Flexibiliteit in gebiedsontwikkeling

joenevs

quickscanrapport_flexibelbestemmeninprovincialeopmaak_def

■■

Kennis en ervaringen buiten de provincie; gesprekken met Platform31, DCMR en

verschillende gemeenten.

De gesprekken gingen in sommige gevallen over specifieke gebiedsontwikkelingen waar

met flexibiliteit is gewerkt. In andere gesprekken ging het meer over het werken met

flexibiliteit en de ervaringen.

Deelvraag 1 en 2 zijn vooral beantwoord aan de hand van deskresearch en literatuur,

aangevuld met kennis binnen de provincie. Voor de beantwoording van deelvraag 3 en 4

zijn alle drie de bronnen gebruikt en gecombineerd. Input uit de gevoerde gesprekken is

verwerkt in boxen bij de relevante onderwerpen.

Bij deze quickscan zitten twee bijlagen:

(a) overzicht van instrumenten

(b) casusbeschrijvingen en voorbeelden

De belangrijkste bronnen en inspiratie voor deze quickscan zijn geweest:

Het boek van Bergevoet & Van Tuijl (2013), de flexibele stad – oplossingen voor leegstand en

krimp. In dit boek wordt een nieuwe manier van ontwikkelen gepresenteerd, zijn instrumenten

voor flexibilisering geïnventariseerd en worden gerealiseerde projecten geanalyseerd.

De strategiewijzer voor binnenstedelijke transformaties, van Urhahn Urban Design

(De Bont et al., 2015). In dit onderzoek worden alternatieven onderzocht voor traditionele

gebiedsontwikkeling. Hierin komen strategiekeuze, de context en instrumenten naar voren.

Dit wordt onderzocht aan de hand van zestien ontwikkelingsgebieden.

Publicaties/onderzoek Platform31 van Bomhof & Oosterkamp (2013), Flexibele bestemmingsplannen

stimuleren gebiedsontwikkeling, waarin theorie en mogelijkheden van flexibele

bestemmingsplannen wordt besproken en de experimenten (Chw) worden geïntroduceerd.

En de publicatie van Hoorn et al. (2016), Ontwikkelingen uitnodigen met flexibiliteit, evaluatie

experiment flexibele bestemmingsplannen, die de stand van zaken met betrekking tot de experimenten

uiteenzet.

Deze bronnen zijn een aanrader om te lezen voor iedereen die zich met ontwikkelingen binnen

bebouwd gebied bezig gaat houden.

6

More magazines by this user
Similar magazines