25.01.2017 Views

Eene bladzijde uit de geschiedenis van de Sijpekerk

Lezing bij de herdenking van het 300-jarig zelfstandig bestaan van de Ned. Herv. Gemeente NIEUW-LOOSDRECHT, op 20 december 1903 door Dr. G. Vellenga

Lezing bij de herdenking van het 300-jarig zelfstandig bestaan van de Ned. Herv. Gemeente NIEUW-LOOSDRECHT, op 20 december 1903 door Dr. G. Vellenga

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Eene</strong> Bladzij<strong>de</strong> <strong>uit</strong> <strong>de</strong> Geschie<strong>de</strong>nis<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Sijpekerk</strong>.<br />

·----- --+ -<br />

LEZING<br />

bJj <strong>de</strong> Her<strong>de</strong>nking <strong>van</strong> het 300-jnrig zelfstandig<br />

bestaan <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ned. Herr. Gemeente<br />

NIEUW -LOO SDRECHT,<br />

op 20 December 1903<br />

DOOR<br />

D r. G. V E L L E N G A.<br />

I


•<br />

<strong>Eene</strong> Bladzij<strong>de</strong> <strong>uit</strong> <strong>de</strong> Geschie<strong>de</strong>nis · ·<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Sijpekerk</strong>.<br />

•<br />

. . .<br />

LEZING·<br />

bij <strong>de</strong> Her<strong>de</strong>nking <strong>van</strong> het 300-jarig zelfstandig<br />

bestaan <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ned. Herv. Gemecnte<br />

NIEUW -LOO SDRECHT,<br />

op 20 December 1903<br />

DOOR<br />

D r. G. V E L L E N G A.


~~-~--~~--~~--~~~--~--~<br />

EENE BLADZIJDE Ul'£ DE GESCHIEDENIS<br />

VAN DE SIJPEKERK.<br />

T 0 E LICHT IN G.<br />

Bij bet lezen en beoor<strong>de</strong>clen <strong>van</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> <strong>bladzij<strong>de</strong></strong>n<br />

bou<strong>de</strong> men rekening met <strong>de</strong> gelegenbeid en <strong>de</strong><br />

plaats 1 waarbij en waar <strong>de</strong>ze lezing gehou<strong>de</strong>u werd.<br />

Om dat cachet te bewaren, verschijnt <strong>de</strong> Lezing geheel<br />

in <strong>de</strong>nzelf<strong>de</strong>n vorm, waarin zij <strong>uit</strong>gesproken we rd. De<br />

inhoud is zoo vee! mogelijk streng historisch, waarom<br />

dan ook <strong>de</strong> bronnen nauwkeurig aangegeven zijn. Om<br />

<strong>de</strong>ze geschiedkundige waar<strong>de</strong> nog eenigszins te verhoog.en,<br />

bracht ik in <strong>de</strong> Aanteekeningen nog eenige<br />

bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n saam. V.<br />

Deut. 32 :7a. Ge<strong>de</strong>nk aan <strong>de</strong> dagen nn ouds,<br />

merk op <strong>de</strong> jaren <strong>van</strong> elk geslacht.<br />

Schrijven wij he<strong>de</strong>n 20 Dec. 1903, op <strong>de</strong>nzelf<strong>de</strong>n dag


4 EENE BLADZIJDE UIT DE GESCHIEDENIS<br />

<strong>van</strong> Win terrnaand, maar <strong>van</strong> het jaur oozes Heeren 1712 1<br />

geschied<strong>de</strong> er in <strong>de</strong> Nieuwe Kerk tot Loosdrecht iets 1<br />

dat <strong>de</strong> Gemeente niet min<strong>de</strong>r bezig hield dan het 300-<br />

jat·ig zelfstandig bestaan ~an <strong>de</strong> Sijpeker k 1 't welk wij<br />

<strong>de</strong>zen morgen in plechtige sarnenkornst herdachten en<br />

waaraan wij in <strong>de</strong>ze avonduren eenige geschiedkundige<br />

herinneringen willen wij<strong>de</strong>n.<br />

Ik zei<strong>de</strong> 1 dat bedoel<strong>de</strong> zaak in 1712 <strong>de</strong> Gemeente<br />

be zig hield. Maar da<strong>de</strong>lijk moet 'k er nu bijvoegen 1 dat<br />

het eene pijnlijke aangelegenheid was 1 die, reeds al te<br />

lang op aller lippen 1 thans hare eindbeslissing zou erlangen.<br />

Openlijk en vrij<strong>uit</strong> durf<strong>de</strong> men er niet over<br />

spreken. W el staken <strong>de</strong> hoof<strong>de</strong>n <strong>van</strong> geburen bij elkan<strong>de</strong>r;<br />

wei wist <strong>de</strong> een al meer dan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r in vertrouwelijk<br />

samenspreken <strong>uit</strong> <strong>de</strong> school te klappen; maar<br />

toch, <strong>de</strong> zaak was te te~r en greep te diep in het<br />

welzijn <strong>van</strong> het gemeenteleven 1 dan dat men het voot·<br />

eene bagatelle reken<strong>de</strong>.<br />

Zullen wij pogen er achter te kornen 1 wat er dan<br />

wei stood te geschie<strong>de</strong>n?<br />

Reeds is <strong>de</strong> Raad <strong>de</strong>r Kerk aanwezig en voltallig.<br />

Aan het hoofd <strong>van</strong> <strong>de</strong> tafel zit Ds. Petrus Heyblorn 1<br />

se<strong>de</strong>rt 1692 Dienaat· <strong>de</strong>s W oords te Sijpe en thana .nog<br />

waardig voorzitter <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze eerwaar<strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring. Tien<br />

jaren later, wanneer hij zelf reeds in <strong>de</strong> ruste is ingegaan 1<br />

zal men hem nog prijzen als een Leeraar 1 die geduren<strong>de</strong><br />

zijn Ieven met vee! lief<strong>de</strong> en groote getrouwheid <strong>de</strong>n<br />

dienst te <strong>de</strong>zer plaatse waargenomen heeft. Hij was <strong>de</strong><br />

twee<strong>de</strong> opvolger <strong>van</strong> Jacobus Heirrnans, wiens marrncren


VAN DE SIJPEKERK. 5<br />

graftombe 1) 1 tegen <strong>de</strong>n mnur ,·an ons kerkgebouw en<br />

recht tegenover <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur <strong>van</strong> onze pastorie 1 zijne nagedachtenis<br />

nog altijd in eere houdt. Op die pastorie had<br />

Heyblom zelf meer dan gewone betrekking. On<strong>de</strong>r hem<br />

toch 1 in 't eerste vre<strong>de</strong>jaar 1 1698 1 was dit Leeraarshuis<br />

gebouwd. Eeu steen hoven <strong>de</strong>n in gang meldt ie<strong>de</strong>r, die<br />

ter <strong>de</strong>ure ingaat 1 dit gewichtige feit. Tot 1718 reikte<br />

zijn Ieven 2). Op dit oogenblik 1 dat wtj hem daar zien<br />

zitten 1 zullen hem nog zes jaren levens res ten en<br />

heeft hij nu twintig volle jaren dienst. Wij kunnen<br />

dus gerust zijn. Zijne rtjpe levenservaring, die <strong>de</strong>n<br />

ijver <strong>van</strong> zijne jeugd niet vermin<strong>de</strong>rd maar gelouterd<br />

en vere<strong>de</strong>ld he eft, zal <strong>de</strong>ze te~re tuchtzaak niet verkeerdclijk<br />

lei<strong>de</strong>n.<br />

Evenmin hebben wij dat te vreezen <strong>van</strong> <strong>de</strong> v1er<br />

an<strong>de</strong>re !e<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong>zen Raad. Rechts <strong>van</strong> <strong>de</strong> Praeses<br />

ziet ge zitten Gtjsbert Jan sen Horst, oudste ou<strong>de</strong>rling.<br />

Naast hem heeft zich gezet Dirk Mijn<strong>de</strong>rtsen Sel<strong>de</strong>nrijk.<br />

Tegenover <strong>de</strong>ze bei<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rlingen 1 links <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Pracses,<br />

zitten Cornel is Rebel en Jakob Jansen Pos, die 1 naar<br />

1) Op het voorstnk is ean man <strong>uit</strong>gehouwen. ITU ste·t <strong>de</strong>n ehristenkrijgsman<br />

voor, nnar Ef. VI, met het borstwapen <strong>de</strong>r gerechtigheid, <strong>de</strong>n<br />

helm <strong>de</strong>r znligheicl, het ~child <strong>de</strong>s geloofs en het zwaard clei Oeestes.<br />

2) Heyblom werd alhier begrnvcn. Op zijn grnfsteen, in het koor vnn<br />

<strong>de</strong> kerk' staan <strong>de</strong>ze regelen' vnn <strong>de</strong> hand YRll n •. Steenwiukel' zijn<br />

opvolger: Hier on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>e1.en znrk, Rust Heybloms koudt gebeente, Die<br />

nu het loon <strong>van</strong> een getrouwon dienstkncgt lweft, Dewijl 's mnns o.anl'gc<br />

ziel bij zijneu Schepper leeft, En zijn gedachteuis in 't hart <strong>van</strong> ilcez'<br />

Gemeeutc.


6 EENE BLADZIJDE UIT DE GESCHIEDENIS<br />

<strong>de</strong> wijze <strong>van</strong> die dagen, diaconcn genoemd wor<strong>de</strong>n.<br />

Namen alzoo, die he<strong>de</strong>n 20 Dec. 1903, nog allen te<br />

Nieuw Loosdrecht te vin<strong>de</strong>n zijn. En wat <strong>de</strong> personen<br />

betreft, <strong>uit</strong> heel hun optre<strong>de</strong>n en tbans nog beter <strong>uit</strong><br />

<strong>de</strong> getuigenis om trent hunne waardigheid 1 in <strong>de</strong> notulen<br />

bewaard, mer ken wij da<strong>de</strong>lijk, dat <strong>de</strong>ze tuchtzaak aan<br />

christelijke Lan<strong>de</strong>n is toevertrouwd. Eenige jaren later<br />

zal er nog <strong>van</strong> hen getuigd wor<strong>de</strong>n, dat het mannen<br />

waren, in wier hand <strong>de</strong> sleutelen <strong>van</strong> bet hemelrijk<br />

v~ilig berustten.<br />

Maar reeds genoeg <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze verga<strong>de</strong>ring zelve. G~j<br />

verlangt <strong>de</strong> oorzaak en hare na<strong>de</strong>re toelichting te hoorcn<br />

<strong>van</strong> dat gewichtige feit, waarom <strong>de</strong> eerwaar<strong>de</strong> Kerkeraad<br />

thans te zamen was. Gij vraagt met belangstelling en<br />

niet zon<strong>de</strong>r onrust: wat was er toch gaan<strong>de</strong>, dat <strong>de</strong>ze<br />

b<strong>uit</strong>engewone Kerkeraadsverga<strong>de</strong>ring noodig maakte en<br />

't welk zoo grooten ernst reeds <strong>van</strong> te voren op het<br />

gelaat barer !e<strong>de</strong>n legt? Wilt gij dan weten, wat 20<br />

Dec. 1712 geschied<strong>de</strong>? Reeds begrijpt gij, dat het eene<br />

tuchtzaak was. Ook voelt ge bet zwaarwichtige er <strong>van</strong>.<br />

Maar, ik <strong>de</strong>e! u oogenblikkelijk niets meer me<strong>de</strong>. Wilt<br />

geduldig wachten, tl)tdat we er misschien straks op terug<br />

komen, en wilt mij tot zoolang 1 en ook dan nog, uwe<br />

welwillen<strong>de</strong> en op prijsgestel<strong>de</strong> aandacht schenken, als<br />

ik u tracht te schrijven<br />

<strong>Eene</strong> <strong>bladzij<strong>de</strong></strong> <strong>uit</strong> <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Sijpekerk</strong>.<br />

Dit, wat ik tot dusverre schreef 1 dien<strong>de</strong> slechts als<br />

inleiding en, eerlijk gezegd, ook om uwe belangstellen<strong>de</strong>


VAN DE SIJPEKERK. 7<br />

nieuwsgierigbeid te prikkelen. Edocb, reeds voor<strong>uit</strong><br />

bield ik er mij <strong>van</strong> verzekerd 1 dat zulk een schetsje<br />

<strong>van</strong> uwe Kerk u meer dan welkom was 1 terwijl ik <strong>van</strong><br />

mijne zij<strong>de</strong> u gaarne wil bekennen 1 dat <strong>de</strong> samenlezing<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze geschiedkundige aren mij wei menig uurtje<br />

druk be zig hield, maar tegelijkertijd mij genot verschafte,<br />

En ook <strong>de</strong> H. Schrift maant bij mon<strong>de</strong> <strong>van</strong> Mozes:<br />

ge<strong>de</strong>nk aan <strong>de</strong> dagen <strong>van</strong> ouds en merk op<br />

<strong>de</strong> jar en <strong>van</strong> elk g e s l a c h t (Dent. 32 : 7).<br />

Ik stel mij voor over Loosdrecht en ult Loosdrecht<br />

te klappen. Eerst sla ik het oog op hare oudste geschie<strong>de</strong>nis<br />

en daarna staan wij stil bij het ke?·kelyke leven.<br />

I.<br />

Wij mogen niet al te eigenlievend zijn 1 niet altijd<br />

maar blijven ronddraaien binnen het cirkeltje 1 getrokken<br />

door onze Kerk. N een 1 wij will en, om te beginnen, <strong>de</strong><br />

Wereldlyke Regeering eeren en per fiets 1 hoe kon het<br />

tegenwoordig an<strong>de</strong>rs! een kleinen toer maken door het<br />

Ou<strong>de</strong> en bet Nieuwe Loosdrecbt <strong>van</strong> vroegere dagen.<br />

En dan moe ten wij 1 niet aileen om <strong>de</strong>n tegenwoordigen<br />

Ambachtsheer 1 die op zulk eene verplichten<strong>de</strong> wijze<br />

<strong>de</strong>elnam aan onze Her<strong>de</strong>nking 1 te eeren, maar ook op<br />

eisch <strong>de</strong>r geschie<strong>de</strong>nis 1 met het Heerschap <strong>van</strong> Mijn<strong>de</strong>n<br />

en Loosdrecht aan<strong>van</strong>gen. Misscbien klinkt bet eenigszins<br />

won<strong>de</strong>r in uwe ooren, dat <strong>de</strong> Ambacbtsheer zich naar<br />

Mijn<strong>de</strong>n noemt en toch Heer <strong>van</strong> Loosdrecht is. In<strong>de</strong>rdaad<br />

ligt bier nog veel in bet duister. De juiste ver-


8 EENE BLADZIJDE UIT DE GESCHIEDENlS<br />

binding <strong>van</strong> Mijn<strong>de</strong>n en Loosdrecht is wellicht niet meer<br />

aan te toonen. Kan het ook zoo geweest zijn, dat<br />

Mijn<strong>de</strong>n een leen <strong>van</strong> Amstel en Loosdrecht weer een<br />

achterleen <strong>van</strong> Mijn<strong>de</strong>n was? Ook <strong>de</strong> vraag, of Loosdrecht<br />

oorspronkelijk een heerlijkheid Loosdrecht dan<br />

wei twee heerlijkhe<strong>de</strong>n, Loosdrecht en Sijpe, waren,<br />

kunnen en mogen wij hier niet trachten te beantwoor<strong>de</strong>n.<br />

Genoeg zij het ons te we ten I dat reeds voor 1400 <strong>de</strong><br />

_}<br />

Heer <strong>van</strong> Mijn<strong>de</strong>n e~!l sch~ut in L,oosdre,cht aangesteld<br />

ha~~~~<br />

Huis te :,;;~:~·~ : c~;n~~;:;~:t 1 geweest te zijn<br />

en 1 naar <strong>de</strong> latere overblijfselen gerekend, rond <strong>van</strong><br />

vorm 1 zooals dat bij kasteelen <strong>uit</strong> <strong>de</strong>n ou<strong>de</strong>n tijd meer<br />

I*'"' • 'JS,_-<br />

het geval was 2). Aegidius <strong>van</strong> Amstel moet het in J27"1 - .,.. "' ...<br />

gebouwd hebben. Thans is alles weg.<br />

Wij hebben geen tijd, om bij <strong>de</strong> bouwvallen Ianger<br />

te zoeken. Ons roept <strong>de</strong> heerlijkheid Loosdrecht 3 ).<br />

Een Heer <strong>van</strong> Loosdrecht had in <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> dagen heel<br />

wat in te brengen. De wereldlijke regeering berustte<br />

voor een belangrijk <strong>de</strong>el bij hem. Hij stel<strong>de</strong> schout en<br />

1) Fuudatiebrief <strong>van</strong> 't regt <strong>van</strong> patronaatschap en collatie <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Nieuwe Kerk tot Loosdregt.<br />

2) Zoo waren b.v. Heemskerk en Vollenhoven roud. Montfoort schijnt<br />

een ~waar half rond gebouw geweest te zijn. V gl. Kort overzicht over<br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong> verstcrkingen en kasteelen in ons Land, tot op <strong>de</strong> 1Ge eeuw,<br />

door F. N. M. Eyck <strong>van</strong> Zuylichem, 1855, bl. 27.<br />

3) Voor dit en htt volgen<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>~lte over Oud en Nieuw Loosdrecht<br />

gebruikte ik: De Ne<strong>de</strong>rlandsche Stad- en Dorpbeschrijver, door L. v.<br />

Ol!~fen, Amsterdam 1 1795; IIIe <strong>de</strong>el, Amstelland, en.z.


VAN DE SIJPEKJ


10 EEI'IE BLADZIJDE UIT DE GESCHIEDENIS<br />

,Oud Loosdrecht is 't, dat <strong>de</strong> oogen streelt 7<br />

,Door schoon geboomt en vette wei<strong>de</strong>n 7<br />

,Door <strong>uit</strong>zicht op bebouw<strong>de</strong> hei<strong>de</strong>n,<br />

,Maar 't meest 7 doordat het steeds in diepe vre<strong>de</strong> <strong>de</strong>elt.''<br />

Een wan<strong>de</strong>laar, gekleed in ou<strong>de</strong> kleedij 1 vertelt ons<br />

even 7 dat hij dit dorp een aardsch paradijs vindt. 't Is<br />

zeker een Oud-Loosdrechter. In 1632 was er in Loosdrecht<br />

(Nieuw er on<strong>de</strong>r begrepen) mMr grond 7 maar<br />

hon<strong>de</strong>rd jaren later waren er een 150 huizen meer. Na<br />

dien tijd he eft <strong>de</strong> turf <strong>de</strong> menschen rijk 7 maar het dorp<br />

arm gemaakt. Ziet gij daar dat huis? Dat is <strong>de</strong> porseleinbakkerij<br />

<strong>van</strong> Ds. Mol. Ds. Plancius <strong>van</strong> Amsterdam<br />

maakte kaarten 7 die nog in eere zijn 7 en Ds. Mol <strong>uit</strong><br />

Oud-Loosdrecht porselein, dat nog zeer gezocht is bij<br />

kenners <strong>de</strong>r oudheid.<br />

Wan<strong>de</strong>len wij nu door Nieuw-Loosdrecht. In 1300<br />

bestond bier reeds <strong>de</strong> , villa ter Sipe'' 1), In 1400<br />

we~d er reeds geklaagd over ,<strong>de</strong> natte weegen'' 2). In<br />

1578 had <strong>de</strong> Hervorming hier reeds eenigszins haar<br />

beslag gekregen 8). In 1672 heeft het dorp Sijpe veel<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Franschen gele<strong>de</strong>n 4). Aan <strong>de</strong> twisten tusschen<br />

1) In een gift brief <strong>van</strong> het jaar 1300, bernsten<strong>de</strong> in <strong>de</strong> archieven <strong>van</strong><br />

het Kapittel <strong>van</strong> <strong>de</strong> Domkerk te Utrecht, wordt <strong>van</strong> land in , villa ter<br />

Sipc" en ,.in jurisdictione ter Sipe" gesproken. Dit en eenige an<strong>de</strong>re<br />

feiteu, na<strong>de</strong>r te mel<strong>de</strong>n, wer<strong>de</strong>n mij welwillend me<strong>de</strong>ge<strong>de</strong>eld door Jhr.<br />

C. H. C. A. <strong>van</strong> Sypesteyn nit <strong>de</strong>n Haag.<br />

2) Fnnda tiebrief.<br />

3) Dr. G. J. Vos; .Amstels Kerkelijk Ieven, bl. 64.<br />

4} In dat jaar 1672 moet ook het slot Sype1teyn, dat tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>


VAN DE SJJPEKEltK.<br />

1l<br />

Prinsgezin<strong>de</strong>n en Patriotten nam Loosdrecht geen <strong>de</strong>el.<br />

Het is altoos in merg en been oranjeklant geweest.<br />

Toch he eft het vee! moeten lij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Pruisen 1 die<br />

bet dorp 1 en vooral het huis <strong>van</strong> <strong>de</strong>n toenmaligen<br />

Ambachtsbeer 1 staan<strong>de</strong> op Nooitgedacbt, een weinig<br />

terug achter het u beken<strong>de</strong> witte toegangshek 1 niet<br />

hebben ontzien.<br />

Ook op Nieuw-Loosdrecbt beb ik een rijmpje. Een<br />

oud rijmpje. Ik vraag u verlof het me<strong>de</strong> te <strong>de</strong>elen:<br />

,Nieuw Loosdrecht 1 dat geheel in 't groen geboomt<br />

gelegen 1<br />

,Het oog <strong>de</strong>s wandlaars door natuurlijk schoon verrukt,<br />

,Biedt zijn bewoneren nocbtans geen ruimen zegen 1<br />

,Daar 't algemeen verval bet zeer gevoelig drukt."<br />

Ook wij ontmoeten dien , wan<strong>de</strong>laar 1 door natuurlijk<br />

schoon verrukt." Hij vindt Nieuw mooier dan Oud.<br />

Dat is zeker een Ni~uw Loosdrechter. Ziet gij daar<br />

Hervorming beschadigd en se<strong>de</strong>rt onbewoond was, bijna met <strong>de</strong>n grond<br />

gelijk gemaakt zijn.<br />

De groote torenklok, waar<strong>van</strong> ik in <strong>de</strong> morgenre<strong>de</strong> sp1•ak (De Recht·<br />

vaardige niet verlaten, Kemink en Zoon Utrecht, bl. 14), werd in datzelf<strong>de</strong><br />

noodlottige jaar door <strong>de</strong> Franschen verbrijzeld. De tegenwoordige<br />

k!ok, nit <strong>de</strong> stukken <strong>van</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> gegoten, heeft tot opschrift:<br />

'K wyerd <strong>van</strong> 6000 pont door 't frans geboeft tot gruys;<br />

'K weech 1700 nu en dyen op nyeuw Go<strong>de</strong>a buys.<br />

Yan Adryaens Gu<strong>de</strong>nsteyn en<strong>de</strong> Yan Gerryts Roeys<br />

Kerckmesters yn<strong>de</strong>rtyt, an no 1675.<br />

Op <strong>de</strong> kleine klok staat, anno 1769 me fecit Pieter Seest Amstel!odami.<br />

-1


12 EENE BLADZIJDE UIT DE GESCHlEDE.NIS<br />

die rijke boekweitvel<strong>de</strong>n? Nil niet meer. En die lakenweverijen?<br />

Bestaan ook al sinds lang niet meer. Laten<br />

wij nog even binnen loopen bij een ou<strong>de</strong>n spinner.<br />

Ziet gij daar dat kleine meisje druk bezig? En wat,<br />

meent ge 1 verdient het? W el 1 zoo'n spinstertje <strong>van</strong><br />

zeven of acht jaar verdient per week acht stuivers 1 en<br />

-<br />

dat kleine ding krijgt cr nog eene halve stuiver bij 1<br />

omdat bet zoo ijverig is. Ook die tijd is voorbij.<br />

Maar reeds genoeg. W~j keeren terug naar onze<br />

Sfipekerlc. Ook <strong>van</strong> hare geschie<strong>de</strong>nis wilt gij wei wat<br />

meer weten. Welnu 1 als wetenschappelijk man ver<strong>de</strong>el<br />

ik dit stukje geschie<strong>de</strong>nis in drie <strong>de</strong>e! en 1 die acbtereenvolgens<br />

<strong>de</strong>ze opschriften dragen: a <strong>de</strong> Capelle in <strong>de</strong>r<br />

Sype; b <strong>de</strong> Nieuwe Kercke tot Loosdrecht; en c Nieuw<br />

Loosdrecbt tot 1603.<br />

Van schier aile beroem<strong>de</strong> mannen en groote plaatsen<br />

ligt het eerste beginsel in bet ondoordringbaar duister<br />

<strong>de</strong>r verle<strong>de</strong>n tij<strong>de</strong>n verscholen. Zoo ook <strong>van</strong> onze <strong>Sijpekerk</strong>.<br />

Ja 1 had Jhr. Catbarinus Henri Cornelia Ascanius<br />

<strong>van</strong> Sypesteyn in <strong>de</strong>ze laatste jaren niet al <strong>de</strong> ou<strong>de</strong><br />

bistorische herinneringen op velerlei wijze verlevendigd 1)1<br />

bet volgen<strong>de</strong> geslacht zou niet meer geweten hebben,<br />

i) Van het terrein, waarop het slot Sypesteyn stond, is reeds een<br />

ge<strong>de</strong>elte opnieuw beplnnt, terwijl ook een <strong>de</strong>cl <strong>van</strong> <strong>de</strong> slotgracht weer<br />

gegraven is. Om trent <strong>de</strong> tentoonstelling <strong>van</strong> oudhe<strong>de</strong>n, op beschei<strong>de</strong>n<br />

voet, leze men Het N. v. d. Dag <strong>van</strong> 8 Aug. 1 go2.<br />

In 1903 kocht genoem<strong>de</strong> Heer <strong>de</strong> villa Elim aan <strong>de</strong>n Nootweg, herdoopte<br />

haar tot Ter Sype, en woou<strong>de</strong> er <strong>de</strong>s zomers geduren<strong>de</strong> eenigen tijd.


,<br />

VAN DE SIJPEKERK. 13<br />

dat wij eigenlijk Sijpers zijn. Zij zou<strong>de</strong>n gansch misverstaan<br />

hebben <strong>de</strong> <strong>uit</strong>drukking: Sijpe en Oukerk. Ze<br />

zou<strong>de</strong>n gedacht hebben aan Zijpe in Noord Holland en<br />

niet aan ons goe<strong>de</strong> Nieuw LooRdrecht.<br />

Wat nu die Capelle in <strong>de</strong>r Sjjpe betreft, <strong>de</strong>ze is<br />

waarschijnltjk gebouwd door Maarten <strong>van</strong> Sypesteyn 1<br />

die een tocht naar het Heilige land <strong>de</strong>ed en in 1350<br />

stierf. Deze Maarten was <strong>de</strong> zoon <strong>van</strong> Will em <strong>van</strong> Sype 1<br />

die <strong>van</strong> graaf Floris V hcerlijke rechten en verplichting<br />

en toestemming kreeg tot het bouwen <strong>van</strong> een kasteel,<br />

<strong>de</strong> Sypesteyn 1 waarnaar hij evenals zijne nazaten zich<br />

noem<strong>de</strong>n 1 ). Merkwaardig is <strong>de</strong> aanleiding tot het sticbten<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Sijpekapel. De overlevering heeft het tot op<br />

onzen tijd <strong>van</strong> mond tot mond doen gaan en <strong>de</strong> familiepapieren<br />

<strong>van</strong> genoemd a<strong>de</strong>lijk geslacht bevestigen dit<br />

verhaal, dat ooze Capelle gesticht moet zijn ingevolge<br />

eene gelofte of boetedoening bij Maartens tocht naar<br />

het Heilige land.<br />

Wij zien dus omstreeks 1350 <strong>de</strong> Capelle in <strong>de</strong>r Sijpe<br />

verrijzen. Maar het is een kapel en nog geen kerk.<br />

Een kapel is eene bijkerk, eene hulpkerk, die wei een<br />

altaar heeft, maar geen doopvont en ook geen bewaarplaats<br />

voor <strong>de</strong> hostie, voor <strong>de</strong> h. olie en voor <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

sacramenten. W elnu, <strong>van</strong> kapel tot kerk werd zij ver·<br />

heven door Fre<strong>de</strong>rik <strong>van</strong> Blankenhem , Bisschop <strong>van</strong><br />

Utrecht, in het jaar <strong>van</strong> <strong>de</strong> geboorte Christi een Duysent<br />

Vier hon<strong>de</strong>rt, <strong>de</strong>n ses<strong>de</strong>n dagh na <strong>de</strong>n Zondagh,<br />

1) Zie aanteekening 1 op bl. 10.


14 EENE BLADZIJDE UlT DE GESCHIEDENIS<br />

op welcke men zingt in <strong>de</strong> Kercke Gods judica 1 d. 1.<br />

even voor Paschen 1400.<br />

De Nieuwe Kercke tot Loosdrecht, als zelfstandige<br />

katholieke gemeente 1 dateert dus <strong>van</strong> 1400. De wijze<br />

waarop <strong>de</strong>ze verheffing geschied<strong>de</strong> 1 vraagt een oogenblik<br />

onze aandacht. Maar vooraf wil ik nog met groote<br />

erkentelijkheid vermel<strong>de</strong>n 1 dat zoowel Jhr. <strong>van</strong> Sypesteyn<br />

als onze Ambachtsheer mij zeer welwillend gegevens<br />

en documenten verschaften. Laatstgenoem<strong>de</strong> Heer<br />

bezorg<strong>de</strong> mij <strong>uit</strong> zijn particulier archief een Translaat<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> stichtingsoorkon<strong>de</strong> <strong>van</strong> onze Kerk.<br />

Uit <strong>de</strong>ze Stichtingsoorkon<strong>de</strong> moge ik iets me<strong>de</strong><strong>de</strong>elen.<br />

Bisschop Fre<strong>de</strong>rik begint met te wijzen op het groote<br />

nut <strong>van</strong> nieuwe kerken. Hij zegt: <strong>de</strong> kerken moeten<br />

vermenigvuldigd wor<strong>de</strong>n als olijfplanten rondom Gods<br />

tafel. En dan eerst wordt <strong>de</strong> bisschoppelijke waardigheid<br />

ten toppunt verheven, wanneer zij <strong>de</strong> bewegingen <strong>van</strong><br />

hare toegenegenbeid daarhenen richt 1 om Kerken te<br />

bouwen 1 tot vermeer<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong>n god<strong>de</strong>lijken dienst<br />

en tot aanwas <strong>van</strong> <strong>de</strong> christelijke <strong>de</strong>votie.<br />

N u he eft Rid<strong>de</strong>r W outer <strong>van</strong> Mijn<strong>de</strong>n, ook <strong>uit</strong> naam<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re parochianen en inwoners <strong>van</strong> <strong>de</strong> parochiale<br />

kerk <strong>van</strong> Loosdrecht (,Oud Loosclrecht") 1 aan <strong>de</strong>n Bisschop<br />

bet ootmoedig verzoek geclaan 1 om <strong>de</strong> Impel <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Sijpe tot eene nieuwe parochiale kerk te verheffen.<br />

Waarom? Omdat <strong>de</strong> Moe<strong>de</strong>rkerk zoo ver is en <strong>de</strong> weg<br />

<strong>de</strong>s winters zoo slecht; omdat <strong>de</strong> behoorlijke hediening 1<br />

vooral <strong>van</strong> <strong>de</strong> laatste sacramenten 1 dikmaals tot scha<strong>de</strong>


I<br />

VAN DE SIJPEKERK, 15<br />

<strong>de</strong>r zielen 1 niet kon geschie<strong>de</strong>n; en ein<strong>de</strong>lijk om verschei<strong>de</strong>ne<br />

an<strong>de</strong>re red en en 1 als bekend veron<strong>de</strong>rsteld en<br />

dus niet genoemd. De Bisschop geeft zijne toestemming<br />

en verheft <strong>de</strong> kapel tot eene kerk 1 die gewijd zal wor<strong>de</strong>n<br />

,ter Eeren <strong>van</strong> Godt Almachtig 1 en<strong>de</strong> <strong>de</strong>n Reyligen<br />

Apostel Paulus 1 midsga<strong>de</strong>rs Anthonius <strong>de</strong>n Belij<strong>de</strong>r 1<br />

en<strong>de</strong> <strong>de</strong>n Paus en Martelaar Cornelius".<br />

Deze verheffing eischte eenige scha<strong>de</strong>vergoeding aan<br />

<strong>de</strong> Moe<strong>de</strong>rkerk en eveneens regeling <strong>de</strong>r grenzen tusschen<br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong> en <strong>de</strong> nieuwe Kerk. Die grens werd<br />

getrokken , ,alwaar teegenwoordig <strong>de</strong> Moolen stant <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong>n Heer Vvouier <strong>van</strong> Mijn<strong>de</strong>n"; eene scheiding <strong>de</strong>rhalve,<br />

die tot op <strong>de</strong>zen dag bestaat. Wij bepalen ons<br />

evenwel tot twee an<strong>de</strong>re noodzakelijkhe<strong>de</strong>n 1 voortvloeien<strong>de</strong><br />

<strong>uit</strong> <strong>de</strong> verheffing <strong>van</strong> Sijpes kapel tot parochiale kerk.<br />

Allereerst mo est <strong>de</strong> kapel nieuw ingericht en dus omgebouwd<br />

wor<strong>de</strong>n. Zij kreeg nu <strong>de</strong> zorg <strong>de</strong>r zielen; <strong>de</strong><br />

bewaring <strong>de</strong>r relequien; een doopvont; bewaarplaatsen<br />

voor <strong>de</strong> hostie 1 voor <strong>de</strong> h. olie en voor <strong>de</strong> sacramenten;<br />

een kerkhof en vrije begraafplaats; met alle overige<br />

rechten en waardighe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> eene parochiekerk.<br />

Thans erlang<strong>de</strong> zij ook een eigen priester in <strong>de</strong>n<br />

persoon <strong>van</strong> Johannes Smijt 1 een geestelijke <strong>uit</strong> het<br />

Bisdom. Deze werd ditmaal 1 bij <strong>uit</strong>zon<strong>de</strong>ring, benoemd<br />

door Theodoricus <strong>van</strong> Benthem 1 Recteur <strong>van</strong> <strong>de</strong> Moe<strong>de</strong>rkerk<br />

1 maar vervolgens en ver<strong>de</strong>r ten eeuwigen dage<br />

door Rid<strong>de</strong>r W outer <strong>van</strong> Mijn<strong>de</strong>n , en <strong>de</strong> zijne Erfgenaamen<br />

ofte Successeuren". En alzoo is <strong>de</strong> Capelle in<br />

<strong>de</strong>r Sype <strong>de</strong> Nieuwe Kercke tot Loosdrecht gewor<strong>de</strong>n.


16 EENB BLADZIJDE UIT DE GESCHIEDENIS<br />

De kapel was dus eene kerk 1 maar eene roomsch<br />

katholieke kerk. Hoe werd nu <strong>de</strong>ze roomsche kerk<br />

eene protestantsche kerk? Op die vraag kan ik niet 1<br />

met <strong>de</strong> stukken in <strong>de</strong> hand, bet antwoord geven. Die<br />

tij<strong>de</strong>n waren al te bewogen dau dat men er aan dacht 1<br />

vee! voor bet nageslacht op schrift te brengen. Hoe<br />

<strong>de</strong> Reformatie tot stand kwam is voor <strong>de</strong> meeste plaatsen<br />

eene duistere zaak.<br />

Ook voor Nieuw Looad1·echt. Aileen kan onze Gemeente<br />

er met beschei<strong>de</strong>nheid roem op dragen 1 dat zij<br />

een <strong>van</strong> <strong>de</strong> oudste in <strong>de</strong>ze streken is. In 1578 was<br />

hier alles reeds eenigszins geor<strong>de</strong>nd en op streek gebracht.<br />

· De notulen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Amsterdamsche Classis beginnen<br />

met 1582 en vermel<strong>de</strong>n <strong>van</strong> meet af aan <strong>de</strong><br />

gemeente Loosdrecht.<br />

Maar welk LooRdrecht wordt daarme<strong>de</strong> bedoeld 1 Oud<br />

of Nieuw? Zietdaar eene vraag 1 die tot nu toe an<strong>de</strong>rs<br />

beslist is dan ik haar meen te moeten beantwoor<strong>de</strong>n.<br />

Gaat zelfs Dr. G. J. Vos in zijn pracht- en standaardwerk<br />

,Amstels kerkelijk Ieven'' nit <strong>van</strong> <strong>de</strong> gedachte,<br />

dat Nieuw <strong>van</strong> Oud Iosgemaakt is 1 ); en al hebben<br />

gindsche bor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> namen <strong>de</strong>r predikanten <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

voorstelling; ja al is dat tot nu toe <strong>de</strong> gang bare en<br />

algemeene voorstelling geweest; op grond <strong>van</strong> m~jn<br />

1) Dr. G. J. Vos, Ams!els Kerkelijk leven, bl. 64 ,De Ou<strong>de</strong> Kerk<br />

was a] in 1578 voorzien (ecrat vereeuigd met <strong>de</strong> Nieuwe) met Nicolaas<br />

Jansen".


~-~ ' ?·- }r;:<br />

~~··-.,~ :...1-#l-<br />

/A.A ,q., 4, J · I<br />

cA!' ... . I'· ·'· /· ~~·.V;.<br />

,< J . ·~· I I<br />

-}.-l ..-.< ~1!.-.~t o~, .,r,,.,; , /.J ,~·IOJ'-·<br />

VAN DE SIJPEKERK. 17<br />

on<strong>de</strong>rzoek, dat ik na<strong>de</strong>r hoop voort te zetten, kom ik<br />

tot <strong>de</strong>ze slotsom: Oud is <strong>van</strong> Nleuw geschei<strong>de</strong>n.<br />

Gij staat mij wel toe <strong>de</strong>ze zaak, niet <strong>van</strong> \elangrijkheid<br />

ontbloot voor <strong>de</strong> Her<strong>de</strong>nking, die wij he<strong>de</strong>n vieren,<br />

eenigszins na<strong>de</strong>r toe te lichten. Of Nicolaas Jobannis -<br />

-in gewoon Hollandsch: Klaas Jansen - eerst roomsch<br />

priester geweest zij 1 ), dit durf ik noch toestemmen<br />

noch ontkennen. Ik laat dit oogenblikkel~jk in het<br />

mid<strong>de</strong>n. Maar <strong>de</strong>ze Nicolaas J ohannis kan niet in 1591,<br />

en zelfs niet in 1597 2), overle<strong>de</strong>n zijn. Immers, ik<br />

1) In Nieuw Kerkl. Handboek voor 1395 staat on<strong>de</strong>r Nie';1w Loosdrecht<br />

(bl. 179) een nnamlijst <strong>de</strong>r predikanten. Voor zooverre wij haar<br />

in <strong>de</strong>ze Lezing noodig hebben, volge zij bier.<br />

Predikanten <strong>van</strong> <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> Loosdrechten. Nicolaas Johannis Tho!,<br />

eerst Roomsch priester. Tot predikant beroepen 1584 t 1591; Pieter<br />

Poppen E<strong>de</strong>sz., beroepen <strong>van</strong> Ou<strong>de</strong>rkerk en Amstelveen 1597 t te Oud­<br />

Loosdrecht 1607. De Loosdrechten geschei<strong>de</strong>n in 1603. Predikanten <strong>van</strong><br />

Nieuw Loosd1·echt: Nicolaus Bo<strong>de</strong>cherus, ber. <strong>van</strong> Zni<strong>de</strong>rwou<strong>de</strong> 1603,<br />

verb·. n. Alkmaar 1611; Theodorus Hondmannus, b<strong>uit</strong>en dienst, her.<br />

1611 t 162\!; Hendrikus Britmanuns, propt., beroepen 1629 t 1652;<br />

Jacobus Heirmans, propt., 1653 t 1683; NJEolans Ruymvelt, propt.<br />

] 681, n. Delft 1690; Petrus Heyblom, propt. ; 692 t 17 i 8; Di<strong>de</strong>rik I<br />

Steenwinkel, propt. 1719, n. 's Bosch 1723; Hieronimus <strong>van</strong> Alphen,<br />

propt. 1724, n. Leeuwar<strong>de</strong>n o726; Gerardus Kulenkamp, prop. 1726,<br />

n. Delft 1729.<br />

Deze naamlijst is h. w. s. overgenomen vau <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> bor<strong>de</strong>n, die in<br />

<strong>de</strong> Kerk haugen. Het eerste ge<strong>de</strong>elte, n.l. predikanten <strong>van</strong> <strong>de</strong> bei<strong>de</strong><br />

Loosdrechten, heeft belangrijke correctie noodig.<br />

2) In H97 zou Pieter P. E<strong>de</strong>sz. voor <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> Loosdrechten gekomen<br />

zijn, vgl. aant. 1 <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze zelf<strong>de</strong> <strong>bladzij<strong>de</strong></strong>.<br />

..<br />

,


18 EENE BLA.DZIJDE UIT DE GESCHIEDENIS<br />

vond m <strong>de</strong> notulen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Classis Amsterdam - waartoe<br />

Loosdrecbt reeds toen en later nog vele jaren behoor<strong>de</strong> -<br />

dit: l J uni 1598 1 praeses <strong>de</strong>r Classis Ds. Nicolaas<br />

Jansen, dienaar <strong>de</strong>s Woords tot Nieuwe Kerk in<strong>de</strong><br />

Loosdrecbt 1 ). Tweeerlei maakt dit korte zinnetje dui<strong>de</strong>lijk.<br />

Eerstens dat hij 1 die in 1598 nog voorzitter<br />

<strong>van</strong> eene verga<strong>de</strong>ring was, niet in '97 overla<strong>de</strong>n kon<br />

zijn 2), En in <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re plaats, dat in 1598 <strong>de</strong> domine<br />

niet in Oud 1 maar in Nieuw woon<strong>de</strong>. Dit reeds doet<br />

ons vermoe<strong>de</strong>n 1 dat Nieuw niet <strong>van</strong> Oud 1 maar Oud<br />

<strong>van</strong> Nieuw Iosgemaakt is.<br />

W elk vermoe<strong>de</strong>n hoven allen twijfel wordt verheven<br />

door 't geen op 5 Aug. 1596 ter classis geschied<strong>de</strong>. Op<br />

die verga<strong>de</strong>ring brengt Ds. Klaas Jansen, met twee<br />

me<strong>de</strong>broe<strong>de</strong>rs, verslag <strong>uit</strong> omtrent hun bezoek aau<br />

Ou<strong>de</strong>kerk in <strong>de</strong> Loosdrecht. Die plaats 1 dat Ou<strong>de</strong>kerk<br />

in <strong>de</strong> Loosdrecht, was in gewichtigheid <strong>de</strong>s volks alzoo<br />

1) Class. Act. I, 1U.<br />

2) Nicolaae J obannis, in <strong>de</strong> Class. A.cten ook Clans Jansen genoemd;<br />

6 Aug. 1M4 klacbt <strong>de</strong>r verga<strong>de</strong>ring, dat bij zcl<strong>de</strong>n compareert; 1 April '85<br />

~"praeses <strong>van</strong> <strong>de</strong> Cl. Verg., <strong>de</strong>elt daarbij me<strong>de</strong>, dat een <strong>van</strong> zijne ou<strong>de</strong>t•­<br />

lingen tot <strong>de</strong> W e<strong>de</strong>rdoopers overgegaan is; 5 Aug. '85 klaagt over <strong>de</strong><br />

slechte <strong>uit</strong>betaling <strong>van</strong> zijn stipendium, welke zaak 2 Sept. d. o. v. nog<br />

niet in or<strong>de</strong> was; 4 Mei '87 naar omgaan<strong>de</strong> or<strong>de</strong> weer praeses; 17 April '89<br />

klaagt opnieuw over <strong>de</strong> <strong>uit</strong>betaling <strong>van</strong> zijn tractement; 6 Mei '91 op<br />

nieuw praeaes; 5 Aug. '96 brengt met Ds. Ravenstein en Ds. Strytholt<br />

versing <strong>uit</strong> over bun bezoek nan da Ou<strong>de</strong>kerk in <strong>de</strong> Loosdrecht; 7 Oct. '96<br />

en 1 J uni '98 praeses; 19 April '99 ont<strong>van</strong>gen ,Us. Pieter E<strong>de</strong>tz. en<br />

Ds. Clans Jansen, dienaren in <strong>de</strong> Loosdrecht", eene opdracht, welke<br />

zij 17 Mei d. o. v. nog niet volbracht bnd<strong>de</strong>n.


VAN DE SIJPEKERK. 19<br />

bevon<strong>de</strong>n 1 dat men aldaar vrien<strong>de</strong>lijk kon en ook kwam<br />

verzoeken 1 dat men hen met een getrouwen predikant<br />

wil<strong>de</strong> verzorgen 1 zooals dat reeds aan <strong>de</strong>n Heer <strong>van</strong><br />

Kroonenburg en aan <strong>de</strong>n Magistraat verzocht was; en<br />

ver<strong>de</strong>r ( voegt <strong>de</strong> verslaggever er bij) 1 dat <strong>de</strong> Classis<br />

wil<strong>de</strong> bewerken 1 dat <strong>de</strong> Staten <strong>de</strong>n Dienaat• 1 die daar<br />

ter plaatse beroepen zal wor<strong>de</strong>n 1 een behoorlijk on<strong>de</strong>rhoud<br />

willen verstrekken t).<br />

Deze notulen maken mijns inziens dui<strong>de</strong>lijk en onweerlegbaar,<br />

dat Oud <strong>van</strong> Nieuw losgemaakt is. Ik zou<br />

hier<strong>van</strong> nog meer kunnen zeggen, maar <strong>de</strong>ze gelegenheid<br />

werd nu juist niet gebo<strong>de</strong>n 1 om allerlei on<strong>de</strong>rgeschikte<br />

bijzaken te bespreken. De hoofdzaak is en<br />

blijft 1 dat Oud <strong>van</strong> Nieuw geschei<strong>de</strong>n is.<br />

Thans evcnwel merk ik een glimlach op uw gelaat.<br />

V ertrouwelijk met <strong>de</strong> oogen knippen<strong>de</strong> fluistert gij me<br />

1) Class. Act. I, 9i . .Afschrift <strong>uit</strong> <strong>de</strong>ze Acten:<br />

.Anno 1596 <strong>de</strong>n 5 Augusti,<br />

Praeses Gerard us <strong>van</strong> Ravenstein, Diennar tot W esop.<br />

Gerardus Ravenstein, Claes Jansen en Johannes Stryt.holt hebben ingebracht<br />

datse nae voorgann<strong>de</strong> last ;y geweest tot Ou<strong>de</strong>kerck in<strong>de</strong> Loosdrecht,<br />

en hebben die plaetse en gewichtigheit <strong>de</strong>s volks alsoo bevon<strong>de</strong>n,<br />

datse vruntlick versoecken datmen haer met eenen ghetrouwen predicat<br />

wil versorgen, ghelyck oock 'tself<strong>de</strong> soo <strong>van</strong> <strong>de</strong>n E. Heeren <strong>van</strong> Kroonenborch,<br />

als oock <strong>van</strong><strong>de</strong>n Magistraat aldaer is begeert, doch alsoo dat<br />

gen. Classis wil arbei<strong>de</strong>n aau <strong>de</strong>n E Heeren Staten dat die Dienaer,<br />

welcke ter selvigen plaetse sal beroepen wer<strong>de</strong>n, met behoorlick on<strong>de</strong>rhoot<br />

voorsien mach wer<strong>de</strong>n.<br />

Bedoel<strong>de</strong> opdracht was gegeven 1 .Tuly '96.


20 EENE BLADZIJDE UIT DE GESdHIEDENIS<br />

in het oor: moest dan Oud Loosdrecht niet veeleer dan<br />

Nieuw <strong>van</strong>daag haar 300-fa?"iy zelfstand£g bestaan vieren?<br />

Ik antwoord: zij zou het kunnen do en 1 maar ook wij<br />

hebben er evenveel recht op 1 omdat ook Nieuw Loos-.<br />

drecht to en eerst 1 door die scheiding 1 tot zelfstandigheid<br />

kwam. Voor <strong>de</strong>ze scheiding spreken <strong>de</strong> notulen <strong>van</strong><br />

Loosdrecht 1 na die scheiaing <strong>van</strong> <strong>de</strong> Loosdrechten. Zoo<br />

staat er on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> lijst <strong>van</strong> classicale onkosten 1 an no<br />

1598: <strong>de</strong> Nieuwe kerk te Loosdrecht f 2 en 6 st.,<br />

oudkcrk aldaar f 1 1 14 st. t).<br />

Maar <strong>de</strong>ze laatste aantcekening 1 <strong>van</strong> 1598, doet u mij<br />

niet zon<strong>de</strong>r verbazing in <strong>de</strong> re<strong>de</strong> vallen: is 1603 het<br />

scbeidingsjaar wei, wanneer Oud en Nieuw in 1598 al<br />

geschei<strong>de</strong>n waren? lk wil bekennen 1 dat <strong>de</strong>ze zaak mij<br />

niet a! tc hel<strong>de</strong>r is. Tot nu toe heeft men altijd 1603<br />

als scbeidingsjaar opgegeven 1 en ik heb geen bewijs in<br />

hand en 1 dat bet niet zoo is. W el bleek mij 1 dat er<br />

eenige tijd verloopen is, aleer <strong>de</strong> zaak geheel haar<br />

beslag kreeg. Want Oct. 1596 verscbijnen <strong>de</strong> kerkmeesters<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> kerk in LooKdrecbt in <strong>de</strong> classicale<br />

verga<strong>de</strong>ring 1 om te booren 1 wat er in zake bet stipen-­<br />

dium (tractement) <strong>van</strong> <strong>de</strong>n te beroepen predikant gedaan<br />

was 2). Zij vern em en, dat <strong>de</strong> Staten nog geene beslissing<br />

genomen had<strong>de</strong>n en dat dientengevolge het beroepen<br />

moest wor<strong>de</strong>n <strong>uit</strong>gesteld. Tot 1603? lk weet bet niet.<br />

Maar 't is best mogelijk 1 want zulke zaken gaan dikwijls<br />

l) Class. Act. I, 118.<br />

2) Class. Act. I, ll9.


•<br />

VAN DE SIJPEKERK. 21<br />

heel langzaam. Wij hou<strong>de</strong>n ons bij 't jaar, dat ik niet<br />

alleen hier 1 maar ook el<strong>de</strong>rs vond 1).<br />

Edoch 1 vraagziek als gij <strong>de</strong>zen avond zijt 1 legt gij<br />

on<strong>de</strong>ugend uw vinger op <strong>de</strong> kennisgeving 1 waarop Oud<br />

Loosdrecht als Moe<strong>de</strong>rgemeente geeerd wordt. Is, zoo<br />

voegt gij me met een onnoozel gezicht toe 1 is Oud<br />

Loosdrecht wei <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>rgemeente, als Nieuw niet<br />

<strong>van</strong> . Oud 1 maar Oud <strong>van</strong> Nieuw losgemaakt werd?<br />

Komt Nieuw Loosdrecht <strong>de</strong>ze eer nu ook niet toe? Ja<br />

en neen. Wil men het d~s 1 dan was in 1603 Nieuw<br />

Loosdrecht <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>rgemeente 1 ook al schijnt het m~j<br />

dan toe, op g1·ond <strong>van</strong> nu niet aan te halen beschei<strong>de</strong>n 1<br />

~<br />

1) Op het eerste blad <strong>van</strong> <strong>de</strong> 01. Acten (I, I 582-1605) staan twee<br />

lijsten <strong>van</strong> predikanten omtrent <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>de</strong>r classicale verga<strong>de</strong>ringen. Op<br />

<strong>de</strong> eerste lijst staat achter no 10 Nicolaas Johannis tot Loosdrecbt. Op<br />

<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re lijst slant: no 13 Nicolaas Johannis tot nieuwe kerck ind<br />

Loosdrecht, eu no 14 Pieter E<strong>de</strong>sz. tot ou<strong>de</strong> kerck in <strong>de</strong> Loosdrecht.<br />

Dit laatste lijstjo is er dus later, toen <strong>de</strong> Loosdrechten reeds geschei<strong>de</strong>n<br />

waren, bijgevoegd. Bei<strong>de</strong> lijsten hebben heel wat doorhaliugen en correcties.<br />

Verwarring kon er ook lichtelijk ontstaan, wijl P. E<strong>de</strong>sz. eerst<br />

predikant was te Ouwkerk (= Ou<strong>de</strong>rkerk afd Amstel) en later te Oukerk<br />

(= Oud Loosdrecht):<br />

~~s Pie~r E<strong>de</strong>sz. te Oud Loosdrecht gekomen? H. w. s. in<br />

1597. In 't !aatst <strong>van</strong> '96 heeft bij er een lief<strong>de</strong>beurt vervuld (Cl. Act.<br />

<strong>van</strong> 2 Sept. 1596), waarop een beroep gevolgd is. On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Acten <strong>van</strong><br />

1599 (I, 125) staat: ,,Ds. Pieter E<strong>de</strong>sz. en Ds. Claas Jansen dienaren<br />

in <strong>de</strong> Loosdrecht".<br />

Ret sterfjnar <strong>van</strong> Nicolaas Johannis beb ik niet kunnen vin<strong>de</strong>n. Of<br />

<strong>de</strong> eindregeling <strong>de</strong>r scbeiding, dio nog al heel wat voeten in <strong>de</strong> aar<strong>de</strong><br />

had, omdat <strong>de</strong> Staten, <strong>de</strong> Magistraat en <strong>de</strong> Heet• <strong>van</strong> Kroonenburg er<br />

bij betrokken waren, llfl zijn dood, eerst tegen 1603 plaats had?<br />

~


•<br />

22 J;;ENE BLADZlJDJ


VAN DE SlJPEKERK, 23<br />

Ala wij <strong>de</strong>zc jaartallen on<strong>de</strong>rling met elkan<strong>de</strong>r verge·<br />

lijken en bij bet groote aantal op een twee- of drietal<br />

niet I etten 1 dan krijgt <strong>de</strong>ze Her<strong>de</strong>nking een b<strong>uit</strong>engcwoon<br />

belangrijk karakter. Want dan vieren wij niet<br />

aileen bet 300-jarig zelfstandig bestaan <strong>van</strong> onze Gemeente<br />

1 maar daarnaast ook het 500-jarig bestaan als<br />

christelijke kerk 1 en bovendien nog, hoe minstens 550<br />

jaren gele<strong>de</strong>n <strong>de</strong> eerste steen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Capelle gelegd<br />

wierd.<br />

J a 1 daar is nog eene vier<strong>de</strong> merkwaardigheid aan<br />

toe te voegen. Omstreeks 1400 1) rnoet het kerkge·<br />

bouw, waarin wij he<strong>de</strong>n 1 20 Dec. 1903, onzc Her<strong>de</strong>n<br />

king vieren 1 <strong>de</strong>n tegenwoordigen vorm 1 in hoofdlijnen<br />

althans 1 gekregen hebben. Vier vreug<strong>de</strong>volle<br />

feiten alzoo mag ik in dankbare herinncring brcngen.<br />

Twee betreffen het gebouw en twce mken <strong>de</strong> gerneente.<br />

In 1350 verrees <strong>de</strong> kapcl en ten jare lt!OO werd <strong>de</strong><br />

kerk gebouwd. In dat jaar ook werd dit <strong>de</strong>el <strong>van</strong><br />

Loosdrecht eene zelfstandige katholieke Gemeente en<br />

anno 1600 eene zelfstandige protestantsche Kerk.<br />

Waar in ons Va<strong>de</strong>rland is te vin<strong>de</strong>n eene twee<strong>de</strong><br />

Gemecnte 1 die 1 met <strong>de</strong> bew~jsstukken er bij 1 znlke<br />

merkwaar.dige en eerbied afdwingen<strong>de</strong> verjaardagen op<br />

hare kalen<strong>de</strong>r he eft staan? En <strong>de</strong><strong>de</strong>n wij verkeerd 1<br />

to en wij u <strong>uit</strong>noodig<strong>de</strong>n 1 om met elkan<strong>de</strong>r te ge<strong>de</strong>nken<br />

die dagen <strong>van</strong> ouds?<br />

--<br />

1) Naar an<strong>de</strong>ren moet dit, ten gevolge <strong>van</strong> <strong>de</strong> toenmalige woelingen 1<br />

eerst tegen 1450 geschied zijn.


24 EMNE BLADZIJDE UIT DE GESCllllWENIS<br />

II.<br />

Op mijn eerste ge<strong>de</strong>elte 1<br />

over <strong>de</strong> gescbie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>Sijpekerk</strong> 1 zou ik een an<strong>de</strong>r <strong>de</strong>el Iaten volgen 1<br />

over haar lcerkelyk leven. Maar weet ik eigenlijk wel 1<br />

wat ik doe? Is bet kerkelijke Ieven niet eene al te<br />

teed ere zaak, om bet zoo maar openlijk te beban<strong>de</strong>len,<br />

ook al mag ik bet bier ter plaatse en op <strong>de</strong>zen ge<strong>de</strong>ukdag<br />

do en? Is het kerkelijke samenleven niet een<br />

familieleven in 't groot? En <strong>uit</strong> <strong>de</strong> familie moet niemand<br />

graag klappen. Een fransc.b gezeg<strong>de</strong> kleedt <strong>de</strong>ze waarhcid<br />

in eigenaardige beeldspraak. Zal ik bet dan wei<br />

doen <strong>uit</strong> het familieleven <strong>van</strong> onze kerk?<br />

Bovendien zou bet kunnen gebeuren 1 dat ik nameu<br />

noem<strong>de</strong>, eu reeds <strong>de</strong>ed ik bet 1 <strong>van</strong> person en, wier<br />

nageslacht <strong>de</strong>zen zelf<strong>de</strong>n avond nog in dit Be<strong>de</strong>huis<br />

zit. En 1 zoo het iets min<strong>de</strong>r aangenaams ware 1 wat<br />

ik vertel<strong>de</strong>, dan zou allic.bt zulk een familielid een niet<br />

al te vrien<strong>de</strong>l~jk oog mij toewerpen, met <strong>de</strong> sprake:<br />

voorganger, gij gaat verkeerd voor.'' Het zou mij geenszins<br />

baten 1 zoo ik mij beriep op onzen em·sten Minister,<br />

die ook op al te ron<strong>de</strong> wijze ou<strong>de</strong> menschen besprak.<br />

En bij alles komt ein<strong>de</strong>lijk nog dit, dat in eene<br />

gewone familie bet loflijke voor bet nageslacbt bewaard<br />

wordt 1 terwijl in <strong>de</strong> kerkfamilie gewoonlijk bet min<strong>de</strong>r<br />

goe<strong>de</strong> wordt aangeteekend. Dbs vond ik bet ook in <strong>de</strong><br />

notulen <strong>van</strong> onze kerk. Zij lieten mij haast nog meer<br />

leeds dan liefs lezen.<br />

Trots dit alles wenscb ik mijn woord gestand te doen.


VAN DE SIJPEKERK. 25<br />

Wij moeten Nieuw Loosdrecht <strong>van</strong>daag ook in haar<br />

)even zien en iets althans er <strong>van</strong> hooren 1 wat oudtijds<br />

bier voorviel. Aileen zal ik zoo vrij zijn 1 waar mij dat<br />

wenschelijk dunkt, <strong>de</strong> namen weg te laten of te veran<strong>de</strong>ren.<br />

Zulks schaadt <strong>de</strong> zaak niet en laat <strong>de</strong>n persoon<br />

onbesproken.<br />

Letten wij op School, Kerk 1 Gemeente en Tucht.<br />

Maar waarom al da<strong>de</strong>lijk met <strong>de</strong> School begonnen?<br />

Omdat ik <strong>de</strong>ze hier wensch te eeren 1 zooals ik <strong>de</strong>n<br />

Magistraat eer<strong>de</strong> in het vorige <strong>de</strong>el. En ook 1 en vooral,<br />

omdat <strong>de</strong> kerk nog meer met <strong>de</strong> school had <strong>uit</strong> te staan<br />

dan met <strong>de</strong>n Magistraat. School en kerk waren in<br />

vroegere eeuwen zeer nauw verbon<strong>de</strong>n. Ook was <strong>de</strong><br />

meester <strong>van</strong> <strong>de</strong> school veelal koster <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk. In<br />

bei<strong>de</strong> qualiteiten maken wij <strong>van</strong> avond met hem kennis.<br />

Hoe <strong>de</strong> schooltoestan<strong>de</strong>n bier omstreeks 1700 waren,<br />

blijkt genoegzaam <strong>uit</strong> een beroepbrief, dato 1 Nov.<br />

1674, waarbij Gillis Paack tot koster en schoolmeester<br />

te Nieuw Loosdrecht aangesteld werd 1 ). V olgens <strong>de</strong>ze<br />

instructien had <strong>de</strong> meester het geheele jaar door,<br />

's morgens <strong>van</strong> 8-11 en 's namiddags <strong>van</strong> 2--4, les te<br />

geven. Maar, staat er bij, ,in <strong>de</strong>n hooybouw" heeft hij<br />

verlof. De morgenschool moest hij beginnen met het<br />

morgengebed en eindigen met het gebed voor eten 1<br />

1) Resolutien <strong>van</strong> <strong>de</strong> Kercken-Raad, a• 000 ad 1781, png. 7-11.<br />

Acte ofte Beroep-brief <strong>van</strong> Gillis Isacksz. Paack tot Coster enz. <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

N.-Loosdrecht, <strong>de</strong>n in November 1674 (copia).


26 EENE B.LADZIJDE UIT DE GESCHI!l:DENIS<br />

terwijl men <strong>de</strong> middagschool open<strong>de</strong> met het gebed na<br />

het eten en sloot met het avondgebed. Ook moesten<br />

<strong>de</strong> psalm en gezongen wor<strong>de</strong>n 1 opdat <strong>de</strong> jon gens er<br />

vast in zou<strong>de</strong>n zijn. Op mooi schrijven werd nadruk<br />

gelegd 1 terwijl ook het lezen natuurlijk niet vergeten<br />

moest wor<strong>de</strong>n. Maar toch vbor al het an<strong>de</strong>re moest<br />

aangekweekt <strong>de</strong> vreeze Gods, die het beginsel <strong>van</strong> alle<br />

wijsheid is. V er<strong>de</strong>r moest <strong>de</strong> me ester er op bedacht<br />

wezen 1 goe<strong>de</strong> manieren in te scherpen. B. v. <strong>de</strong> jongens<br />

moesten <strong>de</strong>n hoed afdoen voor alle eerlijke lie<strong>de</strong>n, die<br />

hen ontmoetten. Als zij <strong>uit</strong> school thuis kwamen 1 moesten<br />

ztj ou<strong>de</strong>rs en huisgenooten groeten. Ter bevor<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> een en an<strong>de</strong>r moest <strong>de</strong> meester op <strong>de</strong>n weg hen<br />

soms , wat naarvolgen". Don<strong>de</strong>rdag namiddags had<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> kiu<strong>de</strong>ren oorloff en Zaterdags on<strong>de</strong>rwijs in <strong>de</strong> fundamenten<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> christelijke religie.<br />

In vergelijking met <strong>de</strong>ze booge eischen was het salaris<br />

niet al te groot. Meester Paack begon met 100 carolis<br />

gul<strong>de</strong>ns en eenige bijverdiensten. En <strong>van</strong> dat geld moest<br />

hij met vrouw ,en bijnaar vier kin<strong>de</strong>ren" Ieven. Met<br />

hoe groote blijdschap zal hij 28 Dec. 1680 I) in zijne<br />

qualiteit <strong>van</strong> Koster een stuk gepubliceerd en geaffigeerd<br />

hebben in <strong>de</strong> <strong>Sijpekerk</strong> tot Loosdregt, dat verhooging<br />

<strong>van</strong> 's mans tractement bevatte 2). De aanvraag daartoe<br />

was, bij missicve <strong>van</strong> Kcrkeraad en Kerkmcesters 1 gericht<br />

•<br />

1) Resolutiiin, pag. 13.<br />

2) Res. p. 12, Extract uijt <strong>de</strong> Resolutien genomen bij Schout,<br />

Buurmeester & Schepenen <strong>van</strong> <strong>de</strong> loosdrecht, op <strong>de</strong>n ii December A •<br />

1680, op approbatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Heer <strong>van</strong> Loosdregt (copia).


~<br />

VAN DE SIJP EKERK, 27<br />

'<br />

aan <strong>de</strong>n Heer Jacob <strong>van</strong> Dam, momber <strong>van</strong> <strong>de</strong>n E<strong>de</strong>lgehoren<br />

Jonker Steven <strong>van</strong> Lin<strong>de</strong>n 1). Wat <strong>de</strong>n meester<br />

ook afbreuk in zijne inkomsten had gedaan, was eene<br />

bijschool, die in <strong>de</strong> buurt <strong>van</strong> <strong>de</strong> Meent schijot gehou<strong>de</strong>n<br />

te zijn. V eel <strong>van</strong> die b~jschool kon ik niet vin<strong>de</strong>n, maar<br />

dui<strong>de</strong>lijk genoeg bleek, dat <strong>de</strong> nieuwe school trachtte<br />

te maaien , waar <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> school wil<strong>de</strong> zaaien.<br />

Was het safaris <strong>van</strong> <strong>de</strong>n me ester niet hoog, <strong>de</strong> vruchten<br />

<strong>van</strong> zijn on<strong>de</strong>rwijs waren ook gansch niet <strong>van</strong> <strong>de</strong> beste<br />

qualiteit. Den 22n Januari 1713 wer<strong>de</strong>n door <strong>de</strong>n Kerkeraad<br />

<strong>de</strong> Praeses en <strong>de</strong> oudste ou<strong>de</strong>rling afgevaardigd 1<br />

, het school exact te visiteeren" en zulks om <strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong><br />

klachten 1 dat <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren op school niets<br />

leer<strong>de</strong>n 2 ). Ook na <strong>de</strong>n dood <strong>van</strong> meester Gillis Paack<br />

kwam' er langzamerhand weer verslapping. Ret bezoeken<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> school, dat een tijdlang schijnt nagelaten te zijn,<br />

werd bij kerkeraadsbesl<strong>uit</strong> <strong>van</strong> 6 Januari 1729 opnieuw<br />

geor<strong>de</strong>nd en vastgesteld op viermaal per jaar 5). W el<br />

een bewijs, dat <strong>de</strong> toe stand en op schoolgebied vroeger<br />

vee! te wenschen overlieten. N og in 1735 vond ik on<strong>de</strong>r<br />

een stuk twee merkteekens in plaats <strong>van</strong> handteekeningen 1<br />

omdat die bei<strong>de</strong> menschen <strong>de</strong> schrijfkonst nog niet verston<strong>de</strong>n<br />

4).<br />

1) Res. p. 11, Missieve <strong>van</strong> Kkraad & Ke1ckmeesters <strong>van</strong> N.-Loosdregt<br />

aan <strong>de</strong> Heer Jacob <strong>van</strong> Dam, momber <strong>van</strong> <strong>de</strong> E<strong>de</strong>l gebooren<br />

joncker Steven <strong>van</strong> Lin<strong>de</strong>n, 1 Decemb. 1680 (copia).<br />

2) Res. p. 31.<br />

3) Res. p. 112.<br />

4) Res. p. 131.


28 EENE BLADZIJDE UIT DE GESCHIEDENIS<br />

Tbans is <strong>de</strong> koster <strong>van</strong> <strong>de</strong> Kerlc zoo vrien<strong>de</strong>lijk, ons<br />

eenige inlichtingen te verschaffen omtrent zijne bezighe<strong>de</strong>n<br />

ten jare 1675 1). In velerlei opzicht stemmen<br />

<strong>de</strong>ze bezighe<strong>de</strong>n met die <strong>van</strong> 1903 overeen. Bet was<br />

in 1675 al een oud gebruik driemaal <strong>de</strong> klok te lui<strong>de</strong>n<br />

voordat <strong>de</strong> kerkdienst aanving. Bet gescbied<strong>de</strong> 's morgens<br />

7 1 7 3 /4 en 8 1/2 uur en <strong>de</strong>s middags om 12, 12 3 /t en<br />

1 1 /2 uur. Bebben onze oudste broe<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> kaarsen nog<br />

gekend, <strong>de</strong> koster <strong>van</strong> 1680 moest ze op <strong>de</strong> kronen.<br />

zetten en 1 staat er <strong>uit</strong>drukkelijk b!j, die in <strong>de</strong> pijp<br />

begiunen te bran <strong>de</strong>n b!jtijds <strong>uit</strong>doen, ,om <strong>de</strong>n stanck<br />

voor te komen".<br />

Nauwkeurig staat ook beschreven 1 wat <strong>de</strong> koster te<br />

doen had in zake bet schoon hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> kerkgebouw<br />

en aanliggend terrein. Minfltens eenmaal per jaar moest<br />

hij spin rag en an<strong>de</strong>re , vuylighe<strong>de</strong>n" wegdoen. Ook moest<br />

hij het gras <strong>van</strong> <strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n hou<strong>de</strong>n 1 ,opdat <strong>de</strong> vrouwlie<strong>de</strong>n<br />

hare klee<strong>de</strong>ren niet nat en maacken". Een en<br />

an<strong>de</strong>r geeft nog al te <strong>de</strong>nken 2).<br />

Ons valt nog in bet oog 1 bij <strong>de</strong>n in gang <strong>de</strong>r kerk<br />

tegen <strong>de</strong>n zijmuur, bet kostershuisje 3 ). Daarin stond <strong>de</strong><br />

ko~ter, wanneer hij ambtshalve iets moest aflezen. Deze<br />

afkondiging moest, zoo staat er 1 perfect en <strong>de</strong> luy<strong>de</strong><br />

1) .Acte ofte Beroepbrief, Aangaan<strong>de</strong> <strong>de</strong> Kerck.<br />

2) Zoo wordt hem opgedragen niet alleen elken middag <strong>de</strong> klok te<br />

lui<strong>de</strong>n en geregeld het uurwerk te verzorgen, maar ook toe te zien, da t<br />

<strong>de</strong> klok behoorlijk op tijd elaat.<br />

3) Stad- en Dorpbeschrijver, Nieuw Loosdrecht, bl. 3.


VAN DE BIJPEKERK. 29<br />

<strong>uit</strong>geroepen, tegen bet salaris <strong>van</strong> een stuijver daartoe<br />

staan<strong>de</strong>.<br />

Maar Iaten wij I)Vergaan tot bet eigcnlijk kerkelyke<br />

leven. Eershalve willen wij bt'ginnen met Ds. Nicolaas<br />

Bo<strong>de</strong>cberus 1 die bier in 1603 kwam en in 1611 naar<br />

Alkmaar too g. AI vertrok bij niet met <strong>de</strong> noor<strong>de</strong>rzon,<br />

wei zon<strong>de</strong>r goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ciassis. In zijne nieuwe<br />

Gemeente werd hij als remonstrant een tijdiang afgezet 1).<br />

Dat het beroepcn <strong>van</strong> een predikant niet altijd even<br />

gemakkeiijk in zijn werk ging 1 blljkt <strong>uit</strong> betgeen in<br />

1629 geschied<strong>de</strong>. AI had <strong>de</strong> Patroon het recht <strong>van</strong><br />

collatie 1 een ordinaria Her<strong>de</strong>r en Leeraar te benoemen 1<br />

<strong>de</strong> Nieuwe Kerk tot Loosdregt sprak zt>Ive ook een<br />

woordje mee. Bij het beroepen <strong>van</strong> <strong>de</strong>n proponent<br />

Britmannus in 1629 kwam zelfs <strong>de</strong> Classis te pas. Twee<br />

predikanten wer<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> Classis Amsterdam afgevaardigd<br />

naar Nieuw Loosdrecbt, om tot eene vreedzame<br />

beroeping te maneu. Daartoe moesten zij na afloop <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> predikatie het volk verzoeken nog eenige oogenblikken<br />

te blijven 2). Ziet 1 als dit alles noodig was voor <strong>de</strong>n<br />

goe<strong>de</strong>~ gang <strong>van</strong> zaken 1 dan begrijpt men Iicht 1 dat<br />

het beroepingswerk in die dagen ook al niet al te vlug<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> hand ging.<br />

Omdat <strong>de</strong> Praeses zelf Scriba was en dus 1 voor zooverre<br />

men dat to en <strong>de</strong>ed 1 alles boekte 1 beeft men niet<br />

1) G. J. Vos 1 Amstels Kerkelijk ~'!ven, bl. 177 v.<br />

2) Class. Act. III, 99.


30 Kl'i.NE BLADZIJDE UIT DJIJ GESCHIEDENIS<br />

te <strong>de</strong>nken, dat er veel ergerlijks om trent <strong>de</strong>n Predikant<br />

opgcteekend staat. W el kan men merken <strong>uit</strong> titulatuur<br />

en wijze <strong>van</strong> optre<strong>de</strong>n 1 dat een Domine anno 1700<br />

zijne waardigheid nog al voel<strong>de</strong>. Ds. Steenwinkel wordt 1<br />

bij zijn vertrek naar 1 B Hertogenbosch ten jare 1723 1<br />

<strong>de</strong> Eerwaardige Godzalige en Welgeleer<strong>de</strong> Heer genoemd<br />

t). Trouwens 1 in bet stuk <strong>van</strong> titnlatuur wist<br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong> Kerk nog al <strong>van</strong> het mijn en dijn te spreken.<br />

Bij <strong>de</strong>n Dienaar <strong>de</strong>s W oords behoort <strong>de</strong> Ke1·kercad.<br />

Zij zijn haast niet te schei<strong>de</strong>n. Een Raad zon<strong>de</strong>r<br />

Praescs is eon lichaam zon<strong>de</strong>r hoofd. Dat geldt nog<br />

voor ooze dagen en was reeds zoo in <strong>de</strong>n ou<strong>de</strong>n tijd.<br />

Ook onze kerkeraadsnotulen Iaten dat tnsschen <strong>de</strong> regels<br />

door lezen. Men kon het hier vroeger 1 evenals nu nog 1<br />

best met elkan<strong>de</strong>r vin<strong>de</strong>n. Maar zelfstandig optre<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong>ed men liever niet. lVIisschien <strong>uit</strong> beschei<strong>de</strong>nheid en<br />

voorzichtigheid. Edoeh 1 't ging wei eens wat te ver.<br />

Toen Ds. Kulenkamp in 1729 zou vet trekken 1 w~nschto<br />

hij voor zijn heengaan alles voor zijn opvolger in or<strong>de</strong><br />

te brengen. On<strong>de</strong>r meer wenschte hij <strong>de</strong> oefeningen,<br />

door hem pal'ticuliere verga<strong>de</strong>ringen genocmd 1 kerkelijk<br />

te regelen door een soort <strong>van</strong> reglement te maken.<br />

Hij erken<strong>de</strong> 1 dat <strong>de</strong>ze oefeningen niet zon<strong>de</strong>r veel nuttigheid<br />

en stichtinge gehou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n, maar toch<br />

wenschte hij haar in een passend kleed te steken. Hij<br />

1) Res. p. 77.


-<br />

1<br />

VAN D)!] SIJPEKERK. 31<br />

wil<strong>de</strong> haar <strong>van</strong> <strong>de</strong>n batelijkeu naam <strong>van</strong> Conventiculen<br />

bevrij<strong>de</strong>n door het zegel <strong>van</strong> <strong>de</strong> Kerk et' op te drukken.<br />

De kerkeraad wa:l er best mee eens, maar- <strong>de</strong> Domine<br />

stoud been te gaau en dus liet men alles op <strong>de</strong>n ou<strong>de</strong>n<br />

voet blijven 1 ).<br />

Deze voorgestel<strong>de</strong> regeling <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> conventiculen<br />

gaf ous reeds eenig i<strong>de</strong>e <strong>van</strong> <strong>de</strong> Gemeente.<br />

Maat· vooraf willen wij nog een 'woord aan <strong>de</strong> ou<strong>de</strong><br />

Kerkmeesters wijd~::n. Kerkeraad en Kerkmeesters zijn<br />

<strong>de</strong> rechterhand en <strong>de</strong> liukerhaud <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Predikant.<br />

:Moeite met <strong>de</strong>n eeu is a! even onpleizierig als tegenwerking<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>r. Dat on<strong>de</strong>rvond reeds <strong>de</strong> oudste<br />

domine <strong>van</strong> N. Loosdrecbt. In <strong>de</strong> classicale notulen<br />

<strong>van</strong> 1585 komt een klacht voor <strong>van</strong> Nicolaus J ohannis 1<br />

dat <strong>de</strong> Kerkmeesters hem zijn tractemeut niet behoorlijk<br />

<strong>uit</strong>betaal<strong>de</strong>n. De verga<strong>de</strong>riug raad<strong>de</strong> hem 1 <strong>de</strong> zaak nog<br />

eeus met heeren Kerkmeesters te overleggen, maar,<br />

als bet niet au<strong>de</strong>rs kon, moest bij <strong>de</strong> hulp <strong>de</strong>r plaatt~elijke<br />

regeeriug inroepen 2). Men mag vrijelijk <strong>de</strong>nken 1<br />

dat er over <strong>de</strong>ze gol<strong>de</strong>n heel wat gekaveld is in <strong>de</strong><br />

Gemeentc 1 voordat zij ter Classis besproken wer<strong>de</strong>n.<br />

En iu<strong>de</strong>rdaad, <strong>de</strong> regeling he eft heel wat voeten in <strong>de</strong><br />

aar<strong>de</strong> gehad 1 want in 1589 klaagt Ds. Claas Jansen<br />

opnicuw over <strong>de</strong> slechte <strong>uit</strong>betaling <strong>van</strong> zijn tractement 8).<br />

Hoe <strong>de</strong>ze quaestio aan haar ein<strong>de</strong> kwam 1 weet ik niet,<br />

1) Res. p. 113.<br />

2) (]lass. Act. I, 18.<br />

3) Class • .A ct. I, 43; cf. 44.


32 EENE BLADZIJDE UIT DE GESCHIEDENIS<br />

maar <strong>de</strong>s te beter weet ik u in te lichten omtrent <strong>de</strong><br />

Kerkmeesters <strong>van</strong> 1903, die ook niet een dag <strong>de</strong>n<br />

Predikant op zijn stipendium lieten wachten.<br />

<strong>Eene</strong> Gemeente omstreeks 1700 1). Dat zal een verrukkelijk<br />

gezicht zijn I Een en al geloof, hoop en<br />

lief<strong>de</strong>! Zacht wat. Reeds hoor<strong>de</strong>n wij <strong>van</strong> bijzon<strong>de</strong>re<br />

samenkomsten en 1 dat <strong>de</strong> domine <strong>de</strong>ze gaarne wat<br />

kerkelijker zag. En ook <strong>de</strong> kerkeraad wenschte het<br />

wei, maar durf<strong>de</strong> <strong>de</strong> zaak niet a! te goed aan. Zulke<br />

aanteekeningen hrengen heel wat wol voor het spinnewiel<br />

<strong>de</strong>r verbeelding 2).<br />

Als wij nu hier ter sprake brengen het kerkelijk Ieven,<br />

in on<strong>de</strong>rscheiding <strong>van</strong> het geestelijke Ieven, waarop wij<br />

dan bij <strong>de</strong> Tueht !etten, dan valt er niet alleen bij Let<br />

begin 1 to en alles nog ongeor<strong>de</strong>nd wa;:~ 1 maar ook later,<br />

ten jare 1700 1 heel wat te klagen over het niet of<br />

ongeregeld volbrengen <strong>de</strong>r kerkelijke plichten. In eene<br />

resolutie <strong>van</strong> 6 Januari 1700 staat on<strong>de</strong>r art. 7: De<br />

arm en 1 gesont sijn<strong>de</strong> 1 sullen gehou<strong>de</strong>n sijn 1 neerstig ter<br />

kercke te komen 1 en bij nalatighijt <strong>van</strong> dien, rekenschap<br />

geven 3). Dat artikel zou niet opgenomen ziju 1<br />

zoo het niet noodig ware.<br />

I I ( •. j...if,<br />

N. t/ " •A t ~ •r > r\.iJ.iv<br />

1) In 1712 tel<strong>de</strong> N. Loosdr. 225 lidmaten.<br />

2) Reeds in Sept. 1584 wordt omtrent eene visitatie te Loosdrecht<br />

ter CI. Verg. bericht, dat aldaar een ou<strong>de</strong>rling zich beriep op bijzon<strong>de</strong>re<br />

openbaringen en zich <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk afscheid<strong>de</strong>. In .April '85 was hij reeds<br />

tot <strong>de</strong> W e<strong>de</strong>rdoopers overgegaan.<br />

3) Res. p. 2.


VAN DE SIJPEKER!r. 33<br />

Een zekere Pieter Vlegel was in geen 17 maan<strong>de</strong>n<br />

in <strong>de</strong> kerk geweest 1 ). Ook was niet elk lid even beleefd<br />

tegenover <strong>de</strong>n E. Kerkeraad. Janneke Spikkel werd<br />

herhaal<strong>de</strong> mal en voor <strong>de</strong>n Raad geroepen 1 maar verstoutte<br />

zich te antwoor<strong>de</strong>n: als <strong>de</strong> Kerkeraad wat had<br />

te zeggen 1 dan moesten ze maar bij haar komen 2).<br />

Lysbeth Pelgrim hoor<strong>de</strong> men veel quaadaardige lasteringen<br />

1 in 't bijzon<strong>de</strong>r tegen <strong>de</strong>n broe<strong>de</strong>r ou<strong>de</strong>rling 1<br />

uijtbraaken s).<br />

Op het vermakelijke af is <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> samenspraak<br />

tusschen <strong>de</strong>n domine en het lid <strong>de</strong>r gemeente Willempje<br />

Vogel.<br />

Domine: erkent en verfoeit gij niet u we zon<strong>de</strong> 1 voor<br />

zooveel gij die ziet?<br />

vVillempje: wie heeft <strong>de</strong>n grond <strong>de</strong>r quaestie gelegd 1<br />

op wie komt <strong>de</strong> schuld?<br />

D.: zijt gy genegen 1 <strong>van</strong> harte die quaestio <strong>uit</strong> <strong>de</strong>n<br />

weg te ruimen?<br />

W.: dat is het voornaamste 1 maar God moet die weg<br />

nemen 1 daar ben ik niet in staat toe.<br />

D.: toen <strong>de</strong> koster u riep 1 hieldt gij u ziek.<br />

W.: ja 1 ik was niet wei.<br />

D.: maar kon<strong>de</strong>t gij dan niet naar <strong>de</strong> kerk komen<br />

en wei op <strong>de</strong>n weg loopen?<br />

W.: daar was ik niet te ziek toe.<br />

1) Re3. p. 13 5.<br />

2) R es. p. 129.<br />

3) Red. p. GS.


34 EENE BLADZIJDE UJT DE GESCHIEDENIS<br />

D.: maar waarom kon<strong>de</strong>t gij hier dan niet komen?<br />

W.: men he eft z'n hart niet altijd tot z'n wil; men<br />

kan niet doen wat men wil of Iaten wat m'n wil.<br />

D.: belooft gij, in <strong>de</strong> Huisbezoekinge 1 ous wat eerbiediger<br />

en zediger te ontmoeten?<br />

W.: wei 1 Domine, zoo gaat gij me voor; gij gaat in<br />

m'n huis mij voorbij, zou<strong>de</strong>r te spreken of <strong>de</strong>n hoed<br />

voor mij af te nomen 1).<br />

Genoeg om u te overtuigen 1 dat er vroeger evengoed<br />

als nu bokken in schapenvellen waren.<br />

In een opzicht maakte N. Loosdrecht al vroeg eene<br />

gunstige <strong>uit</strong>zon<strong>de</strong>ring. Hier waren bijna geen Papeu.<br />

Ik gebruik met opzet dit woord 1 niet om onze katholieke<br />

broe<strong>de</strong>rs te kwetsen, maar om te spreken in <strong>de</strong> taal<br />

<strong>van</strong> weleer. Het is zeer waarschijnlijk 1 dat <strong>de</strong> <strong>Sijpekerk</strong><br />

in haar geheel tot <strong>de</strong> Hervorming overgegaan is. Toeu<br />

in 1725 <strong>de</strong> Classis Amsterdam on<strong>de</strong>rzoek <strong>de</strong>ed 1 raaken<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> paperije en paapse stoutighe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>ese Lan<strong>de</strong>n 1<br />

antwoord<strong>de</strong> Nieuw Loosdrech t 1 dat zij geen klachteu<br />

had, , vermits zij door <strong>de</strong> god<strong>de</strong>lijke voorzienigheid met<br />

geene paapse ingezetenen belast" was. Er was "een<br />

paaps huisgezin" 1 bestaan<strong>de</strong> <strong>uit</strong> een ou<strong>de</strong>n man en eene<br />

ou<strong>de</strong> Vl'Ouw. V er<strong>de</strong>r waren er nog twee of drie paapschc<br />

menschen. Maar balddadighe<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n door hen niet<br />

gedaan 2 ).<br />

Alles saamgenomen kan men ook <strong>van</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> Kerk<br />

1) Res. p. 135.<br />

2) Res. p. 89,


"VAN DE SIJPEKERK. 35<br />

niet zeggen, dat zij zon<strong>de</strong>r smet of rim pel was. De<br />

Kerk -<strong>van</strong> omstreeks 1700 maakt op mij <strong>de</strong>n indruk <strong>van</strong><br />

te verkeeren in een overgangstijdperk. Het }even met<br />

God beziel<strong>de</strong> nog wei vele barten, maar niet meer <strong>de</strong><br />

Gemeente als eenheid gedacbt. Ds. Gerardus Kulenkamp,<br />

wiens getuigenis mij waard is om <strong>de</strong>n indruk, dien zijn<br />

persoon op mij maakte, klaag<strong>de</strong> <strong>de</strong>n 22u Mei 1727, dat<br />

vele lidmaten droevig onweten<strong>de</strong> wareu, en dat men<br />

niet eens wist <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>n <strong>van</strong> onze Religie en <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

leer <strong>de</strong>s Doops 1 ).<br />

Dit oor<strong>de</strong>el belet ons evenwel niet <strong>de</strong> mannen <strong>van</strong><br />

1700 met eerbied te beschouwen. Hoe men jnist in<br />

<strong>de</strong>zen tijd er met allen ernst op <strong>uit</strong> was, om het geestelijke<br />

Ieven zooveel mogelijk in <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> sporen te<br />

hou<strong>de</strong>n, blijkt <strong>uit</strong> <strong>de</strong>n stagen ijver, waarme<strong>de</strong> men <strong>de</strong><br />

Tucht gehandhaafd heeft. Er wer<strong>de</strong>n veror<strong>de</strong>ningen<br />

gemaakt omtrent <strong>de</strong> bediening <strong>van</strong> <strong>de</strong>n h. Doop. De<br />

doopva<strong>de</strong>rs moesten kennis geven <strong>van</strong> hun voornemen,<br />

en eene moe<strong>de</strong>r moest zelve haar onecht kind ten doop<br />

hou<strong>de</strong>n 2). Reeds ten vorige jare, 3 Febr. 1726, besloot<br />

<strong>de</strong> Kerkeraad voortaan viermaal verga<strong>de</strong>ring te hou<strong>de</strong>n 1<br />

telkens voor <strong>de</strong> bediening <strong>van</strong> het h. Avondmaal 3). In<br />

1729 werd alles opnieuw bekrachtigd 4 ).<br />

1) Res. p. 103,<br />

2) Res. p. 104 v.<br />

3) Res. p. 92.<br />

4) Res. p. 112.


36 EENE BLADZIJDE UIT DE GEBCHIEDENIS<br />

Heeft bet gebaat? Wij hebben ons in hoofdzaak tot<br />

<strong>de</strong>n tijd <strong>van</strong> 1700 bepaald, <strong>van</strong> 1670 tot 1730, en <strong>de</strong>rhalve<br />

valt <strong>de</strong> beantwoording <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze vraag b<strong>uit</strong>en <strong>de</strong> door<br />

ons getrokken grenzen. Maar 1 waarop ik 1 in mijne<br />

Inleiding, u liet wachten, daarmc<strong>de</strong> wil ik thana <strong>de</strong>ze<br />

bladztj<strong>de</strong> <strong>uit</strong> <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Sijpekerk</strong> eindigen.<br />

Met die tuchtzaak.<br />

Wat was er gaan<strong>de</strong>? hebt gij vol belangstelling gevraagd.<br />

W elnu, ziet bier het verslag. Reeds <strong>de</strong>n vorigen<br />

dag , 19 Dec. 1712, was <strong>de</strong> Kerkeraad ook verga<strong>de</strong>rd<br />

geweest. Gillis Paack, ons bekend, en zijne huisvrouw<br />

had<strong>de</strong>n zich te verantwoor<strong>de</strong>n over beleedigingen 1 <strong>de</strong>n<br />

chirurgijn ter plaatse 1 Mr. Barent Uijtenhove en diens<br />

huisvrouw aangedaan. Zij had<strong>de</strong>n genoem<strong>de</strong>n dokter bij<br />

<strong>de</strong> Dorpsgenooten verdacht gemaakt. De zaak liep dien<br />

dag zoo a:f 1 dat Paack en huisvrouw beken<strong>de</strong>n 1 bedoel<strong>de</strong><br />

personen met onvoorzichtige woor<strong>de</strong>n te hebben bena<strong>de</strong>eld<br />

1 en met <strong>de</strong> verklaring 1 dat zij noch om trent be i<strong>de</strong><br />

personen noch tegen <strong>de</strong>s dokters praktijk iets kon<strong>de</strong>n<br />

produceeren t).<br />

Was nu alles in het reine? Volstrekt niet. Bet<br />

on weer moest nog komen. W at er tusschen 19 en 20<br />

Dec. gebeurd is, weet ik niet, maar op dien 20 December<br />

1712 is heel <strong>de</strong> Kerkeraad opnieuw verga<strong>de</strong>rd en zien<br />

zij met bijzon<strong>de</strong>r ernstige gezichten naar <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur, die<br />

geopend wordt. Wie binnen treedt? Dezelf<strong>de</strong> Gillis<br />

Paack. Wie zou geen me<strong>de</strong>lij<strong>de</strong>n hebben! Gillia Paack,<br />

1) Res. p. 27.


VAN DE BIJPEKERK. 37<br />

met 38 jaren dienst, in <strong>de</strong>n dienst alzoo grijs gewor<strong>de</strong>n 1<br />

wordt geschorst in zijn kosterschap met ontzegging <strong>van</strong><br />

bet H. Avondmaal. Dit laatste, bet H. Avondmaal 1<br />

niet te mogen gebruiken 1 beteeken<strong>de</strong> in dien tijd heel<br />

wat. En al werd <strong>de</strong> censuur reeds ou<strong>de</strong>jaarsavond opgeheven<br />

1), <strong>de</strong> zaak bleef niettemin droef.<br />

Gij vraagt naar <strong>de</strong> punten <strong>van</strong> aunklacht. Met hartelijk<br />

leedwezen constateert <strong>de</strong> Kerkeraad, dat <strong>de</strong> Coster<br />

sigh in versch~j<strong>de</strong>ne saacken seer ergerlijck heeft te<br />

buijten gegaan. Bij laster en achterklap kwam nog dit<br />

feit 1 dat hij zich meermalen tegenover <strong>de</strong>n Kerkeraad<br />

seer oneerbiedig met woor<strong>de</strong> en gebeer<strong>de</strong>n gedragen<br />

he eft. V erzwarend was zijne boosheid en toornigheid<br />

,ten huijse <strong>van</strong> zijn predikant." En om <strong>de</strong> maat vol<br />

te maken waren er bovendien nog an<strong>de</strong>re staaltjes <strong>van</strong><br />

son <strong>de</strong>n klaar bekent bij <strong>de</strong>n Kerkeraad. W el wer<strong>de</strong>n<br />

verzachten<strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n aangenomen, vooral 's mans<br />

hooge leeftijd. Maar toch moest, ook al geschied<strong>de</strong> het<br />

met aile vrin<strong>de</strong>lijcke sagtighijt, het vonnis hem aangezegd<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

•<br />

En Paack? Hij on<strong>de</strong>rwierp zich ,gantsch sagtmoedighlijk",<br />

en ging met een ,goe<strong>de</strong>n avond'' naar huis 2),<br />

Met <strong>de</strong> V erga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> 20 December 1712 gaan<br />

ook wij, maar op 20 Dec. 1903, naar buis. Wij<br />

wenscbten te eeren het W(lord <strong>van</strong> Mozes: g e <strong>de</strong>n k<br />

1) Res. p. 30.<br />

2) Res. p. 28 v.


38 EENE DLA.DZIJDE UIT DE GESCHIEDENIS 1 ENZ.<br />

aan <strong>de</strong> dagen <strong>van</strong> ouds en merk op <strong>de</strong> jaren<br />

<strong>van</strong> e 1 k g e s 1 a c h t. Het eerste <strong>de</strong><strong>de</strong>n wij en het<br />

an<strong>de</strong>re lieten wij niet na. Wij hebben heele ou<strong>de</strong> stukken<br />

besproken en daal<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis zelfs af tot 1350.<br />

En nochtans is er ecn document in zijn geheel u voorge1ezen<br />

1), zon<strong>de</strong>r dat ik het ook maar met een woord<br />

na<strong>de</strong>r besprak. Het is vce1 ou<strong>de</strong>r en vee1 belangr~jker<br />

dan het oudste geschreven stuk <strong>van</strong> onze <strong>Sijpekerk</strong>.<br />

W eet gij, welke oorkon<strong>de</strong> ik bedoel? De Wet <strong>de</strong>s<br />

Heeren, met Gods eigen vinger geschreven voor zijn<br />

volk Israel, we1k stuk door onzen Heiland met zijn<br />

god<strong>de</strong>lijk , vidimus ofte co pie authenticque'' 2) is voorzien.<br />

Deze oorkon<strong>de</strong>, <strong>van</strong> omstreeks 1500 jaren voor<br />

Christus, draagt dit majestieuse bovenschrift: Ik ben<br />

<strong>de</strong> Heere uw God, die u <strong>uit</strong> Egypteland, <strong>uit</strong> het<br />

diensthuis, <strong>uit</strong>geleid he b.''<br />

Mijne waar<strong>de</strong> Hoor<strong>de</strong>rs, alle geschreven acten verb1eeken<br />

en vergaan door <strong>de</strong> onverbid<strong>de</strong>lijke macht <strong>de</strong>s<br />

tijds, maar dit document <strong>van</strong> <strong>de</strong>n oppersten Machthebber<br />

blijft <strong>van</strong> geslacht tot geslacht.<br />

Hem zij eere en dank!<br />

1) Liturgie voor dien avond: Ps. 84: I; gelezen a <strong>de</strong> 10 Gebo<strong>de</strong>n<br />

en b Mt. 22:37-40; Ps. 89:1, 3; Gez. 12:1, 4; Ps. 118:13:14.<br />

2) V gl. Fundntiebrief.<br />

Nieuw-Loosdrecht.<br />

G. VELLENGA~

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!