23.11.2016 Views

Wandelingen en rijwieltochten in het Gooi en omgeving

Beschrijving van 22 wandelingen en 5 fietstochten door het Gooi en omstreken

Beschrijving van 22 wandelingen en 5 fietstochten door het Gooi en omstreken

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Prijs 50 c<strong>en</strong>t (met kaart)<br />

WANDELINGEN<br />

EN<br />

RIJWIELTOCHTEN<br />

IN ---__ -<br />

HET GOOI<br />

EN OMSTREKEN<br />

1929<br />

A. N.W. B. TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND<br />

HOOFDCONSULAAT: KEIZERSGRACHT 588- 590 - AMSTERDAM<br />

SECRETARIAAT: PARKSTRAAT 18- 'S-GRA '/ ENHAGE


De A. N . . W. B.<br />

Toerist<strong>en</strong>bond voor Nederland<br />

plaatste <strong>en</strong> onderboudt, gebeel alle<strong>en</strong>. <strong>in</strong> ons land ruim 3 200 WEGWIJZERS<br />

!angs de weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> ongeveer 6so RIJWIELPADWIJZERS !angs de rijwielpad<strong>en</strong>.<br />

voorts, <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met de K. N. A. C.. PLAATSNAAMBORDEN<br />

bij de bebouwde komm<strong>en</strong> der geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> W AARSCHUWINGSBORDEN<br />

op punt<strong>en</strong>, waar d<strong>en</strong> toerist gevaar dreigt.<br />

bevordert <strong>en</strong> steunt d<strong>en</strong> aanleg van RIJWIELPADEN.<br />

besteedt jaarlijks ti<strong>en</strong>duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> guld<strong>en</strong>s voor WEGENVERBETERING <strong>en</strong><br />

OPRUIMING van VERKEERSBELEMMERINGEN.<br />

ijvert voor bet beboud van NA TUURSCHOON <strong>in</strong> Nederland.<br />

geeft uit voor WIELRIJDERS: Rijwielpadkaart<strong>en</strong>, Kaart van Nederland <strong>in</strong><br />

3 6 blad<strong>en</strong>, Boekjes Rijwieltocbt<strong>en</strong> langs rustige we g<strong>en</strong>. Reiswijzer voor Nederland,<br />

Rijwieltasscb<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.<br />

geeft uit voor WANDELAARS: Wandelboekjes met omschrijv<strong>in</strong>g <strong>en</strong> kaart<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> kleur<strong>en</strong>druk der Bondswandelweg<strong>en</strong>.<br />

plaatste <strong>en</strong> onderboudt ti<strong>en</strong>duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> wegwijzertjes <strong>en</strong> afstandsbordjes !angs<br />

de wandelweg<strong>en</strong>.<br />

z<strong>en</strong>dt d<strong>en</strong> !ed<strong>en</strong> GRATIS bet gelllustreerd weekblad .. DE KAMPIOEN",<br />

11ewijd aan bet toerisme; b<strong>en</strong>ev<strong>en</strong>s bet jaarlijks verscbijn<strong>en</strong>d HANDBOEKJE,<br />

met tal van gegev<strong>en</strong>s op bet gebied van Toerisme <strong>in</strong> B<strong>in</strong>n<strong>en</strong>- <strong>en</strong> Buit<strong>en</strong>land.<br />

verstrekt d<strong>en</strong> !ed<strong>en</strong> GRATIS INLICHTINGEN, voor reiz<strong>en</strong> <strong>in</strong> bet b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

buit<strong>en</strong>land, betzij per Tre<strong>in</strong>, Auto, Motor, Fiets. Boot of te Voet. alsmede<br />

GIDSJES <strong>en</strong> REISPLANNEN, sam<strong>en</strong>gesteld door bet Hoofdconsulaat.<br />

i


W ANDELINGEN EN RIJWIELTOCHTEN IN<br />

HETGOOI<br />

EN OMSTREKEN<br />

DOOR<br />

Mr. A. W. STORK<br />

PLAA TSVERV ANGEND HOOFDCONSUL<br />

VAN DEN A. N. W. B.<br />

3e UITGAVE<br />

12e-27e DUIZENDT AL<br />

1929<br />

A. N. W. B. TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND<br />

HOOFDCONSULAAT: KEIZERSGRACHT 588-590 - AMSTERDAM<br />

SECRETARIAAT: PARKSTRAAT 18 - 'S-GRAVENHAGE


lAAT NIET.ALS DANK,VOOR'TAANGENAAM<br />

DEN EIGENAAR VAN'T BOSCH DE SCHILLEN EN DE<br />

Want, als die eig<strong>en</strong>aar herhaaldelijk achte:rgelat<strong>en</strong> papiere:n e:nz. moet Iat<strong>en</strong> op-­<br />

ruim<strong>en</strong>, zal hij er wellicht toe overgaan om <strong>het</strong> bosch voor bet publiek af te<br />

sluit<strong>en</strong>, waardoor tallooze natuurliefhebbers word<strong>en</strong> teleurgesteld. .. Neemt dus<br />

Uw papierrommel <strong>en</strong>z. mede, of begraaft deze op ecn geschikte plaats <strong>in</strong> d<strong>en</strong><br />

grond, zooals de kampeerders <strong>en</strong> de padv<strong>in</strong>ders dit pleg<strong>en</strong> te do<strong>en</strong>.<br />

ROOKERS. Weest voorzicht<strong>in</strong>g ! D<strong>en</strong>kt om bet brandgevaar <strong>in</strong> de bossch<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

op de heide! Rookt liever niet daar waar zulks schade kan veroorzak<strong>en</strong>.<br />

2


IN HOUD.<br />

Spoorwegtariev<strong>en</strong> (Buurtverkeerkaart<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Gezelschapsbiljett<strong>en</strong> naar <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong>) . . biz. 4<br />

Overzichtskaartje <strong>en</strong> lijst der Spoorweg<strong>en</strong>,<br />

Tramweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Autobusverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> naar<br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong><br />

Inleid<strong>in</strong>g ..<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de Tableaux der <strong>Wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong></strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> te Hilversum <strong>en</strong><br />

te Bussum<br />

5<br />

7-11<br />

12<br />

<strong>Wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong></strong> A-V .. · biz. 13-21 <strong>en</strong> 24-36<br />

Overzichtskaartje der <strong>Wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong></strong><br />

blz.22<strong>en</strong>23<br />

Vijf Rijwieltocht<strong>en</strong> langs de Rijwielpad<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> " 37-42<br />

Overzichtskaartje van de vijf Rijwieltocht<strong>en</strong> .. 44<br />

Rijwieltocht naar de Loosdrechtsche Plass<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de Vecht, met kaartje 46<br />

Bijlage: Kaart van <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> 1 : 35.000 meter<br />

Plattegrond<strong>en</strong> van Hilversum <strong>en</strong> Bussum.<br />

· 3


Reist per Spoorweg<br />

Goedkoope e<strong>en</strong>daagsche Retourkaart<strong>en</strong><br />

voor Buurtverkeer<br />

II III<br />

AMSTERDA.M-N A.ARDENiBUSSUM . f 1.75 1.35 0.95<br />

AMSTERDAM-HILVERSU\.f " 2.20 1.70 1.20<br />

AMSTERDAM-BA.A.RN . " 2.70 2.10 1.45<br />

UTRECHT-BA.A.RN (BUURTSTAT.)<br />

1.35 0.95<br />

UTRECHT-HOLL. RADING " 0.90 0.70 0.50<br />

UTRECHT -HIL VERS UM " 1.35 1.05 0.75<br />

HILVERSUM-NAARDBNtBUSSUM " 0.55 '0.45 0.30<br />

Ti<strong>en</strong>ritt<strong>en</strong>boekjes<br />

UTRECHT-BAARN (BUURTSTAT.) •••<br />

II III<br />

f 6.50 4.50<br />

Gezelschapsbiljett<strong>en</strong> he<strong>en</strong> <strong>en</strong> terug<br />

voor e<strong>en</strong> dag (voor t<strong>en</strong>m<strong>in</strong>ste 10 person<strong>en</strong>)]<br />

Prijs per persoon<br />

AMSTERDAM-NAAR,DEN/BUSSUM<br />

AMSTERDAM-HIL VERSUM • . •<br />

AMSTERDAM-BAARN . • • • •<br />

UTRECHT-BAARN (BUURTST.) . .<br />

UTRECHT-HOLL. RADING ..•<br />

UTRECHT-HILVERSUM ...••<br />

HILVERSUM-NAA.RDEN/BUSSUM .<br />

I<br />

fl.45<br />

" 1.83<br />

"2.27<br />

" -<br />

"0.76<br />

" 1.14<br />

"0.45<br />

II<br />

1.15<br />

1.45<br />

1.80<br />

1.15<br />

0.60<br />

0.90<br />

0.35<br />

III<br />

0.81<br />

1.02<br />

1.26<br />

0.81<br />

0.42<br />

0.63<br />

0.25<br />

K<strong>en</strong>t gij reeds<br />

de goedkoope Rijwielkaart<strong>en</strong><br />

a 30 c<strong>en</strong>t (bij 10 stuks tegelijk ••••• f 2.50)<br />

voor <strong>het</strong> vervoer van tweewielers over<br />

afstand<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 40 K.M.?<br />

Vraagt <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aan de Stations!<br />

i .


I<br />

~'<br />

.. ·····~ ......... .... •. · · · ·::~;<br />

Jr<br />

I<br />

\~<br />

A i lom~ t ~ r<br />

,. .. ·<br />

~poorw~ y<br />

1r-amwe5<br />

Aato6u.5 route<br />

Prov(ncte.!Jr<strong>en</strong>s<br />

1&(', ~d v.d lVonde!nt.j ~ "<br />

I tn lu.f G o o i <strong>en</strong> Omslr~A e,<br />

esc .. Ce.~t.haa i Stahon<br />

Jt , 5talun<br />

J{ • Jla/l t! Tr_ Jt • rr a rn Stalt o~t.<br />

A .W .S .<br />

OVERZICHTSKAARTJE<br />

1. Spoorweg Amsterdam Weesp·Naard<strong>en</strong>/Bussum-Hilversum<br />

Baarn-Amersfoort<br />

lA.<br />

Hilversum-Hollanclsche Rad<strong>in</strong>g-Utrecht<br />

2.<br />

Utrecht-Bilthov<strong>en</strong>-Baarn<br />

3. Tramweg Amsterdam-Muid<strong>en</strong>-Naard<strong>en</strong>-Lar<strong>en</strong><br />

<strong>Gooi</strong>sche Stoomtram<br />

4.<br />

Hil versum-Lar<strong>en</strong>-Blaricum-H uiz<strong>en</strong>-Buss urn<br />

<strong>Gooi</strong>sche Stoomtram<br />

5. Autob.di<strong>en</strong>st Hilversum (Station)-Bussum (Br<strong>in</strong>k)<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

's Graveland-Hdversum (Station)<br />

's Graveland-Bussum (Station)<br />

Bussum (Station)-Lar<strong>en</strong>-Blaricum<br />

Utrecht (C. S.)-Hilversum<br />

5


INLEIDING.<br />

De eerste uitgave van dit gidsje, waar<strong>in</strong> de ·heschrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

22 <strong>Wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> <strong>en</strong> Omgev<strong>in</strong>g war<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

met de bijbehoor<strong>en</strong>de kaart, waarop de wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met roode<br />

lijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> letters war<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong>, is versch<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>in</strong> d<strong>en</strong><br />

zomer 1925.<br />

De A.N.W.B. heeft to<strong>en</strong> dit werk ter hand g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, omdat<br />

v66r .di<strong>en</strong> tijd <strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> zoo we<strong>in</strong>ig wer·d gcdaan vooc de<br />

wi.ndelaars. Aanduid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> V'Oor aanbevel<strong>en</strong>swaardige wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

zocht m<strong>en</strong> er te ver.geefs, terwijl <strong>het</strong> toch voor wandelaars<br />

zoo uiterst moeilijk was om zich te ori<strong>en</strong>tecr<strong>en</strong> <strong>en</strong> geschikte<br />

wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> uit te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> wamet van weg<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong>.<br />

Voor de wielrijders daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> was er to<strong>en</strong> reeds verbaz<strong>en</strong>d<br />

veel tot stand gebracht,. dank zij de Vere<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g voor aanleg<br />

<strong>en</strong> onderhoud van rijwielpad<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>Gooi</strong>- <strong>en</strong> Eemland. Door de<br />

zorg van deze V ere<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g is er - met medewerk<strong>in</strong>g van d<strong>en</strong><br />

A.N.W.B. <strong>en</strong> de Geme<strong>en</strong>tehestur<strong>en</strong>- <strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> <strong>en</strong> omligg<strong>en</strong>d<br />

gebied e<strong>en</strong> uitgebreid net van voortreffelijke rijwielpad<strong>en</strong> ontstaan,<br />

welke e<strong>en</strong> voortdur<strong>en</strong>d g<strong>en</strong>ot oplever<strong>en</strong> voor duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong>s duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> wielrijders. De A.N.W.B. - die <strong>het</strong><br />

<strong>in</strong>itiatief nam tot d<strong>en</strong> aanle.g van <strong>het</strong> eerste rijwielpad - heeft<br />

deze pad<strong>en</strong> bewegwij.zerd met de bek<strong>en</strong>de paaltjes van beton,<br />

,paddestoel<strong>en</strong>" g<strong>en</strong>aamd. Deze pad<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> door strek<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> <strong>en</strong> aangr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>d gebied, welke voor de meeste wielrijders<br />

totaal onbek<strong>en</strong>d war<strong>en</strong> <strong>en</strong> welke, wat <strong>het</strong> natuurschoon<br />

betreft, e<strong>en</strong> ware verrass<strong>in</strong>g voor h<strong>en</strong> oplever.d<strong>en</strong>. Het verschijnsel<br />

deed zich to<strong>en</strong> voor, dat de wandelaars, weg<strong>en</strong>s gebrek<br />

aan eigl<strong>en</strong> pad<strong>en</strong>, <strong>in</strong> steeds to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de getale van deze rijwielpad<strong>en</strong><br />

g<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gebruik mak<strong>en</strong>. De rijiWieipad<strong>en</strong> zijn echter uitsluit<strong>en</strong>d<br />

voor wielrijders aangelegd •<strong>en</strong> bestemd. W an,ldelaars<br />

word<strong>en</strong> op die pad.<strong>en</strong> ge1duld, maar meer ook niet. Ze zijn<br />

daar volg<strong>en</strong>s de wetteli.ke voorschrift<strong>en</strong> verplicht voor de<br />

wielrijders op zij te ·gaan <strong>en</strong> zoo noodig <strong>het</strong> rijwielpad te<br />

v.erlat<strong>en</strong>. Dus behoor<strong>en</strong> de wandelaars bij voorkeur niet van<br />

·dre rij.wielpad<strong>en</strong> gebruik te mak<strong>en</strong>.<br />

Om deze red<strong>en</strong><strong>en</strong> zijn wij er toe gekom<strong>en</strong> om <strong>in</strong> 1925 v.oor de<br />

wandelaars <strong>het</strong>zelfde tot stand te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> wat de wielrijders<br />

reeds bezat<strong>en</strong> <strong>in</strong> hun rijwielpad<strong>en</strong>, n.l. pad<strong>en</strong> bestemd voor<br />

wandelaars, nauwkeurig bewegwijzerd <strong>en</strong> op kaart gebracht <strong>en</strong><br />

leid<strong>en</strong>de door de mooiste gedeelt<strong>en</strong> van <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> <strong>en</strong> omsti:ek<strong>en</strong>.<br />

Het plan is uitgevoerd door d<strong>en</strong> A.N.W.B. <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g<br />

met de Geme<strong>en</strong>te-bestur<strong>en</strong> van Hilversum, Bussum, Naard<strong>en</strong>.<br />

Hniz<strong>en</strong>, Blaricum, Lar<strong>en</strong>, 's-Graveland <strong>en</strong> Baarn <strong>en</strong> de Bestnr<strong>en</strong><br />

van de Vere<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> tot Bevorder<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Vreemdel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>verkeer<br />

van Hilversum, Naard<strong>en</strong>-Bussnm, Huiz<strong>en</strong>, Lar<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Baarn. Voorts hebb<strong>en</strong> <strong>het</strong> Bestuur van de Vere<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g Stad <strong>en</strong><br />

7


Lande van <strong>Gooi</strong>land <strong>en</strong> tal van eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> van particuliere terre<strong>in</strong><strong>en</strong><br />

hunne zeer gewaat1deerde me.dewerk<strong>in</strong>g verle<strong>en</strong>d.<br />

In teg<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g met de alom bek<strong>en</strong>de zoog<strong>en</strong>arumde Bonds­<br />

Wandelweg<strong>en</strong>, welke <strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de gedeelt<strong>en</strong> van ons land<br />

zijn sam<strong>en</strong>gesteld <strong>in</strong> de gedaante van langgestrekte routes tussch<strong>en</strong><br />

ver van elkaar verwij·derde plaats<strong>en</strong> (Amsterdam-Arnhem,<br />

Zwolle-Old<strong>en</strong>zaal <strong>en</strong>z.), vorm<strong>en</strong> de <strong>Wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> ~ooi<br />

e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>stel van korte routes, welke op e<strong>en</strong> betrekkelijk<br />

kle<strong>in</strong> gebied, bet <strong>Gooi</strong> <strong>en</strong> naaste omgev<strong>in</strong>g, zijn geconc<strong>en</strong>treerd.<br />

Het aantal routes bedraagt 22, w elke gemerkt zijn met letters<br />

A., B., C. <strong>en</strong>z. tot V. Deze routes hebb<strong>en</strong> - met <strong>in</strong>begrip van<br />

de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsroutes - e<strong>en</strong> totale l<strong>en</strong>gte van 208 K.M.<br />

Als beg<strong>in</strong>- <strong>en</strong> e<strong>in</strong>d,punt<strong>en</strong> van de routes zijn <strong>in</strong> volgorde gekoz<strong>en</strong>:<br />

Bussum, Huiz<strong>en</strong>, Blaricum, Lar<strong>en</strong>, Hilversum, 's-Graveland,<br />

Hollandsche Rad<strong>in</strong>g <strong>en</strong> Baarn <strong>en</strong> we! de spool'Weg-, tramof<br />

autobusstations <strong>in</strong> deze plaats<strong>en</strong>.<br />

Dit systeem is jievolg·d niet alle<strong>en</strong> t<strong>en</strong> gerieve van de overtalrijke<br />

Amsterdammers, die <strong>in</strong> ,hun tu<strong>in</strong>" <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> komJ<strong>en</strong><br />

wandel<strong>en</strong> <strong>en</strong> die nu terstond bij <strong>het</strong> verlat<strong>en</strong> van de Stations<br />

te Bussum, Hilversum <strong>en</strong>z. de keuze hebb<strong>en</strong> tussch<strong>en</strong> e<strong>en</strong> groot<br />

aantal wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, maar ook t<strong>en</strong> bate van de bewoners <strong>en</strong><br />

p<strong>en</strong>siongast<strong>en</strong> van <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> zelf, die, dank zij dit systeem,<br />

de grootst mogelijke verscheid<strong>en</strong>heid <strong>in</strong> hun wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kun­<br />

DJ<strong>en</strong> aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, te meer, d1aar de routes elkaar meestal kruis<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> door verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>J!sroutes onderl<strong>in</strong>g zijn verbond<strong>en</strong>, zoodat tal<br />

van comb<strong>in</strong>aties zijn te ma•k<strong>en</strong>.<br />

Hieronder volg<strong>en</strong> e<strong>en</strong>ige van de vele voorbeeld<strong>en</strong> hoe m<strong>en</strong> de<br />

routes kan sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>:<br />

1. Van Amsterdam ret0ur buurtverkeer naar Bussum. Van Station Ba11aa<br />

wandel<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s route A. naar Huiz<strong>en</strong>. Terug naar Bussum vol~<strong>en</strong>1<br />

route B. Per tre<strong>in</strong> weer naar Amsterdam.<br />

M<strong>en</strong> kan ook de tram nem<strong>en</strong> van Huiz<strong>en</strong> naar Bussum, als m<strong>en</strong> de wandel<strong>in</strong>g<br />

be<strong>en</strong> <strong>en</strong> terug te ver v<strong>in</strong>dt.<br />

2. Van Amsterdam retour buurtverkeer naar Bussum. Vandaar wandel<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>s route K. door Bantam naar Hilversum. Per tre<strong>in</strong> naar Amsterdam<br />

terug (kaartje <strong>en</strong>kele r eis Hilversum- Bussum).<br />

3. Van Amsterdam oer tram naar Jan Tabak. Vandaar wandel<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>a<br />

route D. naar Blaricum <strong>en</strong> volgcns route H. of I. van Blaricum naar<br />

Lar<strong>en</strong>. Per tram naar Amsterdam t erug.<br />

4. Van Hilversum te voet naar 's-Graveland volg<strong>en</strong>s M., terug per autobus<br />

naar Hilversum.<br />

5. Van 'Hilversum wandel<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s route Q. naar Hollandsche Rad<strong>in</strong>g, per<br />

tre<strong>in</strong> of autobus terug, of te voet volg<strong>en</strong>s route R.<br />

6. Van Utrecht per tre<strong>in</strong> naar Hollandsche Rad<strong>in</strong>g, vandaar wandel<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s<br />

route T. naar Baarn. Per locaaltre<strong>in</strong> via Bilthov<strong>en</strong> naar Utrecht<br />

terug.<br />

'<br />

7. Van Amersfoort per tre<strong>in</strong> naar Baarn. Vandaar wandel<strong>en</strong> naar HiiTersum<br />

volg<strong>en</strong>s r oute U., per tre<strong>in</strong> naar Amersfoort t erug.<br />

Natuurlijk kan m<strong>en</strong> ook per auto, motor of rijwiel naar e<strong>en</strong><br />

plaats van sam<strong>en</strong>komst van meerdere wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> rijd<strong>en</strong>, om<br />

van daaruit - na <strong>het</strong> vervoermiddel te hebb<strong>en</strong> gestald - e<strong>en</strong><br />

rondiwandel<strong>in</strong>g te mak<strong>en</strong>.<br />

8


V'Oorbeeld<strong>en</strong> van aanbevel<strong>en</strong>swaardige rondwandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>:.<br />

1. Van Station Bussum langs route D. tot W. 16; van bier langa de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsroute<br />

naar W. 22, langs route B. weer naar Station Bassam,<br />

7.3 K.M.<br />

2. Van Station Bussum langs route K. door Bantam naar W. 39. VoiJ!<strong>en</strong>a<br />

route L. naar Station Bussum terug, 9.4 K.M.<br />

3, Van Jan Tabak (Bosch van Bredius) langs d<strong>en</strong> RijksweJ! tot Goolaclaa<br />

Boer. Vanhier route D. volg<strong>en</strong> tot W. 19. Verder route E tot W. 20; daft<br />

route F. tot W . 11. Volg<strong>en</strong>s route B. terug naar Bosch Taft Brad<strong>in</strong>o <strong>en</strong><br />

Jan Tabak. 9.2 K.M.<br />

4. Van Blaricum langs route E . tot W. 20, Iango route F. naar Blaricam<br />

terug. 4.9 K.M.<br />

5. Van Lar<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s route H. naar Blaricum, vanhier langs route I. naar<br />

Lar<strong>en</strong> terug. 7.8 K.M.<br />

6. Van Lar<strong>en</strong> route P. volg<strong>en</strong> tot W. 50. Langs route 0. naar Lar<strong>en</strong> teruJ!.<br />

8. K.M.<br />

7. Van Station Hilversum langs route L. tot W. 45. Terug langs route N.<br />

10 K.M.<br />

8. Van Station Hilversum route Q. volg<strong>en</strong> tot W. 53. Terug langs route R.<br />

7.2 K.M.<br />

9. Van Hoi!. Rad<strong>in</strong>g route R. volg<strong>en</strong> tot W. 53. Terug naar Holl. RadlnJ!<br />

langs route Q. 10.1 K.M.<br />

De wandelweg<strong>en</strong> zijn voor 't overgroote deel geleid langs bestaaade<br />

weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> voetpad<strong>en</strong>. De rijwielpad<strong>en</strong> zijn zooveel<br />

mogelijk vermed<strong>en</strong>.<br />

Hier <strong>en</strong> daar moest<strong>en</strong> er nieuwe pad<strong>en</strong> word("n aangelegd <strong>en</strong><br />

bestaande verbeterd'. Danklbaar erk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> wij, dat de geme<strong>en</strong>tebestur<strong>en</strong><br />

oak op dit gebied alle mogelijke medewerk<strong>in</strong>g he:bbl<strong>en</strong><br />

verle<strong>en</strong>d.<br />

De routes zijn bewegwijzerd met gee.maH!eerde metal<strong>en</strong> afstandsbordjes<br />

<strong>en</strong> - voorzoover zij door lan<strong>en</strong> <strong>en</strong> bossch<strong>en</strong><br />

leid<strong>en</strong> - met dito letterplaaljes, welke aan boom<strong>en</strong> of pal<strong>en</strong> zijn<br />

bevestigd. Hieroruder v<strong>in</strong>dt m<strong>en</strong> daarvan e<strong>en</strong>ige afbeeld<strong>in</strong>g<strong>en</strong>:<br />

--- 111<br />

9


10<br />

Op de heide <strong>en</strong> de akkers zijn de routes aangeduid door .middel<br />

van <strong>in</strong> d<strong>en</strong> grond gestok<strong>en</strong> paleo of buiz<strong>en</strong>, zooals m<strong>en</strong> ze<br />

wei langs rijWiielpa,di<strong>en</strong> aantreft. Op <strong>en</strong>kele particuliere terre<strong>in</strong><strong>en</strong><br />

zijn de merkteek<strong>en</strong>s, op verz·oek van de eig<strong>en</strong>aars, achterwege<br />

ge!at<strong>en</strong>. De bov<strong>en</strong>gemelde afstandsbordjes zijn van<br />

nummers voorzi<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ziet m<strong>en</strong> op deze afstandsbordjes<br />

afgebeeld <strong>het</strong> Bonds<strong>in</strong>signe, b<strong>en</strong>ev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> <strong>in</strong>signe van de<br />

V.V.V. b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> wier rayon <strong>het</strong> bordje is aangebracht. Op de .<br />

Kaart v<strong>in</strong>dt m<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong> op welke punt<strong>en</strong> deze afstandsbordjes<br />

zijn geplaatst, zoodat m<strong>en</strong> zich gemakkelijk kan ori<strong>en</strong>teer<strong>en</strong>.<br />

Tev<strong>en</strong>s zijn op deze kaart aangegev<strong>en</strong> .d·e letters van de routes<br />

<strong>en</strong> de afstandscijfers. Daardoor is <strong>het</strong> mogelijk bij <strong>het</strong> comb<strong>in</strong>eer<strong>en</strong><br />

van verschill<strong>en</strong>de routes nalliWkeurig te berek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

hoeveel de totale afstand bedraagt.<br />

Bij de verkeershuisjes te Hilversum <strong>en</strong> Bussum <strong>en</strong> bij de Tramstations<br />

te Lar<strong>en</strong>, Blaricum <strong>en</strong> Huiz<strong>en</strong> zijn Tableaux aangebracht<br />

waarop de verschill<strong>en</strong>de wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van uit die plaats<strong>en</strong><br />

zijn aangegev<strong>en</strong>. De tableaux van Hilversum <strong>en</strong> Bussum<br />

v<strong>in</strong>dt m<strong>en</strong> op biz. 12 afgebeelid,<br />

In de hieronder opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> beknopte routebeschrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

wordt gewez<strong>en</strong> op de bezi<strong>en</strong>swaardighed<strong>en</strong> onderweg. Het<br />

spreekt van zelf, dat m<strong>en</strong> de routes ev<strong>en</strong>goed kan volg<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

de richt<strong>in</strong>g teg<strong>en</strong>overgesteld aan die van de beschrijv<strong>in</strong>g.<br />

De wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn zeer verschill<strong>en</strong>d van karakter. Sommige<br />

leid<strong>en</strong> hoofdzakelijk d·oor bosch, zooais de routes G, K, L, N,<br />

S, T ert V; andere vrijwel uitsluit<strong>en</strong>d over <strong>het</strong> op<strong>en</strong> veld, zooals<br />

de routes I, 0 <strong>en</strong> P, terwijl de overige afwissel<strong>en</strong>d door<br />

bosch <strong>en</strong> over heide voer<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> aantal routes zijn rijk aan uitzichtspunt<strong>en</strong>, zooals b.v. A,<br />

B, D, F, 0, P, Q <strong>en</strong> R.<br />

Bij <strong>het</strong> volg<strong>en</strong> van routes over 't op<strong>en</strong> veld bij helder weer<br />

di<strong>en</strong>t m<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g te houd<strong>en</strong> met d<strong>en</strong> stand van de zon.<br />

Wandel<strong>en</strong> 1met e<strong>en</strong> laagstaande zon <strong>in</strong> <strong>het</strong> gezicht is h<strong>in</strong>derlijk<br />

<strong>en</strong> b<strong>en</strong>eemt veel van <strong>het</strong> g<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong>.<br />

Elke route-beschrijv<strong>in</strong>g is verlucht met e<strong>en</strong> foto, welke <strong>het</strong><br />

karakter van de route beoogt weer te gev<strong>en</strong>. Deze foto's zijn<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de jaargetijd<strong>en</strong>, waar.rnede wij bedoeld<strong>en</strong><br />

aan te toon<strong>en</strong>, dat m<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> mak<strong>en</strong> van wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> niet<br />

aan e<strong>en</strong> seizo<strong>en</strong> gebond<strong>en</strong> is. W andel<strong>en</strong> kan m<strong>en</strong> altijd! In 't<br />

v·oor- <strong>en</strong> najaar <strong>en</strong> ook <strong>in</strong> d<strong>en</strong> w<strong>in</strong>ter is de Iucht dikwijls opwekk<strong>en</strong>der<br />

dan <strong>in</strong> d<strong>en</strong> zomer. En wat de natuur betreft: als<br />

's w<strong>in</strong>ters de boo.rntakk<strong>en</strong> bedekt zijn met rijp of sneeuw is<br />

<strong>het</strong> bosch niet m<strong>in</strong>der prachtig dan wanneer <strong>het</strong> prijkt <strong>in</strong> voll<strong>en</strong><br />

bladertooi. Zelfs e<strong>en</strong> druilige Novemberdag verle<strong>en</strong>t aan <strong>het</strong><br />

landschap e<strong>en</strong> bijzondere sterm.rn.<strong>in</strong>g.<br />

Wij hebb<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>d, dat dit werk <strong>het</strong> best zou kunn<strong>en</strong> beantwoord<strong>en</strong><br />

aan <strong>het</strong> doe! waanmede <strong>het</strong> is tot stand gebracht,<br />

wanneer wij <strong>het</strong> gidsje met de kaart verkrijgbaar steld<strong>en</strong> voor<br />

iedere<strong>en</strong> <strong>en</strong> wei teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ger<strong>in</strong>g<strong>en</strong> prijs. Wij hoopt<strong>en</strong> hierrdioor<br />

te bereik<strong>en</strong>, dat zeer vel<strong>en</strong>, die tot ·dusver de mooie


plekjes niet wist<strong>en</strong> te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong>, deze zull<strong>en</strong> leer<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> bewonder<strong>en</strong>.<br />

Wij zijn <strong>in</strong> dit opzicht niet teleurgesteld. Het gidsje heeft veel<br />

aftrek gevond<strong>en</strong>. Teg<strong>en</strong> onze verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> geraakte de<br />

voorraad van de 1ste oplaag van 10.000 ex. <strong>in</strong> d<strong>en</strong> zomer 1928<br />

plotsel<strong>in</strong>g uitgeput. Dit vond zijn oorzaak <strong>in</strong> <strong>het</strong> feit, dat na<br />

e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>gewoon waardeer<strong>en</strong>d oordeel <strong>in</strong> e<strong>en</strong> veelgelez<strong>en</strong><br />

weekblad de vraag naar <strong>het</strong> gidsje buit<strong>en</strong>gewoon was toeg<strong>en</strong>om~n.<br />

Wij hebb1<strong>en</strong> to<strong>en</strong> <strong>in</strong> allerijl e<strong>en</strong> no01duitgaaf van 2000<br />

exemplar<strong>en</strong> uitgegev<strong>en</strong>, waar<strong>in</strong> de foto's niet kond<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

opg<strong>en</strong>oml<strong>en</strong>, terwijl de kaart slechts kon word<strong>en</strong> uitgevoerd <strong>in</strong><br />

twee kleur<strong>en</strong>. Als comp<strong>en</strong>satie voor deze leemt<strong>en</strong> zijn wij to<strong>en</strong><br />

tegemoet gekom<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> van verschil1<strong>en</strong>de zijd<strong>en</strong> geuit<strong>en</strong><br />

w<strong>en</strong>sch <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele Rijwieltocht<strong>en</strong> langs de Rijwielpad<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> ~idsje opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Deze nieuwe, 3e uitgave verschijnt <strong>in</strong> e<strong>en</strong> oplaag van 15.000<br />

exemplar<strong>en</strong>.<br />

In de beschrijv<strong>in</strong>!l<strong>en</strong> van de <strong>Wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong></strong> moest<strong>en</strong> tamelijk vee!<br />

wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebracht <strong>in</strong> verband met d<strong>en</strong> aanleg van<br />

nieuwe strat~n <strong>en</strong> weg<strong>en</strong>. De wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zelf kond<strong>en</strong> bijna<br />

alle <strong>in</strong>tact word<strong>en</strong> gelat<strong>en</strong>. Aile<strong>en</strong> de routes L <strong>en</strong> M moest<strong>en</strong><br />

over e<strong>en</strong> betrekkelijk kle<strong>in</strong><strong>en</strong> afstand word<strong>en</strong> omgelegd, om<br />

red<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele lan<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Corversbosch door d<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>aar<br />

voor wandelaars zijn afgeslot<strong>en</strong>.<br />

De foto's zijn voor 't meer<strong>en</strong>deel door nieuwe vervang<strong>en</strong>.<br />

De vijf Rijwieltocht<strong>en</strong> uit de 2e uitgave zijn ook <strong>in</strong> deze editie<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zijn er thans twee Overzichtskaartjes aan <strong>het</strong> gidsje<br />

toe~evoegd, e<strong>en</strong> voor de <strong>Wandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong>, voor de Rijwieltocht<strong>en</strong>.<br />

Als nieuwe bijdrage v<strong>in</strong>dt m<strong>en</strong> nog op de laatste blrudzijde e<strong>en</strong><br />

beschrijv<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> rijwieltocht langs de schilderachti~e Loosdrechtsche<br />

Plass<strong>en</strong> <strong>en</strong> de Vecht tussch<strong>en</strong> Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> Vreeland,<br />

terwijl op e<strong>en</strong> afzonderlijk kaartje deze route <strong>in</strong> beeld is gebracht<br />

met aanwijz<strong>in</strong>g van de verschill<strong>en</strong>de hotels, cafe's <strong>en</strong><br />

zwem<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong> langs dit ,druk bezochte traject.<br />

Wij hebb<strong>en</strong> voorts rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g gt>houd<strong>en</strong> met de grief dat <strong>in</strong> de<br />

te uitgave te vee! adverl<strong>en</strong>ties voorkwam<strong>en</strong>, waardoor <strong>het</strong><br />

aanzi<strong>en</strong> van dat gidsje wer1d geschaad.<br />

Onder de groote Kaart zijn thans uitvoerige plattegrond<strong>en</strong> van<br />

Hilversum <strong>en</strong> Bussum op~<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, waarop de Jigg<strong>in</strong>g van de<br />

verschill<strong>en</strong>de op<strong>en</strong>bare gebouw<strong>en</strong>, hotels etc. is aangegev<strong>en</strong>.<br />

Moge dit werk er toe bijdrag<strong>en</strong>, dat <strong>in</strong> steeds to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de<br />

mate zich <strong>het</strong> strev<strong>en</strong> zal op<strong>en</strong>bat'<strong>en</strong> om <strong>het</strong> zoo buit<strong>en</strong>gewone<br />

<strong>en</strong> zoo afwissel<strong>en</strong>de natuurschoon van <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> zooveel mogelijk<br />

<strong>in</strong> stand te houd<strong>en</strong>.<br />

Mei 1929. A. W. S.<br />

11


12


Wandelpad bij Bussum.<br />

WANDELINGEN<br />

(K.M. = Kilometer. W. 22 = Wandel-wegwijzer met nummer.)<br />

A<br />

Bussum .... Sijsjesberg .... Huiz<strong>en</strong><br />

'11.3 K.M.<br />

A<br />

Station Bussum ZZ., G<strong>en</strong>. de la Reylaan, over de · ophaalbrug,<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van d<strong>en</strong> Brediusweg sdhu<strong>in</strong> reohts door<br />

de Const. Huyg<strong>en</strong>slaan (langs de. <strong>Gooi</strong>sohe H.B.S.), over de<br />

st~<strong>en</strong><strong>en</strong> brug, daarna rechts •<strong>het</strong> Wandelpad voJ.g<strong>en</strong> (sc'hilderaohtige<br />

waterpartij<strong>en</strong>), over <strong>het</strong> brugje rechtsaf langs 't WJater.<br />

Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van <strong>het</strong> Wandelpa~d de 'tra~p op <strong>en</strong> l<strong>in</strong>iksaf· langs<br />

d<strong>en</strong> Huizerweg naar <strong>Gooi</strong>sche Boer, Hier bij W. 3 rechtsaf langs<br />

<strong>het</strong> Wan1delpa•d van d<strong>en</strong> Rijksweg tot voorbij •de forlomraster<strong>in</strong>g.<br />

Nu l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> spoe~dig daarna rechts houd<strong>en</strong>. Bij W. 4<br />

l<strong>in</strong>ks door de fraaie beuk<strong>en</strong>laan. (Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de prachtig gezicht<br />

over de laag geleg<strong>en</strong> weiland<strong>en</strong> op <strong>het</strong> Bosch van<br />

Bredius). Bij W. 5 route G kruis<strong>en</strong>, dan door e<strong>en</strong> dichtbegroeid<br />

laantje <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s rechtsaf door e<strong>en</strong> beuk<strong>en</strong>laan naar W. 6.<br />

Hier l<strong>in</strong>ks d<strong>en</strong> grirul:weg volg<strong>en</strong>. (Zeer mooi witzioht over de<br />

akkers op de bossoh<strong>en</strong> van Bikberg<strong>en</strong>). Voorbij de fr'aai geleg'<strong>en</strong><br />

villa's ·<strong>en</strong> d<strong>en</strong> Bikbergerweg rechtsaf over <strong>het</strong> heideveldje,<br />

d<strong>en</strong> Lang<strong>en</strong>huizerweg <strong>in</strong> de bocht kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan <strong>het</strong> pad langs<br />

d<strong>en</strong> zandweg tussch<strong>en</strong> de d<strong>en</strong>n<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>. Bij W. 7 l<strong>in</strong>ksaf door<br />

e<strong>en</strong> kronkeleoo d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>laantje naar d<strong>en</strong> Sijsjesberg. (Uitgestrekt<br />

panorama naar aile w<strong>in</strong>dstrek<strong>en</strong>). Bij W. 8 rechtsaf <strong>en</strong> ·langs d<strong>en</strong><br />

Botterwijnsche Weg, Parrewijnsche Weg. Nieuwe Bussumer<br />

Weg <strong>en</strong> Breede Englaan naar <strong>het</strong> Station Huiz<strong>en</strong>.<br />

13


B<br />

Vijver <strong>in</strong> hct bosch van Bredius.<br />

Huiz<strong>en</strong> ... Bikberg<strong>en</strong> ... Bussum<br />

7.9 K.M. B<br />

Van Station Huiz<strong>en</strong> <strong>het</strong> do11p <strong>in</strong> door de Kerkstraat. Bij <strong>het</strong><br />

Geme·<strong>en</strong>tehuis rechtsaf door de L<strong>in</strong>delaan. Deze ongeveer<br />

500 M. volg<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan rechtsaf door de Nieuwe Kerklaan.<br />

V66r de N. H: kerk l<strong>in</strong>ks d<strong>en</strong> zandweg volg<strong>en</strong>. 0.6 K.M. vanaf<br />

deze kerk rechtsaf (route E. gaat rechtuit) Langs · akkerweg<strong>en</strong><br />

de hoogte op. Gaandeweg verandert <strong>het</strong> landschap <strong>en</strong> wissel<strong>en</strong><br />

de akkers a£ met heide <strong>en</strong> struikgewas. Mooi uitzidht richt<strong>in</strong>g<br />

Huiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> de Zuiderzee. Op d<strong>en</strong> dwarsweg rechtsaf <strong>en</strong> HlO M.<br />

ve11der l<strong>in</strong>iks langs d<strong>en</strong> zoom van <strong>het</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje. Het<br />

rijw~elpa•d kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> bergop naar W. 12. Hier l<strong>in</strong>.ksaf (sa~n<br />

met F.). Fraai uitzioht 'op de bossch<strong>en</strong> van Bikberg<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

golv<strong>en</strong>de heide. Langs e<strong>en</strong> kronkel<strong>en</strong>d pad tussch<strong>en</strong> hoog gras,<br />

door struikgewas <strong>en</strong> e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje, vervolg<strong>en</strong>s langs<br />

e<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dgraverij naar W. 11. Hier rechtsaf (route F gaai<br />

l<strong>in</strong>ks). Langs e<strong>en</strong> sl<strong>in</strong>ger<strong>en</strong>d pad over heide <strong>en</strong> langs boschjes<br />

fmooi panorama). D<strong>en</strong> Lang<strong>en</strong>huizerweg kruis<strong>en</strong>. In <strong>het</strong> Bosch<br />

van Bikberg<strong>en</strong> *) terstond l<strong>in</strong>ks <strong>en</strong> dan rechtsaf .door fraaie<br />

beuk<strong>en</strong>lan<strong>en</strong> ·d<strong>en</strong> heuvel op. Prachtige afdal<strong>in</strong>g. Het pad langs<br />

di<strong>en</strong> bosohzoom volg<strong>en</strong>, om de afraster<strong>in</strong>g <strong>en</strong> door <strong>het</strong> smalle<br />

beuk<strong>en</strong>laantje naar W. 6. Langs d<strong>en</strong> Blaricummerweg. Bij W. 10<br />

door de <strong>in</strong>drukwekk<strong>en</strong>de beuk<strong>en</strong>laan <strong>en</strong> langs d<strong>en</strong> vijver (zie<br />

foto). Voorbij Hotel Bosch van Bredius l<strong>in</strong>ksaf; d<strong>en</strong> Rijksweg<br />

kruis<strong>en</strong> bij Hotel Jan Tabak (tramhalte), rechtuit Brediusweg<br />

<strong>en</strong> G<strong>en</strong>. de Ia Reylaan naar Station Bussum.<br />

') N.B. Het Bosch van Bikberg<strong>en</strong> is leitelijk geslot<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> publiek.<br />

Ordelijke wandelaars mog<strong>en</strong> echter van d<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong> wandelweg gebruik<br />

mak<strong>en</strong>, mits zij ge<strong>en</strong> rijwiel<strong>en</strong> <strong>en</strong> losloop<strong>en</strong>de hond<strong>en</strong> bij zich hebb<strong>en</strong>. Bij de<br />

<strong>in</strong>gang<strong>en</strong> van · <strong>het</strong> bosch v<strong>in</strong>dt m<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> wegwijzertjes.


c<br />

De Zuiderzee.<br />

c<br />

Bussum-Valkeve<strong>en</strong>-Huiz<strong>en</strong><br />

10.6 K.M.<br />

Station Bussum, G<strong>en</strong>. de Ia Reylaan, Brediusweg (wandelpad<br />

Noordzipde). Bij W1 9. (Hotel Jan Tabak, tramhalt•e) d<strong>en</strong><br />

Pijksweg kruis<strong>en</strong>. Langs Hotel Bosch van Bredius <strong>en</strong> door de<br />

beuk<strong>en</strong>laan naar W. 10. Schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks langs d<strong>en</strong> Valk<strong>en</strong>ve<strong>en</strong>scheweg.<br />

V 66r de modelboerderij Oud Bussem l<strong>in</strong>ks <strong>en</strong> bij de breede<br />

oprijlaan van De_nn<strong>en</strong>oord rechtsaf langs d<strong>en</strong> Bikbergerweg.<br />

Op de volg<strong>en</strong>de kruis<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>ksaf, we.derom langs d<strong>en</strong> Valkeve<strong>en</strong>scheweg<br />

( op <strong>het</strong> kruispunt bij d<strong>en</strong> Bondswegw. rechtuit).<br />

Bij W. 13 ·d<strong>en</strong> straatweg (tramhaHe) kruis<strong>en</strong> langs Drafna (hoogst<br />

schilderachtige waterpartij<strong>en</strong>), de hoogte op <strong>en</strong> dan bij de witte<br />

villa l<strong>in</strong>ks houd<strong>en</strong>. Over de brug rec'htsaf door .de V<strong>en</strong>uslaan<br />

(privaatbezit; mooi uitzicht over •de .!age weiland<strong>en</strong>). Aan <strong>het</strong><br />

e<strong>in</strong>de l<strong>in</strong>ksaf d<strong>en</strong> breed<strong>en</strong> kunstweg naar Valkeve<strong>en</strong> (cafe,<br />

landweg naar Zee). V66r de omraster<strong>in</strong>g van Oud-Valkeve<strong>en</strong><br />

(W. 14) rechtsaf langs d<strong>en</strong> verhard<strong>en</strong> weg, voorbij <strong>het</strong> landgoed<br />

Oud Naard<strong>en</strong>. Bij Theehuis Flevo l<strong>in</strong>ksaf naar Theehuis<br />

Oud-Naard<strong>en</strong> (aan zee, uitzichtstor<strong>en</strong>). Daar reohtsaf f<strong>het</strong> pad<br />

naar Theehuis Zeezicht kruis<strong>en</strong>) <strong>en</strong> rechtuit naar W. 15. Hier<br />

l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> spoed1g daarna weder l<strong>in</strong>ks over e<strong>en</strong> smal paadje<br />

langs de.< boschrand, zandweg kruis<strong>en</strong>, langs e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>neboschje,<br />

op d<strong>en</strong> grasweg l<strong>in</strong>ksaf voorbij <strong>het</strong> kampeerterre<strong>in</strong> van de<br />

N. T. K. C. naar de Zuiderzee (zie foto). Rechtsaf, spoedig<br />

·daarna de hoogte op <strong>en</strong> langs d<strong>en</strong> ·steil<strong>en</strong> kustrand tot <strong>het</strong><br />

p rud met de rij boompjes. Dilt rechtsaf pl.m. 100 M. volg<strong>en</strong> dan<br />

liruksaf naar <strong>het</strong> met te.gels geplaveide laantje. Rechtaf langs dit<br />

laantje (Magdal<strong>en</strong>alaan), <strong>het</strong> Gr<strong>en</strong>spad, Zeeweg, Oranje Weeshuisstraat<br />

<strong>en</strong> Hav<strong>en</strong>straat naar <strong>het</strong> tramstation Huiz<strong>en</strong>.<br />

15


Bij <strong>het</strong> K<strong>in</strong>der-Sanatorium.<br />

Bussum,Crailoosche bossch<strong>en</strong>-Tafelberg-Blaricum<br />

D<br />

7.7 K.M. D<br />

Station Bussum, G<strong>en</strong>. de Ia Reylaan, over de opbaalbrug,<br />

Brediusweg z.z. scbu<strong>in</strong> rechts door ·de Conslantijn Huyg<strong>en</strong>slaan,<br />

over ·de ste<strong>en</strong><strong>en</strong> brug <strong>en</strong> dan reabtsaf langs bet wandelpad<br />

~scibilderadbtige waterpartij<strong>en</strong>); aan de overzijde van bet rustieke<br />

brugje, recbtsaf langs 't water. Aan bet .e<strong>in</strong>de van bet wandelpad<br />

·de trap op <strong>en</strong> l<strong>in</strong>ksaf d<strong>en</strong> Huizerweg vo'ig<strong>en</strong> naar<br />

<strong>Gooi</strong>sche Boer. Hier recbtsiboud<strong>en</strong> <strong>en</strong> bet wandelpad van<br />

d<strong>en</strong> Rijksweg v'Olg<strong>en</strong> tot bet eimie van de fort-omraster<strong>in</strong>g,<br />

l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> terstond daarna recbtshoud<strong>en</strong>. Op de !cruis<strong>in</strong>g van<br />

lan<strong>en</strong> bij W. 4 redhtuit. V66r d<strong>en</strong> Noorder Crailoosch<strong>en</strong> Weg<br />

:l'echtshoud<strong>en</strong>, g<strong>en</strong>oemd<strong>en</strong> we!! kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> langs e<strong>en</strong> smal<br />

paadje <strong>in</strong> <strong>het</strong> Crailoosche Bosch. Door e<strong>en</strong> warnet van sl<strong>in</strong>ger<strong>en</strong>de<br />

<strong>en</strong> elkaar kruis<strong>en</strong>de. lan<strong>en</strong> met mooie kijkjes op bet<br />

wiltte huis Oud Crailoo <strong>en</strong> BussUJm. De breede beuk<strong>en</strong>laan bij<br />

W. 16 overstek<strong>en</strong>, dan weer door boschlan<strong>en</strong> naar W. 17<br />

op bet beuveltje met bank bij bet K<strong>in</strong>der-Sanatorium<br />

(zie foto), waar de routes D. <strong>en</strong> G. elkaar kruis<strong>en</strong>.<br />

Nu •<strong>het</strong> pad over de heide vdg<strong>en</strong>, de hell<strong>in</strong>g op. Op <strong>het</strong> hoogste<br />

punt verrass<strong>en</strong>d mooi vergezicht <strong>in</strong> de richt<strong>in</strong>g BLaricum­<br />

Eemnes <strong>en</strong> Baarn. D<strong>en</strong> Boisseva<strong>in</strong>weg kruis<strong>en</strong>. Bij W. 18 l<strong>in</strong>ks<br />

door bet d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje. Voorbij d<strong>en</strong> uitgang d<strong>en</strong> Boisseva<strong>in</strong>weg<br />

<strong>en</strong> twee rijwielpad<strong>en</strong> kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> rechtuit koers<strong>en</strong> naar d<strong>en</strong><br />

Tafelberg (van bet pbtvorm fraai panorama). Door e<strong>en</strong> schilderacbtig<br />

d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje van Witzand naar d<strong>en</strong> Bierweg <strong>en</strong><br />

recbtsaf langs dez<strong>en</strong> weg (zeer mooi uitzicht) afdal<strong>en</strong> naar<br />

Blaricum. Door de Huizerstraat naar de tramhalte.<br />

16


E<br />

Op de heide bij Blaricum.<br />

Blarkum~ Tafelberg~Huiz<strong>en</strong><br />

48 K.M. E<br />

Van de tramhaJte <strong>in</strong> Blaricum ·door de Tor<strong>en</strong>laan (tramrails<br />

volg<strong>en</strong>) tot de N. H. kerk; hier rechtsaf langs d<strong>en</strong> Heetweg,<br />

aanvankelijk over e<strong>en</strong> pad l<strong>in</strong>ks van de boompjes, verder<br />

langs e<strong>en</strong> muH<strong>en</strong> weg, tussch<strong>en</strong> struikgewas d<strong>en</strong> heuvel op.<br />

Vanaf <strong>het</strong> kampje bouwland mooi<strong>en</strong> terugblik op Blaricum.<br />

Bij W. t!l rechtsaf door . <strong>het</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje (sliJill<strong>en</strong> met route<br />

D) daarna d<strong>en</strong> Boisseva<strong>in</strong>weg <strong>en</strong> twee rijrwielpad<strong>en</strong> kruis<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> rechtuit naar d<strong>en</strong> Tafelberg (van <strong>het</strong> platvorm mooi<br />

panorama, alhoewel <strong>het</strong> ui


Laantje bij Oud-Naard<strong>en</strong>.<br />

Huiz<strong>en</strong>-Zuiderzee-Sijsj esberg-W arandeberg<strong>en</strong>-Blaricum<br />

F<br />

10 K.M. F<br />

Station Huiz<strong>en</strong>, Hav<strong>en</strong>straat, Oranje W eeshuisstraat, Zeeweg,<br />

Gr<strong>en</strong>spad, Magdal<strong>en</strong>alaan (t egelbestrat<strong>in</strong>g). V66r d<strong>en</strong> afsluitboom<br />

l<strong>in</strong>ksaf, 200 M. verder rechtsaf naar de Zuiderzee. Het<br />

smalle pad op d<strong>en</strong> rand van de hooge kust volg<strong>en</strong>. Voorbij <strong>het</strong><br />

kampeerterre<strong>in</strong> van de N.T.K.C. l<strong>in</strong>ksaf langs de afrast.er<strong>in</strong>g,<br />

daarna techts langs e<strong>en</strong> grasweg, dan rechtsaf over<br />

e<strong>en</strong> voetpaJd naar d<strong>en</strong> Oud-Naarderweg. Rechtsaf naar W. 15.<br />

Hier l<strong>in</strong>ks. Na kruismg van e<strong>en</strong> rijwielpad door e<strong>en</strong> fraai laantje<br />

(foto). Vervolg<strong>en</strong>s over de heide, door struikgewas, langs<br />

zandheuvels <strong>en</strong> e<strong>en</strong> complex van kle<strong>in</strong>e villa's naar d<strong>en</strong> Huizer<br />

Tol W. 21 (trarnhalte). L<strong>in</strong>ks van d<strong>en</strong> To! <strong>het</strong> pad over de<br />

heide volg<strong>en</strong>, d<strong>en</strong> Nieuw<strong>en</strong> Bussumer Gr<strong>in</strong>tweg overstek<strong>en</strong>,<br />

langs <strong>het</strong> rijwielpad <strong>en</strong> spoedig daarna l<strong>in</strong>ksaf naar d<strong>en</strong> Sijsjesberg.<br />

Over d<strong>en</strong> berg sam<strong>en</strong> met route A. naar W. 7. Hier l<strong>in</strong>ksaf<br />

<strong>en</strong> op de volg<strong>en</strong>de splits<strong>in</strong>g schu<strong>in</strong> rechts langs <strong>het</strong> zandwegje.<br />

Na kruis<strong>in</strong>g van liet rijwielpad rechts, bergop door struikgewas<br />

naar W. 12. Hier rechtuit met route B. (mooi uitzicht op<br />

de bossch<strong>en</strong> van Bikberg<strong>en</strong>) door e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje<br />

lang~ e<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dgraverij. Bij W. 11 l<strong>in</strong>ksaf, verderop wederom<br />

e<strong>en</strong> 1 ijwielpad kruis<strong>en</strong>, langs uitzichtrijke heuveltjes, mooie afdal<strong>in</strong>g<br />

naar W. 20. Hier rechtsaf t<strong>en</strong> oost<strong>en</strong> langs <strong>het</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje<br />

van Witzand. Bij de bank l<strong>in</strong>ks. Na kruis<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

zandweg l<strong>in</strong>ks <strong>en</strong> door <strong>het</strong> beuk<strong>en</strong>laantje. D<strong>en</strong> straatweg met<br />

tramrails overstek<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> wegje naar de Waran.deberg<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>. (Prachtig panorama richt<strong>in</strong>g Blaricum). Daama rechtshoud<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> afdal<strong>en</strong> naar Blaricum langs Achterom; voor <strong>het</strong><br />

Postkantoor l<strong>in</strong>ksaf naar de tramrhalte Blaricum.<br />

18


Laan van Bosch van Bredius <strong>en</strong> Crailoo.<br />

Bussum-Trapp<strong>en</strong>berg~Lar<strong>en</strong><br />

G<br />

8.6 K.M. G<br />

T ot W. 10 zie de beschrijv<strong>in</strong>g onder route C. Hier rechtshoud<strong>en</strong><br />

door de beuk<strong>en</strong>laan. In d eze laan rechtsaf over d<strong>en</strong> akker <strong>en</strong><br />

langs fraaie boomgroep<strong>en</strong> (zie foto) naar W. 5, waar route A<br />

wor dt gekruist. Terstond daarop d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dweg overstek<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan<br />

rechts <strong>het</strong> laantje volg<strong>en</strong> langs d<strong>en</strong> begroeid<strong>en</strong> wal. Halverwege<br />

<strong>in</strong> dit laantje l<strong>in</strong>ksaf, terstond daarna rechtsaf <strong>en</strong> ev<strong>en</strong> verder op<br />

d<strong>en</strong> driesprong l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> tot m<strong>en</strong> bij W. 22 op d<strong>en</strong> breed<strong>en</strong><br />

zandweg uitkomt. Dez<strong>en</strong> weg overstek<strong>en</strong> <strong>en</strong> de mooie d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>laan<br />

voLg<strong>en</strong>, welke verderop <strong>in</strong> e<strong>en</strong> beuk<strong>en</strong>laantje overgaat.<br />

Voorbij de bocht ziet m<strong>en</strong> rechts d<strong>en</strong> opgang naar d<strong>en</strong> Trapp<strong>en</strong>berg<br />

(bosohgezicht). Met e<strong>en</strong> boog om dez<strong>en</strong> berg <strong>en</strong> dan<br />

l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>, door struikgewas, vervolg<strong>en</strong>s rechts langs de afraster<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> Amsterd. K<strong>in</strong>dersanatorium naar de breede<br />

beuk<strong>en</strong>laan, Deze laan l<strong>in</strong>ksaf volg<strong>en</strong> tot de Oranje Nassaulaan<br />

(heuveltje met bank, kruis<strong>in</strong>g van Route D, bij W. 17)<br />

d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dweg overstek<strong>en</strong> <strong>en</strong> nu rechtsaf langs <strong>het</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>laantje<br />

tussch<strong>en</strong> di<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dweg <strong>en</strong> de heide. L<strong>in</strong>l{shoud~cn Kon<strong>in</strong>g<br />

Willem III Laan. Voorbij d<strong>en</strong> tweed<strong>en</strong> driesprong rechts <strong>het</strong><br />

dichtbegroeide pad door <strong>het</strong> bosch volg<strong>en</strong>. '1 wee lan<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> route I bij W. 23 kruis<strong>en</strong>; door de Pr<strong>in</strong>ses Julianalaan.<br />

Op d<strong>en</strong> Rijksweg l<strong>in</strong>ksaf langs de tramrails. Voorbij<br />

<strong>het</strong> hoogste punt van d<strong>en</strong> Ri;ksweg rechtsaf Lange Wijn<strong>en</strong>.<br />

Bij W. 24 l<strong>in</strong>ksaf .. He<strong>in</strong> Duvel", op <strong>het</strong> Br<strong>in</strong>kje ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s, door<br />

<strong>het</strong> R1>z<strong>en</strong>laantje w2er naar d<strong>en</strong> Rijksweg, rechtsaf <strong>en</strong> spoedig<br />

daarna :<strong>in</strong>ks ,dJoor d<strong>en</strong> Oud<strong>en</strong> Naarderweg, rechtshoud<strong>en</strong> Tafelbergweg,<br />

Naarderstraat. Op d<strong>en</strong> ·Br<strong>in</strong>k rechtsaf langs d<strong>en</strong><br />

Stationsweg naar <strong>het</strong> Tramstation te Lar<strong>en</strong>.<br />

19


H<br />

Mauve-vijver bij Lar<strong>en</strong>.<br />

Lar<strong>en</strong>..-Blaricum<br />

3.9 K.M. H<br />

Van <strong>het</strong> tramstation Lar<strong>en</strong> over d<strong>en</strong> Stationsweg <strong>en</strong> bij<br />

W. 25 op d<strong>en</strong> Br<strong>in</strong>k rechtshoud<strong>en</strong>, voorbij Hotel Hamdorfl<br />

<strong>en</strong> de Nieuwe R. C. Kerk tot <strong>het</strong> Geme<strong>en</strong>tehuis; hier bij<br />

W. 26 l<strong>in</strong>ksaf d<strong>en</strong> Eemnesserweg volg<strong>en</strong> tot voorbij <strong>het</strong> Ziek<strong>en</strong>huis,<br />

dan schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks <strong>in</strong> <strong>het</strong> smalle laantje tussch<strong>en</strong> kreupelhout<br />

(Jagerspad). Steeds rechtuit tot <strong>het</strong> pad op e<strong>en</strong> zandweg<br />

uitkomt. Spoedig daarna, aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van di<strong>en</strong> weg,<br />

l<strong>in</strong>ks <strong>het</strong> smalle voetpad V'o1g<strong>en</strong> tussch<strong>en</strong> houtgewas, langs de<br />

afscheid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> He!"stell<strong>in</strong>gsoord ,Bosch <strong>en</strong> Heide". Bij <strong>het</strong><br />

verlat<strong>en</strong> van ·dit paadje langs de afraster<strong>in</strong>g door de zandverstuiv<strong>in</strong>g,<br />

<strong>het</strong> rijwielpad kruis<strong>en</strong>, langs .d<strong>en</strong> Mauve-vijver. Voor-<br />

. bij de wiltte bank rechtsaf langs <strong>het</strong> rijwielpad <strong>en</strong> terstond<br />

daarna l<strong>in</strong>ks naar e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje. Dit rechtsaf volg<strong>en</strong>.<br />

Aan de andere zijde schilderachtig du<strong>in</strong>landschap. L<strong>in</strong>ksaf <strong>het</strong><br />

s<strong>in</strong>telpad volg<strong>en</strong>. Waar zich dit splitst rechtshowd<strong>en</strong> langs d<strong>en</strong><br />

zoom van <strong>het</strong> boschje. Het pad komt uit op d<strong>en</strong> Heideweg. 0p<br />

d<strong>en</strong> eerst<strong>en</strong> driesprong rechts langs d<strong>en</strong> Zwaluw<strong>en</strong>weg; op de<br />

volg<strong>en</strong>de splits<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>. Te Blaricum l<strong>in</strong>ksaf langs d<strong>en</strong><br />

Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsweg <strong>en</strong> dan rechtsaf door de .Tor<strong>en</strong>laan naar de<br />

tramhalte midd<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> dorp.<br />

20


I<br />

Leemzoolsche weg<br />

Blaricum ~Crailoo ~Bussum<br />

Lar<strong>en</strong><br />

8.2 K.M.<br />

7 .7 K.M.<br />

Blaricum (traJmihaJte}-Tor<strong>en</strong>laan.. Bij de N. H. Kerk rechtsaf<br />

Heetweg <strong>en</strong> terstond


~·<br />

N<br />

Wandel<strong>in</strong>gczn<br />

<strong>in</strong> ·<br />

GOOI- & EEMLAND<br />

Schaal<br />

~. . .. 1 ~<br />

K,M,<br />

___ Wandeltn.g<br />

=== Spoorweg<br />

--- Tra.mwe._g<br />

-------- Verb,·nd,.ny.t.r#uie.t<br />

K~rk<br />

WANDELINGEN: K.M.<br />

:ssum_SjsjesJtrj_Huiz<strong>en</strong> ..... 7 .•<br />

n_K<strong>in</strong>der San._Bussum .. - 8._<br />

1"-· nus sum _Vallceve<strong>en</strong>. Huiz<strong>en</strong> .... I 0.~<br />

Bussum_Crail.bo>Sch<strong>en</strong>.Blar{cum. 1.$<br />

E.Blancum]afelberf_Huiun .•. 4.1<br />

FHuiz<strong>en</strong>_luidtn.u _ Blar{cunt. -10.!1.<br />

.'\G. Bussum_Boschu.Bredius_lartn .. 8.3<br />

H. Lartn _Biaricum. .............. 3 . ~<br />

I. lartn ... Blaricum _Bus sum .. 9.8<br />

. Bussum_(ra:il.hruJ_Kdvasum B.%<br />

K. Buuu m _Banlam_Hdvtr>um .. 10. I<br />

Ll!:i {vt ruan_SI'andersw._Bussum. I 0.'1


.c •• zL .... t<br />

................<br />

.•.<br />

\<br />

...<br />

' I<br />

..<br />

··•··<br />

•.<br />

. ... . ····•<br />

'(<br />

• .<br />

•.<br />

..<br />

\.<br />

;<br />

i<br />

..<br />

: .•.•.•.•.•.•.•.•. !~~.~. : !.~~.':'.~ •.•.•.•...•.•.•.•.• ~<br />

F> . L~~~~-~c~~;i 6;u-;_'Hfi~~:~~~: : ;::<br />

~ . Htlvusum.Koorne&oej.K.liad<strong>in</strong>j. 1.1<br />

R Jlollandsche /ladi".J.ffdversum. e.q<br />

s.H.Rad<strong>in</strong>J.l Vuursche..lft:luersum t o.1<br />

T.HRad<strong>in</strong>g.l. U,ursclre .Baarn .. tlt.V<br />

U. B a" rn. 6r Kievdsdai.Hilvers ... tt.!i<br />

v.HiluersLtm.Blu.LLartn ...... 9.,<br />

tU ..<br />

A.W.S.<br />

~~--------------------------------·----------------------------------~


J<br />

Aan bet Diev<strong>en</strong>paadje bij Hilversum<br />

Bussum,...Crailoosche Brug,... Hilversum<br />

8.1 K.M.<br />

J<br />

Van Station Bussum door de Vlietlaan. L<strong>in</strong>ksa£ Eslaan. Bij<br />

<strong>het</strong> Wilhelm<strong>in</strong>aple<strong>in</strong> recbtsa£ Br<strong>in</strong>klaan. V oorbij Hotel de<br />

Roz<strong>en</strong>boom (W. 31) <strong>en</strong> de R. C. kerk. 400 M. verder l<strong>in</strong>ks:af<br />

S<strong>in</strong>gel. Op de eerste kruis<strong>in</strong>g recbtsa£ Laarderweg ( eerst<br />

straatweg, ver,derop verbard pad langs e<strong>en</strong> zandweg), door<br />

boscbjes naar de bei,de. Hier rechtsboud<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> zandwegje<br />

over de beide volg<strong>en</strong> <strong>in</strong> de ricbt<strong>in</strong>g Hilversum. Ri~wielpad<br />

kruis<strong>en</strong>; naar d<strong>en</strong> steil afvall<strong>en</strong>d<strong>en</strong> ran~ van de beide. Mooi<br />

uitzicbt op bet spoorweg-emplace.m<strong>en</strong>t <strong>en</strong> de ijsbaan van<br />

Hilversum met bosscb<strong>en</strong> op d<strong>en</strong> acbtergrond. AfdaJ<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarna<br />

weer bPrgop naar .d<strong>en</strong> Crailoosch<strong>en</strong>weg. Dez•<strong>en</strong> kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

terstoiiJd daarna recbtsaf naar W. 32. Rechtuit over de Crailoosche<br />

Brug. Aan de overzijde, op bet kruispunt van verscbill<strong>en</strong>de<br />

weg<strong>en</strong>, l<strong>in</strong>ksaf, te zrum<strong>en</strong> met route K, langs de afraster<strong>in</strong>g<br />

van Heid<strong>en</strong>heuvel. Recbtuit langs bet Diev<strong>en</strong>paadje (bet<br />

gebouw met bet tor<strong>en</strong>tje aan de l<strong>in</strong>kerband is bet Geme<strong>en</strong>tehuis<br />

van Stad <strong>en</strong> Lande van <strong>Gooi</strong>land). Het Diev<strong>en</strong>paadfe tot<br />

bet e<strong>in</strong>de volg<strong>en</strong> (bov<strong>en</strong>staande foto is g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> vanaf dit pad,<br />

evl<strong>en</strong> v66r bet boogste punt. Dan l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> terst.ond daarna<br />

recbtsaf langs bet boscbje (voorbij e<strong>en</strong> bank). Bij W. 33 langs<br />

d<strong>en</strong> Hooge Naarderweg. Steeds recbtuit. Bij W. 34 d<strong>en</strong> 's Gravelandscheweg<br />

volg<strong>en</strong> naar d<strong>en</strong> Kerkbr<strong>in</strong>k te Hilversum. Hier<br />

IW. 35) l<strong>in</strong>ksaf <strong>in</strong> de Kerkstraat, l<strong>in</strong>ksaf Groest, recbtsaf Stationsstraat<br />

naar bet Station Hilversum.<br />

2i


Melkweg bij Bantam.<br />

Bussum-Bantam-Hilversum<br />

K<br />

11.9 K.M. K<br />

Bussum Station, N. 's-GraveLweg rechtsa£ Graaf Wichmanlaan.<br />

l<strong>in</strong>ks a£ Parklaan. Bij <strong>het</strong> plantso<strong>en</strong>tje rechtsaf' Boschlaan. L<strong>in</strong>ksaf<br />

Kon<strong>in</strong>gslaan; <strong>in</strong> de tweede bocht rechtuit HeuTellaan. Voorbij<br />

de scherpe bocht rec'htsaf Koedijklaan (uitzicht op de bossch<strong>en</strong><br />

v. 's-Graveland) rechtsaf Breedelaan. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de rechtsaf door<br />

<strong>het</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje; Nieuwe 's-Gravelandschewcg overstek<strong>en</strong> naar<br />

W. 36. Rechtsaf langs d<strong>en</strong> boschzoom, d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dweg overstek<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> schw<strong>in</strong> rechts over e·<strong>en</strong> heidepad tussch<strong>en</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong> (talrijke<br />

pad<strong>en</strong>) naar <strong>het</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>bosch van Bantam. Bij W. 37 rechtshoud<strong>en</strong><br />

naar d<strong>en</strong> <strong>in</strong>gang van <strong>het</strong> afges1ot<strong>en</strong> terre<strong>in</strong> van Bantam.<br />

*) Door dit prachtige park <strong>en</strong> bosch (wegw. volg<strong>en</strong>) <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

door d<strong>en</strong> zuidelijk<strong>en</strong> uitgang verlat<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan l<strong>in</strong>ksaf naar W.<br />

38. tl Verder langs d<strong>en</strong> Melkweg, voorbij W. 39 tot W. 40. Hier<br />

op de kruis<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>ks, terstond daarna rechts langs d<strong>en</strong> bosch-<br />

2ioom, ev<strong>en</strong> verder weder rechtsaf door de beuk<strong>en</strong>laan naar<br />

de Spanderslaan. L<strong>in</strong>ksaf! In deze laan rechtsaf weer door e<strong>en</strong><br />

fraaie beuk<strong>en</strong>laan. Na 400 M. l<strong>in</strong>ksaf langs e<strong>en</strong> pad door <strong>het</strong> d<strong>en</strong>ru<strong>en</strong>bosch.<br />

Bij e<strong>en</strong> kiosk d<strong>en</strong> Nieuw<strong>en</strong> Bussumer Gr<strong>in</strong>dweg<br />

kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> schu<strong>in</strong> rechts <strong>het</strong> heidepad volg<strong>en</strong>. L<strong>in</strong>ks-, daarna<br />

rechtsaf langs de afscheid<strong>in</strong>g van Heideheuvel. Rechtsaf langs<br />

d<strong>en</strong> Hoog<strong>en</strong> Naarderweg. Mooi uitzicht. Voorbij W. 41, W. 42<br />

<strong>en</strong> W. 33. Dan l<strong>in</strong>ksaf door de Borneolaan Rechtsaf Sumatralaan.<br />

L<strong>in</strong>ksaf Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>neweg, rechtuit Korte Achterom naar<br />

<strong>het</strong> Station te Hilversum.<br />

•) Eig<strong>en</strong>dom der Geme<strong>en</strong>te Bussum, wandelkaart<strong>en</strong> verkrijgbaar ter Secre·<br />

larie; loegangskaart<strong>en</strong> ad f 0.10 bij de tu<strong>in</strong>manswon<strong>in</strong>g aan d<strong>en</strong> <strong>in</strong>gan~.<br />

t) Kom<strong>en</strong>de van Hilversum bij W. 38 rechtuit wandel<strong>en</strong> (langs d<strong>en</strong> Melkweg)<br />

naar W. 38. Hier rechts houd<strong>en</strong>.<br />

25


L<br />

Bij de brug <strong>in</strong> <strong>het</strong> Spanderswoud<br />

Hilversum~Spanderswoud~Bussum<br />

10 K.M. L<br />

Station Hilversum. Bij de kiosk V.V.V. l<strong>in</strong>ksaf Stationsstraat,<br />

L<strong>in</strong>k'Saf Groest, rechtsaf Kerkstraat naar d<strong>en</strong> Kerkbr<strong>in</strong>k (W. 35).<br />

Hier rechtsaf 's-Gravei.Weg. Bij W. 34 l<strong>in</strong>ksaf Alb, Perkstraat,<br />

Z<strong>en</strong> weg l<strong>in</strong>ks Spieghellaan. Rechtsaf Peerlkamplaan, eerst<br />

langs e<strong>en</strong> fraai plantso<strong>en</strong>, daarna door e<strong>en</strong> laan van hoog geboomte.<br />

Op d<strong>en</strong> Boomberg rechtshoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s door<br />

<strong>het</strong> laantje van oude beuk<strong>en</strong>. Bij W. 43 d<strong>en</strong> Schuttersweg overstek<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> weer door e<strong>en</strong> prachtig laantje van zware beuk<strong>en</strong>.<br />

Op de eerstvolg<strong>en</strong>de kruis<strong>in</strong>g van boschlan<strong>en</strong> rechtsaf (ge<strong>en</strong><br />

wegwijzertjes) door <strong>het</strong> Corversbosch. De toegangsweg van<br />

<strong>Gooi</strong>lust kruis<strong>en</strong>. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de rechts houd<strong>en</strong> langs de<br />

prachtige beuk<strong>en</strong>ban, d<strong>en</strong> Corversweg, naar W. 44. Hier d<strong>en</strong><br />

's-Gravelandscheweg kruis<strong>en</strong>. In <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van d<strong>en</strong> Oud<strong>en</strong><br />

Me<strong>en</strong>tweg bij de kiosk rechtsaf door de Boschlaan. 150 M.<br />

verdcr l<strong>in</strong>ksaf naar <strong>het</strong> Spanderswoud. In <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van <strong>het</strong><br />

bosch l<strong>in</strong>ksaf met e<strong>en</strong> bocht langs d<strong>en</strong> vijver (afdal<strong>en</strong> naar de<br />

bank!) vervolg<strong>en</strong>s rechtuit naar W. 45. Hier l<strong>in</strong>ksaf over de<br />

brug <strong>het</strong> Ankeve<strong>en</strong>sche Pad volg<strong>en</strong>. Op de 2e kruis<strong>in</strong>g, W. 46,<br />

rechtsaf (d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>laan). Bij W. 40 l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> sam<strong>en</strong> met<br />

route K langs d<strong>en</strong> Melkweg naar W. 39. Hier schu<strong>in</strong> rechts <strong>het</strong><br />

pad over de met d<strong>en</strong>n<strong>en</strong> begroeide heide volg<strong>en</strong>. Steeds rechtuit<br />

tot d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dweg. Dez<strong>en</strong> oversteki<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks<br />

weder langs e<strong>en</strong> verhard pad. Op <strong>het</strong> heuveltje (bank) l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>.<br />

Bij W. 36 <strong>in</strong> <strong>het</strong> boschje rechtshoud<strong>en</strong>. Langs d<strong>en</strong><br />

Nieuwe 's-Gravelandscheweg (voo11bij de schilderachtige Kom<br />

van Biegel) naar <strong>het</strong> Station te Bussum.<br />

26


M<br />

Bij 's-Grav<strong>en</strong>land<br />

Hilversum ~ Corverslaan / s ~ Graveland<br />

7.1 K.M. M<br />

Station Hilversum. Bij de kiosk V. V. V. l<strong>in</strong>ks a£ Stationsstraat,<br />

l<strong>in</strong>ksaf Groest, rechtsaf Kerkstraat. Op d<strong>en</strong> Kerkbr<strong>in</strong>k<br />

(W. 35) rechtuit door de Hav<strong>en</strong>straat. Voorbij de diepligg<strong>en</strong>de<br />

hav<strong>en</strong>kom rechtsaf d<strong>en</strong> Taludweg volg<strong>en</strong>, hoog hov<strong>en</strong> de<br />

<strong>Gooi</strong>sche Vaart (mooi uitzicht). Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van d<strong>en</strong> Taludweg<br />

v66r de fabriek schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks eerst kunstweg daarna zandweg<br />

v66r de fabriek schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks Joor de· Bodemanstraat, daarna<br />

langs d<strong>en</strong> zandweg met rijwielpad. Ruim 1 K.M. verder bij<br />

<strong>het</strong> Hockey terre<strong>in</strong> rechtsaf. Pij padclestoelwijzer 134 over de<br />

hooge brug. Aan de andere zij de rechtsaf d<strong>en</strong> kunstweg volg<strong>en</strong><br />

tot voorbij d<strong>en</strong> <strong>in</strong>gang van <strong>het</strong> kerkhof, dan l<strong>in</strong>ks langs <strong>het</strong> pad<br />

tussch<strong>en</strong> cie beuk<strong>en</strong> naar C: e Corverslaan. Deze prachtige laan<br />

<strong>in</strong> haar geheele l<strong>en</strong> ~ te vol~<strong>en</strong>, voorbij de toegangslaan van<br />

<strong>Gooi</strong>lust <strong>en</strong> de boschwachterswon<strong>in</strong>g. Bij W. 44 l<strong>in</strong>ksaf langs<br />

d<strong>en</strong> 's-Gravelandsche Weg (zie foto). voorbij de bu:t<strong>en</strong>s Jagtlust<br />

<strong>en</strong> Landbosch (l<strong>in</strong>ks) <strong>en</strong> Hilverbeek, omr<strong>in</strong>gd door eeuw<strong>en</strong>oud<br />

geboomte (rechts). Bij de muziekt<strong>en</strong>t rechtsaf naar W. 48<br />

te 's-Graveland,<br />

27


Vijver <strong>in</strong> <strong>het</strong> Spanderswoud<br />

's Graveland~Spanderswoud~Hilversum<br />

8.1 K.M.<br />

N<br />

Van W. 48 te 's-Granland <strong>in</strong> noordelijke richt<strong>in</strong>g door <strong>het</strong><br />

N<br />

dorp. Bij de her berg Quatre Bras rechtsaf langs <strong>het</strong> · A,nkeve<strong>en</strong>sche<br />

Pad. (M·ooi uitzicbt op weiland<strong>en</strong> <strong>en</strong> bossch<strong>en</strong> aan<br />

weerszijd<strong>en</strong> van d<strong>en</strong> weg). Op d<strong>en</strong> Oud<strong>en</strong> Me<strong>en</strong>tweg uitgekom<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong> rechts <strong>en</strong> dan schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks <strong>het</strong> Ankeve<strong>en</strong>sche Pad vo'lg<strong>en</strong><br />

tot W. 46. Hier rechtsaf door <strong>het</strong> bosch, e<strong>en</strong> laantje kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

afdal<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> kle<strong>in</strong><strong>en</strong> vijver. Aan de teg:<strong>en</strong>overgestelde<br />

zijde van -bet boschje de rustieke trap op <strong>en</strong> dan liruks d<strong>en</strong><br />

grasweg over d<strong>en</strong> begroeid<strong>en</strong> wal langs <strong>het</strong> weill•and volg<strong>en</strong>. Bij<br />

de bank rechtsaf, daarna l<strong>in</strong>ksaf langs d<strong>en</strong> vijver weer naar<br />

<strong>het</strong> Ankeve<strong>en</strong>sche Pad. Rechtsaf over ·de brug. Aan de overzijde<br />

bij W. 45 boVJ<strong>en</strong> langs d<strong>en</strong> vijver, eerst c1oor loofhout,<br />

daarna afdal<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>neiJJboschje naar d<strong>en</strong> vijver. Langs<br />

dez<strong>en</strong> verder (zie foto, welke g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> is van de ov·erzijde) <strong>en</strong><br />

dan weer de hoogte op, voorbij de zandgraverij, rL<strong>in</strong>ksa£ nogmaals<br />

la:ngs <strong>het</strong> Ankeve<strong>en</strong>sche Pad. Aan <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van <strong>het</strong><br />

Nimrodpark l<strong>in</strong>ksaf langs d<strong>en</strong> zandweg tot d<strong>en</strong> Bussummer<br />

Gr<strong>in</strong>dweg. Dez<strong>en</strong> rechtsaf volg<strong>en</strong> tot <strong>het</strong> Theehuis. Hier l<strong>in</strong>ksaf<br />

door de WittekruislaaiL Na e<strong>en</strong> kruis<strong>in</strong>g <strong>en</strong> e<strong>en</strong> splits<strong>in</strong>g<br />

rechtsaf langs d<strong>en</strong> Dome<strong>in</strong>weg (verrass<strong>en</strong>d uitzicht richt<strong>in</strong>g<br />

Lar<strong>en</strong>). Bij W. 41 recMsaf langs d<strong>en</strong> Hoog<strong>en</strong> Naarderweg. Bij<br />

W. 42 rechtsaf Akkerweg. L<strong>in</strong>ksaf C<strong>en</strong>tuurbaan (prachtig uitzicht<br />

over de heide). Rechtsaf Koepelweg, L<strong>in</strong>ksaf Jacobus<br />

P<strong>en</strong>klaan. Rechtuit Tromp<strong>en</strong>bergerweg (rechts Palace-Hotel) <strong>en</strong><br />

bij W. 47 l<strong>in</strong>ks langs d<strong>en</strong> 's-Gravelandscheweg - voorbij<br />

W. 34 - naar d<strong>en</strong> Kerkbr<strong>in</strong>k. Hier (W. 35) L<strong>in</strong>ksaf i. d. Kerkstraat,<br />

l<strong>in</strong>ksaf Groest, rechtsaf Stationsstraat naar <strong>het</strong> Station.<br />

28


Gcme<strong>en</strong>landshuis van Stad <strong>en</strong> Lande van <strong>Gooi</strong>land.<br />

Hilversum-Gr<strong>in</strong>dberg-Lar<strong>en</strong><br />

0<br />

9.1 K.M. 0<br />

Station Hilversum. Bij de kiosk V.V.V. l<strong>in</strong>ksaf. Stationsstraat,<br />

l<strong>in</strong>ks·af Groest, rechtsaf Kerkstraat naar d<strong>en</strong> Kerkbr<strong>in</strong>k<br />

W. 35. Hier rechtsaf 's-Gravelandscheweg. B. W. 34 rechtshoud<strong>en</strong>:<br />

Hooge Naarderweg. Bij W. 33 rechtshoud<strong>en</strong> lan~s <strong>het</strong><br />

boschje Bij de bank l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> terstond daarna rechtsaf langs<br />

<strong>het</strong> Diev<strong>en</strong>.paadje. V oorbij <strong>het</strong> Geme<strong>en</strong>landshuis van Stad <strong>en</strong><br />

Lande van <strong>Gooi</strong>land (zie foto); bij d<strong>en</strong> spoorweg l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>,<br />

rechtsaf over de Crailooschebrug. Bij W. 32 wederom rechisaf<br />

aanvankelijk langs e·<strong>en</strong> kaarsrecht pad, daarna l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>,<br />

parallel hi<strong>en</strong>mede langs e<strong>en</strong> meer kronkel<strong>en</strong>d pad over de<br />

heide. Bij W. 49 rechtuit, daarna <strong>het</strong> rijwielpad kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> over<br />

<strong>het</strong> zandwegje langs de akkP.rs verder. Voor de gro<strong>en</strong>e paal<br />

l<strong>in</strong>~shoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> langs de westelijrke afraster<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> pompstation.<br />

Bij W. 50 rechtsaf nu langs de noordelijke afraster<strong>in</strong>g.<br />

D<strong>en</strong> Laarderweg kruis<strong>en</strong> b<strong>en</strong>ev<strong>en</strong>s <strong>het</strong> rijwielpad, daarna l<strong>in</strong>ksa£<br />

langs <strong>het</strong> wandelpad parallel met d<strong>en</strong> Laarderweg. Aan <strong>het</strong><br />

e<strong>in</strong>de van de afraster<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> pom>pstation der geme<strong>en</strong>te<br />

Utrecht rechtsaf langs de noor·delijke afscheid<strong>in</strong>g van dit pompstat~on,<br />

daarna rechtshoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> karrespoor over de heide<br />

volg<strong>en</strong> naar d.<strong>en</strong> Gr<strong>in</strong>dberg (prachtig uitzicht eerst op Hilver­<br />

SUtlii daarna over de heide met <strong>het</strong> W aschmeer, Baarn, Eemnes,<br />

.Aimersfoort <strong>en</strong>z. op d<strong>en</strong> achtergrond). Na e<strong>en</strong>ige bocht<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

rijwielpad kruis<strong>en</strong>, vervolg<strong>en</strong>s door struikgewas naar <strong>het</strong> Ple<strong>in</strong><br />

1919. Mooie afdal<strong>in</strong>g langs d<strong>en</strong> Engweg, (d<strong>en</strong> nieuw<strong>en</strong> Rijksweg<br />

kruis<strong>en</strong>) Mol<strong>en</strong>weg, Hilversumscheweg naar <strong>het</strong> tramstation<br />

te Lar<strong>en</strong>.<br />

29


p<br />

Br<strong>in</strong>k le Lar<strong>en</strong><br />

Lar<strong>en</strong>-Ste<strong>en</strong>berg<strong>en</strong>-Hilversum<br />

7.3 K.M.<br />

p<br />

Van <strong>het</strong> Tramstation te Lar<strong>en</strong> door d<strong>en</strong> Stalionsweg naar d<strong>en</strong><br />

Br<strong>in</strong>k (zie fot,o). Hier bij W. 25 l<strong>in</strong>ksaf Naarderstraat, rechtshoud<strong>en</strong><br />

Tafelbergweg, l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> Oude Naarderweg, over e<strong>en</strong><br />

kort<strong>en</strong> afstand d<strong>en</strong> Rijksweg volg<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan l<strong>in</strong>ksaf dooil' <strong>het</strong><br />

Roz<strong>en</strong>laantje. Bij de boom<strong>en</strong>groep rechtshoud<strong>en</strong>: ,He<strong>in</strong> Duver'.<br />

Bij W. 24 l<strong>in</strong>ksaf langs 'd<strong>en</strong> nieuw<strong>en</strong> weg, ev<strong>en</strong> verder rechtsaf,<br />

daarna <strong>het</strong> rijwielpad <strong>en</strong> d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>tweg, welke naar e<strong>en</strong> villa<br />

leidt, kruis<strong>en</strong>; door de boschjes langs Ste<strong>en</strong>berg<strong>en</strong>, rechtshoud<strong>en</strong><br />

Houtweg, vervolg<strong>en</strong>s <strong>het</strong> pad eerst ter rechterzijde<br />

daarna ter l<strong>in</strong>kerzijde van d<strong>en</strong> Verl<strong>en</strong>gd<strong>en</strong> Houtweg volg<strong>en</strong>.<br />

D<strong>en</strong> nieuw<strong>en</strong> Rijksweg kruis<strong>en</strong>. Voo11bij <strong>het</strong> Hooipaadje uitzicht<br />

over de heide op de tor<strong>en</strong>s van Naard<strong>en</strong> <strong>en</strong> Bussum.<br />

Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van de boschjes aan de l<strong>in</strong>kerhand l<strong>in</strong>ksaf<br />

langs <strong>het</strong> rijwielpad, voorbij e<strong>en</strong> bank tot d<strong>en</strong> zandweg Hoefloo.<br />

Nu schu<strong>in</strong> rechts <strong>het</strong> karrespoor over de heide volg<strong>en</strong> (l<strong>in</strong>ksom<br />

e<strong>en</strong> zandkuil), d<strong>en</strong> Doodweg kruis<strong>en</strong>. Op d<strong>en</strong> breed<strong>en</strong> zandweg<br />

uitgekom<strong>en</strong> l<strong>in</strong>ksaf langs dez<strong>en</strong> (recht aan op d<strong>en</strong> schoorste<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> pompstat,ion <strong>en</strong> de ijzer<strong>en</strong> tor<strong>en</strong>s van de Se<strong>in</strong>toestell<strong>en</strong>fabriek<br />

te Hilversum). Afdal<strong>en</strong> met fraai vergezicht op Hilversum<br />

<strong>en</strong> d<strong>en</strong> Tromp<strong>en</strong>berg. Bij W. 50 rechtshoud<strong>en</strong> 'langs de<br />

westelijke afraster<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> pompstation. Hier voorbij rechtshoud<strong>en</strong>,<br />

<strong>het</strong> rijwielpad kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> pad langs <strong>het</strong> struikgewas<br />

<strong>en</strong> de akkers volg<strong>en</strong>. Bij W. 49 l<strong>in</strong>ksaf over de hei,de, daama ·<br />

langs struikgewas naar d<strong>en</strong> Oud<strong>en</strong> Bussummerweg <strong>en</strong> langs<br />

dez<strong>en</strong> <strong>in</strong> de richt<strong>in</strong>g Hilvers1111ll. Rechtuit Simon Stevijnweg,<br />

Naarderweg. Bij de spoorwegbrug rechtsaf over de rails naar<br />

<strong>het</strong> Station te Hilversum.<br />

30


Aan hel Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>sche Kanaal<br />

Hilversum-E<strong>in</strong>degooi.-Holl. Rad<strong>in</strong>g<br />

Q<br />

8.6 K.M. Q<br />

Station HUversum. Bij de k1iosk V.V.V. l<strong>in</strong>ksaf Stationsstraat<br />

wederom l<strong>in</strong>ksaf Groest Bij W. 32 rechtuit langs de Emmastraat,<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> zuide<strong>in</strong>de rechtshoud<strong>en</strong> Utrechtsche Straatweg<br />

('westzijde), BOO M. ver.der rechtsaf door de Diep<strong>en</strong>daal~che<br />

Laan (uitzicht op de hooggeleg<strong>en</strong> nieuwe Zuidelijke wijk van<br />

Hilve:l'sulm). Op de eerste kruis<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>ksaf langs d<strong>en</strong> Holle Weg<br />

naar Hoogt van 't Kruis. Steeds rechtuit door boschjes <strong>het</strong><br />

zandpa'd volg<strong>en</strong>. De Eik<strong>en</strong>laan kruis<strong>en</strong>. Op d<strong>en</strong> driesprong bij<br />

W. 53 l<strong>in</strong>ksaf (fraai uitzicht op Hoorneboeg), voorbij de<br />

Sparr<strong>en</strong>laan ·(waar<strong>in</strong> route R. afbuigt) naar de heide. Schu<strong>in</strong><br />

rechts op e<strong>en</strong> voetpad over de heide naar Hoorneboeg, rechtshoud<strong>en</strong><br />

buit<strong>en</strong> langs de afraster<strong>in</strong>g van dit landgoed (prachtig<br />

uitzicht <strong>in</strong> de richt<strong>in</strong>g Loos•drecht <strong>en</strong> Utrecht). Steeds langs de<br />

afraster<strong>in</strong>g tot <strong>het</strong> zuidelij.ke toegangslaantje (afgeslot<strong>en</strong> door<br />

ijzerdraad). Rechts iangs dit laantje e<strong>en</strong> smal heide-pad volg<strong>en</strong>.<br />

Op <strong>het</strong> kruispunt van zandweg<strong>en</strong> <strong>het</strong> verl<strong>en</strong>gde van gemeld<br />

laantje volg<strong>en</strong> tot <strong>het</strong> schilderachtige Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>sche Kanaal<br />

(zie foto). Rechtsaf langs dit kanaal tot ·d<strong>en</strong> kunstweg <strong>en</strong> dez<strong>en</strong><br />

l<strong>in</strong>ksaf volg<strong>en</strong> langs de kle<strong>in</strong>e boe11derij E<strong>in</strong>degooi. 250 M.<br />

voorbij deze boerderij rechtsaf *) langs de oprijlaan - tussch<strong>en</strong><br />

hooge sparr<strong>en</strong> - naar Hotel-Rest. ,E<strong>in</strong>degooi" (W. 54). Van<br />

hier door e<strong>en</strong> laan <strong>in</strong> oostelijke richt<strong>in</strong>g. In deze laan rechtsaf<br />

lang ·de prachtige Sl<strong>in</strong>gerlaan naar de Holl. Rad<strong>in</strong>g (W. 55).<br />

· met <strong>het</strong> cafe van di<strong>en</strong> naam.<br />

') Aile<strong>en</strong> toegankelijk vodr h<strong>en</strong>, die hun . lidm. kaart A.N.W.B., of e<strong>en</strong><br />

toegangskaart, algegev<strong>en</strong> door d<strong>en</strong> Heer E. H. D. los<strong>in</strong>ger, te Pijn<strong>en</strong>burg<br />

(gem. Soest), bij zich hebb<strong>en</strong>.<br />

Rook<strong>en</strong> verbod<strong>en</strong> I<br />

31


R<br />

In <strong>het</strong> bosch nabij Zwaluw<strong>en</strong>berg<br />

Holt. Rad<strong>in</strong>g~Zwaluw<strong>en</strong>berg~Hilversum<br />

8.7 K.M. R<br />

Van Hollandsche Rad<strong>in</strong>jl d<strong>en</strong> S<strong>in</strong>telweg t<strong>en</strong> oost<strong>en</strong> van d<strong>en</strong><br />

spoorweg rurm 500 M. volg<strong>en</strong>. Dan, bij W. 56 l<strong>in</strong>ksaf over d<strong>en</strong><br />

Zwaluw<strong>en</strong>berg. Op de kruis<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>ksaf door de laan met rijwielpad.<br />

V 66r de spoorwegviaduct rechtshoud<strong>en</strong>, t<strong>en</strong> oost<strong>en</strong> langs<br />

d<strong>en</strong> spoorweg, dez<strong>en</strong> 600 M. verder overstek<strong>en</strong>, terstond daarna<br />

bocht rechts, nu t<strong>en</strong> west<strong>en</strong> langs d<strong>en</strong> spoorwe·g <strong>en</strong> op de eerstvolg<strong>en</strong>de<br />

splits<strong>in</strong>g aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van de afraster<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong><br />

door bosch (zie foto). V66r d<strong>en</strong> Utrechtsch<strong>en</strong> Straatweg rechtsaf<br />

,door de fraaie laan van eik<strong>en</strong>, beuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> berk<strong>en</strong>. Op d<strong>en</strong><br />

zandweg met ri;wielpad uitgekom<strong>en</strong> (W. 69) l<strong>in</strong>ksaf, (rechtsaf<br />

over d<strong>en</strong> spoorweg <strong>en</strong> dan l<strong>in</strong>ks leidt de 'mooie verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsroute<br />

van R naar V) weer naar Utrechtsch<strong>en</strong> Straatweg <strong>en</strong> dez<strong>en</strong><br />

rechtsaf 150 M. volg<strong>en</strong> naar Hoogt van 't Kruis. Dan l<strong>in</strong>ksaf<br />

Berk<strong>en</strong>laan, weder l<strong>in</strong>ksaf Sparr<strong>en</strong>laan. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de rechtsaf<br />

naar W. 53 (hank). L<strong>in</strong>ks (fraai uitzicht <strong>in</strong> de richt<strong>in</strong>g Loosdrecht).<br />

Steeds langs <strong>en</strong> door eik<strong>en</strong>hakhout op Hoogt van 't<br />

Kruis, daarna door e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje. Aan d<strong>en</strong> westelijk<strong>en</strong><br />

rand van dit boschje rechtsaf langs Hoomboegsweg (goed begaanbaar<br />

pad langs d<strong>en</strong> zandweg). W eder rechtsaf langs dej<br />

Diep<strong>en</strong>daalschelaan, voorbij e<strong>en</strong> nieuwe kerk, op de kruis<strong>in</strong>g<br />

l<strong>in</strong>ksaf Eikbosscherweg. Voorbij de volg<strong>en</strong>de kruis<strong>in</strong>g schu<strong>in</strong><br />

rechts door de Frans van Mierislaan. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong><br />

door de Vermeerlaan.. Deze laan ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s tot <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de<br />

volg<strong>en</strong> langs de Huishoudschool. Bij de U.L.O. school rechtsaf<br />

Rembrandtlaan. L<strong>in</strong>ksaf Nassaulaan. Bij de R. C. kel'k l<strong>in</strong>ksaf<br />

Emmalaan <strong>en</strong> dan rechtuit Groest (v·oorbij W. 52). Rechtsaf<br />

Stationsstraat naar <strong>het</strong> Station te Hilversum.<br />

32


s<br />

He! Kommetje<br />

Holt. Rad<strong>in</strong>g~Gr. Kievitsdal~Hilversum<br />

11.5 K.M. 8<br />

Van Hollaadsche Rad<strong>in</strong>g d<strong>en</strong> S<strong>in</strong>telweg t<strong>en</strong> oost<strong>en</strong> van de spoorlfjn<br />

volg<strong>en</strong>, ver.derop gaat ·de:!ie s<strong>in</strong>telweg over <strong>in</strong> e<strong>en</strong> zandweg<br />

met rijwielpad. Voorbij W. 56 steech; d<strong>en</strong> hoofdweg volg<strong>en</strong> tot<br />

W. 57 bij <strong>het</strong> theehuis , de Paddestoel". Hier H.nksaf langs <strong>het</strong><br />

verharde pad door <strong>het</strong> smalle d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje <strong>in</strong> de geme<strong>en</strong>te<br />

Maart<strong>en</strong>sdijk. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van ·dit pad, bij W. 58, l<strong>in</strong>ksaf<br />

langs d<strong>en</strong> Lage Vuurscheweg. Op de kruis<strong>in</strong>g bij <strong>het</strong> hek (.driesprong<br />

van rijwielpad<strong>en</strong>) rechtsaf de laan langs de prov<strong>in</strong>ciegr<strong>en</strong>s<br />

volg<strong>en</strong>, voorbij W. 59 (C~oschoord, route U buigt<br />

hier af naar Hilversum). Bij Hotel-Cafe Groot K<strong>in</strong>itsdal schu<strong>in</strong><br />

l<strong>in</strong>ks door <strong>het</strong> paadje <strong>en</strong> bij <strong>het</strong> theehuis ,In die D<strong>en</strong>n<strong>en</strong>"<br />

(W. 59) ·d<strong>en</strong> straatweg Hilversum-Baarn kruis<strong>en</strong>. Steeds lang•<br />

de prov<strong>in</strong>ciegr<strong>en</strong>s. Voorbij W. 61 over d<strong>en</strong> spoorweg. ruim<br />

300 M. verder, waar <strong>het</strong> rijwielpad naar l<strong>in</strong>ks afbuigt, rechtuit.<br />

Ev<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> rijwielpad naar Baarn l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> te11stond daarna<br />

rechtsaf langs <strong>het</strong> rijwielpad tot W. 62. Hier l<strong>in</strong>ksaf la~s <strong>het</strong><br />

boschpad *) voorbij <strong>het</strong> schilderachtige ,Kommetje" (zie foto)<br />

door bosch langs begroeide du<strong>in</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> Waschmeer (l<strong>in</strong>ks<br />

bossch<strong>en</strong>) <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s over d<strong>en</strong> Lieberger weg voorbij vloeiveld<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> fabriek<strong>en</strong>. Op de kruis<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>ksaf, over d<strong>en</strong> spoorweg,<br />

daarna rechtsaf langs d<strong>en</strong> Oude Amersfoortsche Weg<br />

voo11bij de R. C. Kweekschool, weder over d<strong>en</strong> spoorweg.<br />

Steeds rechtuit. Emmastraat, Groest (voorbij W. 52). Rechtsaf<br />

Iangs de Stationsstraat naar <strong>het</strong> Station te Hilversum.<br />

') Particulier terre<strong>in</strong>, aile<strong>en</strong> toegankelijk voor ordelijk publiek.<br />

33


T<br />

Tussch<strong>en</strong> Pijn<strong>en</strong>burg <strong>en</strong> Hotel de Grift<br />

Holl. Rad<strong>in</strong>g-Lage Vuursche-Baarn T<br />

13.3 K.M.<br />

Tot W. 57 conform route S. Hier bij <strong>het</strong> Theehuis ,de Paddestoel"<br />

rechtuit langs e<strong>en</strong> mooi pad door d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>bossch<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

rijwielpad kruis<strong>en</strong> daarna l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> naar Lage Vuursche<br />

(W. 63. Van hier kan m<strong>en</strong> langs d<strong>en</strong> Lage Vuurscheweg naar<br />

W. 58 wandel<strong>en</strong> <strong>en</strong> verder route S of U naar Hilversum volg<strong>en</strong>).<br />

Rechtsaf <strong>en</strong> 200 M. ver.der l<strong>in</strong>ksaf door de breede laan met rijwielpad.<br />

Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de rechtsaf door e<strong>en</strong> prachtige laan naar<br />

d<strong>en</strong> Soestdijker Straatweg bij Huize ,.Pijn<strong>en</strong>burg". Hier bij W.<br />

64 l<strong>in</strong>ksaf a<strong>en</strong> Socstdijker Straalweg volg<strong>en</strong> tot Hotel Rest. de<br />

Grift (fraai uitz-icht, zie foto). L<strong>in</strong>ksaf over <strong>het</strong> erf van Hotel<br />

de Grift, daarna rechtsaf de boschlaan volg<strong>en</strong>. *) In <strong>het</strong> beuhmbosch<br />

l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>, vervolg<strong>en</strong>s door e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>bosch tot <strong>het</strong><br />

pad op e<strong>en</strong> dwarsweg uitkomt. Hier rechtsaf naar de afscheid<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> bosch bij bet Kon. Palei11 Soestdijk. L<strong>in</strong>ksaf<br />

langs dit hek. D<strong>en</strong> hoek om steeds <strong>het</strong> hek volg<strong>en</strong> over<br />

zandheuvels tot de Domlaan. L<strong>in</strong>ksaf door deze laan. Spoedig<br />

daarop rechtsaf door de Sophialaan. Voor <strong>het</strong> hek schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks<br />

door de 2de Amalial&an. Na kruis<strong>in</strong>g van de H<strong>en</strong>driklaan<br />

wederom langs de afscheid<strong>in</strong>g. Het Reigerslaantje overstek<strong>en</strong>.<br />

Voorbij e<strong>en</strong> heuvel <strong>en</strong> dan op <strong>het</strong> kruispunt van wandelweg<strong>en</strong><br />

rechtsaf. Voor de afscheid<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> dan rechtsaf langs<br />

d<strong>en</strong> Rijksweg tot v66r <strong>het</strong> Kon<strong>in</strong>klijk Paleis. Hier (200 M. voor<br />

Hotel Trier) l<strong>in</strong>ksaf. Bij de Naald wederom l<strong>in</strong>ksaf langs d<strong>en</strong><br />

gr<strong>in</strong>dweg. In de bocht nogmaals l<strong>in</strong>ksaf <strong>in</strong> <strong>het</strong> Baarnsche Bosch.<br />

Voorbij de Kle<strong>in</strong>e Kom, dan rechtsaf door de hoofdlaan, langs<br />

de Groote Kom naar d<strong>en</strong> Straatweg. Hier rechtsaf, langs <strong>het</strong><br />

Buurtstation, over d<strong>en</strong> spoorweg naar <strong>het</strong> Station Baarn.<br />

') Toegangsvoorwaard<strong>en</strong> zie noot onder Route Q. Rook<strong>en</strong> verbod<strong>en</strong>l<br />

34


u<br />

Vijver van Gro<strong>en</strong>eveld<br />

Baarn-Gro<strong>en</strong>eveld-Hilversum<br />

11.7 K.M. u<br />

Van <strong>het</strong> Station Baarn door d<strong>en</strong> Kon<strong>in</strong>gsweg, l<strong>in</strong>ks a£ Pr<strong>in</strong>s<br />

H<strong>en</strong>driklaan, rechtuit Nieuw Baarnstraat, l<strong>in</strong>ksaf Eemnesserweg.<br />

Voorbij de oprijlaan v'an de villa Rusthoek (rechts).<br />

Uitzicht op Eemnes. Daarna door de <strong>in</strong>drukwekk<strong>en</strong>de Heemstralaan.<br />

Op d<strong>en</strong> Amsterdamsch<strong>en</strong> straatweg rechtsaf. Voorbij<br />

Hotel Gro<strong>en</strong>eveld (W. 65) l<strong>in</strong>'ksaf door de breede oprijlaan van<br />

kaarsrechte zware eik<strong>en</strong> tot v66r <strong>het</strong> Kasteel Gro<strong>en</strong>eveld.<br />

(N.B. de wan'del<strong>in</strong>g langs· Gro<strong>en</strong>evefd is aile<strong>en</strong> toegankelijk<br />

voor ordelijke wandelaars zonder rijwliel<strong>en</strong> <strong>en</strong> hond<strong>en</strong>). Hier<br />

rechtsaf <strong>in</strong> de dwarslaan <strong>en</strong> spoedig ·daarna l<strong>in</strong>ksaf door de<br />

laan langs de breede gracht. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> wandelpad langs d<strong>en</strong> - hier small<strong>en</strong> - vijver volg<strong>en</strong>.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s door e<strong>en</strong> prachtige beuk<strong>en</strong>laan voorbij e<strong>en</strong> brugje<br />

naar <strong>het</strong> breede gedeelte van d<strong>en</strong> virver (zie foto). Langs dez<strong>en</strong><br />

vijver tot v66r d<strong>en</strong> heuvel begroeid met eeuw<strong>en</strong>oud geboomte.<br />

ffier op de kruis<strong>in</strong>g van pad<strong>en</strong> rechtsaf tussch<strong>en</strong> laag struikgewas<br />

naar de lange laan. L<strong>in</strong>ksaf langs deze. Over d<strong>en</strong> spoorweg.<br />

Bij W. 60 l<strong>in</strong>ksaf. (M<strong>en</strong> k.an ook de kortere route rechtuit<br />

volg<strong>en</strong>). D<strong>en</strong> straatweg bij <strong>het</strong> Theehuis In de D<strong>en</strong>n<strong>en</strong> kruis<strong>en</strong>,<br />

daarna langs Hotel Rest. Groot Kievitsdal <strong>en</strong> de laan voorbij<br />

<strong>het</strong> Golfterre<strong>in</strong> volg<strong>en</strong> tot W. 58 bij Cafe Boschoord. Hier<br />

rechlsaf langs d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dweg, door e<strong>en</strong> mooi beuk•<strong>en</strong>!bosch, na<br />

e<strong>en</strong>ige bocht<strong>en</strong> door d<strong>en</strong> to!, steeds rechtuit, e<strong>en</strong> zandweg met<br />

rij.wielpad kruis<strong>en</strong>; idem e<strong>en</strong> villapark, daarna over e<strong>en</strong> heideveldje<br />

langs <strong>het</strong> sportterre<strong>in</strong> naar d<strong>en</strong> Soestdijkerstraatweg.<br />

Over d<strong>en</strong> spoorweg, rechtuit Emmastraat [Voorbij W. 52) <strong>en</strong><br />

Groest. Rechtsaf Stationsstraat naar <strong>het</strong> Station Hilversum.<br />

35


Zanddu<strong>in</strong><strong>en</strong> bij bet Geae<strong>en</strong>tebosch na Larea,<br />

Hilversum-Bluk-Lar<strong>en</strong><br />

v<br />

9.5 K.M. v<br />

Station Hilversum. Bij de kiosk V.V.V. l<strong>in</strong>ksa£ Stationsstraat;<br />

wederom l<strong>in</strong>ksaf Groest. Bij W. 32 rechtuit Emmastraat. 300 M.<br />

verder schu<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ks langs d<strong>en</strong> Oude Amersfoortsche Weg, over<br />

d<strong>en</strong> spoorweg Hilversum-Utrecht, daarna voo1:1bij de R. C.<br />

K'weekschool. RechtuH langs d<strong>en</strong> zandweg tot d<strong>en</strong> driesprong.<br />

Hier l<strong>in</strong>ksa£ over d<strong>en</strong> spoorweg Amsterdam-Amersfoort door<br />

e<strong>en</strong> fa~briekswijk <strong>en</strong> dan op •de kruis<strong>in</strong>g rechtsa£ d<strong>en</strong> Liebergerweg<br />

volg<strong>en</strong>. Voorbij fabrie.k<strong>en</strong> <strong>en</strong> vloeiveld<strong>en</strong>, daarna langs<br />

bosch, lmks <strong>het</strong> W aschmeer met begroeide zandheuvels op<br />

d<strong>en</strong> achtergrond (schilderachtig plekje). Rechtuit <strong>het</strong> pa·d volg<strong>en</strong><br />

tot <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van <strong>het</strong> bosch, dan l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> (particulier<br />

terre<strong>in</strong>, alle<strong>en</strong> toeg. voor orde'lijk publiek), langs <strong>het</strong> Kommetje<br />

(boschvijver) bot d<strong>en</strong> zandweg met ritwielJllad. Hier<br />

l<strong>in</strong>ksaf. V oorbij <strong>het</strong> Theehuis de Heidebloe.m <strong>en</strong> dan rech ts<br />

d<strong>en</strong> zancLweg over de golv1<strong>en</strong>de met d<strong>en</strong>n<strong>en</strong> begroeide heide<br />

voJ.g<strong>en</strong>. Op d<strong>en</strong> zandweg met rijwielpad uitgekom<strong>en</strong>, bij W. 70,<br />

rechtsaf (L<strong>in</strong>ksaf leidt naar <strong>het</strong> Cafe Bluk <strong>en</strong> voorts naar d<strong>en</strong><br />

Gr<strong>in</strong>dberg <strong>en</strong> Route 0). Aan d<strong>en</strong> zoom van <strong>het</strong> bosch l<strong>in</strong>ksa£<br />

over <strong>het</strong> pad langs d<strong>en</strong> boschrand, vervolg<strong>en</strong>s l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> naar<br />

<strong>het</strong> Geme<strong>en</strong>tebosch van Lar<strong>en</strong> *) (zie foto). Door .dit 'bosch naar<br />

de Witte Berg<strong>en</strong>. Hier voOO'bij l<strong>in</strong>ksaf langs e<strong>en</strong> verhard<br />

pad weer door <strong>het</strong> Geme<strong>en</strong>tebosch. Steeds rechtuit naar <strong>het</strong><br />

Rijwielpad Lar<strong>en</strong>-Bluk. Dit overstek<strong>en</strong> <strong>en</strong> .dan op de splits<strong>in</strong>g<br />

l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> langs de Zev<strong>en</strong>e<strong>in</strong>der Drift, Zev<strong>en</strong>e<strong>in</strong>d, St. Jansatraat,<br />

Br<strong>in</strong>k, Stationsweg naar <strong>het</strong> tra.mstation te Lar<strong>en</strong>.<br />

') Route aanduidiog door middel van witte r<strong>in</strong>~<strong>en</strong> om de boomea.<br />

36


Rijwielpad <strong>in</strong> <strong>het</strong> Bosch van Bredius<br />

VIJF<br />

RIJWIELTOCHTEN<br />

LANGS DE RIJWIELP ADEN IN HET GOOL<br />

1<br />

W. 1594 = Wegwijzer van d<strong>en</strong> A.N.W.B. met nummer.<br />

P. 35 = Rijwielpadwijzer (Paddestoel) 1, ,,<br />

Bussum-Valkeve<strong>en</strong>-Bluk-Lage Vuursche­<br />

HilTersum-Bussum.<br />

39 K.M.<br />

1<br />

Bussum (Station). G<strong>en</strong>. de Ia Reylaan, Brediusweg, W. 1594<br />

Rijksweg kruis<strong>en</strong>, langs Hotel Bosch van Bredius, W. 2689<br />

l<strong>in</strong>ksaf Boll<strong>en</strong>laan, W. 2581 l<strong>in</strong>ksaf Valkeve<strong>en</strong>scheweg. W. 1411<br />

rechtuit, langs <strong>het</strong> water, de hoogte op <strong>en</strong> bij de witte villa<br />

rechtsaf, aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van dit we,gje l<strong>in</strong>ksaf langs de Roelofslaan<br />

naar Valkeve<strong>en</strong> (cafe), hier bij P. 35 rechtsaf, P. 34 (Theehuis<br />

Flevo) l<strong>in</strong>ksaf. P. 33 rechtuit, bij Theehuis Oud-Naard<strong>en</strong><br />

(aan zee) rechtaf, P. 32 rechtuit, P. 31 l<strong>in</strong>ks houd<strong>en</strong>, P. 42, P. 43,<br />

P. 44 (v66r P. 44 rechts d<strong>en</strong> Sijsjesberg), P. 45, P. 47 rechtshoud<strong>en</strong>,<br />

voorbij d<strong>en</strong> Tafelberg, P. 48 rechtsaf over <strong>het</strong> rijwielpad<br />

langs 1d<strong>en</strong> Boisseva<strong>in</strong>weg (uitzicht). Op de kruis<strong>in</strong>g bij de<br />

Kon<strong>in</strong>g Willem III-laan l<strong>in</strong>ksaf langs <strong>het</strong> rijwielpad, P. 10<br />

Rijksweg kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> rijwielpad volg<strong>en</strong>, verderop d<strong>en</strong> nieuw<strong>en</strong><br />

Rijksweg kruis<strong>en</strong> rechtuit langs. P. 9 <strong>en</strong> P. 8, bij P. 7 <strong>en</strong> P. 6<br />

(St. Janskerkhof) tramrails <strong>en</strong> straatweg kruis<strong>en</strong>, spoedig<br />

37


daarna afdal<strong>en</strong> (vcrgezicht) naar P. 5, hier rechtsaf, P. 4 (langs<br />

cafe Bluk), P. 3, P. 2, na e<strong>en</strong> groote bocht van <strong>het</strong> rijwielpad<br />

rechtsaf over d<strong>en</strong> spoorweg, bij P. 19 (Theehuis In de<br />

D<strong>en</strong>n<strong>en</strong>) straatweg overstek<strong>en</strong>, langs cafe Gr. Kievitsdal. P. 20<br />

.l<strong>in</strong>ksaf, steeds rechtuit tot P. 17, hier rechtsaf. P. 16 l<strong>in</strong>ks d<strong>en</strong><br />

straatweg volg<strong>en</strong> langs Drak<strong>en</strong>ste<strong>in</strong> tot W. 535 te Lage-Vuursche,<br />

rechts van <strong>het</strong> cafe langs <strong>het</strong> rijwielpad, P. 24 rechtuit,<br />

langs cafe ,de Paddestoel", P. 15 rechtsaf, P. 14 rechtuit, over<br />

de spoorweg-viaduct, P. 13 straatweg kruis<strong>en</strong>, rijwielpad volg<strong>en</strong><br />

langs P. 142, P. 119 tot P. 12, rechtsaf Loosdrechtscheweg, l<strong>in</strong>ks<br />

houd<strong>en</strong> <strong>en</strong> over de Hondebrug, daarna rechtsaf langs d<strong>en</strong> Vaartweg,<br />

naar d<strong>en</strong> d<strong>en</strong> Kerkbr<strong>in</strong>k te Hilversum. W. 2012 l<strong>in</strong>ksal<br />

's Gravelandscheweg, op de eerste kruis<strong>in</strong>g schu<strong>in</strong> rechts Hooge<br />

Naarder,weg, waar deze <strong>in</strong> e<strong>en</strong> zarudweg overgaat l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong><br />

terstond daarna rechtsaf Ce<strong>in</strong>tuurbaan, rechtshoud<strong>en</strong> Tromp<strong>en</strong>bergerweg,<br />

van H<strong>en</strong>gellaan W. 2299 l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> Kroonlaan,<br />

rechtshoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> d<strong>en</strong> Bussumer Gr<strong>in</strong>dweg (rijwielpad) volg<strong>en</strong>,<br />

l<strong>in</strong>ksaf Nieuwe Hilversumscheweg, Niemve 's Grav<strong>en</strong>landscheweg,<br />

Station Bussum.<br />

2<br />

Bussum-Bantam-'s Graveland-Lar<strong>en</strong>-Blaricum- , 2<br />

Bussum.<br />

l5.5 K.M.<br />

Bussum (Station), Nieuwe 's Gravelandscheweg, W. 699 rechtshoud<strong>en</strong>,<br />

W. 1572 rechtsaf langs Wald<strong>en</strong> naar Bantam (fiets<br />

stall<strong>en</strong> <strong>en</strong> Wandelweg K volg<strong>en</strong> door <strong>het</strong> park tot de Iaan naar<br />

d<strong>en</strong> Zuidelijk<strong>en</strong> uitgang, hier l<strong>in</strong>'ksaf terug door d~e laan naar<br />

d<strong>en</strong> <strong>in</strong>gang). Van hier rijwieltocht weer vervolg<strong>en</strong>, terug tot<br />

voor Wald<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan rechtsaf langs <strong>het</strong> rijwielpad om Bantam.<br />

Bij d<strong>en</strong> Zuidelijk<strong>en</strong> uitgang l<strong>in</strong>ksaf langs d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>tweg, bij<br />

W. 1678 rechtsaf, W. 2483 l<strong>in</strong>ksaf door 's Graveland W. 155<br />

l<strong>in</strong>ksaf 's-Gravelandscheweg. Voorbij de bocht l<strong>in</strong>ksaf Oude<br />

Me<strong>en</strong>tweg tot voorbij d<strong>en</strong> Wilhelm<strong>in</strong>aboom, dan rechtshoud<strong>en</strong><br />

Spanderslaan, aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de rechtsaf Bussummu Gr<strong>in</strong>dweg <strong>en</strong><br />

300 M. ve11der bij P. 139 l<strong>in</strong>ksal langs <strong>het</strong> rijwielpad, P. 28<br />

l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>, over de Crailooschebrug, P. 11 l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> bocht rechts langs d<strong>en</strong> Crailoosch<strong>en</strong>weg (rijwielpad)<br />

tot P. 27, hier rechtsaf langs <strong>het</strong> rijwielpad over de golv<strong>en</strong>de<br />

heide, P. 8 rechtsaf, P. 7 l<strong>in</strong>ks hoofdweg. Iangs St.<br />

Janskerkbol, terstond ,daarna schu<strong>in</strong> rechts Iangs <strong>het</strong> sm:u 1 c•<br />

wegje, op c~ eerstvolg<strong>en</strong>de kruis<strong>in</strong>g rechtsaf naar Ple<strong>in</strong> 1919,<br />

bocht rechts <strong>en</strong> l<strong>in</strong>ks dan rechtuit Vredelaan, d<strong>en</strong> nieuw<strong>en</strong><br />

Rijksweg kruis<strong>en</strong>, Zev<strong>en</strong>e<strong>in</strong>der Drift, ZeV'


Rijwielpad naar Oud-Naard<strong>en</strong><br />

3<br />

Station Bussum, Vlietlaan Hnksaf Eslaan, rechtsaf Br<strong>in</strong>klaan,<br />

bij P. 120 v66r de spoorweg-viaduct l<strong>in</strong>gs <strong>het</strong> rijwielpad volg<strong>en</strong>,<br />

bij P. 106 <strong>en</strong> P. 121 l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>, P. 122 idem, P. 125 rechts door<br />

<strong>het</strong> villapark naar d<strong>en</strong> Rijksweg, rechtsaf langs <strong>het</strong> rijwielpad<br />

van d<strong>en</strong> Hijksweg naar Crailoo. Hier bij W. 2630 l<strong>in</strong>ksaf Oranje<br />

Nassaulaan <strong>en</strong> op de eerstvolg<strong>en</strong>de splits<strong>in</strong>g rechtshoud<strong>en</strong> door<br />

de Pr<strong>in</strong>s H<strong>en</strong>driklaan, vervolg<strong>en</strong>s langs <strong>het</strong> rij.wielpad naast d<strong>en</strong><br />

Boisseva<strong>in</strong>weg (uitzicht) bij P. 48 l<strong>in</strong>ksaf, langs d<strong>en</strong> Tafelberg, ~<br />

47 rechtuit langs P. 46, bij P. 49 l<strong>in</strong>ksaf d<strong>en</strong> straatweg volg<strong>en</strong><br />

naar Huiz<strong>en</strong>, rechtuit L<strong>in</strong>d-<strong>en</strong>laan, bij '<strong>het</strong> Geme<strong>en</strong>tehuis l<strong>in</strong>ksaf<br />

Kerkstraat, langs <strong>het</strong> Tramstation W. 2688 rechtshoud<strong>en</strong>, P. 42<br />

rechtsaf, P. 31 l<strong>in</strong>ksaf, P. 30 straatweg met tramrails kruis<strong>en</strong>,<br />

P. 29 rechtsaf, W . 2581 rechtsaf Valkeve<strong>en</strong>sch~.-weg, W. 1411<br />

l<strong>in</strong>ksaf langs d<strong>en</strong> straatweg met tramrails, W. 620 rechtsaf<br />

langs Rijksweg <strong>en</strong> voor de Naarder Vest<strong>in</strong>ggracht l<strong>in</strong>ksaf,<br />

voorbij de loopbrug l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong>, over ·de brug, d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>tweg<br />

met tramrails volg<strong>en</strong>, rechtsaf Julianalaan, Albrechtlaan,<br />

rechtsaf naar Staticn Bussum.<br />

4 Hilversum-Bussum-Lar<strong>en</strong>-Bluk-Baarn-Hilversum 4<br />

(37 K.M.)<br />

Hilversum, Ke1·kbr<strong>in</strong>k, 's-Gravelandscheweg, bij W. 7-16<br />

rechtsaf Bussummer Gr<strong>in</strong>diweg, d<strong>en</strong> tweed<strong>en</strong> weg l<strong>in</strong>ks: Beethov


echtsom Bantam, bij Wald<strong>en</strong> rechtsaf, W. 1572 l<strong>in</strong>ksaf Nieuwe<br />

's Gravelandscheweg, W. 699 l<strong>in</strong>kshoud<strong>en</strong> bij Station Bussum<br />

over d<strong>en</strong> spoorweg. rechtuit G<strong>en</strong>. de Ia Reylaan, Brediusweg,<br />

W. 1594 Rijksweg kruis<strong>en</strong>, W. 2689 rechtuit rijwielpad naast<br />

beuk<strong>en</strong>laan, P. 129 rechtshoud<strong>en</strong> langs Oud Bussem, bij P. 130<br />

<strong>en</strong> P. 131 d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>tweg kruis<strong>en</strong>, v66r P. 133 op de kruis<strong>in</strong>g van<br />

rijwielpad<strong>en</strong> rechtsaf naar P. 48, hier rechtuit d<strong>en</strong> straatweg<br />

kruis<strong>en</strong> eh langs <strong>het</strong> rijrwielpad schu<strong>in</strong> door <strong>het</strong> d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>boschje,<br />

d<strong>en</strong> zandweg overste•k<strong>en</strong> <strong>en</strong> naar Lar<strong>en</strong>. Op ,d<strong>en</strong><br />

Br<strong>in</strong>k l<strong>in</strong>ks langs Hotel Hamdorf, dan rechtshoud<strong>en</strong> St.<br />

Jans~traat, Zev<strong>en</strong>e<strong>in</strong>d, Zev<strong>en</strong>e<strong>in</strong>der Drift, vervolg<strong>en</strong>s rijwielpad<br />

naar Bluk, d<strong>en</strong> nieuw<strong>en</strong> Rijksweg kruis<strong>en</strong><br />

voo1.1bij P. 5, P. 4, P. 3 langs Cafe Heidebloem tot P. 2, l<strong>in</strong>ksaf,<br />

rijwi~lpad tot P. 1, rechtsaf langs Gro<strong>en</strong>eveld tot W. 849, l<strong>in</strong>ksa£<br />

Heemstralaan, Eemness<strong>en</strong>weg naar d<strong>en</strong> Br<strong>in</strong>k te Baarn,<br />

W. 855 rechtsaf Stationsweg, over d<strong>en</strong> spoorweg, rechtuit<br />

Luit.-G<strong>en</strong>. v. Heuhlaan, W. 851 rechtuit, Hilversumsche Straatweg,<br />

P. 18 l<strong>in</strong>ksat (rijrwielpad) P. 17 rechtsaf, P. 20 l<strong>in</strong>ksaf,<br />

P. 39 gr<strong>in</strong>tweg kruis<strong>en</strong> bij Cafe Boschoord, P. 38 rechtsaf, P. 40<br />

rechtuit, langs sportterre<strong>in</strong>, Soestdijk~r straatweg, Emmastraat,<br />

l<strong>in</strong>ksaf Langestraat naar d<strong>en</strong> Kerkbr<strong>in</strong>k te Hih·ersum.<br />

Bussum-Hilversum (<strong>Gooi</strong>er Straat)-Waschmeer- 5<br />

Theehuis <strong>in</strong> de D<strong>en</strong>n<strong>en</strong>-Hoorne Boeg - Nieuw<br />

5<br />

Loosdrecht--Corverslaan-Witte Kruislaan<br />

(Hilversum)-Bussum (29 K.M.)<br />

(29 K.M.)<br />

Van <strong>het</strong> station te Bussum langs <strong>het</strong> Verkeershuisje door de<br />

Vlietlaan. In dezo.: laan bij <strong>het</strong> bloemperk l<strong>in</strong>ksaf door de<br />

kronkel<strong>en</strong>die Eslaan; aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de rechtaf door de Br<strong>in</strong>kaan.<br />

Steeds rechtuit (langs <strong>het</strong> Geme<strong>en</strong>tehuis) tot d<strong>en</strong> oprit van<br />

<strong>het</strong> nieuwe spoorwegviaduct. Hier (bij P. 120) l<strong>in</strong>ks <strong>het</strong> rijwielpad<br />

volg<strong>en</strong> langs de hell<strong>in</strong>g van ·d<strong>en</strong> oprit <strong>en</strong> daarna langs<br />

eik<strong>en</strong>hakhout. In de •bocht bij P. 105 rechtsaf langs <strong>het</strong> rijwielpad<br />

over ·de heide. Na e<strong>en</strong> steile klim fraai uitzicht op Hilversum<br />

<strong>en</strong> d<strong>en</strong> Tromp<strong>en</strong>berg. Bij P. 27 rechtuit d<strong>en</strong> zandweg met<br />

rijwielpad kruis<strong>en</strong>. Spoedig daarna bij P. 107 ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s rechtuit.<br />

Steeds <strong>het</strong> rijwielpad volg<strong>en</strong> over de golvo<strong>en</strong>de heilde.<br />

Bij P. 108 rechtuit door de <strong>Gooi</strong>erstraat1 <strong>in</strong> e<strong>en</strong> nieuwe buit<strong>en</strong>wijk<br />

van Hilversum, aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van deze straat bocht<br />

rechts <strong>en</strong> terstond daarna bij P. 137 d<strong>en</strong> ·breed<strong>en</strong> Laarder Weg<br />

met tramrails overstek<strong>en</strong>, aan ·de overzijde weer bij · P. 135 <strong>het</strong><br />

rijwielpad over •de heide volg<strong>en</strong>. Bij P. 136 <strong>het</strong> rijrwielpad naar<br />

Bluk kruis<strong>en</strong>.<br />

Nu v-olgt e<strong>en</strong> heel aardig traject, n.l. waar <strong>het</strong> rijwielpad met<br />

talrirke kronkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> door zanddu<strong>in</strong><strong>en</strong> sl<strong>in</strong>gert; dan l<strong>in</strong>ks e<strong>en</strong><br />

kle<strong>in</strong> meertje (van d<strong>en</strong> hoog<strong>en</strong> du<strong>in</strong>top aan de rechterhand<br />

ziet m<strong>en</strong> <strong>het</strong> groote Waschmeer). Spoedig daarna leidt <strong>het</strong> pad<br />

door de di<strong>en</strong>n<strong>en</strong>bossch<strong>en</strong> langs d<strong>en</strong> idyllisch<strong>en</strong> boschvijver<br />

,.<strong>het</strong> Korrrretje". (Zie de foto bij Wandel<strong>in</strong>g V. ·blz. 41.)<br />

Bij P. 2 rechtsaf (<strong>het</strong> pad rechtuit leidt naar Baarn). Na<br />

40


Rijwielpad<strong>en</strong> tussch<strong>en</strong> Bussum <strong>en</strong> Crailoo<br />

e<strong>en</strong>ige sterke kromm<strong>in</strong>g<strong>en</strong> over d<strong>en</strong> spoorweg. Bij Theehuis <strong>in</strong><br />

de D<strong>en</strong>n<strong>en</strong> (P. 19) rechtsaf langs d<strong>en</strong> Soestdijker Straatweg<br />

tot W. 610. Hier l<strong>in</strong>ksaf <strong>het</strong> rijwielpad <strong>in</strong> e<strong>en</strong> breede laan<br />

volg<strong>en</strong>. Na e<strong>en</strong> scherpe bocht rechts passeert <strong>het</strong> rijwielpad<br />

d<strong>en</strong> spoorweg <strong>en</strong> kruist bij P. 41 d<strong>en</strong> drukk<strong>en</strong> Utrechtsch<strong>en</strong><br />

Straatweg (oplett<strong>en</strong>!}. Bergop over de heide. Na de bocht op<br />

<strong>het</strong> kruispunt van rijrwielpa1d<strong>en</strong> bij P. 142 rechtuit langs <strong>het</strong><br />

nieuwe rijwielpad, nog bergop tot ev<strong>en</strong> voor Hoorneboeg, dan<br />

sterke dal<strong>in</strong>g met prachtig uitzicht op Nieuw Loosdrecht, de<br />

gebouw<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Sanatorium ,Zonnestraal" <strong>en</strong> de lage Iand<strong>en</strong><br />

bij de Vecht. Halverwege de bell<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>ks uitzicht op Utrecht<br />

met haar talrijke tor<strong>en</strong>s, waaronder de Doontor<strong>en</strong> zich hoog<br />

hov<strong>en</strong> de andere verheft. Onderaan de bell<strong>in</strong>g bij P. 143 e<strong>en</strong><br />

rijwielpad kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij P. 145 rechtuit d<strong>en</strong> gr<strong>in</strong>dweg volg<strong>en</strong>.<br />

Spoedig daarna bocht rechts <strong>en</strong> dan bij W. 2787 rechtuit langs<br />

d<strong>en</strong> gekoolteerd<strong>en</strong> weg, voorbij <strong>het</strong> geboUJw van e<strong>en</strong> waterleid<strong>in</strong>g.<br />

Op d<strong>en</strong> driesprong rechtsaf langs d<strong>en</strong> Loodrechtsch<strong>en</strong><br />

straatweg (rechts de <strong>in</strong>gang van <strong>het</strong> Sanatorium ,Zonnestraal").<br />

Voorbij de bocht rechts <strong>het</strong> rijlwielpad volg<strong>en</strong> (fraai uitzicht op<br />

Hilversum). Op <strong>het</strong> kruispunt van rijwielpad<strong>en</strong> (P. 118) l<strong>in</strong>ksaf,<br />

verderop td<strong>en</strong> straatweg kruis<strong>en</strong>, oV'er heideheuvels <strong>en</strong> langs<br />

vloeiveld<strong>en</strong>, daarna sl<strong>in</strong>ger<strong>en</strong>d door eik<strong>en</strong>hakhout langs begroeide<br />

wall<strong>en</strong> <strong>en</strong> over met d<strong>en</strong>n<strong>en</strong> begroeide heide. Bij P. 116<br />

l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong> spoedig daarna bocht rechts (l<strong>in</strong>ks <strong>het</strong> hockeyterre<strong>in</strong><br />

van Hilverswm}. Bij P 134 over de hooge brug, aan de andere<br />

zijde rechtsaf <strong>en</strong> cl<strong>en</strong> kunstweg volg<strong>en</strong> tot voorbij d<strong>en</strong> <strong>in</strong>gang<br />

van <strong>het</strong> kerkhof, dan l<strong>in</strong>ks <strong>het</strong> pad tussch<strong>en</strong> de beuk<strong>en</strong> volg<strong>en</strong><br />

dat naar de <strong>in</strong>drukwekk<strong>en</strong>de Corverslaan leidt; deze laan <strong>in</strong><br />

de gansche l<strong>en</strong>gte volg<strong>en</strong> langs <strong>het</strong> prachtige landgoed <strong>Gooi</strong>-<br />

41


42<br />

lust. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>d.: van de Corverslaan d<strong>en</strong> 's-Gravelandsch<strong>en</strong><br />

weg kruis<strong>en</strong>, eerst langs d<strong>en</strong> oud<strong>en</strong> Me<strong>en</strong>tweg <strong>en</strong> dan bij de<br />

kiosk rechtshoud<strong>en</strong> door de Boschlaan. Rechtuit tot d<strong>en</strong> driesprong<br />

<strong>en</strong> hier l<strong>in</strong>ksaf langs de Reg<strong>en</strong>tesselaan. Deze laan volg<strong>en</strong><br />

voorbij <strong>het</strong> Ankeve<strong>en</strong>schepad1 (l<strong>in</strong>ks e<strong>en</strong> garage) <strong>en</strong> dan<br />

rechtsaf langs ·de breede nieuwe Bachlaan. Aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de d<strong>en</strong><br />

hoofdweg naar Bussum kruis<strong>en</strong>· <strong>en</strong> <strong>het</strong> nieuwe rijwielpad volg<strong>en</strong>.<br />

Op <strong>het</strong> kruispunt bij de schutt<strong>in</strong>g (P. 141) l<strong>in</strong>ks houd<strong>en</strong>, over heide<br />

<strong>en</strong> door boschjes. Pii P. 140 rechtuit langs <strong>het</strong> talud. T<strong>en</strong>slotte<br />

langs d<strong>en</strong> Bussummer gr<strong>in</strong>dweg (niet over <strong>het</strong> viaduct) l<strong>in</strong>ksaf<br />

Nieuwe Hilversumsche weg, Nieuwe 's-Gravelandsche weg,<br />

Station Bussum. ·


~<br />

'<br />

JUNCKER J.C.R.<br />

RIJWIELEN<br />

De fiets waarover<br />

m<strong>en</strong> niet redetwist.<br />

Ze zijn .,af "<br />

JUNCKER&CQ<br />

Rotterdom


RIJWIELTOCHTEN <strong>in</strong><strong>het</strong>GOOI<br />

OVERZICHTSKAARTJE<br />

~-~ __ __._ __ _:;____~• K.M.<br />

...........,<br />

1411<br />

y<br />

21<br />

1<br />

4<br />

Kunstwe;y<br />

.fl:;w


~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~<br />

DE RIJWIELPAD-VEREENIGING<br />

GOOI & EEMLAND<br />

ZORGT VOOR DEN AANLEG EN HET ONDER­<br />

HOUD VAN DE<br />

RIJWIELPADEN IN RET GOOI.<br />

PROFITEERT GIJ NIET HERHAALDELIJK VAN<br />

DEZE RIJWIELPADEN?<br />

WELNU, DRAAGT ER DAN OOK TOE BIJ OM<br />

HET NET DER RIJWIELP ADEN UIT TE BREIDEN<br />

EN IN STAND TE HOUDEN.<br />

WORDT DUS LID<br />

· VAN DE RIJWIELP AD-VEREENIGING<br />

GOOI- & EEMLAND<br />

(Algeme<strong>en</strong> Secretariaat: HEEMSTRALAAN 2, BAARN)<br />

M<strong>in</strong>imum contributiet Voor A.N.W.B ... Ied<strong>en</strong> f 2.-; voor ander<strong>en</strong> f 3.-<br />

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~<br />

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~<br />

HOTEL ,,HOFVAN HOLLAND"<br />

HOTEL ~ CAFE ~ RESTAURANT<br />

KERKBRINK - TELEFOON 24<br />

GELEGEN IN HET CENTRUM VAN HIL VERSUM .<br />

OP 5 MINUTEN AFSTAND VAN HET STATION<br />

SCHITTERENDE TERRASSEN<br />

GROOTE EN KLEINE ZALEN<br />

DES ZOMERS DAGELI1KS CONCERT<br />

KEUKEN DEN GEHEELEN DAG GEOPEND<br />

V ASTE MENU'S EN A LA CARTE<br />

OUDSTE EN MEEST BEKENDE ZAAK IN HET GOOI<br />

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~<br />

43


Rijwieltocht: Hilversum--Oud-Loosdrecht-Loosdrechtsche<br />

Plass<strong>en</strong>-Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>-Vreeland-de Zuwe--Kort<strong>en</strong>hoef-<br />

's Gravelan~Hilversum.<br />

26.5 K . .M.<br />

Van d<strong>en</strong> Kerkibr<strong>in</strong>k te Hilversum langs d<strong>en</strong> geasphalteerd<strong>en</strong><br />

Vaartweg rechtsaf Taludweg, langs de <strong>in</strong> de diepte geleg<strong>en</strong><br />

hav


Hotel DE GRIFT<br />

aan d<strong>en</strong> Straatweg<br />

Soestdijk-Bilthov<strong>en</strong><br />

Zie bladzijde 34<br />

Bondswandel<strong>in</strong>g T<br />

Cafe-Restaurant - ·P<strong>en</strong>sion<br />

RUIME KAMERS ELECTRISCH-LICHT<br />

GARAGE<br />

HET GEHEELE JAAR GEOPEND<br />

SO EST. - Telef. 2185


SPORT KLEEDING<br />

STERKE RUGZAKKEN<br />

TIPPEL SCHOENEN<br />

LICHTE TENTEN<br />

ALLES VOOR HET<br />

BUITENLEVEN<br />

PRIJSLIJSTEN GRATIS EN FRANCO<br />

CARL DENIG<br />

AMSTERDAM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!