29.11.2016 Views

Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 4

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NOVEMBER 2016 • 3E JAARGANG • NUMMER 4<br />

BARNEVELD MAGAZINE<br />

KINDEREN IN BARNEVELD OPGELET<br />

Ontwerp jij de nieuwe<br />

mascotte voor het<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>?<br />

DE GLIND<br />

Een plattelandsdorpje<br />

waarin het bijzondere<br />

gewoon is<br />

BARNEVELDERS IN HET BUITENLAND<br />

‘Rwanda timmert enorm<br />

aan de weg’<br />

‘Kunst is op zijn best als het realistisch is<br />

en gedetailleerd’<br />

Martin Soetendaal<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 1 15-11-16 11:08


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 2 15-11-16 11:08


VOORWOORD<br />

COLOFON<br />

Mogen wij u bedanken?<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>:<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> is een samenwerking tussen<br />

Stefan de Vogel & Twenty Four Webvertising BV<br />

Tel. 058 - 30 30 112<br />

info@barneveldmagazine.nl<br />

Eindredactie:<br />

Twenty Four Webvertising BV<br />

Verkoop:<br />

Twenty Four Webvertising BV<br />

Vormgeving en opmaak:<br />

Twenty Four Webvertising BV<br />

Bladmanagement:<br />

Stefan Veldman<br />

Redactie:<br />

Froukje Meerman<br />

Rick Praamstra<br />

Fotografie:<br />

Johan van Omme<br />

Oplage:<br />

23.500 exemplaren huis aan huis in<br />

de gemeente <strong>Barneveld</strong><br />

Druk:<br />

Grafistar<br />

Verspreiding:<br />

Joh. Van de Kamp B.V<br />

Mogen wij u bedanken? Ja dat mag! Om in het Mart Smeetsiaans<br />

dit voorwoord te beginnen: ik vind dat we dat zelfs moeten! Zonder<br />

alle ondernemers, enthousiaste lezers, fotografen, journalisten en<br />

contactpersonen die de juiste mensen in de gemeente <strong>Barneveld</strong> kennen,<br />

was het namelijk nooit gelukt om het magazine zo te laten groeien als<br />

het afgelopen jaar.<br />

De <strong>3e</strong> editie van 2016 bestond uit maar liefst 100 pagina’s. En u mag best weten,<br />

daar zijn we best een beetje trots op! Met de editie welke voor u ligt lijkt het erop<br />

dat we de dikte van editie 3 behouden, wat uiteraard betekent dat we nog meer<br />

mooie artikelen voor u kunnen maken.<br />

Tweeëneenhalf jaar geleden begonnen we met het <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>. Na elke<br />

uitgave leggen we het magazine op zoveel mogelijk plekken neer. Een kwartaal<br />

later zien we dan - wanneer we het nieuwe <strong>nummer</strong> rondbrengen - het oude<br />

<strong>nummer</strong> nog veelvuldig liggen op de leestafels van bedrijven en instellingen.<br />

Weliswaar niet meer zo gaaf als toen we hem brachten, maar gebruikt en<br />

dus veelvuldig gelezen! Dit geeft een erg goed gevoel. Een ondernemer uit<br />

Voorthuizen sprak mij een tijd geleden aan en zei: Tjonge, dit blad is echt geland<br />

hoor! Iedereen kent het.<br />

We willen blijven vernieuwen. In dit <strong>nummer</strong> hebben we bijvoorbeeld voor de<br />

eerste keer een <strong>Barneveld</strong>er aan het woord die in het buitenland woont en werkt,<br />

willen we samen met Mars 3D uit Kootwijkerbroek ons blad tot leven wekken met<br />

een heuse mascotte die door kinderen uit de gemeente <strong>Barneveld</strong> is bedacht en<br />

hebben we wederom leuke acties met lokale ondernemers op weten te zetten.<br />

En zo zijn er uiteraard voor 2017 nog veel meer ideeën. In 2017 komen we<br />

uiteraard weer 4 keer uit, we willen u ook hier in mee laten denken. Wij willen<br />

namelijk samen met iedereen in de gemeente dit mooie blad maken! Zoveel<br />

mogelijk de gehele gemeente erbij betrekken, ook de kleine dorpen die prachtige<br />

initiatieven hebben. Zoals Jeugddorp de Glind waarover we in deze editie een<br />

geweldig artikel hebben.<br />

Als u een goed idee heeft horen we dat natuurlijk erg graag. U ideeën kunt u<br />

mailen aan info@barneveldmagazine.nl<br />

COPYRIGHT 2016<br />

Niets uit de uitgave mag worden verveeldvoudigd en/of<br />

openbaar gemaakt doormiddel van fotokopie, microfilm,<br />

internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande<br />

toestemming van de uitgever. Twenty Four Webvertising<br />

kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk<br />

gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of<br />

onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de<br />

informatie wordt door derden aangeleverd en Twenty<br />

Four Webvertising is daarom niet aansprakelijk voor de<br />

juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie.<br />

Lezers van deze magazine kunnen op geen enkele wijze<br />

rechten ontlenen aan de door Twenty Four Webvertising<br />

aangeboden informatie of de gevolgen van eventuele via<br />

de informatie ontstane transacties.<br />

Rest ons om iedereen die het afgelopen jaar aan het blad heeft meegeholpen en<br />

uiteraard onze lezers een fantastische decembermaand toe te wensen.<br />

Redactie <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 3<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 3 15-11-16 11:08


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 4 15-11-16 11:08


INHOUD<br />

COLUMNS<br />

11-13<br />

Een plattelandsdorpje<br />

waarin het bijzondere<br />

gewoon is<br />

21<br />

Gelderse Vallei Vivre<br />

Sinterklaas beantwoordt vragen<br />

van kinderen uit de gemeente<br />

<strong>Barneveld</strong><br />

17<br />

27<br />

Apotheek <strong>Barneveld</strong><br />

28-31<br />

Brandweervrouw Cherry<br />

Tamaela beleeft fantastische<br />

dag!<br />

45<br />

Lisette Mulder<br />

Eerste mannelijke<br />

make-over <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

geslaagd!<br />

40-43<br />

59<br />

Post Adovcaten<br />

63<br />

Karelien Druijff:<br />

‘In <strong>Barneveld</strong> is altijd iets<br />

te doen’<br />

Met vele winacties binnenin!<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 5 15-11-16 11:08


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 6 15-11-16 11:08


eligies, zoals het katholicisme. Deze<br />

ontwikkeling speelt in veel Afrikaanse<br />

landen.’ Verder gaat hij aan de slag met een<br />

onderzoek naar de protestantse broeder- en<br />

zustergemeenschap in Rubengera, die een<br />

moderne technische school heeft opgericht.<br />

‘Het toeval blijkt dat de Protestantse<br />

Gemeente <strong>Barneveld</strong> dit mede sponsort. Ik<br />

werk aan een artikel om <strong>Barneveld</strong>ers te<br />

laten zien wat er allemaal gebeurt dankzij<br />

deze sponsoring.’<br />

‘Rwanda timmert<br />

enorm aan de weg’<br />

Wanneer de partner van Peter van de Weerd gevraagd wordt<br />

om vier jaar te werken in Rwanda, gooien ze het roer om en<br />

verbranden alle schepen achter zich om hun leven op te bouwen in<br />

dit bijzondere land in Oost-Afrika.<br />

Rob en Peter wonen in de hoofdstad Kigali.<br />

‘Een schone stad met moderne hoogbouw.<br />

Dat verwacht je niet in hartje Oost-Afrika.<br />

Rwanda is een land met mogelijkheden.<br />

Als je ideeën hebt, dan kun je daar veel.<br />

Zo is er het Nederlandse modelabel Afriek,<br />

waar Rwandese kleermakers kostuumjasjes<br />

maken, die als warme broodjes over de<br />

Amsterdamse toonbanken gaan. Of Thijs<br />

Boer die in Rwanda de eerste chipsfabriek<br />

heeft opgezet. Nieuwe vormen van<br />

ontwikkelingssamenwerking, waarvan ik<br />

graag verslag wil doen. Vanuit de zwarte<br />

pagina’s van de geschiedenis klimt Rwanda<br />

op en timmert het enorm aan de weg. Dat<br />

is prachtig om mee te maken.’<br />

Budapest, Odessa, Kiev, Caïro; de van<br />

oorsprong <strong>Barneveld</strong>se Van de Weerd<br />

is het gewend om te leven in andere<br />

culturen. ‘Mijn partner Rob is ingenieur op<br />

het vlak van waterbeheer, zijn werk leidt<br />

ons over de hele wereld.’ 2005 luidde het<br />

startschot met een jaar in Hongarije. ‘Als<br />

loopbaanadviseur was het voor mij moeilijk<br />

om in het buitenland werk te vinden. Ik<br />

besloot de studie religiewetenschappen op<br />

te pakken en studeerde in 2011 cum laude<br />

af.’<br />

In 2013 krijgt Rob een opdracht in Egypte<br />

en vertrekken ze naar Caïro. ‘Wat ik tijdens<br />

mijn studie leerde, zag ik hier met eigen<br />

ogen. Vaak als er over de islam gesproken<br />

wordt, gaat het over orthodoxe moslims. In<br />

Caïro zag ik dat de gemiddelde Egyptenaar<br />

niet regelmatig naar de moskee gaat, maar<br />

wel feestdagen als het Suikerfeest en<br />

Offerfeest onderhoudt. Net zoals veel van<br />

ons Kerst en Pasen vieren. Een eyeopener.<br />

Als je in het buitenland leeft, krijg je een<br />

ander beeld van religie, dan vaak in de<br />

media wordt voorgeschoteld.’<br />

Na kortere periodes in het buitenland<br />

wordt Rob gevraagd om vier jaar een<br />

project te doen in Rwanda. Na het<br />

opzeggen van mijn baan als docent<br />

filosofie, besloten we ons huis te verkopen<br />

en ons leven op te bouwen in Afrika.’ Peter<br />

focust zich in Rwanda op zijn onderzoek<br />

naar de gevolgen van de verschuivingen<br />

op religieus vlak. ‘Na de genocide in 1994<br />

verkiezen steeds meer Rwandesen het<br />

evangelische geloof boven traditionele<br />

Water for Growth Rwanda<br />

‘In 2015 zijn we gestart met ‘Water<br />

for Growth Rwanda’ om duurzame<br />

economische groei en een afname van<br />

armoede te bereiken door goed integraal<br />

management van water, land en<br />

gerelateerde natuurlijke rijkdommen’,<br />

vertelt Rob Nieuwenhuis, milieusysteemkundig<br />

ingenieur bij Euroconsult<br />

Mott MacDonald en gespecialiseerd in<br />

het functioneren van oppervlaktewatersystemen.<br />

‘Het programma, gefinancierd<br />

door de Nederlandse overheid,<br />

stelt budget beschikbaar voor watergerelateerde<br />

investeringen en voor<br />

‘Mijn partner Rob is ingenieur op het vlak van waterbeheer,<br />

zijn werk leidt ons over de hele<br />

wereld.’<br />

activiteiten gericht op het opbouwen<br />

van de capaciteit van Rwandese overheden<br />

en andere belanghebbenden.’<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 7<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 7 15-11-16 11:08


Bomecon - Nijkerk<br />

Van EE - <strong>Barneveld</strong><br />

Van Reenen Transport - <strong>Barneveld</strong><br />

Tholu - Ede<br />

Utiliteitsbouw in goede handen<br />

bij Architectbureau DBL<br />

Architectenbureau DBL uit Lunteren biedt een breed scala aan werkzaamheden. Van ontwerp van<br />

vrijstaande woningen tot advisering bij vergunningen tot begeleiding in het bouwproces. Wat iets<br />

minder bekend is, is dat DBL ook zeer actief is in de utiliteitsbouw oftewel het ontwikkelen van onder<br />

meer bedrijfspanden. ‘Wij kunnen de klant van begin tot eind volledig ontzorgen.’<br />

Het kantoor van DBL had op een niet<br />

veel mooier plekje in Lunteren kunnen<br />

staan. Aan de Meulunterseweg zit het<br />

bureau verscholen onder de bomen en<br />

zit het bos om de hoek. Willen de negen<br />

medewerkers even de rust opzoeken, dan<br />

hoeven ze alleen maar een wandeling in<br />

het achterliggende bos te maken. In deze<br />

rustieke omgeving werken de mensen van<br />

DBL hard om hun klanten goed van dienst<br />

te kunnen zijn.<br />

Alle negen DBL-medewerkers hebben<br />

hun eigen expertise, waardoor de klant<br />

voor elke vraag op het gebied van onder<br />

andere ontwerp, omgevingsvergunningen,<br />

milieuvergunningen, aanbesteding en<br />

bouwbegeleiding terecht kan. ‘Wij kunnen<br />

eenvoudig schuiven tussen collega’s’, legt<br />

architect Pim Gerritsen uit. Ze zijn dan ook<br />

voor elk project beschikbaar. Klein of groot.<br />

Ook in de utiliteitsbouw, ‘Daarin hebben<br />

wij geen harde scheidslijn, verduidelijkt<br />

Gerritsen. We hebben een verbouw van<br />

een autogarage ontworpen, maar ook een<br />

bedrijfspand van ruim 20.000 vierkante<br />

meter voor het bedrijf Tholu BV op BTA12<br />

te Ede. Inmiddels hebben we voor hen ook<br />

een grote uitbreiding van 16.000 vierkante<br />

meter gerealiseerd.’<br />

Goed ingevoerd<br />

Bij de bouw van bedrijfspanden spelen<br />

allerlei zaken. Soms zijn er jaren van<br />

voorbereiding: zo verzorgt DBL voor de<br />

bedrijven onderzoek naar de haalbaarheid<br />

van hun plannen en dienen gemeentes<br />

de benodigde vergunningen te verlenen.<br />

Een goed ingevoerde professional die<br />

ingangen heeft bij de gemeente is dan<br />

geen overbodige luxe. Zo wilde transport –<br />

en verhuisbedrijf Van Reenen uit <strong>Barneveld</strong><br />

een nieuw pand op het bedrijventerrein<br />

Harselaar-Zuid. Projectbegeleider Gerard<br />

van Garderen van DBL: ‘We hebben al in<br />

een vroeg stadium gemeente <strong>Barneveld</strong><br />

erbij betrokken en het plan van A tot<br />

Z ingediend en overleg gehad met de<br />

brandweer. Ze wisten waar ze aan toe<br />

waren en hoefden eigenlijk alleen nog<br />

maar de stempel op de aanvraag van de<br />

omgevingsvergunning te zetten. In drie<br />

weken is de vergunning verleend waar<br />

normaal acht weken de wettelijke termijn<br />

is.’<br />

Voor meer bedrijven ontzorgt DBL het hele<br />

proces van begin tot eind. Zo begeleidde<br />

het kantoor ook het <strong>Barneveld</strong>s bedrijf<br />

Van Ee Staalspecialisten bij hun wens<br />

pagina 8<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 8 15-11-16 11:08


een nieuw bedrijfspand op te zetten<br />

op Harselaar-Zuid en heeft het al een<br />

langdurige werkrelatie met Jonker & Schut,<br />

een <strong>Barneveld</strong>s bedrijf dat gespecialiseerd<br />

is in poedervormige zuivelproducten<br />

en logistiek verzorgt voor de koek, ijs,<br />

chocolade en bakkerij-industrie en werkt<br />

het onder meer samen met Docomar en<br />

Heebink uit Veenendaal en Bomecon uit<br />

Nijkerk.<br />

Luisteren<br />

Een samenwerking met DBL begint altijd<br />

met luisteren naar wat de opdrachtgever<br />

wil, zegt Gerritsen. ‘Samen met de klant<br />

gaan we voor een optimaal resultaat.<br />

We kijken naar het beeldkwaliteitsplan,<br />

de regels en wetgeving. Alles begint<br />

bij goed luisteren.’ Je moet je ook goed<br />

kunnen inleven in de klant, meent de<br />

architect. ‘Bijvoorbeeld als een logistiek<br />

bedrijf een opdracht geeft. Je moet je dan<br />

bedenken hoe je achter het stuur van een<br />

vrachtwagen zit. Bij het achteruitsteken<br />

van de vrachtwagen moet de deur van<br />

het bedrijfspand aan de goede kant zitten<br />

zodat je zo min mogelijk schade gaat<br />

krijgen.’ Van Garderen: ‘Je denkt ook na hoe<br />

de producten binnen het pand worden<br />

opgeslagen en denkt logistiek mee met de<br />

klant.’<br />

Een prototype bedrijfspand is er niet.<br />

Elk opdracht is een maatoplossing,<br />

verheldert Gerritsen. ‘Je bekijkt de situatie<br />

en de omgeving. Wat past het best?<br />

Wat is de wens van de klant? Er is geen<br />

standaardoplossing. Uiteindelijk wil je voor<br />

aantrekkelijke bouwkosten iets neerzetten<br />

dat functioneert zoals het hoort en dat het<br />

bouwproces soepel verloopt.’<br />

Bij woningbouw voor particulieren moet<br />

het huis vaak de gewenste uitstraling<br />

hebben. Is esthetiek ook voor utiliteitsbouw<br />

van belang? ‘Zonder meer’, aldus Gerritsen.<br />

‘Het is een van de verschillende eisen, maar<br />

niet het uitgangspunt. Esthetiek van een<br />

bedrijfspand heeft ook een functie. Hoe<br />

een pand er uitziet is ook wat het bedrijf<br />

uitstraalt; het is hun visitekaartje.’<br />

Een goed voorbeeld waarin esthetiek een<br />

bepalende rol speelde, was het project voor<br />

Tholu. Het bedrijfspand is gelegen aan de<br />

Van der Meerstraat in Ede, nabij het enorme<br />

pand van Plantion, de bloemenveiling<br />

die parallel aan de A12 staat. Het pand<br />

van Tholu heeft een gevellengte van<br />

honderdvijftig meter. Om die enorme lengte<br />

wat te breken gebruikte plaatsing van silo’s<br />

halverwege. Het gebouw is zo een combo<br />

van esthetiek en bruikbaarheid.<br />

Markt trekt aan<br />

Lang was de woningbouw rustig en hield<br />

de utiliteitsbouw zich stil. Deels kwam dat<br />

ook door de ‘crisis’ waardoor verschillende<br />

bedrijven langetermijnplannen in de ijskast<br />

stopten. Utiliteitsbouw bleef vaak beperkt<br />

tot interne verbouwingen, grote projecten<br />

bleven schaars. Maar de markt trekt aan.<br />

In crisistijd had DBL voor genoemde<br />

opdrachtevers veel werk. Bedrijventerreinen<br />

zijn volop in ontwikkeling. Zo is er dus<br />

in <strong>Barneveld</strong> Hasselaar Zuid en staat in<br />

Veenendaal en Ede De Klomp Oost in<br />

Jonker & Schut - <strong>Barneveld</strong><br />

de steigers. DBL staat in de startblokken<br />

om bedrijven te helpen met hun plannen<br />

voor een bedrijfspand. Het doel van het<br />

architectenbureau is altijd om aan het eind<br />

van de rit een tevreden klant te hebben die<br />

zich het liefst ook voor langere tijd verbindt<br />

aan het Lunterse architectenbureau. Een<br />

van die bedrijven die al een langdurige<br />

relatie onderhoudt met DBL is Jonker &<br />

Schut. Al acht jaar verzorgt DBL projecten<br />

voor het zuivelbedrijf. Directeur Erik Schut:<br />

‘DBL ontzorgt ons bij allerlei bezigheden<br />

zoals aanvraag omgevingsvergunningen,<br />

milieuvergunningen, het verzorgen van<br />

ontruimingsplattegronden etc. En het<br />

meest belangrijke: ze begeleiden ons<br />

in het ontwerpen en ontwikkelen van<br />

bedrijfsruimtes en het begeleiden van het<br />

bouwproces.<br />

Schut heeft niets dan lof voor de<br />

Lunteranen. ‘Ze zijn betrouwbaar en weten<br />

waar ze mee bezig zijn. Ze kunnen veel<br />

schakelen en leveren een totaalplaatje.<br />

Onze wensen zijn altijd inpasbaar en ze<br />

communiceren op gelijkwaardig niveau. De<br />

prijs-kwaliteitsverhouding is keurig.’ Een<br />

bedrijfspand van Jonker & Schut gebruikt<br />

de ruimte optimaal, wordt duurzaam<br />

gebouwd en met de nieuwste technieken.<br />

DBL is leidend daarin, vertelt Schut. ‘Ik durf<br />

ze goed voor te dragen aan collega’s hier in<br />

de omgeving en waar dan ook.’<br />

Jonker & Schut - <strong>Barneveld</strong><br />

Meulunterseweg 34, Lunteren<br />

Tel. 0318 - 482 462<br />

info@dbl-lunteren.nl<br />

www.dbl-lunteren.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 9<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 9 15-11-16 11:08


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 10 15-11-16 11:08


op zakelijke bijeenkomsten, privéfeesten<br />

en workshops. Dat ze in Jeugddorp De<br />

Glind aan de slag gingen, was niet zo<br />

vanzelfsprekend, vertelt Seelmann.<br />

‘We zagen een pachtoproep van de<br />

Rudolphstichting. Ik zag het eerst niet<br />

zo zitten om naar De Glind te gaan, want<br />

ik wilde Dok14 graag op een drukkere<br />

locatie vestigen. Maar toen ik er de<br />

faciliteiten zag en hoorde over het doel<br />

van dominee Rudolph, dacht ik dat dit wel<br />

een concept is waar ik mijn schouders<br />

onder wil zetten. De Glind is een speciale<br />

plek.’<br />

Een plattelandsdorpje<br />

waarin het bijzondere<br />

gewoon is<br />

De Glind is een plattelandsdorpje in de gemeente <strong>Barneveld</strong> met<br />

zeshonderdvijftig inwoners waar kwetsbare kinderen en jongeren<br />

centraal staan. Het is een uniek dorp waar het bijzondere gewoon<br />

is en het gewone bijzonder.<br />

Tientallen organisaties en personen<br />

houden zich bezig met de opvang,<br />

begeleiding en educatie van kinderen<br />

en jongeren. Het gezin Zwanenburg en<br />

Restaurant-School Dok14 zijn twee van<br />

hen.<br />

Jeugddorp De Glind is het kindje van<br />

dominee Roelof Jan Willem Rudolph.<br />

In 1911 kocht hij landbouwgrond waar<br />

boeren zich konden vestigen. Maar<br />

wel op voorwaarde dat ze ‘ontouderde’<br />

kinderen opvingen. Drie jaar later kwamen<br />

de eerste kinderen. In 1927 werd de<br />

Rudolphstichting opgericht die het werk<br />

van de dominee voortzette en zich nu<br />

richt op uithuisgeplaatste kinderen en<br />

de ontwikkeling van het jeugddorp.<br />

Het dorpje nabij <strong>Barneveld</strong> heeft een<br />

hoge concentratie van zorgorganisaties,<br />

gezinshuizen, woongroepen,<br />

zorgboerderijen en leerbedrijven.<br />

De hoge concentratie van<br />

jeugdorganisaties zorgt ervoor dat er<br />

kennis in overvloed is en de lijntjes kort<br />

zijn. Loopt er bijvoorbeeld een verwarde<br />

jongen met zijn blote voeten door het<br />

weiland, dan weet men elkaar snel te<br />

vinden omdat ze de jongen meestal wel<br />

kennen. Zonder al te veel bombarie wordt<br />

deze situatie dan opgelost. Ook wil De<br />

Glind een voortrekkersrol vervullen op<br />

jeugdbeleid. Betrokkenen willen wel<br />

graag nog iets uit de wereld helpen. De<br />

Glind is niet één grote zorginstelling,<br />

maar vooral ook een dorp zoals velen: met<br />

een kerk, een zwembad en kastanjebomen.<br />

Restaurant-School Dok14<br />

Restaurant-School Dok14 leert kwetsbare<br />

jongeren horecavaardigheden en bereidt<br />

hen voor op het mbo en werkveld. De<br />

uitbaters zien hun horecazaak niet als een<br />

zorgplek. ‘Wij zijn een commercieel bedrijf<br />

en leveren kwaliteit.’<br />

Partners Elke Seelmann en Xander Booy<br />

startten twee jaar terug Dok14. Een<br />

horecagelegenheid die zich vooral richt<br />

Dok14 begeleidt tien jongeren die werken<br />

in de bediening of in de keuken. Het gros<br />

is tussen de veertien en achttien jaar en<br />

is afkomstig van de Donnerschool, een<br />

school waar jongeren op zitten die extra<br />

aandacht nodig hebben bij hun sociaalemotionele<br />

ontwikkeling. ‘Ze kenden<br />

negatieve ervaringen in het verleden, al<br />

dan niet van hun ouders. Ze hebben veelal<br />

weinig zelfvertrouwen.’<br />

De Restaurant-School wil de jongeren<br />

een fundament meegeven waar ze na de<br />

periode bij Dok14 mee verder kunnen. De<br />

dagen zijn gestructureerd. Elke dag begint<br />

met gezamenlijk koffiemomentje om te<br />

kijken hoe het met ze gaat. Seelmann en<br />

Booy proberen te ontdekken waar hun<br />

passie en talenten liggen. Het gebrek<br />

aan vertrouwen verdampt al snel, meent<br />

Seelmann. ‘Ik zie dat niet terug bij ze. Ze<br />

vertellen ons dat ze het gevoel hebben<br />

dat er geen druk op hen wordt gelegd.<br />

Maar dat is natuurlijk wel zo. Als wij<br />

honderdvijftig gasten op de lunch krijgen,<br />

moeten zij niets te kort komen. Er dient<br />

wel gepresteerd te worden.’<br />

De Glind gaat Seelmann na aan het hart.<br />

Ze hoopt dat het dorp in alle facetten<br />

van zorg, welzijn en educatie optimaal<br />

gaat samenwerken. Zo pleit ze voor meer<br />

leerplekken. Niet alleen voor de horeca,<br />

maar ook in andere sectoren. De jongeren<br />

kunnen niet eeuwig begeleid worden.<br />

‘Dat vertel ik ook aan de jongeren:<br />

zorg dat je voor jezelf kan zorgen.’ De<br />

ondernemer ziet genoeg potentie in<br />

De Glind. ‘De infrastructuur ligt er en<br />

het netwerk ligt er. Wat ontbreek is een<br />

optimale samenwerking. De Glind zou veel<br />

krachtiger kunnen zijn. Dat is waar onze<br />

ambitie ligt.’<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 11<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 11 15-11-16 11:08


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 12 15-11-16 11:08


Kinderen vinden een nieuw<br />

thuis bij de Glind<br />

Marjolein en IJsbrand Zwanenburg zijn gezinshuisouders bij<br />

Intermetzo. Ze vangen kinderen op die vanwege problemen bij hun<br />

opvoeding, ontwikkeling of door gezinsomstandigheden niet meer<br />

thuis kunnen wonen.<br />

Een gezinshuisouder is geen pleegouder. Pas gaan ze aan het eind van de dag weer naar<br />

als kinderen niet bij een pleeggezin terecht huis en treffen ze wisselende groepskrachten.<br />

kunnen, komen gezinshuisouders in beeld. Als kinderen bij ons weggaan, merken ze pas<br />

hoe leuk een gezinsleven kan zijn.’<br />

Het is druk in huize Zwanenburg. Niet<br />

alleen heeft het gezin drie kinderen in huis Hun oudste opvangkind woont al acht<br />

(van 10, 14 en 15 jaar), maar ook nog een jaar bij het gezin. Het streven is ook om<br />

8-jarig verstandelijk gehandicapt jongen als kinderen langdurig op te vangen. Zo<br />

vaste logee in de weekenden en hun eigen groeien ze op in een omgeving waarin er<br />

kinderen van 6, 8 en 10 jaar. Elk kind heeft structuur heerst en waar duidelijk regels<br />

zijn eigen slaapkamer. Toch oogt Marjolein zijn. Maar soms gaan<br />

op de dag van het interview uitgerust. ‘Het kinderen sneller<br />

kost veel energie om er gewoon te zijn voor weg. De thuissituatie<br />

ze. Ik heb ook nog een huishouden te runnen. is verbeterd of een<br />

Je moet goed zaken scheiden, goed plannen kind kan niet aarden.<br />

en je rust pakken op de kleine momenten.’ De kinderen wonen<br />

grotendeels de hele<br />

Kinderen die in een gezinshuis<br />

week en de hele<br />

worden geplaatst, hebben veelal<br />

dag bij de familie<br />

hechtingsproblematiek. De warmte die een Zwanenburg. Een<br />

gezin kan bieden, ontberen ze vaak, vertelt druk bestaan, zeker in<br />

Zwanenburg. ‘Je probeert de kinderen wat ogenschouw nemende<br />

mee te geven en een aantal jaren een<br />

dat IJsbrand ook nog<br />

gezinsleven mee te geven. Dat hebben ze aannemersbedrijf<br />

bijvoorbeeld bij een woongroep niet. Daar Zwanenburg runt.<br />

Marjolein wil de kinderen verder helpen,<br />

maar heeft niet de illusie dat de ze na<br />

vertrek per se goed terechtkomen. Ze<br />

verwacht ook niet dat kinderen ‘dankbaar’<br />

zijn, zoals buitenstaanders vaak denken.<br />

‘De kinderen wonen het liefst gewoon thuis.’<br />

Ze is pragmatisch. ‘Het is niet zoals bij je<br />

eigen kinderen. Als zij achttien worden,<br />

hoeven ze niet weg. Bij opgenomen kinderen<br />

houdt de jeugdhulpverlening met achttien<br />

jaar op.<br />

Maar ik probeer altijd contact te houden<br />

met de kinderen en geef ze mee dat ze altijd<br />

welkom zijn. Het geeft dan ook het meest<br />

voldoening als de kinderen na een tijdje<br />

weer eens op bezoek komen. Dan vinden ze<br />

dat ze het goed hebben gehad hier.’<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 13<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 13 15-11-16 11:08


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 14 15-11-16 11:08


Ontwerp jij de nieuwe mascotte<br />

voor het <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>?<br />

Het <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> wil in 2017 een gezicht creëren voor het<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>, het idee is om een mascotte te ontwerpen die<br />

direct doet denken aan het blad wat elk kwartaal bij iedereen in<br />

de gemeente <strong>Barneveld</strong> gratis in de brievenbus valt. Dus ga aan de<br />

slag en win een weekend weg met het gezin naar de Efteling!<br />

genomineerde. De verdeling van de vakjury<br />

komt tot stand tijdens een kleine presentatie<br />

die gehouden wordt op het kantoor van Mars<br />

3D samen met de genomineerden. Zij mogen<br />

dan nog 1 keer het verhaal achter hun<br />

mascotte vertellen. Hierna volgt de verdeling<br />

alsmede de bekendmaking van de winnaar.<br />

De mascotte kan van alles zijn, een jongetje,<br />

een meisje, een gek poppetje of zelfs<br />

een dier zoals een hond of een kat. Onze<br />

mascotte staat ook ergens voor. Waar de<br />

mascotte voor staat, moet bedacht worden<br />

door kinderen in de gemeente <strong>Barneveld</strong>.<br />

Eigenschappen zouden kunnen zijn lief, stout,<br />

of slim. Misschien heeft jouw ontwerp wel 8<br />

armen? Of heel lang haar of kan het vreemde<br />

geluiden maken. Iedereen mag zijn of haar<br />

fantasie de vrije loop laten.<br />

Wat moet je doen?<br />

Jouw ontwerp kun je knutselen of tekenen.<br />

Je kunt hier een foto van maken en digitaal<br />

verzenden naar info@barneveld360.nl of<br />

je mag het op de post doen of als je iets<br />

gemaakt hebt langs brengen bij Mars3D in<br />

Kootwijkerbroek. (adres: Veluwe 22, 3774 BM)<br />

Uit alle inzendingen worden 3<br />

genomineerden gekozen. Deze 3<br />

genomineerden worden op 11 januari<br />

bekend gemaakt en hun mascotte wordt<br />

voorgesteld in het februari<strong>nummer</strong> van<br />

het <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>. De mensen in de<br />

gemeente <strong>Barneveld</strong> mogen dan via de<br />

website www.barneveld360.nl hun stem<br />

uitbrengen. Deze stemmen tellen voor 50%<br />

mee in de eindbeoordeling. De vakjury,<br />

bestaande uit Martin Soetendaal, Klaas<br />

Renes (Mars 3D) & Stefan de Vogel en Stefan<br />

Veldman (<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>), bepalen<br />

de andere 50 procent. Zij mogen het totale<br />

aantal stemmen gedeeld door 4 verdelen<br />

onder de 3 genomineerden. Deze verdeling<br />

gebeurt onder het toeziend oog van een<br />

notaris. De vakjury weet wel het totale aantal<br />

stemmen, maar niet hoe de verdeling is per<br />

Wat kun je winnen?<br />

De winnaar verschijnt op de cover van het<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> editie mei 2017 en<br />

wordt als hoofdgast geïnterviewd in het<br />

hart van het blad. De winnaar wordt bij<br />

het gehele proces betrokken tot aan de<br />

ontwikkeling van de mascotte en als klap op<br />

de vuurpijl mag de winnaar met het gezin<br />

een weekend lang naar de Efteling.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 15<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 15 15-11-16 11:08


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 16 15-11-16 11:08


Kinderen stellen hun vraag<br />

aan Sinterklaas<br />

Vorige maand hebben kinderen de gelegenheid gekregen om via www.barneveld360.nl vragen<br />

te stellen aan Sinterklaas. De vragen werden tijdens de intocht in <strong>Barneveld</strong> door Sinterklaas<br />

beantwoord.<br />

Peter (6) uit Koorwijkerbroek vraagt<br />

zich af hoeveel Zwarte Pieten er mee<br />

komen ,,Veel Peter, ook dit jaar komen er<br />

veel zwarte pieten mee. Ik tel zelf nooit<br />

hoeveel er mee komen, dat regelt de<br />

Hoofdpiet. Eerder bleven er altijd een<br />

aantal in Spanje achter om bijvoorbeeld<br />

het paleis in Spanje te bewaken en te<br />

onderhouden. Natuurlijk moet daar ook<br />

van alles gedaan worden. Wij hebben ook<br />

huisdieren zoals een heleboel konijnen<br />

en cavia’s en een pony. Die moeten<br />

vanzelfsprekend ook eten hebben en<br />

drinken. Er zijn ook pieten die niet mee<br />

komen, Wiebelpiet en Schommelpiet. Die<br />

worden altijd zo vreselijk zeeziek bij de<br />

reis naar Nederland. Zij hoeven dit jaar<br />

niet mee en zijn daar heel blij mee.’<br />

Marrit (4) uit Voorthuizen wil weten<br />

of Sinterklaas wel eens belt met<br />

de Kerstman. ,,We bellen ieder jaar<br />

verschillende keren met elkaar, maar<br />

gebruiken tegenwoordig ook wel eens<br />

whatsapp als we snel iets moeten weten.<br />

Al lukt dat nog niet zo goed, we moeten<br />

beiden nog op cursus om dat helemaal<br />

te snappen. We bellen bijvoorbeeld om<br />

te kijken of er kinderen zijn die van<br />

ons beiden cadeautjes krijgen. Het is<br />

namelijk niet handig dat ze bijvoorbeeld<br />

een konijn vragen en ze krijgen er twee<br />

(al hebben we er in Spanje genoeg<br />

om weg te geven, zie het antwoord<br />

hierboven). Met kinderen die van ons<br />

beiden cadeautjes krijgen stemmen we<br />

het wel wat met elkaar af. Dan krijgen ze<br />

bijvoorbeeld een konijn van mij en een<br />

baal hooi van de Kerstman.’<br />

appels. Dat is heel lekker en ook nog<br />

eens heel erg gezond. Ik ben ook niet<br />

voor niets zo oud geworden als ik nu<br />

ben. Ik ben de tel zo langzamerhand<br />

wat kwijtgeraakt.Ook dit jaar groeiden<br />

er bij ons in de tuinen heel veel lekkere<br />

dingen. Maar we hebben helaas wat<br />

pech gehad. Dit jaar hadden we hier<br />

een stagiaire (dat is iemand die alles<br />

nog moet leren) en die heeft niet goed<br />

opgelet bij het weer dicht doen van<br />

alle konijnenhokken. We hebben heel<br />

veel konijnen zoals je bij de vorige<br />

antwoorden kunt lezen. En die zijn bijna<br />

allemaal ontsnapt en hebben bijna alle<br />

lekkere sla, worteltjes, rode bieten en<br />

appels opgegeten. Gelukkig hadden we<br />

nog wat potten van vorig jaar en wat<br />

pizza’s en lasagne in de vriezer. En nu we<br />

weer in Nederland komen kan ik gelukkig<br />

weer snert en stamppot eten, want dat<br />

vind ik ook heel erg lekker.’<br />

Django (5) uit <strong>Barneveld</strong> is benieuwd<br />

wat het favoriete eten van Sinterklaas<br />

is. ,,Weet je wat ik heel lekker vind?<br />

Worteltjes, sla, veel verse groente en<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 17<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 17 15-11-16 11:08


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 18 15-11-16 11:08


Top1Toys biedt 400 vierkante<br />

meter aan speelgoed<br />

De decembermaand is de drukste tijd van het jaar voor speelgoedwinkels. De zee aan ruimte als je de<br />

nieuwe speelgoedwinkel Top1Toys aan de Langstraat 103 in <strong>Barneveld</strong> binnenloopt, is dan ook meteen<br />

een welkome verademing. Top1Toys wil een nieuwe ervaring aanbieden als speelgoedwinkel, aldus<br />

eigenaar Bert Nagelvoort.<br />

Het roer ging om voor Nagelvoort. Na een<br />

carrière in de bank- en verzekeringswereld<br />

in de Randstad maakt hij dit jaar<br />

een ommezwaai en runt hij nu een<br />

speelgoedwinkel in zijn geboortedorp.<br />

‘Onze familie bezit winkelpanden in<br />

<strong>Barneveld</strong> en verhuurt deze aan ketens.<br />

Winkelketens hebben het moeilijk en<br />

staan onder druk. Nadat Scheer en Foppen<br />

failliet ging, kwam dit pand aan de<br />

Langstraat leeg te staan. We vonden het<br />

belangrijk om leegstand in de winkelstraat<br />

te voorkomen en wilden een goede partij<br />

voor de lange termijn in dit pand van<br />

bijna vierhonderd vierkante meter.’ Daarbij<br />

kwam dat Nagelvoort toe was aan een<br />

nieuwe uitdaging en graag wilde gaan<br />

ondernemen. ‘Ik zag een kans liggen in het<br />

dorp en greep deze kans om zelf iets te<br />

ontwikkelen het lege winkelpand. ‘Nadat<br />

Bert Bakker besloot om te stoppen met<br />

Teddy Toys, was er behoefte aan een goede<br />

speelgoedwinkel in <strong>Barneveld</strong>.’<br />

Op 10 september jl. heeft Top1Toys haar<br />

deuren geopend. ‘De winkel is ruim<br />

opgezet. Dit is een bewuste keuze. Je kunt<br />

hier gemakkelijk met een kinderwagen<br />

rustig door de winkel lopen. We hebben<br />

ook goed nagedacht over de presentatie en<br />

bieden een specifiek productassortiment.<br />

We willen leuk en goed speelgoed<br />

aanbieden en kiezen bewust ervoor om<br />

geen geweldsproducten te verkopen.<br />

Voor traditioneler speelgoed, zoals<br />

knutselspullen, gezelschapsspellen, boeken<br />

en lego, kun je bij ons goed terecht.’<br />

potjes klei, maar het eerste wat zij doen, is<br />

alles tot één grote grijze bal maken’, zegt<br />

hij lachend.<br />

Online verkoop speelt een steeds grotere<br />

rol, maar Nagelvoort gelooft in de<br />

mogelijkheden en het bestaansrecht van<br />

de fysieke winkel. ‘In <strong>Barneveld</strong> merken we<br />

echt dat mensen vaak eerst naar de winkel<br />

gaan om te kijken of het lokaal verkrijgbaar<br />

is, voordat ze online op zoek gaan. Het is<br />

super gaaf dat je die kans krijgt om het<br />

goed te doen. Voordelen ten opzichte<br />

van online die wij kunnen bieden, is een<br />

gastvrij onthaal en een advies op maat.<br />

Met een enthousiast team van vaste<br />

krachten gaan we graag in gesprek met de<br />

klant om zijn mening te horen.’<br />

Neem een kijkje in de speelgoedwinkel<br />

Top1Toys aan de Langstraat 103. We horen<br />

graag wat u ervan vindt!<br />

Top1Toys<br />

Langstraat 103, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 745 358<br />

info@top1toysbarneveld.nl<br />

www.top1toysbarneveld.nl<br />

Nagelvoort heeft zelf twee kinderen. ‘Ik<br />

heb een zoon van vier jaar en dochtertje<br />

van negen maanden. Zij ervaren speelgoed<br />

toch heel anders, dan hoe ik als ouder er<br />

tegenaan kijk. Wij denken, leuk gekleurde<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 19<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 19 15-11-16 11:08


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 20 15-11-16 11:08


Veilig op reis!<br />

Besmet drinkwater<br />

en slechte hygiëne in<br />

Kroatië en voormalig<br />

Oostblok; bescherm<br />

u goed!<br />

Besmetting verloopt vaak via<br />

aanhoesten. Tetanus (uit staatvuil<br />

of een hondenbeet) loopt zelfs met<br />

optimale behandeling nog geregeld<br />

dodelijk af. De bacterie produceert<br />

een zeer krachtige gifstof die pijnlijke<br />

spierkrampen veroorzaakt en de<br />

ademhalingsspieren kan aantasten.<br />

Besmette mensen overlijden doordat<br />

de ademhalingsspieren of het hart<br />

ermee stoppen. Polio wordt via de<br />

ontlasting van besmette personen<br />

uitgescheiden. Door slechte hygiëne<br />

kan het virus van de ene op de andere<br />

mens worden overgebracht. De<br />

meeste mensen merken niks van de<br />

besmetting, Bij ongeveer 1% treden<br />

verlammingsverschijnselen op.<br />

Travel Clinic Vivre biedt advies op<br />

maat, waar uw reis ook naar toe gaat.<br />

U kunt bij ons ook alle benodigde<br />

vaccinaties halen. Wij houden rekening<br />

met uw gezondheid, reeds ontvangen<br />

vaccinaties, uw reisbestemming en<br />

reisduur.<br />

Ons advies: begin minimaal 4-6<br />

weken voor vertrek met vaccineren.<br />

Zo kunnen alle benodigde vaccinaties<br />

tijdig worden gegeven en bieden ze<br />

voldoende bescherming tijdens de reis.<br />

Met een goede voorbereiding geniet u<br />

van een heerlijke vakantie<br />

COLUMN<br />

De Oost-Europese landen bieden een schat aan cultuur en<br />

natuurschoon, maar wat veel toeristen niet weten is dat het<br />

drinkwater in landen zoals Kroatië, Bulgarije, Slovenië en<br />

Slowakije besmet kan zijn met het Hepatitis A-virus.<br />

Dit virus wordt verspreid via het drinkwater<br />

en de ontlasting van besmette personen.<br />

Oplopen kan dus heel gemakkelijk via<br />

ijsblokjes, (rauw) voedsel en als je vergeet<br />

je handen te wassen na toiletbezoek.<br />

Hepatitis A is een ontsteking van de lever<br />

die vervelend kan verlopen. Niet alleen<br />

kleuren besmette mensen geel, maar ook<br />

worden ze erg moe en misselijk. Het kan<br />

maanden duren voordat iemand herstelt<br />

van deze klachten. Vaak is diegene niet in<br />

staat om te werken of deel te nemen aan<br />

het sociale leven. Vaccinatie tegen Hepatitis<br />

A is de enige mogelijkheid om goed<br />

beschermd te zijn. Die bescherming bestaat<br />

uit 2 injecties: één voor de reis die 1 jaar<br />

bescherming biedt en één 6-12 maanden<br />

na terugkomst. Deze 2e injectie beschermt<br />

minimaal 30 jaar bescherming.<br />

Voor volwassenen wordt vaak ook een<br />

booster met DTP aangeraden. Difterie<br />

(kroep) kan een ontsteking van de<br />

luchtpijp veroorzaken, waardoor ademen<br />

moeilijk wordt. Ook kunnen de gifstoffen<br />

de hartspier en zenuwen beschadigen.<br />

Onbehandeld is de ziekte vaak dodelijk.<br />

Travel Clinic Vivre<br />

(in Ziekenhuis Gelderse Vallei)<br />

Willy Brandtlaan 10, Ede<br />

Tel. 0318 – 434 890<br />

informatie-vivre@zgv.nl<br />

www.geldersevalleivivre.nl<br />

Ook spreekuur in <strong>Barneveld</strong>.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 21<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 21 15-11-16 11:08


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 22 15-11-16 11:08


Be Beauty Full: een pedicure<br />

met een missie<br />

Nog te vaak zijn voeten een ondergeschoven kindje. Hoogste tijd<br />

om daarin verandering te brengen, vindt Jacqueline Wassink van<br />

Be Beauty Full. ‘Veel voetproblemen zijn te verhelpen, waardoor je<br />

niet langer hoeft door te lopen met pijn of schaamte.’<br />

Eelt, kloven, ingegroeide teennagels,<br />

kalk- en schimmelnagels, likdoorns.<br />

Als er iets aan je voeten mankeert, kan<br />

dat knap vervelend zijn. Veel mensen<br />

schamen zich ervoor, merkt Wassink.<br />

Sinds februari 2016 heeft ze een<br />

pedicuresalon aan huis.<br />

‘Ik vind het leuk om met mensen te<br />

werken en ze van hun pijn of schaamte<br />

af te helpen. Soms loopt iemand mank<br />

binnen en gaat hij fluitend naar huis.<br />

Dat is waarvoor ik het doe.’Wassink is<br />

pedicure met een missie. ‘Gezondheid<br />

en mobiliteit zijn geen luxe, maar een<br />

must’. Als je last hebt van je voeten, dan<br />

werkt dat door naar de rest van je lijf.<br />

Je gaat anders lopen, waardoor je onder<br />

meer heup- en rugklachten kunt krijgen.<br />

Je voeten zijn de spiegel van je lichaam.<br />

Het is belangrijk om het probleem bij de<br />

bron aan te pakken.’<br />

Naast reguliere pedicurebehandelingen<br />

kun je voor een voetreflexmassage en<br />

cosmetische pedicure behandeling bij<br />

Wassink terecht. ‘Denk bijvoorbeeld<br />

aan mooi gelakte nagels, colorgel of<br />

nagelreconstructies. Uiteraard zijn<br />

mannen ook van harte welkom!’<br />

Meer informatie over de behandelingen<br />

inclusief een prijslijst vindt u online<br />

op onze website. Be Beauty Full is op<br />

maandag en woensdag ook ’s avonds<br />

geopend.<br />

Be Beauty Full<br />

Nijenbeek 8, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 – 477 590 88<br />

pedicurebarneveld@gmail.com<br />

www.pedicureinbarneveld.nl<br />

Voor creatieve seizoensproducten<br />

naar Pioenroos<br />

Van sfeervolle lichten tot groeimeters en van vogeltaarten<br />

tot steigerhouten naamborden. Pioenroos is een creatieve<br />

dagbestedingsgroep van Stichting De Rozelaar, die van alle<br />

markten thuis is.<br />

Wilt u graag iets persoonlijks of een uniek<br />

relatiegeschenk? De cliënten van Pioenroos<br />

draaien hun hand er niet voor om.<br />

De cliënten van Pioenroos doen aan<br />

houtbewerking, verven sfeerlichten en maken<br />

prachtige dingen van steigerhout.<br />

‘Het team werkt nauw samen aan de<br />

producten, die vrijwel allemaal gemaakt<br />

zijn van restmaterialen. Iedereen heeft zijn<br />

eigen kracht en samen vullen ze elkaar<br />

goed aan’, zegt Joni van Beek, begeleider/<br />

zorgcoördinator van de groep. ‘Samen<br />

creëren ze bijvoorbeeld vogeltaarten,<br />

vierkante bordjes, waarop je boter-kaas-eneieren<br />

kunt spelen of sleutelplankjes. Ook<br />

maken ze graag leuke seizoensgebonden<br />

producten, zoals een kerstboom met<br />

schoolbordverf, waarop je kunt schrijven.’<br />

‘Het leukste vindt de groep het om met u<br />

mee te denken en een opdracht op maat<br />

te maken’, vertelt Joni. ‘Denk bijvoorbeeld<br />

aan een naambordje voor de deur of<br />

een bijzondere kerstattentie voor uw<br />

zakenrelaties. U kunt uw opdracht doorgeven<br />

via het online contactformulier, maar ook<br />

even langskomen op de groep. Het team van<br />

Pioenroos vindt het leuk om te zien voor wie<br />

ze het maken en waar het naar toe gaat.’<br />

Bent u nieuwsgierig naar onze producten? U<br />

bent van harte welkom bij Pioenroos op De<br />

Rozelaar van maandag tot en met donderdag<br />

van 9.30 tot 15.00 uur en op vrijdag van 9.30<br />

tot 11.30 uur.<br />

Stichting De Rozelaar<br />

Rozenstraat 9, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 413 334<br />

pioenroos@rozelaar.nl<br />

www.rozelaar.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 23<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 23 15-11-16 11:08


Alles voor een mooi en<br />

gezond gebit<br />

‘Een mooie glimlach en een functioneel gebit. Dat is waarvoor we het doen’, zegt Fleur Vermeulen.<br />

Ortho Fleur is een frisse, nieuwe orthodontiepraktijk op De Briellaerd in <strong>Barneveld</strong>. Sinds 2014 runt<br />

Fleur Vermeulen haar eigen orthodontiepraktijk. Ze begon haar praktijk in de tandartspraktijk in<br />

<strong>Barneveld</strong> van haar vader, Ron Vermeulen.<br />

Sinds augustus 2016 is Ortho Fleur in<br />

een eigen nieuw pand getrokken aan de<br />

Parmentierstraat 15 op industrieterrein De<br />

Briellaerd, naast het pand van haar vader.<br />

Als jong meisje kreeg Fleur Vermeulen een<br />

beugel van een vrouwelijke orthodontist.<br />

‘Zij was een voorbeeld voor mij en vanaf<br />

dat moment besloot ik als tienjarige om<br />

orthodontist te worden en daar ben ik altijd<br />

bij gebleven. Een eigen praktijk geeft me de<br />

mogelijkheid om te werken volgens mijn<br />

eigen werkwijze. Als orthodontist hecht<br />

ik veel waarde aan strikte hygiënische<br />

maatregelen en het leveren van hoge<br />

kwaliteit.’<br />

Persoonlijke aanpak<br />

Het team van Ortho Fleur bestaat<br />

naast Vermeulen als orthodontist uit<br />

vier assistentes. De open uitstraling<br />

en persoonlijke aanpak van het team<br />

spreekt veel patiënten aan. ‘We kennen<br />

alle patiënten en weten alles wat nodig<br />

is over iedere patiënt.’ Waar je als patiënt<br />

bij veel andere orthodontiepraktijken te<br />

maken krijgt met meerdere orthodontisten,<br />

krijg je bij Ortho Fleur alleen Vermeulen<br />

als orthodontist. ‘De assistente doet de<br />

verrichtingen, maar alle verrichtingen<br />

controleer ik. De patiënt krijgt veel aandacht<br />

en dat wordt als heel fijn ervaren. We vinden<br />

het belangrijk dat de patiënt weet waar hij<br />

aan toe is, dat hij goede voorlichting krijgt<br />

en dat hij weet dat hij met al zijn vragen bij<br />

ons terecht kan.’<br />

behandelingen voor volwassenen vinden<br />

daarom plaats in een aparte behandelkamer,<br />

evenals de consultgesprekken. Voor<br />

volwassenen werken we ook met witte<br />

slotjes of met Invisalign, een behandeling<br />

waarbij we onzichtbare hoesjes om de<br />

tanden maken om de tanden recht te zetten.’<br />

Geen wachtlijst<br />

De meeste patiënten komen via<br />

doorverwijzingen van tandartsen uit<br />

<strong>Barneveld</strong> en omgeving bij OrthoFleur<br />

terecht. Toch is een verwijzing van een<br />

tandarts niet altijd nodig, geeft Vermeulen<br />

aan. ‘U kunt altijd terecht voor een afspraak<br />

voor een eerste consult. Bij ons zijn er geen<br />

wachtlijsten.’<br />

Op de website is uitgebreide informatie<br />

beschikbaar over de verschillende<br />

behandelingen en de tarieven. Voor meer<br />

informatie kunt u uiteraard ook altijd even<br />

contact opnemen met de praktijk.<br />

OrthoFleur<br />

Parmentierstraat 15, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 451 117<br />

www.orthofleur.nl<br />

Onzichtbare beugel<br />

Steeds meer volwassenen weten de<br />

orthodontist te vinden, vertelt Vermeulen.<br />

‘Het is steeds meer geaccepteerd om<br />

als volwassene een beugel aan te laten<br />

meten. Toch moeten veel volwassenen<br />

wel vaak even over een drempel heen. De<br />

pagina 24<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 24 15-11-16 11:09


Elan Therapie: ‘Geen taboe op<br />

therapie’<br />

Met de huisvesting aan de Amersfoortsestraat en een nauwe<br />

samenwerking met maatschappelijk werk staat Elan Therapie<br />

letterlijk en figuurlijk als een huis middenin de <strong>Barneveld</strong>se<br />

samenleving.<br />

Bij Elan werkt het team van negen<br />

therapeuten nauw samen met<br />

maatschappelijk werk. ‘Doordat we<br />

onderling kunnen schakelen, werkt dat<br />

voortvarend. De mensen die voor hulp<br />

aankloppen, kunnen zeker ervan zijn dat ze<br />

passende hulp krijgen’, zegt Marina Lanting,<br />

systeemtherapeut bij Elan. ‘Dat is bij uitstek<br />

onze kracht. Niemand hoeft alleen te staan.’<br />

Elan biedt diverse vormen van therapie aan.<br />

Zo is er speltherapie voor jonge kinderen<br />

die in de knel zitten. Bij contextuele<br />

therapie staat de therapeut stil bij je<br />

achtergrond en herkomst. Cognitieve<br />

therapie is praktisch van aard en helpt<br />

mensen met klachten, zoals een fobie,<br />

om door te oefenen dat onder controle te<br />

krijgen. Wanneer gezinnen vastlopen of een<br />

echtpaar huwelijksproblemen kent, biedt<br />

systeemtherapie uitkomst.<br />

‘Soms rust op therapie nog een taboe. De<br />

meeste mensen willen slagen in het leven<br />

en zien het als falen als ze hulp nodig<br />

hebben’, vertelt Lanting, die de drempel<br />

tot therapie lager wil maken. ‘Zo raar is<br />

het echt niet als het even ingewikkeld<br />

is. Als je rugpijn hebt, ga je ook naar de<br />

dokter. Waarom zou het bij deze pijn anders<br />

moeten zijn? Het kan zoveel opluchting<br />

bieden.’<br />

Wilt u graag meer weten? Kijk op de<br />

website of neem contact op voor een<br />

vrijblijvend oriënterend gesprek.<br />

Elan Therapie<br />

Amersfoortsestraat 18, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 400 140<br />

info@elanbarneveld.nl<br />

www.elanbarneveld.nl<br />

Fit over de finish met<br />

Curves<br />

Gelukkig hoef je bij Curves niet te wachten tot 1 januari, maar kun<br />

je vandaag al beginnen aan jouw goede voornemens! Curves helpt<br />

vrouwen op weg naar een gezonde levenstijl en doet dat op geheel<br />

eigen wijze.<br />

Persoonlijke aanpak<br />

Geen enkele vrouw is hetzelfde, dus dat<br />

vraagt een persoonlijke aanpak.Curves<br />

werkt aan de hand van drie pijlers: fitness,<br />

voeding en begeleiding. ‘Tijdens een half<br />

uur durende Curves fitnesstraining, speciaal<br />

ontwikkeld voor vrouwen, worden al je<br />

grote spiergroepen getraind’ zegt Karin<br />

Lucas, eigenaresse van Curves <strong>Barneveld</strong>.<br />

‘Wij bieden cardio- en krachttraining op<br />

hydraulische toestellen. Zonder gewichten<br />

zodat iedere vrouw, ongeacht leeftijd<br />

of conditie, veilig kan trainen onder<br />

leiding van een coach. Voor dames die<br />

aan hun gewicht willen werken, biedt het<br />

voedingsprogramma ‘Curves Complete’<br />

je de oplossing om blijvend gewicht te<br />

verliezen.<br />

De combinatie van fitness, voedingsadvies<br />

met wisselende weekmenu’s én<br />

persoonlijke begeleiding zorgt ervoor<br />

dat je sterker wordt, vet verbrandt en je<br />

stofwisseling verhoogt’.<br />

Sport de rest van dit jaar gratis!<br />

Of je nu wilt afvallen, meer energie wilt<br />

krijgen of steviger in je vel wilt zitten,<br />

Curves en haar coaches staan altijd voor<br />

je klaar! Dus wil jij ook niet wachten tot 1<br />

januari met jouw goede voornemens? Bel<br />

dan of kom bij ons langs om te kijken wat<br />

Curves voor jou kan betekenen. En word je<br />

lid vóór 24 december 2016, dan sport je de<br />

rest van 2016 gratis!<br />

Curves <strong>Barneveld</strong><br />

Burg. Kuntzelaan 30a, <strong>Barneveld</strong>,<br />

Tel. 0342 – 408 868<br />

barneveld@curves.nl<br />

www.curvesbarneveld.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 25<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 25 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 26 15-11-16 11:09


Dat brengt ons dan meteen bij de<br />

plannen voor het aankomende jaar.<br />

We gaan de hele verhuizing nog<br />

een keer doen, maar dan natuurlijk<br />

omgekeerd. We nemen ditmaal<br />

echter niet alles mee. We zullen in<br />

ons nieuwe pand starten met een<br />

nieuw interieur, wat voldoet aan<br />

alle eisen die in de huidige tijd<br />

mogen worden gesteld. De exacte<br />

datum van de verhuizing is nog<br />

niet bekend, maar die zullen we<br />

natuurlijk tijdig aan u laten weten.<br />

COLUMN<br />

En dan nu nog de maand december.<br />

Traditioneel is december voor de<br />

apotheek altijd een erg drukke<br />

maand. Iedereen haalt nog even snel<br />

de medicatie in huis om tijdens de<br />

feestdagen niet zonder te zitten. Of<br />

zou het te maken hebben met het<br />

nieuwe eigen risico in het nieuwe<br />

jaar? Ik weet het werkelijk niet,<br />

behalve dat het een drukke maand<br />

voor ons zal gaan worden. Maar na<br />

hard werk is het heerlijk rusten met<br />

Kerst en de tijd om met de familie<br />

er een gezellige paar dagen van te<br />

maken.<br />

Vooruit kijken naar<br />

het nieuwe jaar<br />

Het is alweer december en bijna het einde van het jaar. Het jaar is<br />

werkelijk weer omgevlogen. Het einde van het jaar is altijd weer<br />

een leuke periode om terug te kijken op het afgelopen jaar en<br />

vooruit te kijken naar 2017.<br />

Wat is er ook alweer allemaal gebeurd?<br />

Voor Apotheek <strong>Barneveld</strong> heeft dit jaar<br />

toch met name in het teken gestaan van<br />

de verhuizing. Tot mei zaten we immers<br />

nog aan de Churchillstraat, weet u nog?<br />

In slechts één weekend hebben we de<br />

volledige apotheek ingepakt en weer<br />

uitgepakt op Langstraat 102.<br />

Dat betekent op vrijdagmiddag sluiten<br />

in het ene pand en op maandag weer<br />

open op een volledig andere locatie. Wij<br />

hebben immers een zorgplicht en mogen<br />

de apotheek niet even een extra dagje<br />

sluiten. Een hectisch weekend, maar het<br />

is ons gelukt.<br />

De verbouwing op de Churchillstraat<br />

is eindelijk begonnen. Dit zult u<br />

ongetwijfeld hebben opgemerkt. Dit<br />

startte helaas wat later dan gewenst,<br />

maar het resultaat is datgene wat telt.<br />

We kijken dan ook ernaar uit om volgend<br />

jaar weer terug te gaan.<br />

Maar eerst is er natuurlijk<br />

Sinterklaas! Al is er de laatste<br />

jaren veel ophef over de invulling<br />

hiervan, het is en blijft een mooie<br />

kinderfeest. Kortom; december gaat<br />

weer een heerlijke feestmaand<br />

worden. Wij hopen dat u net zo<br />

ervan gaat genieten als wij. Dan<br />

kunnen we gezamenlijk het nieuwe<br />

jaar goed gaan beginnen.<br />

Namens alle medewerkers van<br />

Apotheek <strong>Barneveld</strong> wensen wij<br />

u hele fijne feestdagen toe en<br />

natuurlijk een goed en gezond<br />

2017!<br />

Jouk Snoek,<br />

apotheker Apotheek <strong>Barneveld</strong><br />

Apotheek <strong>Barneveld</strong><br />

Langstraat 102, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 412 182<br />

www.apotheekbarneveld.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 27<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 27 15-11-16 11:09


MAKE-OVER<br />

Brandweervrouw<br />

Cherry Tamaela<br />

beleeft fantastische<br />

dag!<br />

Een tijd terug heeft Cherry op de facebookpagina van<br />

<strong>Barneveld</strong>360.nl de oproep voor de make-over van het <strong>Barneveld</strong><br />

<strong>Magazine</strong> voorbij zien komen. Als wij haar aan de lijn hebben om<br />

te vertellen dat ze is uitgekozen, vertelt ze dat ze alweer helemaal<br />

was vergeten dat ze zich had aangemeld, maar graag mee wil doen.<br />

Cherry is doordeweeks druk met<br />

de brandweer, in Ede verzorgt ze<br />

de catering bij de Brandweer en<br />

in <strong>Barneveld</strong> is ze een van de drie<br />

vrijwillige brandweervrouwen. Als we<br />

het hierover hebben, roept ze al gauw<br />

dat er nog veel meer vrijwilligers bij<br />

kunnen! Cherry is moeder van drie<br />

kinderen en tevens oma van 3 prachtige<br />

kleinkinderen.<br />

Bij Salon Uniek aangekomen<br />

neemt zij plaats in de stoel bij<br />

schoonheidsspecialiste Cindy. Bij de<br />

salon kunnen ze de stoelen verwarmen.<br />

‘Heerlijk,’ roept Cherry als ze gaat<br />

zitten. Cindy reinigt Cherry’s gezicht<br />

en geeft haar daarna een heerlijk<br />

chocolademasker. Haar wenkbrauwen<br />

worden geverfd en geharst. Bij de<br />

behandeling worden de producten van<br />

Rosel Heim gebruikt. Rosel Heim is<br />

biologisch en werkt alleen maar met<br />

stoffen die de huid sterker maakt.<br />

Na de schoonheidsbehandeling<br />

verwelkomt Sabine haar in de<br />

kappersstoel. Sabine geeft Cherry een<br />

advies en begint met het kleuren van<br />

het haar. De kleur die zij nu aanbrengt<br />

wordt de basiskleur van de coupe.<br />

Sabine ontdekt dat Cherry zowel warme<br />

en koele tinten kan hebben.<br />

‘Uiteraard houden we bij het uitkiezen<br />

van een kleur rekening met de laatste<br />

trends. De trends van het komende<br />

najaar is veel kleurnuance in het haar<br />

Cherry voor de make over<br />

met een donkere ondertoon,’ vertelt<br />

Sabine. ‘Daarbij is het erg belangrijk<br />

dat het kapsel na het kleuren een zo<br />

natuurlijk mogelijke uitstraling heeft. Na<br />

het aanbrengen van de kleur, wordt deze<br />

extra versterkt met lichte kleuren, de<br />

vele kleuren geven straks de natuurlijke<br />

look.’<br />

Na de basiskleur worden door middel<br />

van het aanbrengen van folies de<br />

lichtere kleuren (highlights) in het<br />

haar gezet. Dit gebeurt alleen aan de<br />

Che<br />

pagina 28<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 28 15-11-16 11:09


MAKE-OVER<br />

er<br />

Cherry na de make over<br />

kant waar de lok zit. Daarna wordt het haar<br />

uitgespoeld en geföhnd.<br />

Tot slot knipt ze het haar van Cherry in de<br />

door Sabine gekozen coupe. Na gebruik van<br />

de stijltang is het resultaat verbluffend!<br />

Wat een verandering, Cherry zelf vindt het<br />

prachtig! ‘Ik heb voor deze coupe gekozen,<br />

omdat zo het prachtige gezicht van Cherry<br />

er veel mooier uitspringt. Tevens is het voor<br />

haar als stoere brandweervrouw een handig<br />

kapsel, ‘s ochtends kan zij het zelf makkelijk<br />

zo in model brengen.’<br />

Hierna volgt nog de make up, ook deze wordt<br />

door Sabine aangebracht. Bij het gezicht van<br />

Cherry worden natuurlijke kleuren gebruikt.<br />

‘De ogen worden met een eyeliner half<br />

aangezet, dit zorgt ervoor dat Cherry haar<br />

prachtige ogen er nog mooier uitspringen.’<br />

‘Dit had ik van tevoren niet verwacht,’ geeft<br />

Cherry trots aan, ‘Ik ben dan ook erg benieuwd<br />

wat de rest van de middag gaat brengen.’<br />

die zij normaal draagt, wordt Cherry<br />

uitgedaagd zelf eens een rondje te lopen<br />

en uit te zoeken wat zij zelf aan zou<br />

trekken. ‘Ik vind het erg lastig, je kiest<br />

toch vaak voor hetgeen je altijd draagt.’<br />

De gekozen kleuren in het stapeltje<br />

kleding die zij zelf heeft gekozen, zijn<br />

best goed, aldus Martine. ‘Bij het kiezen<br />

van kleding is het belangrijk om vooral<br />

eerst de kleuren te bepalen die goed<br />

zullen staan. We gebruiken hiervoor het<br />

hele palet aan kleuren en houden hierbij<br />

rekening met de huid van de klant.<br />

Cherry is bij uitstek een koel type. Door<br />

koelere kleuren te gebruiken, komt haar<br />

gezicht erg mooi uit.’<br />

Het eerste setje wat Cherry past, is een<br />

broek met daarop een lange grijze jurk.<br />

Wanneer ze uit de paskamer komt, zien<br />

we gelijk dat het niet wat bij Cherry past.<br />

‘Het is leuk om het contrast te laten zien,’<br />

vertelt Martine. ‘Door de lange jurk die<br />

over haar knieën valt, komt de nadruk te<br />

liggen op het kleiner en breder maken<br />

van Cherry, terwijl we bij haar juist<br />

moeten zorgen voor lengte.’<br />

De volgende halte is La Posta. Hier worden<br />

we vriendelijk ontvangen door eigenaresse<br />

Martine. Net als bij andere make-overs neemt<br />

ook Cherry plaats op de grote bank in de zaak.<br />

Hier worden altijd vooraf een paar vragen<br />

gesteld door Martine. Na het beantwoorden<br />

van de vragen op het gebied van de kleding<br />

Op de volgende pagina meer over de make over!<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 29<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 29 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 30 15-11-16 11:09


MAKE-OVER<br />

Martine heeft zelf ook twee setjes<br />

uitgekozen en laat aan Cherry zien wat<br />

ze bedoelt. Een prachtige namaak leren<br />

broek met daarover een grijs strak jurkje,<br />

die Cherry mooi kan laten bloezen en die<br />

boven haar knieën valt, creëren de lengte<br />

waarop we naar op zoek waren. Hierbij<br />

worden pittige schoenen met een mooie<br />

hak aangetrokken om nog meer lengte te<br />

creëren.<br />

De finishing touch zijn de oorbellen. Ook<br />

deze worden weer gekozen op het koele<br />

type. Zilver (koele kleur) staat bij Cherry<br />

veel mooier als de warme goudkleur.<br />

Cherry zelf draagt eigenlijk nooit oorbellen,<br />

maar vindt de zilveren oorbellen met<br />

de zwarte steen helemaal prachtig.<br />

‘Je ziet dat Cherry zich hier prettig in<br />

voelt,’ zegt Martine, ‘Dat is eigenlijk het<br />

allerbelangrijkste als je kleding koopt.<br />

Dat geeft je een mooie uitstraling van<br />

zelfvertrouwen.’<br />

besloten om voor beide setjes te gaan.<br />

Om de make-over een extra bijzondere<br />

touch te geven, rijden we met zijn alleen<br />

naar de brandweerkazerne in <strong>Barneveld</strong>.<br />

Hier maken we de laatste filmopnames<br />

en schieten we de laatste foto’s. ‘Ik vond<br />

het een onvergetelijke dag,’ vertelt Cherry<br />

stralend. ‘Toen ik vanmorgen bij Salon<br />

Uniek in de stoel ging zitten, wist ik<br />

absoluut niet wat ik kon verwachten. Het<br />

resultaat is verbluffend.’ Daarnaast vindt<br />

ze het prachtig dat ze ook met behulp van<br />

de foto’s en video een stukje kan laten zien<br />

van de brandweer in onze gemeente.<br />

‘Ik ben 56, en een van de drie vrouwelijke<br />

vrijwillige brandweervrouwen, het is zulk<br />

leuk en dankbaar werk. Ik hoop dat deze<br />

make-over er ook voor kan zorgen dat meer<br />

mensen zich aanmelden als vrijwilliger bij<br />

de brandweer.’<br />

De make over is mede<br />

mogelijk gemaakt door<br />

Salon Uniek<br />

Hair & More<br />

De tweede set, een bordeaux gekleurd vest,<br />

een mooi shirt in dezelfde kleur met kleine<br />

kruisjes en leren legging, is misschien nog<br />

wel mooier! Deze mooie herfstkleuren<br />

passen prachtig bij Cherry’s huid en geven<br />

een warm en behaaglijk gevoel. Er is<br />

eigenlijk geen keuze mogelijk, dus wordt<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 31<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 31 15-11-16 11:09


Giro di <strong>Barneveld</strong>: ‘Fiets mee met<br />

de mooiste ronde van Gelderland’<br />

Met de Giro di <strong>Barneveld</strong> ontdek je op de fiets de mooiste plekjes van Gelderland. ‘Met deze<br />

permanente toeristische fietsroute van 75 kilometer kun je in zijn geheel of in etappes al fietsend<br />

het hele jaar door de prachtige omgeving van <strong>Barneveld</strong> verkennen’, vertelt Wilco de Jong, die het<br />

toerisme in de gemeente naar een hoger plan wil tillen.<br />

Begin mei 2016 bracht de Giro d’Italia<br />

de wielrenners in drie dagen door de<br />

provincie Gelderland. ‘Dat was voor ons<br />

aanleiding voor de Giro di <strong>Barneveld</strong>, een<br />

permanente, toeristische fietsroute langs<br />

alle kernen van de gemeente <strong>Barneveld</strong>: De<br />

Glind, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek,<br />

Stroe, Terschuur, Voorthuizen, Zwartebroek<br />

en natuurlijk <strong>Barneveld</strong> zelf.’ Aan het<br />

woord is Wilco de Jong, die na steden als<br />

Maastricht en Den Haag/Scheveningen,<br />

nu de gemeente <strong>Barneveld</strong> ondersteunt<br />

om de toeristische activiteiten op een<br />

hoger niveau te brengen en hiervoor meer<br />

draagvlak te creëren in de toeristische<br />

sector.<br />

Go <strong>Barneveld</strong><br />

Hoe kunnen we als toeristische sector<br />

meer samenwerken in de gemeente<br />

<strong>Barneveld</strong>? Die gedachte gaf het<br />

startsein voor dit bijzondere initiatief.<br />

‘Het is belangrijk dat de toeristische<br />

ondernemers uit deze regio elkaar beter<br />

weten te vinden, zodat ze elkaar kunnen<br />

versterken. Onder de naam ‘Go <strong>Barneveld</strong>’<br />

is een toeristisch aanjaagteam in het<br />

leven geroepen, dat voor verbinding moet<br />

zorgen. Twee maal per jaar ontmoeten de<br />

toeristische ondernemers elkaar om elkaar<br />

beter te leren kennen. Op 18 oktober jl.<br />

hebben we een toeristisch inspiratiediner<br />

georganiseerd, een primeur voor <strong>Barneveld</strong><br />

en het was een groot succes’, vertelt De<br />

Jong. ‘Bioloog Patrick van Veen heeft<br />

verteld over hoe er in het dierenrijk wordt<br />

samengewerkt en hoe wij als mensen<br />

pagina 32<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 32 15-11-16 11:09


hiervan kunnen leren. Heel inspirerend.<br />

We hebben bewust gemixt en onbekenden<br />

naast elkaar gezet om meer ondernemers<br />

met elkaar te laten kennismaken. Na wat<br />

koudwatervrees is het ijs nu definitief<br />

gebroken.’<br />

Ronde door <strong>Barneveld</strong><br />

Na het succes van de Giro d’Italia door de<br />

provincie Gelderland, gaan de ondernemers<br />

door met de Giro di <strong>Barneveld</strong>, zegt<br />

De Jong. ‘50.000 auto’s per etmaal, een<br />

maand lang hebben op de lichtkrant van<br />

Autobedrijf Pon aan de A1 de promotie van<br />

de Giro di <strong>Barneveld</strong> kunnen aanschouwen.<br />

De Giro di <strong>Barneveld</strong> is een permanente<br />

ronde door <strong>Barneveld</strong>. Met deze<br />

toeristische fietsroute van 75 kilometer<br />

ontdek je de verschillende facetten die<br />

de Gelderse gemeente te bieden heeft.’<br />

De Giro di <strong>Barneveld</strong> kun je in zijn geheel<br />

afleggen, maar ook in etappes. Je kunt in<br />

elke dorpskern starten of eindigen. ‘Aan<br />

de fietsroute Giro di <strong>Barneveld</strong> liggen<br />

bijzonder mooie plaatsen om te ontdekken<br />

en tal van toeristische ondernemers, die<br />

deelnemen met een ludieke actie.’ Geheel<br />

in de stijl van de Giro d’Italia heeft de<br />

roze kleur de overhand. ‘Bij Restaurant<br />

de Bonte Koe in Garderen serveren ze<br />

een roze pannenkoek, café Wessel in<br />

Kootwijkerbroek tapt een roze biertje,<br />

vakantiepark Ackersate in Voorthuizen<br />

heeft een roze spuitende fontein en bij het<br />

Oude Ambachten & Speelgoed Museum<br />

in Terschuur staan zestien roze fietsen<br />

opgesteld voor de entree.’<br />

Hippisch toerisme<br />

De Giro di <strong>Barneveld</strong>, die nog maar een half<br />

jaar oud is, is al een succes te noemen, stel<br />

De Jong. ‘De reacties zijn meer dan positief.<br />

De fietsroute is al ruim tweeduizend keer<br />

gedownload door zowel wielrenners als<br />

recreanten en de website wordt goed<br />

bezocht. De deelnemende ondernemers die<br />

aan de route liggen, merken dat het werkt<br />

en krijgen aantoonbaar meer bezoekers.’<br />

Nu de Giro di <strong>Barneveld</strong> een succes is,<br />

is het tijd om onder de paraplunaam Go<br />

<strong>Barneveld</strong> verdere acties voor de toekomst<br />

te ontwikkelen, stelt De Jong. ‘Fietsen en<br />

wandelen blijven vaste aandachtspunten<br />

in de promotie. In 2017 willen we meer<br />

aandacht geven aan hippisch toerisme.<br />

Paardensport is voor iedereen. Met de<br />

KNHS, de overkoepelende organisatie voor<br />

hippische sport, uit buurgemeente Ermelo<br />

willen we acties op touw zetten om de<br />

toerist op het paard te laten stappen en<br />

de ruiterpaden in <strong>Barneveld</strong> en omgeving<br />

onder de aandacht brengen.’<br />

Samen sterk<br />

‘Tien jaar geleden was <strong>Barneveld</strong> nog<br />

niet zo bezig met toerisme. De kip en<br />

het ei waren bekend, maar nu is het tijd<br />

om het professioneler aan te pakken.<br />

Wethouder Gerhard van den Hengel van<br />

de gemeente <strong>Barneveld</strong> vindt toerisme<br />

een belangrijke pijler. Het staat op de<br />

agenda van de gemeente dat de kernen<br />

zich toeristisch meer gaan ontwikkelen.<br />

Daarvoor moeten we wel samen de<br />

middelen vrijmaken. De lokale overheid<br />

kan hier niet alleen voor staan. Om het<br />

toerisme in de gemeente <strong>Barneveld</strong> te<br />

verbeteren, is geld nodig,’ zegt De Jong, ‘en<br />

daarom hebben we promotiepakketten<br />

gelanceerd. Verschillende ondernemers<br />

hebben meteen getekend voor het<br />

volledige promotiepakket. Als toeristische<br />

ondernemer moet je zeker in dit<br />

online tijdperk goed je buren kennen<br />

en veel meer in de arrangementsfeer<br />

samenwerken. Het inspiratiediner in<br />

oktober was de eerste aanzet voor meer<br />

ontmoetingen. We moeten het toch samen<br />

doen.’<br />

Fiets de Giro di <strong>Barneveld</strong> /<br />

www.girodibarneveld.nl<br />

U kunt de fietsroute Giro di <strong>Barneveld</strong><br />

downloaden voor uw gps-systeem of in<br />

Excel of uitprinten als pdf via<br />

www.girodibarneveld.nl.<br />

Op deze website ziet u ook welke<br />

ondernemers in welke plaats iets<br />

bijzonders aanbieden op de route. Zie<br />

www.girodibarneveld.nl<br />

Promotiepakket<br />

Wilt u als toeristische ondernemer<br />

aanhaken bij Go <strong>Barneveld</strong> en de regio<br />

<strong>Barneveld</strong> samen met uw collegaondernemers<br />

meer onder de aandacht<br />

brengen? Neem dan contact op met Go<br />

<strong>Barneveld</strong> voor meer informatie over de<br />

promotiepakketten via<br />

info@gobarneveld.nl.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 33<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 33 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 34 15-11-16 11:09


Uw feest tot in de puntjes<br />

verzorgd in restaurant Proef!<br />

Hoe ziet uw ideale feest eruit? Of het nou gaat om een trouwfeest, jubileum, kookbattle, high tea, een<br />

workshop tapas maken of een zakelijke vergadering, bij restaurant Proef! in Voorthuizen wordt uw<br />

evenement tot in de puntjes verzorgd.<br />

Gelegen op een unieke locatie te midden<br />

van de mooie natuur op de Veluwe vindt<br />

u Proef!, een sfeervol restaurant en<br />

evenementenlocatie. In het restaurant kunt<br />

u heerlijk a la carte lunchen of dineren.<br />

‘De smaak van aandacht, dat proef je’,<br />

vertelt Chantal van Swieten van Proef!.<br />

‘We werken met ambachtelijke en eerlijke<br />

streekproducten van lokale ondernemers.<br />

Denk bijvoorbeeld aan een heerlijk Voorts<br />

biertje van het vat of brood van de bakker<br />

uit Voorthuizen.’<br />

Naast het restaurant waar u ook<br />

verrassende buffetten kunt reserveren voor<br />

kleine en grote groepen, kunt u gebruik<br />

maken van de sfeervolle ruimtes die deze<br />

evenementenlocatie rijk is. Bij Proef! zijn er<br />

een grote en een kleine zaal beschikbaar,<br />

die voor grote evenementen samen te<br />

voegen zijn. Het team van Proef! denkt<br />

graag met u mee en kan alles naar uw wens<br />

aanpassen. Organiseert u als ondernemer<br />

een evenement voor uw medewerkers of<br />

relaties? ‘Met het team van Proef! kunt u<br />

rekenen op professionele en enthousiaste<br />

medewerkers die uw evenement tot in<br />

de puntjes verzorgen. We bieden diverse<br />

vergaderarrangementen, passend bij uw<br />

gezelschap.’<br />

Proef! biedt uitgebreide opties voor<br />

unieke evenementen in alle soorten en<br />

maten, of het nu om een zakelijke of privé<br />

aangelegenheid gaat. ‘Zo organiseren<br />

we workshops tapas maken of een eigen<br />

dinerparty, waarbij de gasten zelf aan de<br />

slag gaan in de keuken’, vertelt Van Swieten.<br />

‘Ook organiseren we kookbattles, waarbij<br />

we de gasten in twee teams verdelen.<br />

Beide teams gaan afzonderlijk van elkaar<br />

in een aparte keuken aan de slag, om de<br />

heerlijkste gerechten te bereiden van de<br />

producten in mysterieuze black boxes.’<br />

Viert u binnenkort een familiefeest of een<br />

verjaardag? ‘U kunt de ruimte gebruiken<br />

en wij zorgen voor koffie met gebak of<br />

een borrelarrangement’, zegt Van Swieten.<br />

‘Doordat het restaurant gelegen is bij<br />

Recreatiepark De Boshoek, kunnen de<br />

kinderen spelen op de speeltuinen op het<br />

park. Deze bijzondere locatie maakt ook<br />

dat u uw evenement kunt combineren met<br />

een activiteit, zoals midgetgolf, bowlen of<br />

zwemmen.’ Hoe ziet uw perfecte feest eruit?<br />

Wij maken graag tijd voor u om het in een<br />

persoonlijk gesprek te bespreken.Maak<br />

kennis met restaurant Proef! in Voorthuizen<br />

en vraag vrijblijvend een gesprek aan over<br />

de mogelijkheden voor uw evenement.<br />

Restaurant Proef!<br />

Brugveenseweg 25, Voorthuizen<br />

Tel. 0342 – 786 989<br />

info@proefvoorthuizen.nl<br />

www.proefvoorthuizen.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 35<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 35 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 36 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong> maakt zich op voor<br />

feestmaand<br />

De decembermaand in <strong>Barneveld</strong> betekent feest. Op zaterdag<br />

17 december wordt Candlelight Shopping gehouden in het<br />

centrum van <strong>Barneveld</strong>, de winkels zijn deze dag geopend tot<br />

21.00 uur.<br />

De kerken zijn geopend, koren treden<br />

op, net als andere muziekgroepen, alles<br />

staat in het teken van de sfeervolle<br />

decembermaand.<br />

Vertegenwoordigers van lokale goede<br />

doelen bemannen een kraam op het<br />

Meuleneind dat voor de gelegenheid<br />

in Dickensfeer is gedecoreerd.<br />

Winkeliers hebben een hapje en<br />

drankje voor hun klanten en veelal<br />

een aantrekkelijke aanbieding om juist<br />

op deze middag en avond te komen<br />

kerstshoppen.<br />

Op het Raadhuisplein staat de<br />

Handmade Christmas Market, met mooie<br />

handgemaakte kerstartikelen, dit wordt<br />

georganiseerd door Hip&Happy-events<br />

i.s.m <strong>Barneveld</strong> Centrum.<br />

Voor het eerst in <strong>Barneveld</strong> zal er een<br />

meerdaagse kerstmarkt staan rondom<br />

de Grote Kerk, bij het schrijven van dit<br />

artikel is het nog niet helemaal zeker<br />

of de kerstmarkt door gaat maar alle<br />

signalen staan op groen.<br />

De organisatie gaat voor minimaal 15<br />

traditionele kersthuisjes, daar worden<br />

deelnemers voor gezocht. De<br />

deelnemers gaan kerst gerelateerde<br />

artikelen verkopen. De markt start<br />

tijdens Candlelight Shopping en<br />

eindigt op Kerstavond om 16.00 uur<br />

Meer informatie vindt u op www.<br />

barneveldcentrum.nl en op de<br />

<strong>Barneveld</strong>-app.<br />

Voor een echte traditionele kerstmarkt<br />

hoeft u dit jaar niet meer ver weg<br />

te gaan, kerst beleeft u in <strong>Barneveld</strong><br />

Centrum.<br />

EMTÉ geeft 4 kerstpakketten<br />

gratis weg!<br />

EMTÉ van ‘t Goor geeft in samenwerking met <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

4 kerstpakketten weg t.w.v. 50 euro! Kent u iemand die u het<br />

afgelopen jaar onwijs goed heeft geholpen en wel eens in het<br />

zonnetje mag worden gezet?<br />

Stuur dan een e-mail naar redactie@<br />

barneveld360.nl met in het onderwerp<br />

de woorden ‘EMTÉ’ en vertel in het<br />

e-mailbericht waarom diegene jouw held<br />

van 2016 is en daarom een kerstpakket<br />

verdient heeft.<br />

Brieven kunnen worden ingezonden tot<br />

uiterlijk 10 december 2016. De 4<br />

mooiste verhalen en uiteindelijke winnaars<br />

worden uiterlijk 12 december<br />

2016 bekendgemaakt en mogen op 13<br />

december zelf een mooi kerstpakket<br />

komen samenstellen voor hun held van<br />

2016 in de vestiging van EMTÉ van<br />

‘t Goor in Kootwijkerbroek.<br />

Eigenaar Arjan van ‘t Goor zal persoonlijk<br />

de pakketten bezorgen bij de mensen die<br />

het echt hebben verdiend. Uiteraard wordt<br />

de ingestuurde brief meegenomen.<br />

Van de hoogstwaarschijnlijk verbaasde en<br />

prachtige reacties wordt filmen<br />

fotomateriaal geschoten en uiteraard<br />

zullen de reacties ook geplaatst<br />

worden op barneveld360.nl.<br />

Schroom niet en verras diegene die het het<br />

afgelopen jaar zo verdiend<br />

heeft.<br />

EMTÉ Kootwijkerbroek<br />

Wesselseweg 166, Kootwijkerbroek<br />

Tel. 0342 - 443 101<br />

emtevantgoor@kliksafe.nl<br />

www.emte.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 37<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 37 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 38 15-11-16 11:09


Ervaar de gezellige sfeer van<br />

de Gribus nu ook bij BLUS<br />

Eetcafé de Gribus is al twintig jaar een begrip in <strong>Barneveld</strong>. De gezellige inrichting maakt het tot<br />

een plek waar jong en oud zich meteen thuis voelt. Vanaf nu kun je deze warme en knusse sfeer ook<br />

beleven in BLUS, de evenementenlocatie die de Gribus in oktober heeft overgenomen.<br />

‘De Gribus timmert aan de weg’, aldus<br />

Mariska van der Garde, die sinds 2012<br />

samen met haar man Gerrit de Gribus runt.<br />

‘Dit begon met de uitbreiding in december<br />

vorig jaar in het pand ernaast. Een soort<br />

Gribus 2.0. Zomers voelt het als een<br />

binnentuin, doordat we alle luiken kunnen<br />

openzetten. In het weekend genieten<br />

gasten hier van een diner of borrel.<br />

Doordeweeks is de ruimte af te huren<br />

voor bruiloften en verjaardagen, maar ook<br />

voor vergaderingen of bijvoorbeeld een<br />

besloten zakelijk diner.’ De reacties hierop<br />

waren heel enthousiast en de Gribus kreeg<br />

steeds meer aanvragen voor besloten<br />

feesten. ‘Dat was het moment dat BLUS op<br />

ons pad kwam. De vorige eigenaar van de<br />

Gribus is een goede vriend van ons én de<br />

eigenaar van BLUS. Hij had geen tijd om<br />

dit verder op te zetten. Voor ons is BLUS de<br />

perfecte aanvulling.’<br />

BLUS beschikt met een bruin café en een<br />

industriële loods over twee ruimtes die<br />

geschikt zijn voor elke gelegenheid. In het<br />

BLUS Café overheerst het Gribus-gevoel<br />

met de authentieke, warme sfeer van een<br />

bruin café. ‘Het voelt als een verkleinde<br />

versie van de Gribus.’ De Loods is een<br />

moderne feestzaal met unieke industriële<br />

elementen en een groot terras. Doordat de<br />

Loods is op te delen in twee ruimtes, is het<br />

geschikt voor grote en kleine feesten. Waar<br />

Mariska vast gezicht blijft van de Gribus,<br />

zal Gerrit zich ook meer gaan richten op<br />

BLUS. ‘Gelukkig blijft Dideke Bouwmeester<br />

aan als bedrijfsleidster van BLUS. Zij<br />

heeft veel ervaring in het organiseren van<br />

evenementen.’<br />

Naast besloten evenementen kun je bij de<br />

Gribus en BLUS ook terecht voor een leuk<br />

feest. ‘Eens in de twee weken vindt BLUS<br />

Live plaats. Dan kun je in het café genieten<br />

van gezelligheid en live entertainment. En<br />

in de Gribus gaan een keer in de zoveel<br />

tijd alle tafels aan de kant en nodigen we<br />

bijvoorbeeld DJ’s uit voor een knallend<br />

feest.’<br />

Ondanks alle veranderingen blijft de<br />

Gribus de Gribus. ‘Van jong tot oud; alle<br />

doelgroepen weten de Gribus te vinden<br />

vanwege de gezellige en ongedwongen<br />

sfeer. Of ze nu komen voor een kop koffie,<br />

lunch, borrel of diner, mensen voelen zich<br />

hier op hun gemak en daar zijn we echt<br />

trots op.’<br />

Meer informatie over de mogelijkheden<br />

voor uw evenement? Neem vrijblijvend<br />

contact op. Vergeet ook niet de Gribus<br />

en BLUS te volgen op Facebook om upto-date<br />

te blijven over feesten en live<br />

optredens!<br />

Blus<br />

Nieuwe Markt 3H, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 – 29 36 19 39<br />

info@blusbarneveld.nl<br />

www.blusbarneveld.nl<br />

Gribus<br />

Jan van Schaffelaarstraat 21D<br />

<strong>Barneveld</strong><br />

0342 – 41 44 66<br />

info@gribus.nl<br />

www.gribus.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 39<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 39 15-11-16 11:09


MAKE-OVER<br />

Eerste mannelijke<br />

make-over <strong>Barneveld</strong><br />

<strong>Magazine</strong> geslaagd!<br />

Bij het woord make-over denkt iedereen al snel aan een vrouw. Het<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> wil daar verandering in brengen en deed een<br />

oproep voor de eerste mannelijke make-over. De 64-jarige John<br />

Bommezijn uit Putten mocht uiteindelijk de complete metamorfose<br />

ondergaan. Op de vraag of hij zenuwachtig was antwoordde hij:<br />

‘Nee, totaal niet. Ik laat alles op mij afkomen’.<br />

De dag start met een<br />

kappersbehandeling bij Kapsalon Roest<br />

in <strong>Barneveld</strong>. Bij binnenkomst spat het<br />

enthousiasme van eigenaar Wim Roest<br />

er vanaf. Echter heeft John wel één ding<br />

wat hij absoluut niet wil. ‘Dat mijn haar<br />

geknipt wordt in kapsels die veel te jong<br />

zijn voor mijn leeftijd. Bijvoorbeeld van<br />

die ingeschoren toestanden! Gewoon<br />

een goede kop met haar, dat vind ik het<br />

belangrijkste.’ John mag meelopen naar<br />

de wasbak, waar kapper Wim eerst het<br />

haar wast. Daarna is het tijd voor de<br />

schaar.<br />

Met de tondeuse bewerkt Wim de<br />

zijkanten en de achterkant van het<br />

haar. Voor de finishing touch knipt de<br />

kapper het overgebleven haar in een<br />

strak model en gebruikt daarna het<br />

product ‘Meuk’. Meuk is een klein begrip<br />

in <strong>Barneveld</strong> aan het worden. Het is een<br />

heerlijke wax waar je van alles mee kunt<br />

doen: krullen knijpen, strak kammen,<br />

noem het allemaal maar op. Voordeel<br />

van deze wax is dat je het gemakkelijk<br />

uit kunt wassen. Ook wordt het niet al<br />

te hard, dit zorgt ervoor dat iedereen het<br />

product kan gebruiken.<br />

‘Ik heb John even lekker opgeknipt, een<br />

kapsel van deze tijd. Niet extreem kort,<br />

wat je tegenwoordig wel vaker ziet. Het<br />

moet een beetje no nonsens bij hem<br />

zitten en ik denk dat dat aardig gelukt is’,<br />

aldus Wim. Het resultaat mag er zijn!<br />

John voor de make over<br />

Het volgende adres waar we welkom<br />

worden geheten is bij Salon CC<br />

in <strong>Barneveld</strong>. Eigenaresse Corine<br />

Veldhuizen is begin januari gestart<br />

met haar nette salon aan de Anthonie<br />

Fokkerstraat 5, 1e verd. (Briellaerd).<br />

Daar ondergaat John een heerlijk<br />

ontspannende Kobido massage. Dit is<br />

een Japanse gezichtsmassage (ook wel<br />

een natuurlijke facelift genoemd) welke<br />

de bloedcirculatie in je hoofd verbeterd,<br />

pagina 40<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 40 15-11-16 11:09


zodat er meer zuurstof naar het gezicht<br />

stroomt en het verwijdert toxines en dode<br />

huidcellen.<br />

Deze massage is ook heel geschikt voor<br />

mannen, omdat hij maar een halfuurtje duurt.<br />

‘Het is geen geneuzel, mannen houden vaak<br />

niet zo van getut op hun gezicht. Je kunt<br />

de massage natuurlijk wel uitbreiden, denk<br />

hierbij aan de wenkbrauwen verven of een<br />

masker’, legt Corine uit.<br />

voor een super glad resultaat, geen<br />

risico op allergie en geschikt voor<br />

de meest gevoelige gebieden. Voor<br />

mannen is de stap naar een salon voor<br />

huidverbeterende massage vaak te groot.<br />

Misschien wel te groot? Maar dit is<br />

eigenlijk helemaal nergens voor nodig.<br />

Zowel mannen als vrouwen hebben een<br />

goede huidverzorging nodig.Kortom,<br />

kom gerust eens een keertje langs!<br />

Salon CC biedt vakkennis voor mannen<br />

en vrouwen, mooie producten, een glad<br />

resultaat, privacy en een ontspannen<br />

sfeer.<br />

John krijgt na zijn massage ook een heerlijk<br />

relaxt masker op zijn gezicht, dat helemaal<br />

wordt opgezogen door de huid. Het is heel<br />

belangrijk om de huid vooral in het gezicht<br />

te onderhouden, want op het gezicht kun<br />

je alles aflezen. Denk hierbij bijvoorbeeld<br />

aan spanning, stres, verdriet en blijheid.<br />

‘John zijn huid zag er goed uit. Hij is over de<br />

vijftig, sport veel en eet gezond. Toch kun je<br />

met een massage het verouderingsproces<br />

tegenhouden. De rimpels worden hierdoor<br />

minder, het geeft een strakke kaaklijn en het is<br />

goed tegen stress en vermoeidheid’.<br />

Bij Salon CC kun je naast huidverbeterende<br />

massages ook terecht voor professionele<br />

ontharing door middel van waxen en<br />

bodysugaring. In de salon onthaart Corine<br />

o.a. met suikerpasta (minder pijnlijk)<br />

Op de volgende pagina meer over de make over!<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 41<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 41 15-11-16 11:09


MAKE-OVER<br />

Nadat John heerlijk is ontspannen,<br />

vervolgen we onze weg naar Romeyn<br />

Tailors. Hier is het tijd voor een passend<br />

kledingadvies. In deze prachtige winkel<br />

worden we geholpen door Geert Jan.<br />

Voor John worden twee verschillende<br />

setjes uitgezocht. De eerste set bestaat<br />

uit een wit overhemd, met daar overheen<br />

een blauw gilet afgemaakt met een grijs<br />

jasje. Daaronder een strakke jeans. De set<br />

is pas helemaal compleet als John een<br />

blauwe sjaal met witte stippen om zijn<br />

nek slaat.<br />

Geert Jan voegt tot slot nog een lange<br />

blauwe winterjas toe. De verkoper legt<br />

uit: ‘Ik heb gekozen voor een semi dress,<br />

dit is iets wat heren tegenwoordig graag<br />

dragen. Wel met een jeans, zodat je een<br />

beetje die rauwe combi hebt. Met een<br />

jasje kun je deze outfit eigenlijk naar<br />

elke gelegenheid wel dragen. De blauwe<br />

kleurstelling is iets wat de meeste heren<br />

wel goed staat. Met een goed wit hemd<br />

en de juiste accessoires heb je een<br />

perfecte combinatie!’<br />

Het merk wat John draagt is Fradi,<br />

dit is een nieuw Italiaans merk in<br />

Nederland. De eerste collectie is nu op<br />

de Nederlandse markt uit. Het merk<br />

heeft talrijke creatieve combinaties en<br />

gebruiken veel prints. Daarnaast maken<br />

ze gebruik van mooie stoffen, waardoor<br />

een mooie combinatie ontstaat. Na het<br />

showen van de eerste set verdwijnt John<br />

in het pashok om daarna tevoorschijn<br />

te komen in kledingset <strong>nummer</strong> twee.<br />

In dit setje zit iets meer kleur. Voor de<br />

winter zie je echter veel blauwtinten<br />

op allerlei gebieden, deze worden dan<br />

gecombineerd met aardetinten, groen<br />

en bordeaux. Het overhemd bestaat<br />

uit spijkerstof, met daaroverheen een<br />

aardetintenkleur trui en afgemaakt met<br />

een zwart jasje. De aardetinten zijn voor<br />

de meeste heren goed in het gezicht.<br />

John is iets donkerder in het gezicht, dus<br />

in principe kan hij deze set goed hebben.<br />

Van hetzelfde merk, dus ook hier zie je<br />

weer veel prints, de visgraat van het jasje<br />

en tot slot heel goed draagbaar.<br />

Het valt op dat John zich in het eerste<br />

setje prettiger voelt. ‘De eerste set<br />

sprankelt veel meer. Ik vind de tweede<br />

set eigenlijk een beetje saai. De<br />

kleurstelling blauw met wit vind ik<br />

mooier. En die broek zit gewoon ook veel<br />

lekkerder’, besluit John met een knipoog.<br />

Geert-Jan begrijpt de keuze van John en<br />

zou ook voor kledingset <strong>nummer</strong> één<br />

gaan. ‘Het eerste blauwe setje is wel een<br />

beetje safe. Ik ken John niet zo goed en<br />

blauw is dan wel een kleur die de meeste<br />

heren gewoon goed staat. Daarmee kan<br />

je bijna nooit de mist mee ingaan. Dus<br />

vandaar dat ik voor blauw ging.’<br />

Trends voor de winter? Je ziet veel<br />

wolsoorten. Ze zijn bijna allemaal<br />

afgewassen, zodat een vintage<br />

verwerking gecreëerd wordt. Daarnaast<br />

pagina 42<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 42 15-11-16 11:09


MAKE-OVER<br />

valt op dat er veel laagjes zijn en prints.<br />

Dus in sjaals, stropdassen, pochets,<br />

jassen die worden gecombineerd met<br />

basisartikelen zoals gilets, een goede<br />

jeans of een mooi effen hemd. Zo krijg je<br />

een hele mooie balans in de combinatie.<br />

De dag eindigt bij Soeterboek Schoenen<br />

in <strong>Barneveld</strong>. Bij een sprankelende outfit<br />

horen namelijk ook een paar mooie<br />

schoenen. Bij binnenkomst in deze<br />

overzichtelijk zaak vallen de ogen al snel op<br />

een paar schoenen van Floris Van Bommel.<br />

John loopt rustig door de zaak en bekijkt de<br />

schoenen zorgvuldig.<br />

Ook een paar schoenen van het merk Harris<br />

vallen direct op. Dit is ook een nieuw merk<br />

binnen het assortiment van Soeterboek<br />

Schoenen waar Anna-Marie Gelderblom-<br />

Soeterboek trots op is. ‘Harris schoenen zijn<br />

volledig handgemaakt volgens Italiaans<br />

vakmanschap. Het is een hele mooie<br />

Engelse stijl met een mooi jasje erover<br />

heen. Daarnaast biedt de schoen ook een<br />

goede kwaliteit, het is prachtig materiaal<br />

en mooi gepoetst. Deze Harris schoen past<br />

precies bij de stijl die John nu draagt, dus<br />

een perfecte combinatie! John beaamt<br />

bovenstaande, want de schoenen zitten<br />

heerlijk en de keuze is dan ook rap gemaakt.<br />

Trends wat betreft schoenen? Voor deze<br />

winter zie je van alles voor de heren. ‘Het<br />

geklede mag best wel gek zijn. Een paar jaar<br />

geleden was dat totaal anders. Het is leuk<br />

om de klanten die in de winkel komen de<br />

verschillen te laten zien’, vertelt Anna-Marie.<br />

Cognac is een kleur die het altijd goed doet,<br />

omdat de kleur goed te combineren is met<br />

allerlei kleuren kleding. Naar het voorjaar<br />

toe lijkt de keuze van de heren weer<br />

richting de sneakers te gaan, met name in<br />

de kleur wit.<br />

De set is compleet, de make-over zit erop.<br />

Tot slot worden er nog een aantal foto’s<br />

van het eindresulaat gemaakt. John kan<br />

terugkijken op een geslaagde makeover.<br />

‘Ik vond het erg leuk. De kapper,<br />

de gezichtsbehandeling, de hele mooie<br />

kleding en de schoenen. Ik wist niet wat<br />

ik vanochtend kon verwachten. Ik dacht ik<br />

laat het gewoon gebeuren. Maar ik vond<br />

het hartstikke leuk en gezellig. De set<br />

waarmee ik ben geëindigd kan zo bij mij de<br />

kledingkast in.’<br />

De make over is mede<br />

mogelijk gemaakt door<br />

Kapsalon Wim Roest<br />

www.kapsalonroest.nl<br />

Salon CC<br />

www.saloncc.nl<br />

Romeyn Tailors<br />

www.romeyntailors.nl<br />

Soeterboek Schoenen<br />

www.soeterboekschoenen.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 43<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 43 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 44 15-11-16 11:09


In alle gevallen ga je door een<br />

periode van verliesverwerking.<br />

Je rouwt om wat je niet meer<br />

hebt; om wie je niet meer bent. In<br />

veel gevallen merk je dat na een<br />

periode van bijvoorbeeld boosheid,<br />

verdriet, angst er ook weer kleine<br />

lichtpuntjes aan de horizon komen<br />

voor jou.<br />

COLUMN<br />

De herinneringen blijven en maken<br />

deel uit van de rest van je leven.<br />

Je gaat wellicht kijken naar wat<br />

er allemaal nog wel is. En samen<br />

met die herinneringen kun je dan<br />

jouw leven weer kleur geven, een<br />

betekenis geven waardoor je verder<br />

kunt in jouw veranderde wereld.<br />

Jouw wereld met nieuwe waarden,<br />

normen en overtuigingen.<br />

‘De<br />

herinneringen<br />

blijven en maken<br />

deel uit van de<br />

rest van je<br />

leven.’<br />

Welke rollen speel jij?<br />

In je leven speel je verschillende rollen; bijvoorbeeld een rol als zus<br />

of broer, als tante, oom, als vader of moeder, als echtgenoot, als<br />

verpleegkundige, hulp in de huishouding, advocaat of bankier etc..<br />

Vaak zeg je ‘Ik ben zus van’ , of ‘ik ben verpleegkundige’. De rollen<br />

En soms is dat allemaal nog niet zo<br />

gemakkelijk. Ook niet met de steun<br />

van naasten. Dan is het goed om<br />

hulp te zoeken, iemand die bij jou<br />

past en je weer terug op de rails<br />

kan krijgen. Met mijn ervaring in<br />

persoonlijke ontwikkeling, rouw en<br />

verliesverwerking kan ik die persoon<br />

zijn.<br />

Bel of mail voor een vrijblijvend<br />

gesprek.<br />

Lisette Mulder<br />

die je hebt in je leven behoren tot je identiteit en je voelt je er zo<br />

verweven mee dat je het bent.<br />

Wat gebeurt er dan als een van die<br />

rollen waarmee je zo verweven bent,<br />

wegvalt. Door scheiding ben je geen<br />

echtgenoot meer. Als je je enige kind<br />

verliest, hoe ga je dan om met het ‘zijn’<br />

van vader of moeder. Wat als je je baan<br />

verliest, wie ben je dan nog? En wat als<br />

je heel lang samen bent geweest met je<br />

partner en deze overlijdt, hoe moet je<br />

dan verder?<br />

Lisette Mulder<br />

Coaching & Training<br />

Violenstraat 7, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 - 5397 9083<br />

contact@lisettemulder.nl<br />

www.lisettemulder.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 45<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 45 15-11-16 11:09


‘Op 3D-gebied kunnen wij alles maken,<br />

je kunt het zo gek niet bedenken.’<br />

pagina 32<br />

pagina 46<br />

RondOmmen.nl <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 46 15-11-16 11:09


‘Kunst is op zijn best als het<br />

realistisch is en gedetailleerd’<br />

Aquarellen, pentekeningen, muurschilderingen, maar ook digitale<br />

3D-impressies en -animaties.Martin Soetendaal is van vele markten<br />

thuis. Zijn oog voor detail is de rode draad in zijn werk.<br />

Soetendaal is kunstenaar en eigenaar van Mars3D, een bedrijf dat<br />

gespecialiseerd is in het maken van 3D-producties en betrokken is<br />

bij de ontwikkeling van de 3D animatiefiguur voor het <strong>Barneveld</strong><br />

<strong>Magazine</strong>. ‘Je kunt zoveel kanten op met 3D, dat is echt ongelofelijk.’<br />

Mars3D gaat voor het <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> speerpunten voor de ontwerpers. ‘Alles zit<br />

het animatiefiguur begeleiden en tot<br />

erop en eraan. Er ontbreekt echt helemaal<br />

leven brengen.’De regio krijgt zijn eigen niets aan’, stelt Soetendaal. ‘Van gordijnen<br />

kenmerkende animatie. Dat is echt<br />

tot deurklinken en zelfs de koppelingen op<br />

spraakmakend. Het is een heel leuk avontuur,’ de regenpijp. Als je naar het glas kijkt van<br />

vertelt Soetendaal, ‘vooral omdat kinderen de ramen, dan zie je dat erachter meubels<br />

erbij betrokken worden. Kinderen denken staan. We proberen alles zo echt mogelijk<br />

heel puur en zijn erop ingesteld om dingen weer te geven. We maken ook animaties,<br />

zelf te doen, vooral nu in het digitale tijdperk. virtuele routes van bijvoorbeeld een<br />

Ik ben heel benieuwd naar de inzendingen.’ woning of een appartement voor makelaars<br />

of projectontwikkelaars. Tegenwoordig<br />

‘Op 3D-gebied kunnen wij alles maken, je kan dat interactief, zodat je zelf met de<br />

kunt het zo gek niet bedenken.’ De autodidact muis kunt bepalen waar je naar toe gaat<br />

begon in 1992 met 3D-tekeningen voor in de animatie. Ook hebben we een VRtool<br />

ontwikkeld waarmee de bezoeker<br />

opdrachtgevers uit de vastgoedsector.<br />

Daarvoor tekende hij al vanaf zijn veertiende zelf de ruimte kan aanpassen op kleur en<br />

voor projectontwikkelaars. ‘Ik heb geen meubilering. Daarnaast maken we voor de<br />

opleiding, daarvoor was ik te eigenwijs. productindustrie animaties en visualisaties<br />

De tekeningen maakte ik dagelijks met de en configurators. Dat is heel breed.’<br />

hand. Op een gegeven moment werd het zo<br />

druk, dat ik in 2006 een medewerker aannam Als jonge jongen tekende Soetendaal al<br />

die digitaal sterk was en kon modelleren. graag. Hij kwam in aanraking met de meester<br />

Mars3D werd in 2006 opge-richt vanuit van de onafgemaakte werken Rien Poortvliet<br />

huis. Eind 2007 zaten we met vijf man op ‘Dat vond ik geweldig. Het realistische en<br />

een zolderkamer. Dat ging echt niet meer het feit dat het half af is, dat is typisch Rien<br />

en in 2008 vertrokken we naar het pand Poortvliet. Als je een tekening helemaal af<br />

op de Veluweweg in Kootwijkerbroek.’ In maakt, is het eigenlijk jammer. Dan ben je<br />

de jaren die daarop volgde, bleef Mars3D snel uitgekeken.’De kunst ziet Soetendaal als<br />

doorontwikkelen. ‘De drijvende kracht is mijn hobby en een fulltime kunstenaarsleven trok<br />

vrouw Johanna. Zij heeft ongelofelijk veel hem niet. ‘Het is een mooie hobby, maar dat<br />

betekend voor het bedrijf, zonder haar had ik is het ook. Ik ging het zakenleven in. Eerlijk<br />

het niet gered’.<br />

gezegd vond ik het nooit zo heel bijzonder<br />

wat ik maakte en eigenlijk nog steeds niet<br />

Mars3D werkt met een team van zes<br />

echt. Dat anderen het mooi vinden, dat<br />

medewerkers voor de vastgoedmarkt en de is leuk.’ Op zijn negentiende maakte de<br />

productindustrie. ‘We maken o.a. digitale perfectionist een pentekening van een kerk.<br />

visualisaties voor bouwprojecten.’ Sfeer, ‘Daar zit achttienhonderd uur in. Ik schilder<br />

harmonie, zonlicht en detaillering zijn<br />

erg gedetailleerd. Zakelijk gezien, is dat wel<br />

eens problematisch. Het blijft een race tegen<br />

de klok. Een kunstwerk is op zijn best als het<br />

realistisch en gedetailleerd is.’<br />

Zo heeft hij voor de trainingsruimte van<br />

Bever Automatisering in Dodewaard een<br />

gedetailleerde wandschildering gemaakt<br />

van maar liefst twintig meter. ‘Het kantoor is<br />

strak en modern, maar de klanten komen uit<br />

de agrarische omgeving. Om de boeren zich<br />

toch thuis te laten voelen, hebben ze mij de<br />

opdracht gegeven deze muurschildering te<br />

maken. Ik koos voor het verleden, van 1850<br />

toen ze alles nog met paard en wagen deden,<br />

tot heden. Elke keer als je kijkt, zie je weer<br />

iets nieuws. Het maakt gesprekken los bij hun<br />

klanten. Voor hen heeft dat echt betekenis.’<br />

Van potloodtekeningen en schilderkunst<br />

tot innovatieve 3D creaties; een specifieke<br />

handtekening of favoriet werk heeft<br />

Soetendaal niet. ‘Het maakt me ook niet<br />

uit wat ik doe, ik vind alles leuk, als ik maar<br />

lekker bezig ben.’ Als hij vrij werk zou maken,<br />

zou alles half af zijn. ‘Mensen willen het graag<br />

af hebben, dat snap ik ook wel. Ik heb het wel<br />

eens gehad dat mensen zeiden dat het nog<br />

niet klaar was’, zegt hij lachend. ‘Zelf vind ik<br />

het mooi om wat open te laten en de fantasie<br />

van de kijker erin te betrekken. Hetgeen wat<br />

je dan neerzet, moet wel perfect zijn, ik hou<br />

niet van té schetsmatig. Als je halverwege<br />

stopt met een kunstwerk, wordt het heel<br />

interessant en prikkelt het de fantasie van<br />

degene die ernaar kijkt. Je mist iets, wat je<br />

zelf kunt invullen als je ernaar kijkt.’<br />

Een nieuw initiatief is ‘Sparen voor kunst’. Dat<br />

is bedacht door Klaas Renes die sinds een<br />

half jaar als bedrijfsleider werkt bij Mars3D.<br />

‘We vullen elkaar goed aan en hadden gelijk<br />

een klik. Het is een unieke combinatie, die<br />

we hebben gevonden’, zegt Renes. ‘We doen<br />

het samen en ieder is sterk in zijn eigen<br />

vakgebied. Martin kan geconcentreerd met<br />

zijn kunst bezig zijn en ik regel alles erom<br />

heen.Ik begrijp wat hij wil en weet met welke<br />

perfectionist ik aan de tafel zit.’<br />

Kijk voor meer informatie op www.mars3d.nl<br />

nl en www.sparenvoorkunst.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 47<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 47 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 48 15-11-16 11:09


Petra wint een nieuwe fiets<br />

voor haar dochter<br />

In het vorige <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> stond een SMS-aktie waarmee<br />

een ieder kans maakte op een fiets aangeboden door Vonk<br />

Tweewielers uit <strong>Barneveld</strong>. Uit alle deelnemers kwam Petra als<br />

winnares uit de bus.<br />

Winnares Petra had er helemaal niet meer<br />

aan gedacht dat ze mee had gedaan aan<br />

de sms-actie van <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> en<br />

Vonk Tweewielers om een fiets te winnen.<br />

‘Wij krijgen <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> elk<br />

kwartaal door de bus en ik lees altijd<br />

met veel plezier de artikelen, columns<br />

en rubrieken. Toen ik de actie zag staan,<br />

dacht ik al: zal ik het doen of niet? Ik<br />

heb toen eerst het magazine weggelegd.<br />

Uiteindelijk wilde ik toch graag een<br />

poging wagen. Wie niet waagt, die niet<br />

wint.’<br />

Ze was haar telefoon vergeten op de dag<br />

van de bekendmaking. ‘Mijn voicemail<br />

was ingesproken door iemand namens<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>. Het was me een<br />

beetje ontschoten, ik had helemaal niet<br />

meer aan de actie gedacht. Maar het<br />

schoot me direct door het hoofd: oh ja,<br />

dat kan van de fiets zijn. Ik ben echt heel<br />

erg blij met deze prachtig mooie prijs.’<br />

Ze besloot te kiezen voor een kinderfiets<br />

voor haar dochter. ‘Bij haar oude fiets<br />

stond de zadel al op het hoogste en ze<br />

was hem eigenlijk al ontgroeid, moet<br />

ik eerlijk toegeven. Mijn dochter was<br />

helemaal vol van haar nieuwe fiets. Toen<br />

we de prijs ophaalden, mochten we niet<br />

direct naar huis. Er moest eerst een heel<br />

grote ronde gefietst worden…’<br />

Wilt u nou net als Petra ook kans maken<br />

op een leuke prijs? Verderop in het<br />

magazine ( pag. 48 & pag. 90 ) hebben<br />

we, samen met lokale bedrijven, nog<br />

een tweetal verschillende lezersacties<br />

bedacht waarmee u, als lezer van het<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>, kans maakt op leuke<br />

prijzen!<br />

Studio Yoga Chandra uit<br />

<strong>Barneveld</strong><br />

Yoga Chandra <strong>Barneveld</strong> is een authentieke en veelzijdige<br />

yogastudio, gevestigd in een sfeervolle rustige ruimte. Onze studio<br />

kenmerkt zich door toegankelijke yogalessen in een persoonlijke<br />

kleinschalige en deskundige setting.<br />

U kunt er de gehele week terecht voor<br />

diverse lessen zoals mindful yoga,<br />

zwangerschapsyoga, kinderyoga, easy<br />

poweryoga, flow yoga en personal yoga.<br />

Regelmatig worden er boeiende workshops,<br />

waaronder mindfulness, georganiseerd.<br />

Door de integratie van mindfulness,<br />

adem- en ontspanningstechnieken en<br />

verschillende yoga methodieken ontstaat<br />

een mooie combinatie voor een totale<br />

lichaamsbeleving. Wij gaan ervan uit dat<br />

ieder mens uniek is en u krijgt de ruimte om<br />

te oefenen binnen uw eigen mogelijkheden.<br />

Beginnen met yoga betekent terugkeren<br />

naar de verbinding met uzelf. Stap voor stap<br />

uzelf leren kennen in fysiek, emotioneel en<br />

mentaal opzicht. De taal van uw lichaam<br />

ontdekken en leren verstaan.<br />

Mindful yoga is een stap naar<br />

oplettendheid. Oefenen in ontspannen en<br />

anders leren omgaan met spanningen die<br />

horen bij het dagelijks leven. Niet stoppen<br />

met denken maar omgaan met gedachten.<br />

Ervaren wat je uit balans brengt en hoe<br />

je die balans kunt herstellen. Binnen<br />

onze studio beoefen je de kunst van dit<br />

evenwicht en leer je deze te integreren in<br />

jouw dagelijks leven.<br />

De lessen zijn down to earth, laagdrempelig<br />

en geschikt voor iedereen. De docent<br />

is aangesloten bij de Vereniging<br />

Yogadocenten Nederland, beschikt over een<br />

vierjarige yoga H.b.o opleiding en is een<br />

erkend zwangerschaps yogadocent.<br />

Wilt u weten of de lessen bij u passen?<br />

Meldt u dan aan voor een gratis proefles.<br />

Voor meer informatie kunt u kijken op onze<br />

website: www.yoga-chandra-barneveld.nl.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 49<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 49 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 50 15-11-16 11:09


Het Schaffelaartheater<br />

introduceert<br />

nieuw genre:<br />

Schaffelaartheater<br />

Film!<br />

Een groot aantal filmtitels is onlangs toegevoegd aan<br />

het aanbod van het Schaffelaartheater, zoals ‘Melody’ en<br />

‘The Martian’, maar ook lichtere kost zoals ‘De Masters’ of<br />

‘Spykids’ voor de jeugd. Met Schaffelaartheater Film richt<br />

het <strong>Barneveld</strong>se hart van cultuur zich in eerste instantie<br />

op de doelgroep die op dit moment in mindere mate een<br />

theatervoorstelling bezoekt. In de filmprogrammering vindt u<br />

films in de categorie arthouse, Nederlandstalig, documentaires<br />

en generatie z.<br />

Een overzicht van alle films vindt u op onze website<br />

www.schaffelaartheater.nl. Alle films hebben dezelfde<br />

toegangsprijs, te weten € 5,-. Op deze manier houden we het<br />

<strong>Barneveld</strong>se filmhuis laagdrempelig. Het Schaffelaartheater<br />

vervult hiermee een lang gekoesterde wens van velen.<br />

Vier kerst in het<br />

<strong>Barneveld</strong>se theater<br />

Zoekt u nog een heerlijk avondje uit rond Kerst? Dan heeft<br />

u deze nu gevonden. Op vrijdag 23 december presenteert<br />

het Schaffelaartheater één van ’s werelds beste Elvis tribute<br />

artists: Ben Thompson. De kerstsongs van Elvis Presley<br />

behoren namelijk tot de best verkochte kerstmuziek aller<br />

tijden.<br />

In 2017 is het alweer 40 jaar geleden dat The King Of Rock<br />

’n Roll overleed. Vandaag de dag is zijn muziek echter nog<br />

steeds springlevend! Recentelijk was het album ‘If I Can<br />

Dream’ met het Royal Philharmonic Orchestra wereldwijd<br />

een enorme hit. Na het grote succes van de theatershow<br />

‘Elvis’ 80th Anniversary Concert’ brengen dezelfde makers<br />

een geheel nieuw Elvis spektakel naar de theaters. Een show<br />

gevuld met talrijke hits en favorieten van The King, ten tijde<br />

van kerst.<br />

U kunt er een complete avond van maken door te reserveren<br />

voor een exclusief kerstdiner in het theater, voorafgaand aan<br />

de voorstelling, op www.schaffelaartheater.nl leest u alle<br />

details hierover.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 51<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 51 15-11-16 11:09


Gratis uit eten en naar<br />

het theater?<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> geeft in samenwerking met Theater de<br />

Schaffellaar, Grandcafe Kuhlman, Het Groene Pandje en Gasterij<br />

t’Hilletje 3 dinercheques t.w.v. € 100,- weg + 6 kaarten voor een<br />

bezoek aan een van de vele voorstellingen in Theater de Schaffelaar.<br />

Wilt u eens culinair genieten bij 1 van<br />

de 3 bovenstaande bedrijven uit de<br />

gemeente <strong>Barneveld</strong> en daarna na een<br />

voorstelling van u keuze plaatsnemen in<br />

het mooie Schaffelaar Theater? Dat kan!<br />

jaar achter de rug? Nog nooit naar<br />

het theater geweest? Iets te vieren?<br />

Of omdat u gewoon een ontzettende<br />

theaterfanaat bent en van lekker eten<br />

houdt!<br />

3 winnaars bekendgemaakt. Zij<br />

worden voor het volgende <strong>nummer</strong><br />

van <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> met hun<br />

prijs gefotografeerd voor 1 van de<br />

restaurants.<br />

(let op: Bij het uitzoeken van kaarten bij<br />

theater de Schaffelaar dient u rekening<br />

te houden dat het om voorstellingen gaat<br />

welke nog niet zijn uitverkocht.)<br />

Hoe kunt u winnen?<br />

Schrijf ons waarom u graag van dit<br />

buitenkansje gebruikmaakt. Zwaar<br />

Overtuig ons!<br />

Stuur uw mail naar redactie@<br />

barneveld360.nl. Verras en overtuig ons<br />

om u als 1 van de 3 winnaars aan te<br />

wijzen. De brieven kunnen tot uiterlijk<br />

22 december 2016 worden ingezonden.<br />

Door de redactie worden uiteindelijk<br />

Tevens vragen we de winnaars om na<br />

de avond te vertellen hoe zij hun avond<br />

hebben beleefd.<br />

Meer weten?<br />

Op pagina 52 & 53 leest u meer over<br />

de deelnemende restaurants aan deze<br />

actie.<br />

Culinair genieten in een<br />

gastvrije ambiance<br />

De culinaire gerechten van een restaurant komen samen met de<br />

gastvrije ambiance van een grandcafé bij Grandcafé Kuhlman. ‘Een<br />

win-winsituatie’, stelt Petra Kuhlman. Als gastvrouw streeft zij<br />

samen met haar man en chefkok Michael naar de ultieme beleving.<br />

Dat de gasten de touwtjes uit handen<br />

geven en genieten van een ultieme<br />

beleving, dat is waarnaar Grandcafé<br />

Kuhlman streeft. ‘Dat begint bij een gastvrij<br />

onthaal in een moderne ambiance met<br />

een chique twist’, zegt Petra. ‘Gastvrijheid<br />

en professionaliteit staan bij ons hoog in<br />

het vaandel. We gaan ervoor dat de gast<br />

volledig kan relaxen en open kan staan<br />

voor de beleving.’<br />

Elke twee maanden presenteert Grandcafé<br />

Kuhlman een nieuw menu. ‘We koken met<br />

de seizoenen mee en halen zoveel mogelijk<br />

producten uit de streek, waaronder de<br />

biologische kalfsentrecote van Eco Fields.’<br />

De gerechten van Michael zijn perfect<br />

te combineren zijn met een goed glas<br />

wijn van de nauwkeurig samengestelde<br />

wijnkaart, het paradepaardje van Petra.<br />

In een sfeervolle, chique kerstsfeer<br />

presenteert Grandcafé Kuhlman op<br />

Kerstavond en Tweede Kerstdag een<br />

kerstdiner. ‘Op Tweede Kerstdag bieden we<br />

daarnaast een bijzondere brunch van 11.00<br />

tot 14.00 uur met culinaire minigerechtjes.’<br />

Wilt u reserveren? Neem dan contact op<br />

met Grandcafé Kuhlman of kijk op de<br />

website.<br />

Grandcafé Kuhlman is geopend van<br />

dinsdag tot en met zaterdag voor lunch,<br />

diner en voor een high wine of high beer.<br />

Parkeergelegenheid is er volop op het<br />

Torenplein, waar u achteraf kunt betalen.<br />

Grandcafé Kuhlman<br />

Torenplein 15, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 434 936<br />

info@grandcafekuhlman.nl<br />

www.grandcafekuhlman.nl<br />

pagina 52<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 52 15-11-16 11:09


Het Groene Pandje viert<br />

zilveren jubileum<br />

‘Ons restaurant voelt als een huiskamer.’ Precies die gastvrije,<br />

gemoedelijke sfeer maakt dat Het Groene Pandje veel vaste gasten<br />

kent, die deze ervaring graag doorgeven aan de volgende generatie.<br />

In december bestaat Het Groene Pandje maar liefst 25 jaar.<br />

In 1991 kochten Rien en Kitty Schueler een<br />

auto-onderdelenwinkel en verbouwde dit<br />

tot restaurant. ‘Het was een hele ingreep;<br />

de bulldozer ging letterlijk door de zaak.<br />

Daarin hebben veel uurtjes gezeten’, vertelt<br />

Kitty Schueler.<br />

‘Rien was opperman in de bouw en we<br />

deden veel zelf met hulp van vrienden en<br />

familie. Het was ook een risico. Destijds<br />

was er nog geen bruisende winkelstraat.<br />

Het werd het ‘zure end’ genoemd; het hing<br />

altijd maar erbij. In 25 jaar is dat aardig<br />

veranderd. Voorheen zat er een garage<br />

tegenover ons en achter ons de Albert<br />

Heijn. Nu hebben een theater in onze<br />

achtertuin.’<br />

‘Het Groene Pandje staat voor een<br />

heerlijke, eerlijke keuken’, zegt<br />

Schueler. ‘We werken samen met lokale<br />

ondernemers, zoals Slagerij Joosten,<br />

Drankenspeciaalzaak Erkens en Bakkerij De<br />

Vries. Naast een heerlijke diner bieden we<br />

buffetten en luxe hapjes aan, die we ook<br />

op locatie leveren.’<br />

In december viert Het Groene Pandje<br />

haar jubileum met een feestelijk<br />

driegangenmenu voor 25 euro (niet<br />

verkrijgbaar tijdens feestdagen) en iedere<br />

gast krijgt een aardigheidje mee. Als kers<br />

op de taart geeft Het Groene Pandje twee<br />

keer een diner weg voor twee personen.<br />

Meer informatie over het jubileum en de<br />

speciale actie staat op de website<br />

Het Groene Pandje<br />

Langstraat 74, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 491 374<br />

info@hetgroenepandje.nl<br />

www.hetgroenepandje.nl<br />

Een vleugje nostalgie in<br />

Kootwijk<br />

Op idyllische plek te midden van de Veluwse bossen, tegenover<br />

het kerkje in Kootwijk, bevindt zich Gasterij ’t Hilletje. ‘Gastvrij<br />

genieten, dat is waar het bij ons om gaat’, vertelt eigenaresse<br />

Rianne Geven.<br />

‘Eerst ontladen met een wandeling in<br />

de bosrijke omgeving, gevolgd door een<br />

heerlijke maaltijd en daarna uitgerust<br />

wakker worden in een van de sfeervolle<br />

kamers.’<br />

’t Hilletje is een bekende naam in de<br />

omgeving, maar kent sinds twee jaar<br />

een nieuwe eigenaar. Geven heeft<br />

het oorspronkelijke hotel-restaurant<br />

overgenomen en na een grondige<br />

verbouwing van vier maanden heropend<br />

als gasterij. ‘De naam en de nostalgie is<br />

bewaard gebleven, maar verder is er een<br />

nieuwe frisse wind door het pand gegaan’,<br />

vertelt ze. ‘Uniek gelegen middenin de<br />

bossen en dichtbij de snelweg, is het de<br />

uitgelezen plek voor zakelijke afspraken.<br />

Het is goed bereikbaar, maar je bent wel<br />

even weg van alle drukte.’<br />

‘In de open keuken bereidt de kok<br />

verrassende culinaire gerechten met een<br />

twist. Zo staan hier geen pannenkoeken<br />

op het menu, maar flammküchen. De<br />

chef kookt met dagverse en biologische<br />

producten uit de streek. Naast de<br />

gerechten van de kaart bieden wij<br />

een wildkaart aan en een culinair<br />

verrassingsmenu, vergezeld van<br />

bijpassende wijnen.’<br />

Met de feestdagen pakt Gasterij ’t Hilletje<br />

uit. ‘We hullen de bomen en de gasterij in<br />

kerstlichtjes. Het lijkt wel een sprookje als<br />

je komt aanrijden. Een heel bijzondere plek<br />

om met kerst te zijn.’<br />

Gasterij ’t Hilletje<br />

De Brink 5, Kootwijk<br />

Tel. 0577 – 459 399<br />

www.gasterij-hilletje.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 53<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 53 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 54 15-11-16 11:09


Vrijwilligers gezocht voor<br />

gezondheidsvakantie Wit-<br />

Russische kinderen in Lunteren<br />

In maart 2017 heeft Children in Trouble van de Stichting Rusland Kinderhulp twintig kinderen<br />

uit Wit-Rusland uitgenodigd voor een gezondheidsverblijf in Nederland. ‘Deze kinderen zijn<br />

herstellend van kanker’, vertelt Hans de Heer, voorzitter van de werkgroep. ‘Om deze kinderen een<br />

gezondheidsvakantie aan te bieden, zijn we nog hard op zoek naar vrijwilligers.’<br />

‘Er zijn gebieden in Wit-Rusland waar<br />

het zo slecht is. Mensen hebben amper<br />

iets. Er is weinig werk en de medische<br />

voorzieningen zijn minimalistisch.’ Hans<br />

de Heer is onlangs teruggekeerd van<br />

zijn eerste bezoek aan Wit-Rusland als<br />

voorzitter van Children in Trouble (CIT),<br />

onderdeel van de Stichting Rusland<br />

Kinderhulp (SRK). ‘Onze werkgroep is<br />

gespecialiseerd in hulp aan kinderen<br />

tussen de acht en twaalf jaar, die<br />

herstellend zijn van kanker. De oorzaak<br />

van kanker kan liggen bij de kernramp in<br />

Tsjernobyl, die ruim dertig jaar geleden<br />

plaatsvond, maar waarvan de bewoners<br />

van Wit-Rusland nog steeds grote<br />

gevolgen ondervinden.’<br />

Met leden van de werkgroep heeft De<br />

Heer een oncologisch kinderziekenhuis<br />

bezocht in Minsk. ‘Vanwege de opzet<br />

van de medische zorg in Wit-Rusland is<br />

de familie zelf verantwoordelijk voor de<br />

verzorging. Moeders zitten dag en nacht<br />

bij hun kinderen en zijn genoodzaakt hun<br />

baan op te zeggen. Doordat er weinig<br />

inkomsten zijn, krijgen de kinderen niet<br />

het beste voedsel, wat ze juist zo hard<br />

nodig hebben. CIT probeert hierbij te<br />

helpen door voedselpakketten aan te<br />

bieden.’<br />

Elke twee jaar verzorgt de werkgroep<br />

voor twintig tot 25 kinderen die hersteld<br />

zijn van kanker een gezondheidsvakantie<br />

in Nederland voor vier weken, onder<br />

begeleiding van een arts, tolk en juf uit<br />

Wit-Rusland. ‘Vanwege de erbarmelijke<br />

omstandigheden, waarin de kinderen<br />

vaak leven, krijgen ze onvoldoende<br />

vitamines binnen. Voor een sneller herstel<br />

bieden we de kinderen deze vakantie<br />

aan, waarbij ze profiteren van betere<br />

leefomstandigheden en gezonde voeding.’<br />

De kinderen verblijven in 2017 van<br />

15 maart tot 14 april in De Wildwal<br />

in Lunteren. ‘’s Ochtends krijgen ze<br />

les, vervolgd door een uur rust en<br />

in de middag vinden er activiteiten<br />

plaats, mede dankzij steun van lokale<br />

ondernemers. Zo gaan we een middag<br />

naar het centrum van het Rode Kruis en<br />

de brandweer.’ Andere activiteiten, zoals<br />

de dierentuin, financiert de werkgroep<br />

zelf, zegt De Heer. ‘Onze organisatie is<br />

non-profit en bestaat dankzij giften. 24<br />

uur per dag is een van ons aanwezig<br />

bij de kinderen, samen met de drie<br />

begeleiders. We hebben vrijwilligers<br />

nodig om te koken, boodschappen te<br />

doen, te helpen bij huishoudelijk werk en<br />

voor begeleiding tijdens activiteiten. Al<br />

gaat het om een dagdeel, de hulp is van<br />

harte welkom.’<br />

Wilt u helpen als vrijwilliger? Meld u aan<br />

via info@citbarneveld.nl. Meer informatie<br />

vindt u op www.citbarneveld.nl. Wilt u<br />

de activiteiten van Children in Trouble<br />

volgen? Kijk dan op de Facebook-pagina.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 55<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 55 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 56 15-11-16 11:09


Grand Opening Midden Nederland<br />

Hallen met spectaculair kids-event!<br />

Een jaar na het slaan van de eerste paal is de bouw van het hypermoderne evenementencomplex aan<br />

de Thorbeckelaan inmiddels afgerond. Het resultaat mag er zijn! Diverse evenementen, markten en<br />

andere bijeenkomsten hebben de moderne ruimtes en faciliteiten kunnen ervaren.<br />

Wat opvalt? Van de rotonde op de<br />

toegangsweg tot de spotjes in de hal; alles<br />

is nieuw. De hoogtes kloppen, de akoestiek,<br />

de verwarming, de logistiek; over alles is<br />

nagedacht. De Midden Nederland Hallen<br />

bestaat uit twee grote zalen (de expohal en<br />

het auditorium), een twintigtal subruimtes<br />

en een sfeervol grand café, centraal<br />

gelegen in de locatie.<br />

Duurzaam<br />

De locatie voldoet niet alleen<br />

organisatorisch aan alle moderne eisen<br />

ook over het duurzaamheidsaspect<br />

is nagedacht. De Midden Nederland<br />

Hallen worden op korte termijn voorzien<br />

van 500 zonnepanelen, waarmee zij<br />

straks het eerste energieneutrale<br />

evenementencomplex van Nederland<br />

worden.<br />

Daarnaast is het gebouw voorzien van<br />

led-verlichting, warmtepompen en warmtekoudeopslag,<br />

waarmee met behulp van<br />

grondwater het pand in de zomer koel<br />

en in de winter warm gehouden wordt.<br />

De ruimtes zijn bovendien zeer goed<br />

geïsoleerd.<br />

Openingsweekend<br />

In het weekend van 9 tot en met<br />

11 december is het zover; de Grand<br />

Opening van het hypermoderne<br />

evenementencomplex. Op vrijdagmiddag<br />

zal de locatie officieel worden geopend<br />

voor genodigden vanuit het bedrijfsleven<br />

en de evenementenbranche met thema<br />

‘Midden Nederland Hallen elevates your<br />

event!’.<br />

Zaterdag 10 december is iedereen welkom<br />

tijdens het Open Huis voor <strong>Barneveld</strong><br />

en omstreken van 10.00 tot 17.00 uur.<br />

Geïnteresseerden krijgen die dag een<br />

rondleiding door het gebouw.<br />

Spectaculair kids-entertainment<br />

In de locatie is deze dag nog veel meer<br />

te beleven;<br />

- Grootste springkussen van Europa<br />

- 20 meter hoog reuzenrad<br />

- Heerlijk festivalfood<br />

- Diverse kindershows<br />

- Optredens singersongwriters<br />

- Vuurwerkshow<br />

Kortom: we maken er een leuke dag van<br />

voor het hele gezin!<br />

Meer informatie:<br />

www.middennederlandhallen.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 57<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 57 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 58 15-11-16 11:09


Informatieplicht<br />

Wanneer de algemene voorwaarden<br />

onderdeel zijn geworden van de<br />

overeenkomst, is de contractspartij<br />

hieraan gebonden. Deze gebondenheid<br />

is echter nog niet definitief. De<br />

contractspartij moet wel een redelijke<br />

mogelijkheid hebben gehad om<br />

kennis te nemen van de inhoud van de<br />

algemene voorwaarden.<br />

De ondernemer heeft kortom een<br />

informatieplicht. Concreet houdt dit<br />

in dat de ondernemer de algemene<br />

voorwaarden moet overhandigen (de<br />

wet spreekt van terhandstelling).<br />

COLUMN<br />

Zijn mijn algemene<br />

voorwaarden wel van<br />

toepassing?<br />

Het gebruik van algemene voorwaarden, de beruchte kleine<br />

lettertjes, is niet meer weg te denken uit de dagelijkse<br />

handelspraktijk.<br />

Voordeel voor een ondernemer is dat hij niet<br />

met iedere zakenpartner nieuwe afspraken<br />

hoeft te maken. Ook kan een ondernemer zich<br />

op deze manier wapenen tegen contractuele<br />

risico’s zoals aansprakelijkheid. Ondernemers<br />

kunnen daarom veel profijt hebben van<br />

algemene voorwaarden. Toch gaat het in de<br />

praktijk vaak mis. Algemene voorwaarden zijn<br />

namelijk niet zomaar van toepassing op de<br />

overeenkomst die wordt gesloten.<br />

Onderdeel van de overeenkomst<br />

Allereerst moeten de algemene<br />

voorwaarden wel onderdeel worden van<br />

de overeenkomst. De praktijk leert dat een<br />

contractspartner snel gebonden is aan<br />

de algemene voorwaarden. Wanneer een<br />

contractspartij niet tegen de algemene<br />

voorwaarden protesteert, heeft hij ze<br />

namelijk geaccepteerd. Van belang is wel<br />

dat de algemene voorwaarden duidelijk<br />

zijn en tijdig worden gecommuniceerd<br />

met de contractspartij. Het moet voor<br />

de contractspartner duidelijk zijn welke<br />

algemene voorwaarden bedoeld worden.<br />

Hier is aan voldaan als voorafgaand, of<br />

uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst,<br />

de algemene voorwaarden van toepassing<br />

worden verklaard. Een verwijzing naar de<br />

algemene voorwaarden in de offerte is<br />

bijvoorbeeld tijdig.<br />

Wanneer iemand online een<br />

overeenkomst aangaat, zal hij bij het<br />

sluiten van de overeenkomst de algemene<br />

voorwaarden van toepassing verklaren. Het is<br />

echter te laat wanneer er pas op de factuur<br />

naar de algemene voorwaarden verwezen<br />

wordt. De algemene voorwaarden maken dan<br />

geen deel uit van de overeenkomst.<br />

Dat moet gebeuren voorafgaand<br />

of uiterlijk op het moment dat<br />

de overeenkomst tot stand komt,<br />

bijvoorbeeld door ze fysiek te<br />

overhandigen of mee te sturen met<br />

de offerte. Komt de overeenkomst tot<br />

stand via de e-mail, dan kunnen de<br />

algemene voorwaarden als bijlage<br />

meegestuurd worden. Daarbij is<br />

het belangrijk dat de algemene<br />

voorwaarden kunnen worden<br />

opgeslagen en later kunnen worden<br />

geopend. Een algemene verwijzing<br />

naar een internetsite is onvoldoende.<br />

Worden de algemene voorwaarden niet<br />

op de juiste manier overhandigd, dan<br />

kan dit verstrekkende gevolgen hebben.<br />

De algemene voorwaarden kunnen dan<br />

namelijk ongeldig verklaard worden.<br />

Slotsom<br />

Ondernemers kunnen veel profijt<br />

hebben van algemene voorwaarden.<br />

Het is echter wel cruciaal dat de<br />

algemene voorwaarden op een<br />

juiste manier van toepassing worden<br />

verklaard en overhandigd worden.<br />

Een contractspartij is niet gebonden<br />

aan de algemene voorwaarden,<br />

wanneer ze niet op de juiste manier<br />

zijn overeengekomen of overhandigd<br />

worden. De ondernemer die denkt dat<br />

hij zijn zaakjes goed geregeld heeft,<br />

komt dan van een koude kermis thuis.<br />

mr. J.W. van der Sloot<br />

als advocaat verbonden aan<br />

Post Advocaten<br />

Stationsweg 123, <strong>Barneveld</strong><br />

sloot@postadvocaten.nl<br />

www.postadvocaten.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 59<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 59 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 60 15-11-16 11:09


Toevallige ontmoeting<br />

www.barneveld360.nl<br />

zorgt voor prachtige kar<br />

vol boodschappen<br />

Door bij toeval het dichtstbijzijnde bod te doen op de<br />

winkelkar van onze Jumboboodschappenactie, wist de<br />

heer Van der Kaa de mooie volle kar met boodschappen<br />

in de wacht te slepen. ‘Ik was het nieuws aan het lezen<br />

op internet en kwam op de website van <strong>Barneveld</strong>360.<br />

nl terecht,’ vertelt hij trots. ‘Bij het zien van de banner<br />

besloot ik te klikken en een bod te doen. We zullen wel<br />

zien, riep ik nog thuis. En nu sta ik na een telefoontje van<br />

de redactie van <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> hier. Geweldig!’<br />

Jumbo Nieuwe markt bij<br />

beste 20 Jumbo’s van<br />

Nederland<br />

‘Er is meer leuk nieuws te vertellen,’ vertelt Harrie<br />

Kremers. ‘Vanmiddag hebben we een telefoontje<br />

gehad dat we bij de beste twintig Jumbosupermarkten<br />

zitten van de 469 in Nederland. Er is nog één<br />

ronde te gaan, de beste tien blijven uiteindelijk<br />

over en gaan met het gehele bedrijf naar een grote<br />

finaleavond waar de <strong>nummer</strong>s 1,2 en 3 bekend worden gemaakt. Er wordt door de jury op allerlei zaken gelet<br />

zoals service, beschikbaarheid, klantvriendelijkheid en hygiene. Uiteraard hebben onze klanten hierin ook<br />

een belangrijke rol gespeeld. Zij konden gedurende de afgelopen maanden tips inleveren. De tips hebben we,<br />

waar mogelijk, meteen opgepakt. Hoe we dat hebben gedaan werd door een groot bord in de winkel aan de<br />

klant teruggekoppeld. Dit is een van de punten waar de jury ons met een hoge score beoordeelde. Daarnaast<br />

proberen we zoveel mogelijk lokale activiteiten te ondersteunen, om echt onderdeel te zijn van de <strong>Barneveld</strong>se<br />

gemeenschap. Denk hierbij aan sponsoring van scholen, het uitvoeren van vrijwilligerswerk en bijvoorbeeld<br />

het organiseren van een kinderfeestje voor een minima-gezin. Wij proberen onze sociale rol als supermarkt<br />

écht op te pakken en dit wordt gewaardeerd. We hopen uiteraard ook de laatste ronde te overleven. Op naar de<br />

finale! Zodra we meer weten, zullen we dit bekend maken via barneveld360.nl.’<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 61<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 61 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 62 15-11-16 11:09


Karelien Druijff: ‘In <strong>Barneveld</strong><br />

is altijd iets te doen’<br />

‘Alleen ga je harder, maar samen kom je verder. Dat is mijn motto’, aldus Karelien Druijff. Per 1<br />

januari 2017 legt zij haar functie neer als centrummanager van <strong>Barneveld</strong>. ‘Ik kijk er trots op terug.<br />

Samen hebben we een aantrekkelijk centrum neergezet, waar altijd iets te beleven is. Nu is het tijd<br />

voor verandering, zowel voor mezelf als voor het centrum.’<br />

Druijff mag zich de eerste<br />

centrummanager van <strong>Barneveld</strong><br />

noemen. Daarvoor was ze eigenaar<br />

van een woonwinkel en in de<br />

winkeliersvereniging verantwoordelijk<br />

voor de activiteiten. ‘Alles wat er moest<br />

gebeuren, deed je naast de winkel. Zo<br />

stond je op zaterdag bij een activiteit<br />

en moest je iemand anders in de winkel<br />

zetten. Dat is de omgekeerde wereld.’<br />

De winkeliersvereniging besloot het<br />

centrummanagement uit te besteden.<br />

Op dat moment stopte Druijff met<br />

haar winkel. ‘Ze vroegen of het niet<br />

wat voor mij was. Ik vond het best een<br />

uitdaging. Je gaat van collega naar<br />

dienstverlener. Samen vonden we het<br />

wiel uit en zorgden we voor verdere<br />

professionalisering van het centrum.’<br />

‘Voorheen verzorgde de<br />

winkeliersvereniging de activiteiten. Niet<br />

alle winkeliers waren echter lid van de<br />

vereniging. Nu betalen alle winkeliers<br />

reclamebelasting, zodat iedereen die<br />

profiteert van de activiteiten, daaraan<br />

meebetaalt. De ondernemers in het<br />

centrum zorgen nu samen voor veel meer<br />

activiteiten, zoals het Rode Loper-event<br />

en de intocht van Sinterklaas, maar ook<br />

voor feestverlichting en de hanging<br />

baskets.’<br />

Als centrummanager heeft Druijff sterk<br />

ingezet op samenwerking. ‘Je bent een<br />

individuele winkelier, maar samen maak<br />

je een centrum. Je moet weten hoe je<br />

elkaar kunt versterken. Daarin zijn goede<br />

stappen gezet. <strong>Barneveld</strong> biedt een<br />

mooi verenigd centrum, waar altijd iets<br />

te doen is en waar het voor iedereen<br />

fijn en gezellig is. Ik heb echt hart voor<br />

<strong>Barneveld</strong>.’<br />

Na zeven jaar stopt Druijff als<br />

centrummanager. ‘Je moet stoppen op<br />

je hoogtepunt. Ik ben een creatieveling,<br />

maar het houdt een keer op. Het is tijd<br />

voor een frisse blik.’ Haar opvolger wil<br />

ze meegeven, dat hij een brede rug<br />

moet hebben en het belang van het<br />

centrum voorop moet zetten. ‘Je werkt<br />

voor een grote groep ondernemers en<br />

doet het nooit voor iedereen goed. Het<br />

is belangrijk dat je met je poten in de<br />

klei staat en als vertrouwenspersoon<br />

fungeert voor de ondernemers. Dan krijg<br />

je zoveel terug.’<br />

Ondernemers helpen, is de passie van<br />

Druijff, en daarvoor wil ze meer tijd<br />

vrijmaken. ‘Het geeft me veel energie om<br />

ondernemers verder te kunnen helpen<br />

in bedrijfsvoering, marketing en social<br />

media. Als ondernemers verder willen<br />

komen, dan wil ik ze graag helpen.<br />

Samen met Henny Blokhuis van ZieZo<br />

Support organiseer ik evenementen, zoals<br />

het ondernemersevent Top <strong>Barneveld</strong>, het<br />

zijn altijd zakelijke evenementen, het is<br />

fijn om projecten samen te kunnen doen<br />

en elkaar hierin te kunnen versterken.’<br />

‘December is als hoogtepunt van het jaar<br />

de mooiste maand om afscheid te nemen.<br />

Ik heb het met veel plezier gedaan,<br />

maar nu is het tijd om het stokje over te<br />

dragen en zelf te genieten van een vrije<br />

zaterdagmiddag in het gezellige centrum<br />

van <strong>Barneveld</strong>.’<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 63<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 63 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 64 15-11-16 11:09


‘Foto maakt auto-onderhoud<br />

inzichtelijk’<br />

Transparante dienstverlening, dat is waar Profile Carservice<br />

naar streeft. Het autobedrijf stuurt de klant bij onderhoud via<br />

WhatsApp een foto om duidelijk te maken wat er precies aan de<br />

hand is.<br />

‘De klanten stellen deze service op prijs,<br />

omdat het heel transparant is’, vertelt<br />

eigenaar Tom Boonman. Het <strong>Barneveld</strong>se<br />

Profile Carservice biedt met een team<br />

van tien monteurs auto-onderhoud,<br />

banden, velgen, autoglas en autoverhuur<br />

aan. ‘We zijn merkonafhankelijk en ons<br />

onderhoud is van een hoog niveau. In<br />

onze dienstverlening proberen we zo<br />

transparant mogelijk te zijn’, vertelt<br />

Boonman.<br />

‘Vooraf krijgt de klant altijd een offerte. Als<br />

er iets mis blijkt met de auto, bellen we op<br />

om het te bespreken met de klant. Soms<br />

is het voor de klant moeilijk om precies te<br />

begrijpen wat er voor de reparatie nodig<br />

is. Dat maken we inzichtelijk door een foto<br />

van het onderdeel via WhatsApp te sturen<br />

naar de klant.’<br />

De reacties hierop zijn positief, volgens<br />

Boonman, omdat het heel transparant is.<br />

‘De foto maakt duidelijk wat het probleem<br />

precies is en hoe nodig de reparatie is. De<br />

klant weet waarover we het hebben en ziet<br />

op de foto dat de remmen bijvoorbeeld<br />

versleten zijn.’<br />

Profile Carservice biedt ook autoverhuur<br />

aan. ‘Er is steeds meer vraag naar verhuur<br />

van personenauto’s, maar vooral naar<br />

bedrijfswagens, zoals transportbusjes<br />

met laadklep voor bijvoorbeeld grote<br />

verhuizingen. U huurt al een personenauto<br />

voor maar 19 euro per dag. Reserveren kan<br />

telefonisch en online.’<br />

Profile Carservice<br />

Energieweg 12-18, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 415 468<br />

barneveld@profile.nl<br />

www.carservice-barneveld.nl<br />

Evert Zeggelaar Automotive<br />

gaat vol gas<br />

Een klassieke Jaguar uit 1962 naast een hypermoderne Tesla. Dat is<br />

niet iets wat je dagelijks ziet, maar het kenmerkt de autogarage van<br />

Evert Zeggelaar. Dankzij zijn technische kennis en passie voor het vak<br />

komen mensen van heinde en ver naar Evert Zeggelaar Automotive.<br />

Nog maar anderhalf jaar bestaat het<br />

bedrijf van Evert en Ina Zeggelaar, maar<br />

Zeggelaar Automotive ging meteen vol<br />

gas. ‘We zijn hartstikke druk, dat hadden<br />

we niet verwacht. Klanten komen vanuit<br />

alle windstreken.’<br />

Maserati, Jaguar, Ferrari, Lancia, maar<br />

ook een Tesla of een ‘gewone’ Renault of<br />

Opel. Van alles passeert de revue. ‘De mix<br />

tussen klassiekers en moderne auto’s is<br />

leuk. Vaak komen ze voor een klassieker<br />

eerst kijken. Zij zetten echt niet zomaar<br />

ergens die auto neer, maar willen weten<br />

wat voor vlees ze in de kuip hebben.’<br />

Dankzij jarenlange ervaring bij grote<br />

automerken en passie voor het vak,<br />

beschikt Zeggelaar over een enorme dosis<br />

vakkennis. ‘We gaan vaak verder dan de<br />

gemiddelde garage met reparaties. Onze<br />

kracht is dat wij nog onderdelen op maat<br />

maken en veel kunnen repareren.’<br />

De persoonlijke service spreekt klanten<br />

aan. ‘We nemen we de tijd om met de<br />

klant reparaties te bespreken. Soms<br />

komen klanten aanwaaien om alleen<br />

even een bakkie te doen. Zo leuk, daarvan<br />

krijg je echt energie.’<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en<br />

een goed 2017!<br />

Evert Zeggelaar Automotive<br />

Bellstraat 19G, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel:. 0342 - 430 839<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 65<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 65 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 66 15-11-16 11:09


Ondernemers in hun nopjes met<br />

nieuwe Versstraat<br />

Een verhuizing is altijd spannend. Het is afwachten wat de nieuwe plek gaat brengen. Voor<br />

keurslagerij Mulderij, bakkerij Schuiteman en bloemisterij Fleurina uit Voorthuizen is het al<br />

geslaagd. De gloednieuwe versstraat aan de Smidsplein biedt nieuwe mogelijkheden. Klanten<br />

reageren positief.<br />

Het winkelpand nabij de Albert Heijn is<br />

een proces van de lange adem. Al acht<br />

jaar terug borrelde er bij Willem Mulderij<br />

plannen voor een nieuwe plek. Aanleiding<br />

zijn de plannen van Albert Heijn om te<br />

verkassen naar de wijk Blankensgoed. Dat<br />

gaat niet door, maar dat Albert Heijn weg<br />

wil uit de Hoofdstraat is niet tegen te<br />

houden.<br />

De supermarkt vindt uiteindelijk een locatie<br />

aan de Smidsplein. Mulderij laat vervolgens<br />

een nieuw pand herrijzen aan het plein<br />

en Schuitema en Fleurina volgen. De<br />

Voorthuizense ondernemers weten dat een<br />

verhuizing noodzakelijk is om weer genoeg<br />

klanten te krijgen. Fleurina vertrok na 36<br />

jaar van de Hoofdstraat. Ans de Roo (samen<br />

met haar dochter Rosanne eigenaresse)<br />

is realistisch. ‘Je bent altijd bedrijvigheid<br />

gewend. Zonder supermarkt werd het een<br />

beetje saai aan de Hoofdstraat. Er moet wel<br />

wat leven in de brouwerij zijn.’<br />

Sander en Martine van den Top van bakkerij<br />

Schuiteman wilden eerst nog even de<br />

kat uit de boom kijken na het vertrek<br />

van de AH. ‘Wij hadden minder loop. Er<br />

kwamen geen mensen meer die na het<br />

boodschappen doen even naar binnen<br />

wipten. Maar we dachten eerst ‘we zien<br />

wel waar het schip strandt’.’ Als een derde<br />

bakker zich in Voorthuizen wil nestelen,<br />

waagt Van den Top toch een succesvolle<br />

poging om naar het Smidsplein te<br />

verhuizen.<br />

foto: Bram van den Heuvel<br />

klanten naar de toonbank en bestelden<br />

hun vleeswaren. Mulderij maakte het<br />

vervolgens klaar voor de klant. Nu ligt veel<br />

vlees al voorverpakt. Klanten kunnen zelf<br />

iets uitkiezen en het vervolgens afrekenen<br />

aan de centrale kassa. Klanten zijn sneller<br />

geholpen. ‘Wij hopen hiermee dat we ook<br />

de jongere generatie in de winkel krijgen.’<br />

De aloude vers-toonbank blijft gewoon<br />

bestaan. ‘De oude en de jongere generatie<br />

gaan nu hand-in-hand.’ Het is een uitdaging,<br />

meent Mulderij. ‘In het begin was het heel<br />

spannend en nieuw. Maar alles viel op zijn<br />

plek. Het is heel leuk en het geeft energie.<br />

De klanten vinden het ook fijn.’<br />

Fleurina richtte de hernieuwde winkel<br />

helemaal zelf in, vertelt De Roo. ‘De muren<br />

zijn gestukt, we hebben een hoog plafond<br />

en stijgerbuizen. Het is echt een winkel<br />

van deze tijd.’ Klanten reageren er positief<br />

op. ‘Ze vinden het echt een verschil van<br />

dag en nacht. We horen niets dan lovende<br />

woorden. We staan perplex en af en<br />

toe worden we er ook emotioneel van.’<br />

Schuiteman is ook enthousiast over de<br />

locatie aan het Smidsplein. ‘Het nieuwe<br />

pand heeft een groot oppervlak, waardoor<br />

ik meer producten kwijt kan. Klanten<br />

hebben nu ook meer loopruimte. Ik hoor tot<br />

nu toe alleen maar positieve reacties van<br />

klanten. De sfeer is echt helemaal top.’<br />

Op 27 oktober heropenden de drie<br />

ondernemers hun winkels. Voor de bakker,<br />

de bloemist en slager biedt het pand<br />

nieuwe kansen. Slager Geerd Mulderij, die<br />

de zaak overnam van zijn vader Willem,<br />

koos voor een ander opzet. Eerst liepen<br />

foto: Bram van den Heuvel foto: Bram van den Heuvel<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 67<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 67 15-11-16 11:09


Winkelpand Voorthuizen een<br />

uitdaging voor Van Geresteijn<br />

Als bouwbedrijf heb je continu te maken met deadlines. Opdrachtgevers willen dan en dan de oplevering<br />

van hun pand. Flexibiliteit is een groot goed. Bouwbedrijf Van Geresteijn uit Kootwijkerbroek stond voor<br />

een uitdaging om in vijf maanden het winkelpand en bijbehorende appartementen aan het Smidsplein<br />

13 A te realiseren. ‘We hebben samen alles op alles gezet om het op tijd af te krijgen.’<br />

Op 27 oktober verkochten bloemisterij<br />

Fleurina, bakkerij Schuiteman en slagerij<br />

Mulderij hun eerste bloemen, brood<br />

en vlees in hun nieuwe pand aan het<br />

Smidsplein. De ondernemers wilden graag<br />

ruim voor de drukke decembermaand<br />

opengaan. Maar pas medio mei kon Van<br />

Geresteijn beginnen aan de bovengrondse<br />

bouw, anderhalf maand later dan gepland.<br />

Eerst moest het beton in de kelder nog<br />

gestort worden door een ander bedrijf.<br />

Met de bouwvak eind juli in zicht werd<br />

de opleverdatum in oktober een lastige<br />

klus, zegt eigenaar Henk van Geresteijn.<br />

‘We moesten puzzelen om het allemaal te<br />

halen. In de eerste week van de bouwvak<br />

(week van 25 juli) zijn we grotendeels<br />

nog doorgegaan. Daarna hebben we in de<br />

bouwvak het dak nog dichtgemaakt.’<br />

Balanceren<br />

Om de deadline van oktober te halen, zet<br />

Van Geresteijn nog meer mensen op het<br />

project. Het is balanceren op een dun koord,<br />

want als bouwbedrijf ben je ook afhankelijk<br />

van leveranciers. Zo stapt het bedrijf uit<br />

Kootwijkerbroek over van leverancier van de<br />

betonvloer. Een ander betonvloerproducent<br />

kan in acht weken leveren, in plaats van<br />

twintig weken. ‘Dat was onmogelijk voor dit<br />

project.’De bouw bleek een pittige uitdaging<br />

dus. ‘Het leverde wel wat spanning op’,<br />

meent Van Geresteijn. ‘Maar je merkt onder<br />

je werknemers dat ze zich ervoor willen<br />

inzetten. Ze maakten lange dagen. We<br />

hebben samen alles op alles gezet om het<br />

op tijd af te krijgen.’ Hij is tevreden met het<br />

resultaat. ‘Ik vind het een leuk pand. Het is<br />

een origineel ontwerp die aansluit op de<br />

straat. De voorgevel (straatzijde) is beperkt<br />

in de breedte, maar toch heeft de architect<br />

er een draai aan gegeven. De winkels en<br />

appartementen zijn toch mooi aan de straat<br />

gelegen met een gevel die schuin wegloopt<br />

naar achteren. Het is levendig.’<br />

Accuraat<br />

Henk van Geresteijn omschrijft zijn bedrijf<br />

als correct. ‘Voor beide partijen is het<br />

helder wat er wordt gebouwd. Als er van<br />

de bouw wordt afgeweken, bespreken wij<br />

dat. We houden het proces correct bij en de<br />

klant weet waar hij aan toe is. Wij leveren<br />

goed werk, ook al staan de prijzen in de<br />

bouwsector onder druk. Wij zullen altijd<br />

accuraat blijven werken.’<br />

In vijf maanden tijd is een nieuw pand<br />

herrezen dat recht doet aan de omgeving<br />

en aan de wens van de opdrachtgever.<br />

Een tevreden klant is de voedingsbodem<br />

voor Van Geresteijn. ‘We bouwen nu een<br />

vrijstaand huis in Leusden. Voor die mensen<br />

is het de eerste keer in hun leven dat ze<br />

een huis laten bouwen. Het is voor hen best<br />

spannend; ze geven veel geld uit voor iets<br />

wat er nog niet staat. We zijn ermee bezig<br />

en je ziet ze genieten. Dat maakt het vak zo<br />

mooi: dat je dromen waar kunt maken.’<br />

Bouwbedrijf Van Geresteijn BV<br />

Essenerweg 45, Kootwijkerbroek<br />

Tel. 0342 - 443700<br />

info@geresteijnbouw.nl<br />

www.geresteijnbouw.nl<br />

pagina 68<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 68 15-11-16 11:09


Huisman helpt bij realisatie<br />

ruimtelijke plannen<br />

Ruimtelijke ordening bevat verschillende vakgebieden. Waar<br />

veel adviseurs gespecialiseerd zijn in een van de vakgebieden,<br />

onderscheidt Richard Huisman zich door zijn combinatie van<br />

expertises.<br />

Adviesbureau Huisman | Ruimte & Visualisatie<br />

fungeert als zelfstandige schakel tussen de<br />

initiatiefnemer en de overheid. ‘Het is niet<br />

altijd gemakkelijk om wat te ondernemen<br />

op het vlak van ruimtelijke ordening. Het<br />

is een groot voordeel, dat ik weet hoe het<br />

werkt aan beide kanten.’ Huisman adviseert<br />

particulieren met bouwplannen in de wirwar<br />

van regelgeving en vergunningen. Ook<br />

staat hij architectenbureaus, aannemers en<br />

projectontwikkelaars bij met raad en daad,<br />

evenals overheden.<br />

‘Een actueel thema is schaalvergroting<br />

in de agrarische sector. Leegstand speelt<br />

ook steeds vaker’, vertelt Huisman. ‘Veel<br />

boerenbedrijven zijn genoodzaakt te stoppen,<br />

kantoren en winkelpanden staan leeg. Dit<br />

vraagt om nieuwe economische dragers. Het<br />

bestemmingsplan moet aangepast worden<br />

voor een ander gebruik. Sinds een aantal jaar<br />

betrekt de overheid hierbij de burgers en<br />

daagt ze uit om met initiatieven te komen.<br />

Denk aan een hotel in een leeg kantoorpand<br />

of een speelboerderij.’<br />

Op deze vlakken ondersteunt Huisman met<br />

een helder advies. ‘Met ruimtelijke ordening<br />

krijgt iedereen te maken. Ik help u graag met<br />

een principeverzoek, het schrijven van een<br />

bestemmingsplan of advies en begeleiding bij<br />

het aanvragen van een omgevingsvergunning.<br />

Dankzij de omgevingswet moet het vanaf<br />

2019 eenvoudiger worden om een ruimtelijk<br />

project te starten en is er weer meer ruimte<br />

voor particuliere ideeën.’<br />

Huisman | Ruimte & Visualisatie<br />

Putterweg 32, Garderen<br />

Tel. 06 – 52 35 18 71<br />

info@huismanruimte.nl<br />

www.huismanruimte.nl<br />

‘Lef nodig om betonnen kelders<br />

te laten zinken’<br />

Maximaal vierkante meters benutten: dat is bouwen in de diepte<br />

ten voeten uit. Veel opdrachtgevers kiezen ervoor om kelders<br />

voor de meest uiteenlopende doeleinden te laten bouwen in<br />

samenwerking met XXL Beton BV.<br />

Deze <strong>Barneveld</strong>se betoncentrale<br />

is gespecialiseerd in afzinkkelders<br />

(caisson). In Voorthuizen is een nieuwe<br />

versstraat gebouwd, gelegen naast de<br />

Albert Heijn. XXL Beton BV heeft hiervoor<br />

de zogenoemde afzinkkelder gebouwd in<br />

samenwerking met een bouwbedrijf.<br />

‘We hebben voor dit project de muren<br />

boven de grond gebouwd’, vertelt Jan<br />

van Ee van XXL Beton BV. ‘Het vraagt<br />

vervolgens om vereende krachten om<br />

zoiets te laten zakken. We graven de<br />

muren voor de kelder in. En daarna<br />

brengen we de vloer aan.’<br />

‘Dit principe gebruikte men halverwege<br />

de 18e eeuw al met een zinkput bij de<br />

woning,’ zegt Van Ee, ‘die lieten ze ook<br />

gewoon zakken. Voor grote betonnen<br />

kelders geldt hetzelfde principe. Je moet<br />

het alleen wel durven, en ervoor gaan.’<br />

XXL Beton BV heeft zich gespecialiseerd<br />

in deze bijzondere manier van kelders<br />

bouwen. Het is de uitgelezen optie voor<br />

wanneer er weinig ruimte is rondom het<br />

project. Denk aan de binnenstad of aan<br />

het nieuwbouwproject in Voorthuizen,<br />

waar ze dit vlak naast een huis hebben<br />

gedaan. ‘We kunnen tot twintig<br />

centimeter tegen een woning of berging<br />

aan een afzinkkelder bouwen.’<br />

Neem voor meer informatie over<br />

afzinkkelders contact op met de<br />

specialisten bij XXL Beton BV.<br />

XXL Beton BV<br />

Mercuriusweg 4, <strong>Barneveld</strong><br />

info@xxlbeton.nl<br />

www.xxlbeton.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 69<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 69 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 70 15-11-16 11:09


Projectbureau Sol BV wint brancheprijs<br />

Bouwkundige Adviesbureaus<br />

Bouwprojecten zijn ingewikkeld en risicovol. ‘Wij begeleiden dit<br />

voor de klant en ontzorgen hem op die manier’, vertelt Robert<br />

Sol. De Zwartebroeker is eigenaar van Projectbureau Sol BV, dat is<br />

uitgeroepen tot nationale branchewinnaar bouwkundig adviesbureaus.<br />

‘Onze visie op energieneutraal bouwen<br />

en ontwikkelen en hoe wij vernieuwing<br />

in de praktijk brengen, waren aspecten<br />

die de jury waardeerde’, vertelt Sol. In<br />

2007 richtte hij het projectbureau als<br />

eenmanszaak op en maakte er vanwege de<br />

groei van het bedrijf een bv van in 2009.<br />

Inmiddels werkt hij met een team van vier<br />

op kantoor.<br />

‘Wij zijn een bouwkundig adviesbureau<br />

en begeleiden vastgoedeigenaren en<br />

pensioenfondsen bij het investeren<br />

en onderhouden van vastgoed. Voor<br />

woningcoöperaties beheren we de<br />

woningvoorraad.’ Het projectbureau werkt<br />

internationaal. Een bekend project in<br />

de regio is de verbouwing van Theater<br />

De Flint, waarvoor ze de bouw hebben<br />

begeleid. ‘We werken met een vaste kring<br />

van opdrachtgevers. We streven altijd<br />

naar de hoogste kwaliteit en hechten veel<br />

waarde aan goede communicatie met<br />

klanten. De klant heeft één aanspreekpunt<br />

en dat waarderen ze.’<br />

Sinds een aantal jaar ontwikkelt<br />

Projectbureau Sol BV woningen in<br />

Oostenrijk en Frankrijk. ‘We zoeken<br />

naar geschikte kavels, waarop we<br />

woningen ontwikkelen en realiseren voor<br />

opdrachtgevers, die dit gebruiken als<br />

investering en vakantiewoning.’<br />

Kijk voor meer informatie over<br />

Projectbureau Sol BV op de website.<br />

Projectbureau Sol BV<br />

Vossenweg 4, Zwartebroek<br />

Tel. 0342 – 462 637<br />

info@projectbureau-sol.nl<br />

www.projectbureau-sol.nl<br />

Genieten van een huiselijke<br />

sfeer bij Bij ’t Raadhuys<br />

Lunchen met huisgemaakte gerechten in een huiselijke sfeer. Dat kan<br />

bij Bij ’t Raadhuys, waar Daniël Rabbelier en Wiecke Brouwer aan het<br />

roer staan. In een monumentaal pand combineren zij een gemoedelijke<br />

sfeer met een menukaart vol verse, zelfgemaakte gerechten.<br />

Na vijf jaar nachtleven als café-eigenaar<br />

was het tijd voor iets nieuws. Samen met<br />

zijn aanstaande vrouw Wiecke, die als<br />

bedrijfsleidster werkte bij een lunchroom<br />

in Zutphen, ging Daniël het avontuur aan.<br />

Na een grondige verbouwing openden ze<br />

op 17 mei 2016 Bij ’t Raadhuys.<br />

‘We zijn trots op het eindresultaat. Het<br />

unieke, monumentale pand van 126 jaar<br />

oud bevat veel authentieke details en de<br />

binnentuin is een bijzondere verrassing.<br />

Hartje centrum en toch kun je heerlijk<br />

rustig zitten en genieten. De gasten<br />

reageren enthousiast en voelen zich op<br />

hun gemak.’<br />

Huisgemaakte, verse producten en<br />

oprechte gastvrijheid staan hoog in<br />

het vaandel bij Bij ’t Raadhuys. ‘Er is<br />

voor ieder wat wils. Zo kunt u gezellig<br />

een spelletje doen onder het genot<br />

van een seizoenbiertje van de tap met<br />

een borrelplankje, genieten van verse<br />

koffie en thee met huisgemaakt gebak,<br />

huisgemaakte soepen en verse broodjes,<br />

maar u kunt ook kiezen voor een avondhap,<br />

die de hele dag te bestellen is.’<br />

Speciaal voor de lezers van het<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> biedt Bij<br />

’t Raadhuys op vertoon van dit<br />

artikel 15 procent korting op uw<br />

rekening bij uw volgende bezoek.<br />

De actie is geldig tot en met 31<br />

december 2016.<br />

Bij ’t Raadhuys<br />

Raadhuisplein 46, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 434 475<br />

info@bijtraadhuys.nl<br />

www.bijtraadhuys.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 71<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 71 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 72 15-11-16 11:09


Vraag het de specialist<br />

Recht BVD advocaten<br />

Wij willen uit elkaar. Zijn meer<br />

dan 10 jaar getrouwd. Echter<br />

willen we hierbij ook om de<br />

kosten denken! We lezen op<br />

internet over online scheiden. Heeft<br />

uw kantoor hier ervaringen mee?<br />

Antwoord van mr. drs. A. (Anje) Slootweg<br />

Steeds meer mensen die gaan scheiden, selecteren hun<br />

advocaat of mediator op basis van prijs. Dat is begrijpelijk,<br />

maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Met name dankzij<br />

internet wordt het steeds meer mogelijk om ‘online juridische<br />

dienstverlening’ in te kopen. Advocaten en mediators bieden<br />

zich aan om via online contact uw echtscheiding te regelen.<br />

Deze dienstverlening is vaak relatief goedkoop. Dat is voor<br />

u voordelig. Maar voor advocaten en mediators is het in zo’n<br />

geval van belang dat zij zo min mogelijk tijd aan uw dossier<br />

besteden. Hierdoor is de kans op fouten aanzienlijk groter. Die<br />

fouten komen meestal achteraf pas aan het licht.<br />

Na enkele maanden blijkt bijvoorbeeld dat een man de alimentatie<br />

die hij heeft toegezegd, helemaal niet kan missen.<br />

Het bedrag is veel te hoog in verhouding tot zijn inkomen. Dat<br />

kan zomaar gebeuren als er geen berekening wordt gemaakt<br />

door een professional. Als deze man dan wil terugkomen op de<br />

gemaakte afspraken, leidt dit tot onnodige onrust en verdere<br />

verwijdering tussen de echtgenoten. De goede wil om tot<br />

afspraken te komen die er tijdens de echtscheidingsprocedure<br />

nog is, ontbreekt vaak in deze fase. Dat is ook begrijpelijk, want<br />

de ex-echtgenote van de man heeft in haar financiële plaatje<br />

inmiddels ook gerekend met de (achteraf te hoge) overeengekomen<br />

alimentatie.<br />

Dit betekent dat er veelal geen overeenstemming meer wordt<br />

bereikt. Beide ex-echtgenoten raken dan aangewezen op een<br />

eigen advocaat en maken uiteindelijk veel meer kosten. Zulke<br />

onaangename verrassingen zijn te voorkomen als uw advocaat<br />

of mediator uw echtscheiding zorgvuldig<br />

afwikkelt. Via een online traject met dito<br />

prijs is dat eenvoudigweg niet haalbaar.<br />

Mocht in uw situatie een scheiding dreigen,<br />

wees dan kritisch op de prijs, maar<br />

vooral op de kwaliteit die u van<br />

uw advocaat mag verwachten!<br />

financieel Pensioen blik<br />

Ik ben 56 en werkloos, heb 25 jaar hard gewerkt en<br />

heb naar mijn weten ook pensioen opgebouwd. Hoe<br />

kom ik erachter wanneer ik met pensioen kan en wat<br />

ik op pensioenleeftijd ontvang?<br />

Antwoord van Bianca Wateler<br />

Behalve dat werkloosheid een vervelende situatie is om<br />

mee te maken, brengt het vaak ook onzekerheid mee over<br />

de financiële situatie, nu en in de toekomst.<br />

In Nederland bouwen veel werknemers pensioen op. Om na<br />

te gaan of u pensioen heeft opgebouwd kunt u inloggen op<br />

www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze site logt u in met<br />

uw DigiD. Nadat u een aantal korte vragen hebt beantwoord,<br />

ziet u waar u pensioen heeft opgebouwd en hoe<br />

hoog het opgebouwde pensioen is. Ook de AOW-uitkering<br />

wordt getoond.<br />

Vaak is het mogelijk pensioen eerder of later te laten<br />

uitkeren. Hoe dit werkt verschilt per pensioenuitvoerder.<br />

Als pensioen eerder ingaat, bijvoorbeeld<br />

op leeftijd 65 in plaats<br />

van 67 jaar, wordt het jaarlijkse<br />

pensioenbedrag lager. Er wordt<br />

immers 2 jaar eerder uitgekeerd.<br />

Latere ingang van pensioen, bijvoorbeeld<br />

op leeftijd 68 in plaats<br />

van 67 jaar, leidt tot een hoger<br />

pensioenbedrag.<br />

Het is niet mogelijk om hier exact te zeggen hoeveel hoger<br />

of lager een pensioenuitkering wordt. Dit verschilt per pensioenuitvoerder.<br />

Op de website van uw pensioenuitvoerder<br />

vindt u vaak veel informatie.<br />

Voor een volledig financieel inzicht is het van belang om<br />

alle zaken te betrekken die gevolgen hebben voor uw<br />

persoonlijke financiële situatie. Dat betreft niet alleen<br />

pensioen, maar ook bijvoorbeeld verzekeringen en woonlasten.<br />

Pensioen Blik helpt bij het inzichtelijk maken van<br />

uw persoonlijke financiële situatie, nu en in de toekomst!<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 73<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 73 15-11-16 11:09


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 74 15-11-16 11:09


kan leiden tot een besparing van enkele<br />

honderden euro’s per jaar, en dat gedurende<br />

vijf jaar! Voor auto’s die vallen in de categorie<br />

tussen 51 gram en 106 gram per kilometer<br />

emissie wijzigt het bijtellingspercentage<br />

van 21% naar 22%. Voor volledig elektrische<br />

auto’s wijzigt het percentage niet.<br />

Cijfers combineren<br />

met kansen<br />

Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs is voor haar klanten<br />

dé partner in ondernemen. Vanuit vier vestigingen, waaronder één in<br />

<strong>Barneveld</strong>, is het kantoor lokaal georiënteerd en nauw betrokken bij<br />

de ondernemer. Cijfers worden gecombineerd met kansen in de markt.<br />

Want verder gaan dan alleen rapporteren, leidt tot een beter resultaat.<br />

Teruggaaf BTW<br />

Indien een ondernemer momenteel te maken<br />

heeft met een oninbare vordering, is het<br />

lastig om de BTW op deze vordering terug<br />

te vragen. De teruggaaf wordt eenvoudiger<br />

gemaakt. De BTW kan worden teruggevraagd<br />

op het moment dat duidelijk is dat de<br />

vordering daadwerkelijk niet meer zal worden<br />

voldaan. Daarnaast geldt vanaf 1 januari<br />

dat het recht op teruggaaf van de BTW op<br />

de vordering sowieso na één jaar bestaat.<br />

Dus is de vordering niet binnen één jaar<br />

betaald, dan kan de BTW op de vordering<br />

worden teruggevraagd bij de Belastingdienst,<br />

ongeacht of kan worden aangetoond dat<br />

de vordering niet zal worden voldaan. Vanaf<br />

het nieuwe jaar kan de teruggaaf eenvoudig<br />

via de eerstvolgende BTW-aangifte worden<br />

gedaan.<br />

Vorig jaar is de dienstverlening van<br />

Onderweegs & De Groot flink uitgebreid. ,,Wij<br />

merkten dat de behoefte van ondernemers is<br />

verschoven. De tijd van alleen boekhouden<br />

is echt voorbij’, zegt Vincent van Veldhuizen,<br />

partner van het kantoor. ,,Onze accountants<br />

en adviseurs bieden toegevoegde waarde<br />

met een bedrijfseconomische benadering.<br />

Door specialisten als een HR-functionaris<br />

en juristen aan ons te verbinden, kunnen we<br />

ondernemers steeds beter bedienen vanuit<br />

de rol van adviseur. Ook beschikken we<br />

over een eigen adviesteam van fiscalisten,<br />

die onze cliënten breed kunnen adviseren.<br />

Eén van hen is Gerard Fennema, sinds kort<br />

bij ons in dienst. Gerard heeft, bij wijze van<br />

kennismaking, voor de lezers van <strong>Barneveld</strong><br />

<strong>Magazine</strong> drie belangrijke wijzigingen in de<br />

belastingwetgeving op een rij gezet.’<br />

Een drietal wijzigingen in de<br />

belastingwetgeving per 1<br />

januari 2017 ><br />

Auto van de zaak<br />

Overweegt u een nieuwe auto van de zaak<br />

aan te schaffen? Dan is het van belang om<br />

het moment van aanschaf goed te kiezen. De<br />

bijtellingspercentages wijzigen namelijk per<br />

1 januari 2017 en het kan zeer voordelig zijn<br />

om de auto nog in 2016 aan te schaffen of<br />

juist te wachten tot volgend jaar.<br />

Overweegt u de aanschaf van een auto<br />

met een lage emissie (1 tot 50 gram CO2-<br />

uitstoot), dan is het voordelig om dit nog dit<br />

jaar te doen. Het bijtellingspercentage is dan<br />

15%, terwijl voor dezelfde auto, aangeschaft<br />

in 2017, een bijtellingspercentage van 22%<br />

geldt. Het voordelige tarief kan gedurende<br />

60 maanden worden benut. Dit kan vele<br />

honderden euro’s per jaar schelen. Valt de<br />

keuze op een auto met een uitstoot van<br />

meer dan 106 gram per kilometer, dan kunt<br />

u beter even wachten met de aanschaf<br />

tot 1 januari aanstaande. Het verschil<br />

in bijtellingspercentage is dan 3%. Dit<br />

,,Kies het juiste moment voor de aanschaf van een<br />

auto van de zaak. Dit kan veel voordeel opleveren.’<br />

Schenking ten behoeve van de eigen<br />

woning<br />

Een andere wijziging betreft een extra<br />

vrijstelling van maximaal € 100.000 in de<br />

Schenkbelasting indien een schenking wordt<br />

gedaan die wordt aangewend ten behoeve<br />

van de eigen woning. Mocht u hierover of<br />

over andere zaken meer willen weten, dan sta<br />

ik u graag te woord op ons kantoor aan de<br />

Burgemeester Kuntzelaan.<br />

Mr. G.H. (Gerard) Fennema RB, fiscalist<br />

Onderweegs & De Groot<br />

Accountants en Adviseurs<br />

Burgemeester Kuntzelaan 29, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 420 270<br />

info@odg-accountants.nl<br />

www.odg-accountants.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 75<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 75 15-11-16 11:09


Vakkundig en ambachtelijk<br />

maatwerk in huis<br />

‘Modern en strak of juist landelijk en nostalgisch. Wij leveren ambachtelijk maatwerk, dat naadloos<br />

aansluit bij de stijl en het interieur van de klant’, vertelt Ronald Beerdsen. ‘Onze kracht ligt in het<br />

ontwerp en de persoonlijke benadering.’ In maart 2017 viert Ronald Beerdsen Interieurbouw zijn<br />

tienjarige jubileum met een gloednieuwe showroom.<br />

Een kamer en suite die volledig past in<br />

de stijl van uw interieur. Die een perfecte<br />

afscheiding biedt tussen bijvoorbeeld<br />

de woonkamer en de keuken en een<br />

grote ruimte deelt in twee comfortabele,<br />

gezellige delen. Of een garderobekast<br />

die de ruimte in de kamer optimaal<br />

benut en net even wat dieper is dan de<br />

standaardkast, zodat een colbert wel goed<br />

erin past. Met een leggedeelte met zoveel<br />

planken en lades als je zelf wenst en een<br />

hanggedeelte waarin een jurk hángt en<br />

niet half op de grond ligt.<br />

Van zolder tot kelder; voor iedere ruimte<br />

in huis bedenkt en ontwerpt Ronald<br />

Beerdsen creatieve oplossingen, die hij<br />

vervolgens vakkundig op maat maakt. Of<br />

het nu gaat om kamer en suites, keukens,<br />

kastenwanden of badkamermeubels.<br />

Bijna tien jaar geleden op 1 maart 2007 is<br />

Ronald Beerdsen Interieurbouw gestart. Hij<br />

begon met het maken van kamer en suites.<br />

‘Deze deuren met kasten eromheen, vaak<br />

in jaren dertig stijl, maken we nog steeds<br />

heel veel. Vervolgens vroegen klanten of<br />

ik dan ook niet de keuken in die stijl voor<br />

ze kon maken of bijvoorbeeld een kast<br />

met hetzelfde profiel voor de televisie.’<br />

Het werd drukker en drukker. Beerdsen<br />

nam personeel aan en betrok een hal met<br />

showroom aan de Bellstraat in <strong>Barneveld</strong>.<br />

‘Ik heb echt passie voor mijn werk en<br />

maak mensen gelukkig in hun huis, dat is<br />

hartstikke leuk.’ Naast Ronald zelf werken<br />

inmiddels twee man in de werkplaats en<br />

doet iemand de administratie.<br />

Ronald Beerdsen Interieurbouw werkt<br />

voornamelijk voor particulieren. In de<br />

regio, maar ook landelijk, zoals in Den<br />

Haag, Amsterdam of Naarden. Via mondtot-mondreclame<br />

of via de website weten<br />

ze hem goed te vinden. Daarnaast heeft<br />

hij in de loop der jaren een goede band<br />

opgebouwd met meerdere architecten,<br />

waarvoor hij werk verricht in het luxere<br />

segment. ‘Vaak als we voor een architect<br />

werken, zijn het projecten en doen we<br />

hele huizen. Van de keuken tot de kasten.<br />

Dan ga je met de architect en de klant om<br />

tafel zitten en kom je samen tot een mooi<br />

ontwerp.’<br />

Een misverstand is dat een interieurbouwer<br />

alleen werkt voor winkels of kantoren.<br />

‘Soms denken mensen dat nog. Wij zijn<br />

juist gespecialiseerd in woonhuizen<br />

voor particulieren. Dat is echt heel<br />

dankbaar werk. Denk bijvoorbeeld aan een<br />

pagina 76<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 76 15-11-16 11:09


handgemaakte keuken, die als een schoen<br />

past in een nieuwbouwwoning. Of een<br />

garderobekast op de eerste verdieping met<br />

een schuin dak.’<br />

‘Het is mooi werk wat we maken. Alles is<br />

op maat gemaakt. Er komt geen passtrook<br />

aan te pas. Alles is mogelijk. Soms heeft<br />

de klant al een idee, ze zijn bij iemand<br />

geweest of hebben foto’s van het internet<br />

of uit een woonmagazine en willen dat<br />

graag toepassen in hun eigen woning.<br />

Samen met de klant maak ik een passend<br />

ontwerp.’<br />

Ronald begeleidt zelf het hele proces<br />

van het ontwerp tot de montage tot<br />

het eindresultaat en fungeert ook als<br />

aanspreekpunt. Hij weet alles van iedere<br />

klant en ze kunnen hem altijd bellen. ‘We<br />

hechten veel waarde aan die persoonlijke<br />

benadering. Als er problemen zijn, pak<br />

ik dat meteen op en kijk naar de best<br />

mogelijke oplossing. Ik denk dat daar onze<br />

kracht ligt.’<br />

Veel klanten komen ook weer terug voor<br />

een nieuw project, vertelt hij. ‘Dat zegt wel<br />

wat over je bedrijf. Dat je tevreden klanten<br />

hebt, die terugkomen. Klanten zijn vaak<br />

heel dankbaar, dat is super leuk. Dan krijg<br />

je drie weken later een mailtje dat ze zo<br />

blij zijn met het resultaat. Daarvoor doe<br />

je het. Je krijgt een band met je klanten.<br />

Zo hebben we een keer een kast gemaakt<br />

voor de bovenverdieping bij iemand thuis<br />

en hebben we voor die mensen uiteindelijk<br />

het hele huis gedaan.’<br />

ergens tussen moeten passen en die je niet<br />

kan krijgen in de winkel. Maar ook shutters<br />

en blinds van Jasno. Daarvan zijn we dealer<br />

in <strong>Barneveld</strong>. We begeleiden de verbouwing<br />

van a tot z en regelen bijvoorbeeld de<br />

elektricien en de loodgieter en ontzorgen<br />

op die manier de klant.’<br />

Ronald Beerdsen Interieurbouw is op de<br />

hoogte van de laatste woontrends. ‘We<br />

doen veel inspiratie op. Het ontwerpen<br />

doen we handmatig. Ik kijk naar de ruimte<br />

die beschikbaar is en kijk naar de wensen<br />

van de klant. Soms komen er toch hele<br />

andere ideeën uit, dan dat de klant voor<br />

mogelijk houdt. Mensen weten vaak niet<br />

welke technieken er nu mogelijk zijn. Denk<br />

aan een afzuigkap die uit het aanrechtblad<br />

komt in plaats van zo’n grote bak aan het<br />

plafond met een buis door je keuken met<br />

de afvoer naar buiten. Mensen denken dat<br />

het heel duur is, maar dat valt mee. Er is<br />

zoveel mogelijk tegenwoordig.’<br />

Volgend jaar viert Ronald Beerdsen<br />

Interieurbouw zijn tienjarig jubileum met<br />

een gloednieuwe showroom, die op 1<br />

maart geopend wordt. ‘In de showroom<br />

wil ik een woonhuis creëren en laten zien<br />

wat we allemaal te bieden hebben. Van<br />

maatwerk keukens tot kasten, kamer en<br />

suites en noem maar op, alles is straks te<br />

zien in de showroom, die zes dagen per<br />

week op afspraak is geopend.’<br />

Ronald Beerdsen Interieurbouw<br />

Bellstraat 14, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 0342 - 424200<br />

ronald@beerdsen.nl<br />

www.beerdsen.nl<br />

‘We werken met alle materialen. Je kunt<br />

het krijgen zoals je het hebben wilt, omdat<br />

alles maatwerk is’, aldus Ronald. ‘Van de<br />

kastenwand tot de keuken en de kamer en<br />

suite, alles kun je in dezelfde stijl krijgen.<br />

Zelfs een open haard kunnen we plaatsen<br />

in dezelfde sfeer. We kunnen een huis<br />

totaal inrichten. Denk aan meubels die<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 77<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 77 15-11-16 11:10


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 78 15-11-16 11:10


Van Geresteijn Totaalbouw<br />

opent showroom in Stroe<br />

Zoals de naam het al zegt; Van Geresteijn Totaalbouw biedt het<br />

complete pakket. In bijna alles wat met bouw te maken heeft, heeft<br />

Jan van Geresteijn zich gespecialiseerd. Van zonwering tot veranda’s en<br />

zwembaden, maar ook verbouwingen, renovaties of bouwbegeleiding.<br />

Onlangs heeft Van Geresteijn Totaalbouw<br />

een nieuwe showroom geopend in Stroe.<br />

‘Op 1 oktober hebben we de nieuwe winkel<br />

geopend. We hebben hele goede reacties<br />

gehad’, vertelt Jan van Geresteijn, eigenaar<br />

van het bouwbedrijf.<br />

‘In de showroom kunnen klanten de<br />

verschillende mogelijkheden zien,<br />

die we bieden op het gebied van<br />

zonwering. Zo demonstreren we screens,<br />

rolluiken, knikarmschermen, markiezen,<br />

terrasoverkappingen, maar ook horren en<br />

raambekleding, zoals rolgordijnen en plissé.’<br />

‘Uit de markt was er veel vraag naar<br />

zonwering,’ vertelt Van Geresteijn, ‘maar<br />

van oorsprong zijn we een bouwbedrijf.<br />

Bij een verbouwing of bouw van een<br />

object komt veel kijken. Daarom bieden<br />

wij een totaalpakket aan, zodat de klant<br />

één aanspreekpunt heeft, waar hij voor al<br />

zijn bouwvragen terecht kan. Alles is onder<br />

één dak: van aanbouw tot nieuwbouw en<br />

van renovatie tot installatietechniek en<br />

bouwbegeleiding. Dat is onze kracht.’<br />

Zo biedt Van Geresteijn Totaalbouw ook de<br />

bouw aan van zwembaden.’Dit doen we in<br />

samenwerking met Hartog Outdoor Living<br />

voornamelijk voor particulieren.’<br />

De showroom van Van Geresteijn<br />

Totaalbouw is geopend op zaterdag van<br />

9.00 tot 13.00 uur. Buiten openingstijden<br />

bent u natuurlijk van harte welkom op<br />

afspraak.<br />

Van Geresteijn Totaalbouw<br />

Hogekampweg 2B, Stroe<br />

Tel. 06 – 53 62 77 41<br />

info@vangeresteijntotaalbouw.nl<br />

www.vangeresteijntotaalbouw.nl<br />

‘Betondesign voor een moderne<br />

uitstraling’<br />

Sterk, onderhoudsvriendelijk en krasvast: betondesign is een mooi<br />

kwalitatief product, vertelt Rien van Geresteijn van Tegeldesign, dat<br />

naast tegelwerk gespecialiseerd is in betondesign. ‘Daarbij geeft het<br />

ook nog een eigentijdse en luxe uitstraling aan vloeren en wanden.’<br />

Betondesign is een uniek en populair<br />

product, geeft van Geresteijn aan, dat<br />

zowel geschikt is voor bestaande objecten<br />

als nieuwbouwhuizen. ‘Er is steeds meer<br />

vraag naar. Het is ook de ideale afwerking<br />

voor vloeren en wanden. Er zijn geen<br />

voegen nodig, het is krachtig en duurzaam<br />

en gemakkelijk schoon te houden.’<br />

Of het nou gaat om een vloer of wand,<br />

betondesign is voor alle ruimtes in huis<br />

geschikt. ‘Denk bijvoorbeeld aan een<br />

strakke, industriële keukenvloer of een<br />

unieke afwerking van de muur in het<br />

kantoor, de hal of de woonkamer. Afgelakt<br />

met epoxylak is betondesign ook goed<br />

geschikt voor een moderne badkamer of<br />

toilet. Betondesign is verkrijgbaar in acht<br />

kleuren, variërend van lichtgrijs tot diep<br />

zwart.’<br />

Netjes werken en kwaliteit leveren, dat<br />

zijn belangrijke pijlers voor van Geresteijn,<br />

die vanuit Kootwijkerbroek met een team<br />

van drie vakmannen werkt aan de meest<br />

uitdagende klussen. ‘We hebben een<br />

passie voor uniek tegelwerk en doen graag<br />

specialistische klussen.’ Ook voor complete<br />

badkamers kun je bij van Geresteijn<br />

terecht.<br />

Wilt u inspiratie op doen? Kijk voor<br />

voorbeelden van betondesign en<br />

tegelwerk op www.betondesign.nl en<br />

www.tegeldesign.nl.<br />

R. van Geresteijn<br />

Garderbroekerweg 214bis<br />

Kootwijkerbroek<br />

Tel. 06 – 508 52 501<br />

info@tegeldesign.nl<br />

info@betondesign.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 79<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 79 15-11-16 11:10


‘Wonen is echt mijn passie. Veel<br />

stijlen spreken me aan, waardoor ik<br />

me goed kan inleven in de klant en<br />

kan aangeven wat wel en niet in de<br />

stijl past. We bieden het complete<br />

pakket aan van wonen: banken, tafels,<br />

stoelen, kasten, accessoires, maar ook<br />

keukens, raambekleding, vloerbekleding<br />

en wandbekleding vind je bij Stellio<br />

Interieur. Daarnaast zijn wij bereid om<br />

klanten te begeleiden in onder meer<br />

stucwerk, domotica en schilderwerk.’<br />

‘Stellio onderscheidt<br />

zich door alle woonwensen<br />

van de klant<br />

te vervullen’<br />

Stellio Interieur biedt een uniek totaalconcept van maatwerk op het<br />

gebied van wonen, waarin Nico van Manen de klant meeneemt naar<br />

verschillende stijlkamers en productwerelden. ‘Alle woonwensen<br />

van de klant vervullen, dat is ons streven en daarmee willen we ons<br />

onderscheiden.’<br />

‘Materialen, kleuren en afwerkingen<br />

zijn bepalend of het past in de stijl.<br />

Daarom willen we zoveel mogelijk laten<br />

zien aan de klant. Alles is op maat te<br />

maken naar zijn wens en smaak. In de<br />

productwerelden zie je als voorbeeld<br />

een kast staan, van blank en onbewerkt<br />

hout. Dit is een voorbeeld om te kijken<br />

wat je voorkeur heeft en welke stijl<br />

je aanspreekt. Wil je lades of juist<br />

deuren of net andere maat? Elke keuze<br />

voor bijvoorbeeld de houtsoort en de<br />

afwerking maakt een wereld van verschil.<br />

Spuit je een kast hoogglans is hij modern,<br />

maak je hem van vergrijsd hout, dan<br />

staat hij goed in een landelijk interieur.’<br />

Dat geldt niet alleen voor kasten, maar<br />

ook voor tafels en stoelen. ‘We laten hier<br />

alleen al veertig eetkamerstoelen zien.’<br />

De meubels zijn bewust ontdaan van<br />

alle stijlelementen, vertelt Van Manen.<br />

‘Als mensen een bloemenstof niet mooi<br />

vinden, lopen ze de hele stoel voorbij.<br />

Daarom houden we het neutraal. Het<br />

model en het zitcomfort moeten de<br />

doorslag geven. Mensen kunnen hun<br />

eigen ideeën er volledig op loslaten.’<br />

Metropolitan Luxury, Blue Oval, Eigentijds<br />

Klassiek, Idyllic Season, Landelijk sober,<br />

Chique Klassiek, Stylish Concrete; elke<br />

stijl van wonen ervaar je in een van de<br />

zeven stijlkamers, als je de showroom<br />

van Stellio Interieur binnenloopt.<br />

Loop je verder, dan kom je terecht in<br />

productwerelden, waarin je per product<br />

alle mogelijke materialen, kleuren en<br />

afwerkingen kunt zien, voelen en ervaren.<br />

‘Alles op het gebied van wonen, elke<br />

stijl en elke maatvoering laten we<br />

zien bij Stellio Interieur. Dat is uniek.’<br />

Nico van Manen heeft in 1997 Stellio<br />

Interieur opgericht, na een carrière als<br />

woningstoffeerder en meubelbouwer.<br />

Openingstijden<br />

Neem een kijkje in de showroom. Stellio<br />

Interieur is geopend op woensdag en<br />

donderdag van 13.00 tot 17.30 uur, op<br />

vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur en op<br />

zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur. Buiten<br />

openingstijden kunt u een afspraak<br />

maken voor een persoonlijk advies<br />

op maat. Neem voor meer informatie<br />

hierover contact op met Stellio Interieur.<br />

‘Alles op het gebied van wonen, elke stijl en elke<br />

maatvoering laten we zien bij Stellio Interieur.<br />

Dat is uniek.’<br />

Stellio Interieur<br />

Voltastraat 21, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 424 390<br />

info@stellio.nl<br />

www.stellio.nl<br />

pagina 80<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 80 15-11-16 11:10


‘Denimblauw is de trendkleur<br />

van 2017’<br />

‘Alles kan en alles mag.’ Gevraagd naar de woontrends voor het nieuwe jaar, zegt Nico van Manen van<br />

Stellio Interieur, dat de tijd dat de trends volledig stijlbepalend zijn voorbij is.<br />

‘Trends zijn lastiger te pijlen. De eigen<br />

identiteit speelt een grotere rol en dat<br />

maakt een diversiteit aan stijlen zichtbaar.<br />

Ik zie steeds meer een mix van stijlen. Denk<br />

bijvoorbeeld aan een Ziegler tapijt, een vlak<br />

geweven tapijt met een sterk verouderde<br />

en verweerde look, die prachtig kan staan<br />

in een modern en strak interieur. Dat haalt<br />

het op en maakt het spannend.’ Op het<br />

gebied van kleden is een grote diversiteit<br />

ontstaan, vertelt Van Manen. ‘Geweven,<br />

hoogpolig, laagpolig, wol, synthetisch,<br />

er is veel meer mogelijk. We bieden een<br />

custom made colour collectie, waarin je<br />

zelf aan het roer staat. Je bepaalt zelf tot<br />

op de draad hoe je wilt dat het tapijt eruit<br />

ziet. Denk aan kleuren, maar ook aan de<br />

polhoogte en uiteraard de maatvoering.’<br />

‘Stellio Interieur werkt volgens zeven<br />

stijlen: Metropolitan Luxury, Blue Oval,<br />

Eigentijds Klassiek, Idyllic Season, Landelijk<br />

sober, Chique Klassiek, Stylish Concrete.<br />

Zo kunnen we in zeven kamers laten zien<br />

welke stijlen er allemaal zijn.’ Zelf spreekt<br />

de moderne, strakke stijl hem aan van<br />

Metropolitan Luxury, waarin elementen<br />

terugkomen van interieurdesigner Eric<br />

Kuster. ‘Dat vind ik een mooie, eigentijdse<br />

en diverse mix. Je kunt het warm aankleden<br />

met frivole kussens en een hoogpolig<br />

kleed. Er is veel inpasbaar en toch straalt<br />

het rust uit.’<br />

ook bijvoorbeeld een bijzettafel in een<br />

driehoek met afgeronde hoeken.’<br />

De planten die je de afgelopen tijd hun<br />

weg terug zag vinden, blijven de komende<br />

jaren een rol spelen in het interieur.<br />

‘Daarin zie je wel duidelijk dat dit niet<br />

in elke stijl toepasbaar is. De groene<br />

planten zijn leuk om kleur te brengen<br />

in bijvoorbeeld een eigentijds landelijk<br />

interieur, maar passen niet in een klassieke<br />

inrichting.’<br />

‘De diversiteit in stijlen neemt steeds meer<br />

toe’, zegt Van Manen, die ook ziet dat het<br />

wonen an sich door de jaren heen enorm<br />

is veranderd. ‘Vroeger had je allemaal een<br />

dressoir, een buffetkast, tegenwoordig niet<br />

meer. De keukens zijn veel groter en het<br />

servies gaat de keukenkasten in. Boeken en<br />

fotoalbums verdwijnen, waardoor er minder<br />

bergruimte nodig is. Soms is er geen kast<br />

meer te vinden in de woonkamer. Men leeft<br />

totaal anders.’<br />

Hoewel mensen steeds meer stijlen<br />

mixen, blijven er wel duidelijke trends in<br />

kleuren, zegt Van Manen. ‘Dit jaar was de<br />

kleur okergeel bepalend. De trendkleur<br />

van volgend jaar is denimblauw. Het is de<br />

kleur van een gewassen jeans. Het klinkt<br />

koel, maar het grijsblauwe oogt toch heel<br />

warm.’ Ook op het gebied van vormgeving<br />

is een verandering gaande. ‘Vierkanten of<br />

rechthoekige tafels; lang zag je veel strakke<br />

vormgeving van meubels. Nu zie je dat<br />

ronde vormen een comeback maken, maar<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 81<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 81 15-11-16 11:10


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 82 15-11-16 11:10


‘’We hebben erg veel zin<br />

om kennis te maken met<br />

Zwartebroek en haar inwoners’’<br />

Het gezin Mönnink kiest ervoor om de grote stad Amersfoort achter zich te laten en te gaan wonen in<br />

het mooie dorp Zwartebroek. Roland en Eeke moeten nog een klein jaartje geduld hebben en dan kunnen<br />

ze hun nieuwe vrijstaande woning binnen het project Het Domein op de hoek van de Plantanenstraat<br />

betrekken. Ze hebben erg veel zin om de kennis te maken met Zwartebroek en haar inwoners.<br />

Even voorstellen… De familie Mönnink<br />

bestaat uit Roland en Eeke. Samen hebben<br />

ze drie meiden van de leeftijd 15, 19 en<br />

21. Zowel Roland als Eeke zijn werkzaam<br />

in een zorginstelling in hun huidige<br />

woonplaats Amersfoort. Na jaren in deze<br />

stad gewoond te hebben was het tijd voor<br />

iets anders. ‘’We wilden graag landelijk<br />

gaan wonen met alle voorzieningen in<br />

de buurt. De ligging van het Domein in<br />

Zwartebroek en de mooie luxe boerderijstijl<br />

van de woning maken dat plaatje<br />

werkelijkheid.’’, vertelt de enthousiaste<br />

Roland.<br />

De familie is erg lovend over het<br />

nieuwbouw project Het Domein in<br />

Zwartebroek, dat tot stand is gekomen<br />

door De Bunte Vastgoed Oost en de<br />

Woningstichting <strong>Barneveld</strong>. Met name<br />

de ruime plattegrond van de beneden<br />

verdieping in combinatie met het vele<br />

lichtinval sprak het gezin aan. Ondersteund<br />

door de lokale makelaar Teun Gundelach<br />

Vastgoed hebben ze uiteindelijk een besluit<br />

kunnen nemen en de woning aangekocht.<br />

Het is nu afwachten tot eind 2017. Dan zal<br />

de woning opgeleverd worden!<br />

De Bunte Vastgoed Oost BV<br />

Amsterdamseweg 34a, Ede<br />

Tel.0318 – 694 470<br />

www.debunte.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 83<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 83 15-11-16 11:10


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 84 15-11-16 11:10


Sparen voor kunst<br />

Van een landschap tot een portret en van een pentekening tot muurschildering of zelfs kunst in 3D.<br />

‘Wat je wensen ook zijn, je kunt het zo gek niet bedenken en het is mogelijk’, stelt Klaas Renes van<br />

Mars3D Visuele Communicatie. ‘Met ‘Sparen voor kunst’ willen we kunst weer toegankelijk maken<br />

voor iedereen.’<br />

‘Het idee voor ‘Sparen voor kunst’ is geboren<br />

om kunst weer onder de aandacht te<br />

brengen bij mensen,’ aldus Renes, ‘en doordat<br />

je spaart voor je kunstwerk, houd je het zelf<br />

in de hand.’ Als bedrijfsleider van Mars3D<br />

Visuele Communicatie lanceert hij samen<br />

met kunstenaar Martin Soetendaal dit unieke<br />

project in de regio om de drempel voor kunst<br />

lager te maken. ‘Veel mensen zouden graag<br />

een kunstwerk in huis willen, maar vinden<br />

de stap naar een kunstgalerie vaak te groot.<br />

Het initiatief ‘Sparen voor kunst’ maakt die<br />

drempel lager, zodat een artistieke creatie<br />

voor iedereen toegankelijk is. Denk aan<br />

starters op de woningmarkt, waarvoor kunst<br />

vaak een sluitpost is. Samen maken we een<br />

overeenkomst, waarin je afspreekt in hoeveel<br />

termijnen je een bepaald bedrag opzij zet.<br />

Zo kun je de financiële lasten over een<br />

langere tijd spreiden en sparen bij ons voor<br />

je persoonlijke kunstwerk.’<br />

Een eigen kunstwerk begint met een<br />

persoonlijk gesprek, waarin je je wensen<br />

bespreekt. Er zijn mogelijkheden te over.<br />

Moet het een muurschildering worden, een<br />

pentekening of juist 3D-kunst. Aan de hand<br />

van het gesprek komt Martin Soetendaal<br />

met een schetsontwerp. ‘Vervolgens nodigen<br />

we de klant uit om dit te bekijken’, vertelt<br />

Renes. ‘Vindt hij het mooi of wil hij nog wat<br />

eraan toegevoegd zien? Je hebt nu echt een<br />

kunstenaar voor je werken.’<br />

klanten, ingekleurd met zachte tinten die<br />

passen bij hun interieur. Het is belangrijk dat<br />

het kunstwerk goed in de ruimte past en dat<br />

de kleuren aansluiten.’<br />

Martin Soetendaal is ruim 25 jaar actief als<br />

kunstenaar. Zijn werken kenmerken zich<br />

door zijn oog voor detail en de realistische<br />

weergave. Voorbeelden van de kunstwerken<br />

vindt u op www.sparenvoorkunst.nl. Wilt u<br />

meer informatie over de mogelijkheden?<br />

Neem contact op met Sparen voor kunst.<br />

Sparen voor Kunst<br />

Veluweweg 22, Kootwijkerbroek<br />

Tel. 0342 – 422 373<br />

info@sparenvoorkunst.nl<br />

www.sparenvoorkunst.nl<br />

‘Het is heel persoonlijk’, vult Soetendaal aan.<br />

‘Als je naar een winkel gaat, dan kun je iets<br />

kopen wat je aanspreekt, maar je hebt daarin<br />

geen eigen inbreng. Het is leuk om er juist<br />

iets van jezelf in vast te<br />

leggen.’ Terwijl Martin Soetendaal aan de<br />

slag gaat met het kunstwerk, worden er<br />

foto’s gemaakt van de vorderingen, zodat<br />

de klant het proces nauwgezet kan volgen.<br />

Momenteel werkt hij aan een drieluik. ‘Een<br />

potloodtekening over de levensloop van de<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 85<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 85 15-11-16 11:10


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 86 15-11-16 11:10


‘Een landelijk interieur met een<br />

stoere knipoog’<br />

Het grote aanbod verrast als je Cees Mooi Stoer Wonen binnen stapt. De woonwinkel aan de Pastoor<br />

Gowthorpestraat in <strong>Barneveld</strong> biedt op maar liefst 600 vierkante meter een groot assortiment van<br />

meubels, verlichting, accessoires en linnengoed. De stijl die Cees Mooi Stoer Wonen kenmerkt?<br />

‘Landelijk met een stoere knipoog.’<br />

Van een uniek kastje, waarvan geen tweede<br />

bestaat, tot een robuuste eettafel en van<br />

een houten kaarsenstandaard tot een<br />

bijzondere lamp. Maar ook voor mooie<br />

handdoeken, kussens, dekbedovertrekken<br />

en een ‘echte dikke badjas’ kun je bij Cees<br />

Mooi Stoer Wonen terecht. Het aanbod van<br />

de interieurwinkel is enorm gevarieerd,<br />

vertelt Cees. Samen met zijn vrouw Pauline<br />

runt hij de interieurwinkel. ‘We gaan mee<br />

met de laatste trends en krijgen wekelijks<br />

nieuwe artikelen in de winkel. We bieden<br />

nu ook weer volop winterse accessoires<br />

aan. Denk aan kerstaccessoires, maar ook<br />

dadeltakken, kaarsenplateaus, kandelaars<br />

en plaids.’<br />

Het uitgebreide assortiment van Cees<br />

Mooi Stoer Wonen is onder te verdelen<br />

in vier categorieën: meubels, verlichting,<br />

accessoires en linnengoed. ‘De winkel<br />

straalt een huiselijk gevoel uit, dat veel<br />

klanten thuis ook willen creëren. Veel<br />

items zijn net even anders dan anders.’<br />

Ook voor de mensen die op zoek zijn naar<br />

een leuk cadeau voor de feestmaanden<br />

hebben we veel keuze. Er is natuurlijk ook<br />

altijd de mogelijkheid voor een cadeaubon.<br />

Leuk om te geven én leuk om te krijgen.<br />

maat. Die persoonlijke dienstverlening<br />

en passie voor het vak zijn onze kracht.<br />

Alles houden we in eigen hand. Van<br />

de bezorging tot de service, maar ook<br />

interieuradvies op maat bij mensen thuis.’<br />

Cees Mooi Stoer Wonen kan inmiddels<br />

rekenen op een vaste klantenkring.<br />

‘Mensen komen steeds vaker terug.<br />

Dit omdat ze tevreden zijn en dat<br />

doorvertellen aan collega’s, familie en<br />

vrienden. Dat is natuurlijk het mooiste<br />

compliment.’<br />

Momenteel zijn we druk bezig met de<br />

webshop. Op mooistoerwonen.nl staan al<br />

meer dan vijfhonderd producten en dit<br />

vullen we nog verder aan. Cees Mooi Stoer<br />

Wonen nodigt u van harte uit om een<br />

kijkje te nemen in de winkel en u te laten<br />

verrassen door het gevarieerde aanbod. U<br />

parkeert gratis voor de deur.<br />

Cees Mooi Stoer Wonen<br />

Pastoor Gowthorpestraat 15, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 430 085<br />

www.mooistoerwonen.nl<br />

De linnenafdeling is iets waar ze van<br />

Cees Mooi Stoer Wonen trots op zijn. ‘Het<br />

hele pakket van linnengoed bieden we<br />

aan. Van de hoofdkussens van Silvana tot<br />

diverse dekbedovertrekken en hoeslakens.<br />

We hebben een uitgebreid assortiment<br />

van mooie kwaliteitshanddoeken en<br />

washandjes, badmatten en badjassen.’<br />

‘Interieur is echt onze passie’, zegt Cees.<br />

‘Met een team van vaste, enthousiaste<br />

krachten geven we interieuradvies op<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 87<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 87 15-11-16 11:10


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 88 15-11-16 11:10


‘Sterk in loon-, grond- en<br />

sloopwerk’<br />

Of het nu gaat om een woning, waarvoor een kuub grond<br />

uitgegraven moet worden, of de sloop en het volledige grondwerk<br />

voor de bouw van een bedrijfshal. Loonbedrijf Van Geresteijn draait<br />

zijn hand er niet voor om.<br />

‘Onze slogan is: voor elke klus groot of<br />

klein, moet u zijn bij Van Geresteijn’, vertelt<br />

Bernard van Geresteijn.<br />

Loonbedrijf Van Geresteijn uit<br />

Kootwijkerbroek is een echt familiebedrijf.<br />

Het bedrijf is al meer dan dertig jaar een<br />

begrip in de wijde omgeving. Van oorsprong<br />

is het loonbedrijf actief in de agrarische<br />

sector in de gemeente <strong>Barneveld</strong>. ‘We<br />

helpen de boer met oogsten, zaaien en<br />

mest op het land brengen. Voor elke klus<br />

bieden we de juiste machine met het juiste,<br />

vakkundige personeel erop.’<br />

Naast het agrarische loonwerk is het<br />

loonbedrijf sterk in het uitvoeren en<br />

begeleiden van grondwerk en sloopwerk,<br />

vertelt Van Geresteijn. ‘Dit doen we<br />

door heel Nederland voor gemeentes,<br />

bedrijven, de bouwsector en ook voor<br />

particulieren. Denk aan het uitgraven bij<br />

een particulier voor een uitbouw of het<br />

slopen van bedrijfspanden, boerderijen of<br />

woonhuizen.<br />

Voor bouwbedrijven begeleiden<br />

we grote en kleine projecten en<br />

doen we alles in het grondwerk;<br />

vanaf de eerste schep in de grond<br />

tot aan de gehele terreininrichting,<br />

zoals rioleringswerkzaamheden en<br />

terreinverhardingen. We zijn vaak de eerste<br />

die beginnen en de laatste die weggaan.’<br />

Interesse? Bel voor een vrijblijvende<br />

offerte.<br />

Van Geresteijn Loonbedrijf BV<br />

Vinkekampweg 6, Kootwijkerbroek<br />

Tel. 0342 – 740 041<br />

info@loonbedrijfgeresteijn.nl<br />

www.geresteijn.nl<br />

Recreatiechalet goed toepasbaar<br />

als mantelzorgwoning<br />

‘Nu er steeds meer op de zorg beknibbeld wordt en zorgtehuizen vol<br />

lopen, neemt mantelzorg toe. Met een mantelzorgwoning kunt u zorg<br />

bieden vanuit uw eigen woonomgeving.’ Wouter van Eede van Montana<br />

Chaletbouw ziet de vraag naar deze mantelzorgwoning rap toenemen.<br />

Montana Chaletbouw is gespecialiseerd<br />

in het bouwen van recreatiechalets.<br />

‘Met een paar aanpassingen lenen<br />

deze chalets zich uitermate goed als<br />

mantelzorgwoning. We passen de woning<br />

aan op maat van de benodigde zorg.<br />

Denk bijvoorbeeld aan bredere deuren,<br />

een aangepaste douche of railsystemen<br />

in de badkamer’, vertelt Van Eede.<br />

‘Vooral in de buitengebieden is het<br />

ideaal, vanwege de beschikbare ruimte.’<br />

Maar ook binnen de bebouwde kom<br />

hoeft de zorgbehoevende niet altijd<br />

meer weg uit zijn vertrouwde omgeving,<br />

stelt Van Eede. ‘Binnen bepaalde<br />

afmetingen kunnen wij een compleet<br />

huis bouwen, dat goed geschikt is voor<br />

mantelzorg. Vaak is de gemeente bereid<br />

om mee te denken, mits het binnen de<br />

bouwplannen past.’<br />

Montana Chaletbouw wil hierin de<br />

klant totaal ontzorgen. ‘De klant heeft<br />

bij ons één vast aanspreekpunt, die de<br />

communicatie met de gemeente op zich<br />

neemt. We denken graag mee met de<br />

klant en dankzij onze ervaring weten we<br />

wat de mogelijkheden zijn. De wens van<br />

de klant staat centraal. Dat is echt onze<br />

prioriteit <strong>nummer</strong> één.’<br />

Heeft u vragen over de mogelijkheden<br />

van een mantelzorgwoning? Neem<br />

gerust contact op met Montana<br />

Chaletbouw.<br />

Montana Chaletbouw<br />

Riddererf 6, Nijkerk<br />

Tel. 085 – 040 76 09<br />

info@montanachalets.nl<br />

www.montanachalets.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 89<br />

<strong>Barneveld</strong>-38.indd 89 15-11-16 11:10


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 90 15-11-16 11:10


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 91 15-11-16 11:10


<strong>Barneveld</strong>-38.indd 92 15-11-16 11:10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!