</strong>e boe11derij E<strong>in</strong>degooi. 250 M.<br />

voorbij deze boerderij rechtsaf *) langs de oprijlaan - tussch<strong>en</strong><br />

hooge sparr<strong>en</strong> - naar Hotel-Rest. ,E<strong>in</strong>degooi" (W. 54). Van<br />

hier door e<strong>en</strong> laan <strong>in</strong> oostelijke richt<strong>in</strong>g. In deze laan rechtsaf<br />

lang ·de prachtige Sl<strong>in</strong>gerlaan naar de Holl. Rad<strong>in</strong>g (W. 55).<br />

· met <strong>het</strong> cafe van di<strong>en</strong> naam.<br />

') Aile<strong>en</strong> toegankelijk vodr h<strong>en</strong>, die hun . lidm. kaart A.N.W.B., of e<strong>en</strong><br />

toegangskaart, algegev<strong>en</strong> door d<strong>en</strong> Heer E. H. D. los<strong>in</strong>ger, te Pijn<strong>en</strong>burg<br />

(gem. Soest), bij zich hebb<strong>en</strong>.<br />

Rook<strong>en</strong> verbod<strong>en</strong> I<br />

31


R<br />

In <strong>het</strong> bosch nabij Zwaluw<strong>en</strong>berg<br />

Holt. Rad<strong>in</strong>g~Zwaluw<strong>en</strong>berg~Hilversum<br />

8.7 K.M. R<br />

Van Hollandsche Rad<strong>in</strong>jl d<strong>en</strong> S<strong>in</strong>telweg t<strong>en</strong> oost<strong>en</strong> van d<strong>en</strong><br />

spoorweg rurm 500 M. volg<strong>en</strong>. Dan, bij W. 56 l<strong>in</strong>ksaf over d<strong>en</strong><br />

Zwaluw<strong>en</strong>berg. Op de kruis<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>ksaf door de laan met rijwielpad.<br />

V 66r de spoorwegviaduct rechtshoud<strong>en</strong>, t<strong>en</strong> oost<strong>en</strong> langs<br />

d<strong>en</strong> spoorweg, dez<strong>en</strong> 600 M. verder overstek<strong>en</strong>, terstond daarna<br />

bocht rechts, nu t<strong>en</strong> west<strong>en</strong> langs d<strong>en</strong> spoorwe·g <strong>en</strong> op de eerstvolg<strong>en</strong>de<br />

splits<strong>in</strong>g aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van de afraster<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong><br />

door bosch (zie foto). V66r d<strong>en</strong> Utrechtsch<strong>en</strong> Straatweg rechtsaf<br />

,door de fraaie laan van eik<strong>en</strong>, beuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> berk<strong>en</strong>. Op d<strong>en</strong><br />

zandweg met ri;wielpad uitgekom<strong>en</strong> (W. 69) l<strong>in</strong>ksaf, (rechtsaf<br />

over d<strong>en</strong> spoorweg <strong>en</strong> dan l<strong>in</strong>ks leidt de 'mooie verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsroute<br />

van R naar V) weer naar Utrechtsch<strong>en</strong> Straatweg <strong>en</strong> dez<strong>en</strong><br />

rechtsaf 150 M. volg<strong>en</strong> naar Hoogt van 't Kruis. Dan l<strong>in</strong>ksaf<br />

Berk<strong>en</strong>laan, weder l<strong>in</strong>ksaf Sparr<strong>en</strong>laan. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de rechtsaf<br />

naar W. 53 (hank). L<strong>in</strong>ks (fraai uitzicht <strong>in</strong> de richt<strong>in</strong>g Loosdrecht).<br />

Steeds langs <strong>en</strong> door eik<strong>en</strong>hakhout op Hoogt van 't<br />

Kruis, daarna door e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje. Aan d<strong>en</strong> westelijk<strong>en</strong><br />

rand van dit boschje rechtsaf langs Hoomboegsweg (goed begaanbaar<br />

pad langs d<strong>en</strong> zandweg). W eder rechtsaf langs dej<br />

Diep<strong>en</strong>daalschelaan, voorbij e<strong>en</strong> nieuwe kerk, op de kruis<strong>in</strong>g<br />

l<strong>in</strong>ksaf Eikbosscherweg. Voorbij de volg<strong>en</strong>de kruis<strong>in</strong>g schu<strong>in</strong><br />

rechts door de Frans van Mierislaan. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong><br />

door de Vermeerlaan.. Deze laan ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s tot <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de<br />

volg<strong>en</strong> langs de Huishoudschool. Bij de U.L.O. school rechtsaf<br />

Rembrandtlaan. L<strong>in</strong>ksaf Nassaulaan. Bij de R. C. kel'k l<strong>in</strong>ksaf<br />

Emmalaan <strong>en</strong> dan rechtuit Groest (v·oorbij W. 52). Rechtsaf<br />

Stationsstraat naar <strong>het</strong> Station te Hilversum.<br />

32


s<br />

He! Kommetje<br />

Holt. Rad<strong>in</strong>g~Gr. Kievitsdal~Hilversum<br />

11.5 K.M. 8<br />

Van Hollaadsche Rad<strong>in</strong>g d<strong>en</strong> S<strong>in</strong>telweg t<strong>en</strong> oost<strong>en</strong> van de spoorlfjn<br />

volg<strong>en</strong>, ver.derop gaat ·de:!ie s<strong>in</strong>telweg over <strong>in</strong> e<strong>en</strong> zandweg<br />

met rijwielpad. Voorbij W. 56 steech; d<strong>en</strong> hoofdweg volg<strong>en</strong> tot<br />

W. 57 bij <strong>het</strong> theehuis , de Paddestoel". Hier H.nksaf langs <strong>het</strong><br />

verharde pad door <strong>het</strong> smalle d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje <strong>in</strong> de geme<strong>en</strong>te<br />

Maart<strong>en</strong>sdijk. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van ·dit pad, bij W. 58, l<strong>in</strong>ksaf<br />

langs d<strong>en</strong> Lage Vuurscheweg. Op de kruis<strong>in</strong>g bij <strong>het</strong> hek (.driesprong<br />

van rijwielpad<strong>en</strong>) rechtsaf de laan langs de prov<strong>in</strong>ciegr<strong>en</strong>s<br />

volg<strong>en</strong>, voorbij W. 59 (C~oschoord, route U buigt<br />

hier af naar Hilversum). Bij Hotel-Cafe Groot K<strong>in</strong>itsdal schu<strong>in</strong><br />

l<strong>in</strong>ks door <strong>het</strong> paadje <strong>en</strong> bij <strong>het</strong> theehuis ,In die D<strong>en</strong>n<strong>en</strong>"<br />

(W. 59) ·d<strong>en</strong> straatweg Hilversum-Baarn kruis<strong>en</strong>. Steeds lang•<br />

de prov<strong>in</strong>ciegr<strong>en</strong>s. Voorbij W. 61 over d<strong>en</strong> spoorweg. ruim<br />

300 M. verder, waar <strong>het</strong> rijwielpad naar l<strong>in</strong>ks afbuigt, rechtuit.<br />

Ev<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> rijwielpad naar Baarn l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> te11stond daarna<br />

rechtsaf langs <strong>het</strong> rijwielpad tot W. 62. Hier l<strong>in</strong>ksaf la~s <strong>het</strong><br />

boschpad *) voorbij <strong>het</strong> schilderachtige ,Kommetje" (zie foto)<br />

door bosch langs begroeide du<strong>in</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> Waschmeer (l<strong>in</strong>ks<br />

bossch<strong>en</strong>) <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s over d<strong>en</strong> Lieberger weg voorbij vloeiveld<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> fabriek<strong>en</strong>. Op de kruis<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>ksaf, over d<strong>en</strong> spoorweg,<br />

daarna rechtsaf langs d<strong>en</strong> Oude Amersfoortsche Weg<br />

voo11bij de R. C. Kweekschool, weder over d<strong>en</strong> spoorweg.<br />

Steeds rechtuit. Emmastraat, Groest (voorbij W. 52). Rechtsaf<br />

Iangs de Stationsstraat naar <strong>het</strong> Station te Hilversum.<br />

') Particulier terre<strong>in</strong>, aile<strong>en</strong> toegankelijk voor ordelijk publiek.<br />

33


T<br />

Tussch<strong>en</strong> Pijn<strong>en</strong>burg <strong>en</strong> Hotel de Grift<br />

Holl. Rad<strong>in</strong>g-Lage Vuursche-Baarn T<br />

13.3 K.M.<br />

Tot W. 57 conform route S. Hier bij <strong>het</strong> Theehuis ,de Paddestoel"<br />

rechtuit langs e<strong>en</strong> mooi pad door d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>bossch<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

rijwielpad kruis<strong>en</strong> daarna l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> naar Lage Vuursche<br />

(W. 63. Van hier kan m<strong>en</strong> langs d<strong>en</strong> Lage Vuurscheweg naar<br />

W. 58 wandel<strong>en</strong> <strong>en</strong> verder route S of U naar Hilversum volg<strong>en</strong>).<br />

Rechtsaf <strong>en</strong> 200 M. ver.der l<strong>in</strong>ksaf door de breede laan met rijwielpad.<br />

Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de rechtsaf door e<strong>en</strong> prachtige laan naar<br />

d<strong>en</strong> Soestdijker Straatweg bij Huize ,.Pijn<strong>en</strong>burg". Hier bij W.<br />

64 l<strong>in</strong>ksaf a<strong>en</strong> Socstdijker Straalweg volg<strong>en</strong> tot Hotel Rest. de<br />

Grift (fraai uitz-icht, zie foto). L<strong>in</strong>ksaf over <strong>het</strong> erf van Hotel<br />

de Grift, daarna rechtsaf de boschlaan volg<strong>en</strong>. *) In <strong>het</strong> beuhmbosch<br />

l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>, vervolg<strong>en</strong>s door e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>bosch tot <strong>het</strong><br />

pad op e<strong>en</strong> dwarsweg uitkomt. Hier rechtsaf naar de afscheid<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> bosch bij bet Kon. Palei11 Soestdijk. L<strong>in</strong>ksaf<br />

langs dit hek. D<strong>en</strong> hoek om steeds <strong>het</strong> hek volg<strong>en</strong> over<br />

zandheuvels tot de Domlaan. L<strong>in</strong>ksaf door deze laan. Spoedig<br />

daarop rechtsaf door de Sophialaan. Voor <strong>het</strong> hek schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks<br />

door de 2de Amalial&an. Na kruis<strong>in</strong>g van de H<strong>en</strong>driklaan<br />

wederom langs de afscheid<strong>in</strong>g. Het Reigerslaantje overstek<strong>en</strong>.<br />

Voorbij e<strong>en</strong> heuvel <strong>en</strong> dan op <strong>het</strong> kruispunt van wandelweg<strong>en</strong><br />

rechtsaf. Voor de afscheid<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> dan rechtsaf langs<br />

d<strong>en</strong> Rijksweg tot v66r <strong>het</strong> Kon<strong>in</strong>klijk Paleis. Hier (200 M. voor<br />

Hotel Trier) l<strong>in</strong>ksaf. Bij de Naald wederom l<strong>in</strong>ksaf langs d<strong>en</strong><br />

gr<strong>in</strong>dweg. In de bocht nogmaals l<strong>in</strong>ksaf <strong>in</strong> <strong>het</strong> Baarnsche Bosch.<br />

Voorbij de Kle<strong>in</strong>e Kom, dan rechtsaf door de hoofdlaan, langs<br />

de Groote Kom naar d<strong>en</strong> Straatweg. Hier rechtsaf, langs <strong>het</strong><br />

Buurtstation, over d<strong>en</strong> spoorweg naar <strong>het</strong> Station Baarn.<br />

') Toegangsvoorwaard<strong>en</strong> zie noot onder Route Q. Rook<strong>en</strong> verbod<strong>en</strong>l<br />

34


u<br />

Vijver van Gro<strong>en</strong>eveld<br />

Baarn-Gro<strong>en</strong>eveld-Hilversum<br />

11.7 K.M. u<br />

Van <strong>het</strong> Station Baarn door d<strong>en</strong> Kon<strong>in</strong>gsweg, l<strong>in</strong>ks a£ Pr<strong>in</strong>s<br />

H<strong>en</strong>driklaan, rechtuit Nieuw Baarnstraat, l<strong>in</strong>ksaf Eemnesserweg.<br />

Voorbij de oprijlaan v'an de villa Rusthoek (rechts).<br />

Uitzicht op Eemnes. Daarna door de <strong>in</strong>drukwekk<strong>en</strong>de Heemstralaan.<br />

Op d<strong>en</strong> Amsterdamsch<strong>en</strong> straatweg rechtsaf. Voorbij<br />

Hotel Gro<strong>en</strong>eveld (W. 65) l<strong>in</strong>'ksaf door de breede oprijlaan van<br />

kaarsrechte zware eik<strong>en</strong> tot v66r <strong>het</strong> Kasteel Gro<strong>en</strong>eveld.<br />

(N.B. de wan'del<strong>in</strong>g langs· Gro<strong>en</strong>evefd is aile<strong>en</strong> toegankelijk<br />

voor ordelijke wandelaars zonder rijwliel<strong>en</strong> <strong>en</strong> hond<strong>en</strong>). Hier<br />

rechtsaf <strong>in</strong> de dwarslaan <strong>en</strong> spoedig ·daarna l<strong>in</strong>ksaf door de<br />

laan langs de breede gracht. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> wandelpad langs d<strong>en</strong> - hier small<strong>en</strong> - vijver volg<strong>en</strong>.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s door e<strong>en</strong> prachtige beuk<strong>en</strong>laan voorbij e<strong>en</strong> brugje<br />

naar <strong>het</strong> breede gedeelte van d<strong>en</strong> virver (zie foto). Langs dez<strong>en</strong><br />

vijver tot v66r d<strong>en</strong> heuvel begroeid met eeuw<strong>en</strong>oud geboomte.<br />

ffier op de kruis<strong>in</strong>g van pad<strong>en</strong> rechtsaf tussch<strong>en</strong> laag struikgewas<br />

naar de lange laan. L<strong>in</strong>ksaf langs deze. Over d<strong>en</strong> spoorweg.<br />

Bij W. 60 l<strong>in</strong>ksaf. (M<strong>en</strong> k.an ook de kortere route rechtuit<br />

volg<strong>en</strong>). D<strong>en</strong> straatweg bij <strong>het</strong> Theehuis In de D<strong>en</strong>n<strong>en</strong> kruis<strong>en</strong>,<br />

daarna langs Hotel Rest. Groot Kievitsdal <strong>en</strong> de laan voorbij<br />

<strong>het</strong> Golfterre<strong>in</strong> volg<strong>en</strong> tot W. 58 bij Cafe Boschoord. Hier<br />

rechlsaf langs d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dweg, door e<strong>en</strong> mooi beuk•<strong>en</strong>!bosch, na<br />

e<strong>en</strong>ige bocht<strong>en</strong> door d<strong>en</strong> to!, steeds rechtuit, e<strong>en</strong> zandweg met<br />

rij.wielpad kruis<strong>en</strong>; idem e<strong>en</strong> villapark, daarna over e<strong>en</strong> heideveldje<br />

langs <strong>het</strong> sportterre<strong>in</strong> naar d<strong>en</strong> Soestdijkerstraatweg.<br />

Over d<strong>en</strong> spoorweg, rechtuit Emmastraat [Voorbij W. 52) <strong>en</strong><br />

Groest. Rechtsaf Stationsstraat naar <strong>het</strong> Station Hilversum.<br />

35


Zanddu<strong>in</strong><strong>en</strong> bij bet Geae<strong>en</strong>tebosch na Larea,<br />

Hilversum-Bluk-Lar<strong>en</strong><br />

v<br />

9.5 K.M. v<br />

Station Hilversum. Bij de kiosk V.V.V. l<strong>in</strong>ksa£ Stationsstraat;<br />

wederom l<strong>in</strong>ksaf Groest. Bij W. 32 rechtuit Emmastraat. 300 M.<br />

verder schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks langs d<strong>en</strong> Oude Amersfoortsche Weg, over<br />

d<strong>en</strong> spoorweg Hilversum-Utrecht, daarna voo1:1bij de R. C.<br />

K'weekschool. RechtuH langs d<strong>en</strong> zandweg tot d<strong>en</strong> driesprong.<br />

Hier l<strong>in</strong>ksa£ over d<strong>en</strong> spoorweg Amsterdam-Amersfoort door<br />

e<strong>en</strong> fa~briekswijk <strong>en</strong> dan op •de kruis<strong>in</strong>g rechtsa£ d<strong>en</strong> Liebergerweg<br />

volg<strong>en</strong>. Voorbij fabrie.k<strong>en</strong> <strong>en</strong> vloeiveld<strong>en</strong>, daarna langs<br />

bosch, lmks <strong>het</strong> W aschmeer met begroeide zandheuvels op<br />

d<strong>en</strong> achtergrond (schilderachtig plekje). Rechtuit <strong>het</strong> pa·d volg<strong>en</strong><br />

tot <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van <strong>het</strong> bosch, dan l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> (particulier<br />

terre<strong>in</strong>, alle<strong>en</strong> toeg. voor orde'lijk publiek), langs <strong>het</strong> Kommetje<br />

(boschvijver) bot d<strong>en</strong> zandweg met ritwielJllad. Hier<br />

l<strong>in</strong>ksaf. V oorbij <strong>het</strong> Theehuis de Heidebloe.m <strong>en</strong> dan rech ts<br />

d<strong>en</strong> zancLweg over de golv1<strong>en</strong>de met d<strong>en</strong>n<strong>en</strong> begroeide heide<br />

voJ.g<strong>en</strong>. Op d<strong>en</strong> zandweg met rijwielpad uitgekom<strong>en</strong>, bij W. 70,<br />

rechtsaf (L<strong>in</strong>ksaf leidt naar <strong>het</strong> Cafe Bluk <strong>en</strong> voorts naar d<strong>en</strong><br />

Gr<strong>in</strong>dberg <strong>en</strong> Route 0). Aan d<strong>en</strong> zoom van <strong>het</strong> bosch l<strong>in</strong>ksa£<br />

over <strong>het</strong> pad langs d<strong>en</strong> boschrand, vervolg<strong>en</strong>s l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> naar<br />

<strong>het</strong> Geme<strong>en</strong>tebosch van Lar<strong>en</strong> *) (zie foto). Door .dit 'bosch naar<br />

de Witte Berg<strong>en</strong>. Hier voOO'bij l<strong>in</strong>ksaf langs e<strong>en</strong> verhard<br />

pad weer door <strong>het</strong> Geme<strong>en</strong>tebosch. Steeds rechtuit naar <strong>het</strong><br />

Rijwielpad Lar<strong>en</strong>-Bluk. Dit overstek<strong>en</strong> <strong>en</strong> .dan op de splits<strong>in</strong>g<br />

l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> langs de Zev<strong>en</strong>e<strong>in</strong>der Drift, Zev<strong>en</strong>e<strong>in</strong>d, St. Jansatraat,<br />

Br<strong>in</strong>k, Stationsweg naar <strong>het</strong> tra.mstation te Lar<strong>en</strong>.<br />

') Route aanduidiog door middel van witte r<strong>in</strong>~<strong>en</strong> om de boomea.<br />

36


Rijwielpad <strong>in</strong> <strong>het</strong> Bosch van Bredius<br />

VIJF<br />

RIJWIELTOCHTEN<br />

LANGS DE RIJWIELP ADEN IN HET GOOL<br />

1<br />

W. 1594 = Wegwijzer van d<strong>en</strong> A.N.W.B. met nummer.<br />

P. 35 = Rijwielpadwijzer (Paddestoel) 1, ,,<br />

Bussum-Valkeve<strong>en</strong>-Bluk-Lage Vuursche­<br />

HilTersum-Bussum.<br />

39 K.M.<br />

1<br />

Bussum (Station). G<strong>en</strong>. de Ia Reylaan, Brediusweg, W. 1594<br />

Rijksweg kruis<strong>en</strong>, langs Hotel Bosch van Bredius, W. 2689<br />

l<strong>in</strong>ksaf Boll<strong>en</strong>laan, W. 2581 l<strong>in</strong>ksaf Valkeve<strong>en</strong>scheweg. W. 1411<br />

rechtuit, langs <strong>het</strong> water, de hoogte op <strong>en</strong> bij de witte villa<br />

rechtsaf, aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van dit we,gje l<strong>in</strong>ksaf langs de Roelofslaan<br />

naar Valkeve<strong>en</strong> (cafe), hier bij P. 35 rechtsaf, P. 34 (Theehuis<br />

Flevo) l<strong>in</strong>ksaf. P. 33 rechtuit, bij Theehuis Oud-Naard<strong>en</strong><br />

(aan zee) rechtaf, P. 32 rechtuit, P. 31 l<strong>in</strong>ks houd<strong>en</strong>, P. 42, P. 43,<br />

P. 44 (v66r P. 44 rechts d<strong>en</strong> Sijsjesberg), P. 45, P. 47 rechtshoud<strong>en</strong>,<br />

voorbij d<strong>en</strong> Tafelberg, P. 48 rechtsaf over <strong>het</strong> rijwielpad<br />

langs 1d<strong>en</strong> Boisseva<strong>in</strong>weg (uitzicht). Op de kruis<strong>in</strong>g bij de<br />

Kon<strong>in</strong>g Willem III-laan l<strong>in</strong>ksaf langs <strong>het</strong> rijwielpad, P. 10<br />

Rijksweg kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> rijwielpad volg<strong>en</strong>, verderop d<strong>en</strong> nieuw<strong>en</strong><br />

Rijksweg kruis<strong>en</strong> rechtuit langs. P. 9 <strong>en</strong> P. 8, bij P. 7 <strong>en</strong> P. 6<br />

(St. Janskerkhof) tramrails <strong>en</strong> straatweg kruis<strong>en</strong>, spoedig<br />

37


daarna afdal<strong>en</strong> (vcrgezicht) naar P. 5, hier rechtsaf, P. 4 (langs<br />

cafe Bluk), P. 3, P. 2, na e<strong>en</strong> groote bocht van <strong>het</strong> rijwielpad<br />

rechtsaf over d<strong>en</strong> spoorweg, bij P. 19 (Theehuis In de<br />

D<strong>en</strong>n<strong>en</strong>) straatweg overstek<strong>en</strong>, langs cafe Gr. Kievitsdal. P. 20<br />

.l<strong>in</strong>ksaf, steeds rechtuit tot P. 17, hier rechtsaf. P. 16 l<strong>in</strong>ks d<strong>en</strong><br />

straatweg volg<strong>en</strong> langs Drak<strong>en</strong>ste<strong>in</strong> tot W. 535 te Lage-Vuursche,<br />

rechts van <strong>het</strong> cafe langs <strong>het</strong> rijwielpad, P. 24 rechtuit,<br />

langs cafe ,de Paddestoel", P. 15 rechtsaf, P. 14 rechtuit, over<br />

de spoorweg-viaduct, P. 13 straatweg kruis<strong>en</strong>, rijwielpad volg<strong>en</strong><br />

langs P. 142, P. 119 tot P. 12, rechtsaf Loosdrechtscheweg, l<strong>in</strong>ks<br />

houd<strong>en</strong> <strong>en</strong> over de Hondebrug, daarna rechtsaf langs d<strong>en</strong> Vaartweg,<br />

naar d<strong>en</strong> d<strong>en</strong> Kerkbr<strong>in</strong>k te Hilversum. W. 2012 l<strong>in</strong>ksal<br />

's Gravelandscheweg, op de eerste kruis<strong>in</strong>g schu<strong>in</strong> rechts Hooge<br />

Naarder,weg, waar deze <strong>in</strong> e<strong>en</strong> zarudweg overgaat l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong><br />

terstond daarna rechtsaf Ce<strong>in</strong>tuurbaan, rechtshoud<strong>en</strong> Tromp<strong>en</strong>bergerweg,<br />

van H<strong>en</strong>gellaan W. 2299 l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> Kroonlaan,<br />

rechtshoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> d<strong>en</strong> Bussumer Gr<strong>in</strong>dweg (rijwielpad) volg<strong>en</strong>,<br />

l<strong>in</strong>ksaf Nieuwe Hilversumscheweg, Niemve 's Grav<strong>en</strong>landscheweg,<br />

Station Bussum.<br />

2<br />

Bussum-Bantam-'s Graveland-Lar<strong>en</strong>-Blaricum- , 2<br />

Bussum.<br />

l5.5 K.M.<br />

Bussum (Station), Nieuwe 's Gravelandscheweg, W. 699 rechtshoud<strong>en</strong>,<br />

W. 1572 rechtsaf langs Wald<strong>en</strong> naar Bantam (fiets<br />

stall<strong>en</strong> <strong>en</strong> Wandelweg K volg<strong>en</strong> door <strong>het</strong> park tot de Iaan naar<br />

d<strong>en</strong> Zuidelijk<strong>en</strong> uitgang, hier l<strong>in</strong>'ksaf terug door d~e laan naar<br />

d<strong>en</strong> <strong>in</strong>gang). Van hier rijwieltocht weer vervolg<strong>en</strong>, terug tot<br />

voor Wald<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan rechtsaf langs <strong>het</strong> rijwielpad om Bantam.<br />

Bij d<strong>en</strong> Zuidelijk<strong>en</strong> uitgang l<strong>in</strong>ksaf langs d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>tweg, bij<br />

W. 1678 rechtsaf, W. 2483 l<strong>in</strong>ksaf door 's Graveland W. 155<br />

l<strong>in</strong>ksaf 's-Gravelandscheweg. Voorbij de bocht l<strong>in</strong>ksaf Oude<br />

Me<strong>en</strong>tweg tot voorbij d<strong>en</strong> Wilhelm<strong>in</strong>aboom, dan rechtshoud<strong>en</strong><br />

Spanderslaan, aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de rechtsaf Bussummu Gr<strong>in</strong>dweg <strong>en</strong><br />

300 M. ve11der bij P. 139 l<strong>in</strong>ksal langs <strong>het</strong> rijwielpad, P. 28<br />

l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>, over de Crailooschebrug, P. 11 l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> bocht rechts langs d<strong>en</strong> Crailoosch<strong>en</strong>weg (rijwielpad)<br />

tot P. 27, hier rechtsaf langs <strong>het</strong> rijwielpad over de golv<strong>en</strong>de<br />

heide, P. 8 rechtsaf, P. 7 l<strong>in</strong>ks hoofdweg. Iangs St.<br />

Janskerkbol, terstond ,daarna schu<strong>in</strong> rechts Iangs <strong>het</strong> sm:u 1 c•<br />

wegje, op c~ eerstvolg<strong>en</strong>de kruis<strong>in</strong>g rechtsaf naar Ple<strong>in</strong> 1919,<br />

bocht rechts <strong>en</strong> l<strong>in</strong>ks dan rechtuit Vredelaan, d<strong>en</strong> nieuw<strong>en</strong><br />

Rijksweg kruis<strong>en</strong>, Zev<strong>en</strong>e<strong>in</strong>der Drift, ZeV'


Rijwielpad naar Oud-Naard<strong>en</strong><br />

3<br />

Station Bussum, Vlietlaan Hnksaf Eslaan, rechtsaf Br<strong>in</strong>klaan,<br />

bij P. 120 v66r de spoorweg-viaduct l<strong>in</strong>gs <strong>het</strong> rijwielpad volg<strong>en</strong>,<br />

bij P. 106 <strong>en</strong> P. 121 l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>, P. 122 idem, P. 125 rechts door<br />

<strong>het</strong> villapark naar d<strong>en</strong> Rijksweg, rechtsaf langs <strong>het</strong> rijwielpad<br />

van d<strong>en</strong> Hijksweg naar Crailoo. Hier bij W. 2630 l<strong>in</strong>ksaf Oranje<br />

Nassaulaan <strong>en</strong> op de eerstvolg<strong>en</strong>de splits<strong>in</strong>g rechtshoud<strong>en</strong> door<br />

de Pr<strong>in</strong>s H<strong>en</strong>driklaan, vervolg<strong>en</strong>s langs <strong>het</strong> rij.wielpad naast d<strong>en</strong><br />

Boisseva<strong>in</strong>weg (uitzicht) bij P. 48 l<strong>in</strong>ksaf, langs d<strong>en</strong> Tafelberg, ~<br />

47 rechtuit langs P. 46, bij P. 49 l<strong>in</strong>ksaf d<strong>en</strong> straatweg volg<strong>en</strong><br />

naar Huiz<strong>en</strong>, rechtuit L<strong>in</strong>d-<strong>en</strong>laan, bij '<strong>het</strong> Geme<strong>en</strong>tehuis l<strong>in</strong>ksaf<br />

Kerkstraat, langs <strong>het</strong> Tramstation W. 2688 rechtshoud<strong>en</strong>, P. 42<br />

rechtsaf, P. 31 l<strong>in</strong>ksaf, P. 30 straatweg met tramrails kruis<strong>en</strong>,<br />

P. 29 rechtsaf, W . 2581 rechtsaf Valkeve<strong>en</strong>sch~.-weg, W. 1411<br />

l<strong>in</strong>ksaf langs d<strong>en</strong> straatweg met tramrails, W. 620 rechtsaf<br />

langs Rijksweg <strong>en</strong> voor de Naarder Vest<strong>in</strong>ggracht l<strong>in</strong>ksaf,<br />

voorbij de loopbrug l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>, over ·de brug, d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>tweg<br />

met tramrails volg<strong>en</strong>, rechtsaf Julianalaan, Albrechtlaan,<br />

rechtsaf naar Staticn Bussum.<br />

4 Hilversum-Bussum-Lar<strong>en</strong>-Bluk-Baarn-Hilversum 4<br />

(37 K.M.)<br />

Hilversum, Ke1·kbr<strong>in</strong>k, 's-Gravelandscheweg, bij W. 7-16<br />

rechtsaf Bussummer Gr<strong>in</strong>diweg, d<strong>en</strong> tweed<strong>en</strong> weg l<strong>in</strong>ks: Beethov


echtsom Bantam, bij Wald<strong>en</strong> rechtsaf, W. 1572 l<strong>in</strong>ksaf Nieuwe<br />

's Gravelandscheweg, W. 699 l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> bij Station Bussum<br />

over d<strong>en</strong> spoorweg. rechtuit G<strong>en</strong>. de Ia Reylaan, Brediusweg,<br />

W. 1594 Rijksweg kruis<strong>en</strong>, W. 2689 rechtuit rijwielpad naast<br />

beuk<strong>en</strong>laan, P. 129 rechtshoud<strong>en</strong> langs Oud Bussem, bij P. 130<br />

<strong>en</strong> P. 131 d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>tweg kruis<strong>en</strong>, v66r P. 133 op de kruis<strong>in</strong>g van<br />

rijwielpad<strong>en</strong> rechtsaf naar P. 48, hier rechtuit d<strong>en</strong> straatweg<br />

kruis<strong>en</strong> eh langs <strong>het</strong> rijrwielpad schu<strong>in</strong> door <strong>het</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje,<br />

d<strong>en</strong> zandweg overste•k<strong>en</strong> <strong>en</strong> naar Lar<strong>en</strong>. Op ,d<strong>en</strong><br />

Br<strong>in</strong>k l<strong>in</strong>ks langs Hotel Hamdorf, dan rechtshoud<strong>en</strong> St.<br />

Jans~traat, Zev<strong>en</strong>e<strong>in</strong>d, Zev<strong>en</strong>e<strong>in</strong>der Drift, vervolg<strong>en</strong>s rijwielpad<br />

naar Bluk, d<strong>en</strong> nieuw<strong>en</strong> Rijksweg kruis<strong>en</strong><br />

voo1.1bij P. 5, P. 4, P. 3 langs Cafe Heidebloem tot P. 2, l<strong>in</strong>ksaf,<br />

rijwi~lpad tot P. 1, rechtsaf langs Gro<strong>en</strong>eveld tot W. 849, l<strong>in</strong>ksa£<br />

Heemstralaan, Eemness<strong>en</strong>weg naar d<strong>en</strong> Br<strong>in</strong>k te Baarn,<br />

W. 855 rechtsaf Stationsweg, over d<strong>en</strong> spoorweg, rechtuit<br />

Luit.-G<strong>en</strong>. v. Heuhlaan, W. 851 rechtuit, Hilversumsche Straatweg,<br />

P. 18 l<strong>in</strong>ksat (rijrwielpad) P. 17 rechtsaf, P. 20 l<strong>in</strong>ksaf,<br />

P. 39 gr<strong>in</strong>tweg kruis<strong>en</strong> bij Cafe Boschoord, P. 38 rechtsaf, P. 40<br />

rechtuit, langs sportterre<strong>in</strong>, Soestdijk~r straatweg, Emmastraat,<br />

l<strong>in</strong>ksaf Langestraat naar d<strong>en</strong> Kerkbr<strong>in</strong>k te Hih·ersum.<br />

Bussum-Hilversum (<strong>Gooi</strong>er Straat)-Waschmeer- 5<br />

Theehuis <strong>in</strong> de D<strong>en</strong>n<strong>en</strong>-Hoorne Boeg - Nieuw<br />

5<br />

Loosdrecht--Corverslaan-Witte Kruislaan<br />

(Hilversum)-Bussum (29 K.M.)<br />

(29 K.M.)<br />

Van <strong>het</strong> station te Bussum langs <strong>het</strong> Verkeershuisje door de<br />

Vlietlaan. In dezo.: laan bij <strong>het</strong> bloemperk l<strong>in</strong>ksaf door de<br />

kronkel<strong>en</strong>die Eslaan; aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de rechtaf door de Br<strong>in</strong>kaan.<br />

Steeds rechtuit (langs <strong>het</strong> Geme<strong>en</strong>tehuis) tot d<strong>en</strong> oprit van<br />

<strong>het</strong> nieuwe spoorwegviaduct. Hier (bij P. 120) l<strong>in</strong>ks <strong>het</strong> rijwielpad<br />

volg<strong>en</strong> langs de hell<strong>in</strong>g van ·d<strong>en</strong> oprit <strong>en</strong> daarna langs<br />

eik<strong>en</strong>hakhout. In de •bocht bij P. 105 rechtsaf langs <strong>het</strong> rijwielpad<br />

over ·de heide. Na e<strong>en</strong> steile klim fraai uitzicht op Hilversum<br />

<strong>en</strong> d<strong>en</strong> Tromp<strong>en</strong>berg. Bij P. 27 rechtuit d<strong>en</strong> zandweg met<br />

rijwielpad kruis<strong>en</strong>. Spoedig daarna bij P. 107 ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s rechtuit.<br />

Steeds <strong>het</strong> rijwielpad volg<strong>en</strong> over de golvo<strong>en</strong>de heilde.<br />

Bij P. 108 rechtuit door de <strong>Gooi</strong>erstraat1 <strong>in</strong> e<strong>en</strong> nieuwe buit<strong>en</strong>wijk<br />

van Hilversum, aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van deze straat bocht<br />

rechts <strong>en</strong> terstond daarna bij P. 137 d<strong>en</strong> ·breed<strong>en</strong> Laarder Weg<br />

met tramrails overstek<strong>en</strong>, aan ·de overzijde weer bij · P. 135 <strong>het</strong><br />

rijwielpad over •de heide volg<strong>en</strong>. Bij P. 136 <strong>het</strong> rijrwielpad naar<br />

Bluk kruis<strong>en</strong>.<br />

Nu v-olgt e<strong>en</strong> heel aardig traject, n.l. waar <strong>het</strong> rijwielpad met<br />

talrirke kronkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> door zanddu<strong>in</strong><strong>en</strong> sl<strong>in</strong>gert; dan l<strong>in</strong>ks e<strong>en</strong><br />

kle<strong>in</strong> meertje (van d<strong>en</strong> hoog<strong>en</strong> du<strong>in</strong>top aan de rechterhand<br />

ziet m<strong>en</strong> <strong>het</strong> groote Waschmeer). Spoedig daarna leidt <strong>het</strong> pad<br />

door de di<strong>en</strong>n<strong>en</strong>bossch<strong>en</strong> langs d<strong>en</strong> idyllisch<strong>en</strong> boschvijver<br />

,.<strong>het</strong> Korrrretje". (Zie de foto bij Wandel<strong>in</strong>g V. ·blz. 41.)<br />

Bij P. 2 rechtsaf (<strong>het</strong> pad rechtuit leidt naar Baarn). Na<br />

40


Rijwielpad<strong>en</strong> tussch<strong>en</strong> Bussum <strong>en</strong> Crailoo<br />

e<strong>en</strong>ige sterke kromm<strong>in</strong>g<strong>en</strong> over d<strong>en</strong> spoorweg. Bij Theehuis <strong>in</strong><br />

de D<strong>en</strong>n<strong>en</strong> (P. 19) rechtsaf langs d<strong>en</strong> Soestdijker Straatweg<br />

tot W. 610. Hier l<strong>in</strong>ksaf <strong>het</strong> rijwielpad <strong>in</strong> e<strong>en</strong> breede laan<br />

volg<strong>en</strong>. Na e<strong>en</strong> scherpe bocht rechts passeert <strong>het</strong> rijwielpad<br />

d<strong>en</strong> spoorweg <strong>en</strong> kruist bij P. 41 d<strong>en</strong> drukk<strong>en</strong> Utrechtsch<strong>en</strong><br />

Straatweg (oplett<strong>en</strong>!}. Bergop over de heide. Na de bocht op<br />

<strong>het</strong> kruispunt van rijrwielpa1d<strong>en</strong> bij P. 142 rechtuit langs <strong>het</strong><br />

nieuwe rijwielpad, nog bergop tot ev<strong>en</strong> voor Hoorneboeg, dan<br />

sterke dal<strong>in</strong>g met prachtig uitzicht op Nieuw Loosdrecht, de<br />

gebouw<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Sanatorium ,Zonnestraal" <strong>en</strong> de lage Iand<strong>en</strong><br />

bij de Vecht. Halverwege de bell<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>ks uitzicht op Utrecht<br />

met haar talrijke tor<strong>en</strong>s, waaronder de Doontor<strong>en</strong> zich hoog<br />

hov<strong>en</strong> de andere verheft. Onderaan de bell<strong>in</strong>g bij P. 143 e<strong>en</strong><br />

rijwielpad kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij P. 145 rechtuit d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dweg volg<strong>en</strong>.<br />

Spoedig daarna bocht rechts <strong>en</strong> dan bij W. 2787 rechtuit langs<br />

d<strong>en</strong> gekoolteerd<strong>en</strong> weg, voorbij <strong>het</strong> geboUJw van e<strong>en</strong> waterleid<strong>in</strong>g.<br />

Op d<strong>en</strong> driesprong rechtsaf langs d<strong>en</strong> Loodrechtsch<strong>en</strong><br />

straatweg (rechts de <strong>in</strong>gang van <strong>het</strong> Sanatorium ,Zonnestraal").<br />

Voorbij de bocht rechts <strong>het</strong> rijlwielpad volg<strong>en</strong> (fraai uitzicht op<br />

Hilversum). Op <strong>het</strong> kruispunt van rijwielpad<strong>en</strong> (P. 118) l<strong>in</strong>ksaf,<br />

verderop td<strong>en</strong> straatweg kruis<strong>en</strong>, oV'er heideheuvels <strong>en</strong> langs<br />

vloeiveld<strong>en</strong>, daarna sl<strong>in</strong>ger<strong>en</strong>d door eik<strong>en</strong>hakhout langs begroeide<br />

wall<strong>en</strong> <strong>en</strong> over met d<strong>en</strong>n<strong>en</strong> begroeide heide. Bij P. 116<br />

l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> spoedig daarna bocht rechts (l<strong>in</strong>ks <strong>het</strong> hockeyterre<strong>in</strong><br />

van Hilverswm}. Bij P 134 over de hooge brug, aan de andere<br />

zijde rechtsaf <strong>en</strong> cl<strong>en</strong> kunstweg volg<strong>en</strong> tot voorbij d<strong>en</strong> <strong>in</strong>gang<br />

van <strong>het</strong> kerkhof, dan l<strong>in</strong>ks <strong>het</strong> pad tussch<strong>en</strong> de beuk<strong>en</strong> volg<strong>en</strong><br />

dat naar de <strong>in</strong>drukwekk<strong>en</strong>de Corverslaan leidt; deze laan <strong>in</strong><br />

de gansche l<strong>en</strong>gte volg<strong>en</strong> langs <strong>het</strong> prachtige landgoed <strong>Gooi</strong>-<br />

41


42<br />

lust. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>d.: van de Corverslaan d<strong>en</strong> 's-Gravelandsch<strong>en</strong><br />

weg kruis<strong>en</strong>, eerst langs d<strong>en</strong> oud<strong>en</strong> Me<strong>en</strong>tweg <strong>en</strong> dan bij de<br />

kiosk rechtshoud<strong>en</strong> door de Boschlaan. Rechtuit tot d<strong>en</strong> driesprong<br />

<strong>en</strong> hier l<strong>in</strong>ksaf langs de Reg<strong>en</strong>tesselaan. Deze laan volg<strong>en</strong><br />

voorbij <strong>het</strong> Ankeve<strong>en</strong>schepad1 (l<strong>in</strong>ks e<strong>en</strong> garage) <strong>en</strong> dan<br />

rechtsaf langs ·de breede nieuwe Bachlaan. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de d<strong>en</strong><br />

hoofdweg naar Bussum kruis<strong>en</strong>· <strong>en</strong> <strong>het</strong> nieuwe rijwielpad volg<strong>en</strong>.<br />

Op <strong>het</strong> kruispunt bij de schutt<strong>in</strong>g (P. 141) l<strong>in</strong>ks houd<strong>en</strong>, over heide<br />

<strong>en</strong> door boschjes. Pii P. 140 rechtuit langs <strong>het</strong> talud. T<strong>en</strong>slotte<br />

langs d<strong>en</strong> Bussummer gr<strong>in</strong>dweg (niet over <strong>het</strong> viaduct) l<strong>in</strong>ksaf<br />

Nieuwe Hilversumsche weg, Nieuwe 's-Gravelandsche weg,<br />

Station Bussum. ·


~<br />

'<br />

JUNCKER J.C.R.<br />

RIJWIELEN<br />

De fiets waarover<br />

m<strong>en</strong> niet redetwist.<br />

Ze zijn .,af "<br />

JUNCKER&CQ<br />

Rotterdom


RIJWIELTOCHTEN <strong>in</strong><strong>het</strong>GOOI<br />

OVERZICHTSKAARTJE<br />

~-~ __ __._ __ _:;____~• K.M.<br />

...........,<br />

1411<br />

y<br />

21<br />

1<br />

4<br />

Kunstwe;y<br />

.fl:;w


~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~<br />

DE RIJWIELPAD-VEREENIGING<br />

GOOI & EEMLAND<br />

ZORGT VOOR DEN AANLEG EN HET ONDER­<br />

HOUD VAN DE<br />

RIJWIELPADEN IN RET GOOI.<br />

PROFITEERT GIJ NIET HERHAALDELIJK VAN<br />

DEZE RIJWIELPADEN?<br />

WELNU, DRAAGT ER DAN OOK TOE BIJ OM<br />

HET NET DER RIJWIELP ADEN UIT TE BREIDEN<br />

EN IN STAND TE HOUDEN.<br />

WORDT DUS LID<br />

· VAN DE RIJWIELP AD-VEREENIGING<br />

GOOI- & EEMLAND<br />

(Algeme<strong>en</strong> Secretariaat: HEEMSTRALAAN 2, BAARN)<br />

M<strong>in</strong>imum contributiet Voor A.N.W.B ... Ied<strong>en</strong> f 2.-; voor ander<strong>en</strong> f 3.-<br />

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~<br />

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~<br />

HOTEL ,,HOFVAN HOLLAND"<br />

HOTEL ~ CAFE ~ RESTAURANT<br />

KERKBRINK - TELEFOON 24<br />

GELEGEN IN HET CENTRUM VAN HIL VERSUM .<br />

OP 5 MINUTEN AFSTAND VAN HET STATION<br />

SCHITTERENDE TERRASSEN<br />

GROOTE EN KLEINE ZALEN<br />

DES ZOMERS DAGELI1KS CONCERT<br />

KEUKEN DEN GEHEELEN DAG GEOPEND<br />

V ASTE MENU'S EN A LA CARTE<br />

OUDSTE EN MEEST BEKENDE ZAAK IN HET GOOI<br />

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~<br />

43


Rijwieltocht: Hilversum--Oud-Loosdrecht-Loosdrechtsche<br />

Plass<strong>en</strong>-Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>-Vreeland-de Zuwe--Kort<strong>en</strong>hoef-<br />

's Gravelan~Hilversum.<br />

26.5 K . .M.<br />

Van d<strong>en</strong> Kerkibr<strong>in</strong>k te Hilversum langs d<strong>en</strong> geasphalteerd<strong>en</strong><br />

Vaartweg rechtsaf Taludweg, langs de <strong>in</strong> de diepte geleg<strong>en</strong><br />

hav


Hotel DE GRIFT<br />

aan d<strong>en</strong> Straatweg<br />

Soestdijk-Bilthov<strong>en</strong><br />

Zie bladzijde 34<br />

Bondswandel<strong>in</strong>g T<br />

Cafe-Restaurant - ·P<strong>en</strong>sion<br />

RUIME KAMERS ELECTRISCH-LICHT<br />

GARAGE<br />

HET GEHEELE JAAR GEOPEND<br />

SO EST. - Telef. 2185


SPORT KLEEDING<br />

STERKE RUGZAKKEN<br />

TIPPEL SCHOENEN<br />

LICHTE TENTEN<br />

ALLES VOOR HET<br />

BUITENLEVEN<br />

PRIJSLIJSTEN GRATIS EN FRANCO<br />

CARL DENIG<br />

AMSTERDAM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!