Flexibiliteit in gebiedsontwikkeling

joenevs

quickscanrapport_flexibelbestemmeninprovincialeopmaak_def

1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden kort de aanleiding en de context van deze quickscan besproken.

Vervolgens worden de doelstelling, hoofdvraag en bijbehorende deelvragen uiteengezet.

Ook komt de aanpak van het onderzoek aan bod waarbij wordt ingegaan op de gebruikte

bronnen.

1.1 Aanleiding

In het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik van provincie Zuid-Holland is onderzoek

aangekondigd naar ‘meervoudig ruimtegebruik, tijdelijk gebruik en tijdelijk anders

bestemmen’. In de voorbereiding van dat onderzoek bleek dat hier een brede vraag over

flexibiliteit in gebiedsontwikkeling aan ten grondslag lag. Daarom is als eerste stap een

quickscan gedaan naar de effecten van instrumenten die ruimte geven aan flexibiliteit in

gebiedsontwikkeling. Daarvan is dit rapport het resultaat.

De verwachting is dat invoering van de Omgevingswet en het loslaten van de planperiode

zal leiden tot de vraag om meer globalere plannen die meer ruimte laten voor

flexibel bestemmen. Door een flexibel plan ontstaat er juridische ruimte om op actuele

ruimtelijke ontwikkelingen in te spelen, ook op de lange termijn (Aerts & Van der

Meulen, 2016). Dit sluit aan bij de hoofddoelen van de Omgevingswet (Stibbe, z.j.).

In Zuid-Holland is in veel stads- en dorpscentra sprake van leegstand van kantoren,

teruglopende kwaliteit van winkelstraten en een mismatch tussen vraag en aanbod van

woningen. Om verdere teruggang van het bestaand stads- en dorpsgebied te verminderen

zet de provincie Zuid-Holland in op slim en efficiënt gebruik van deze ruimte om

een gezonde balans van ontwikkelen te bereiken (PZH, 2016a).

Slim Ruimtegebruik gaat om hergebruik, efficiënt gebruik (bijvoorbeeld meervoudig

ruimtegebruik) en omkeerbaar gebruik (bijvoorbeeld tijdelijk gebruik) van de ruimte.

Dit sluit aan bij de ambitie om ‘de juiste functie op de juiste plek, met de juiste kwaliteit’

te krijgen en draagt bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij

wordt ruimtelijke kwaliteit uitgedrukt in gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde

van de ruimte (PZH, 2016a).

Werken aan Slim Ruimtegebruik is bij de provincie Zuid-Holland onderdeel van het

normale werk. In 2016 is aanvullend het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik opgesteld

om versnelling op gang te brengen, te experimenteren en te vernieuwen, om samenwerking

met gemeenten opnieuw vorm te geven en om kennis en ervaringen te delen.

De provincie wil met het Actieprogramma de realisatie van hoofddoelen uit het hoofdlijnenakkoord

van Zuid-Holland 2015-2019 versnellen (PZH, 2016a). De twee hieruit

voortvloeiende hoofddoelen van het Actieprogramma (PZH, 2016a) zijn:

4

More magazines by this user
Similar magazines