27.01.2017 Views

Binnendijks 2017 03-04

Binnendijks van 28 en 29 januari 2017

Binnendijks van 28 en 29 januari 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2 BINNENDIJKS 3/4 28/29 januari <strong>2017</strong><br />

V.S.V. Filmavond 18 januari<br />

Oud Nieuws<br />

Nadat Ineke (de voorzitster) ons<br />

welkom heette in het nieuwe jaar en<br />

een mooi gedicht voor las ging we<br />

de film bekijken “Plant Oceaan” Het<br />

ontstaan van de wereld.<br />

De film begon bij Shark Bay in Australië waar<br />

hele grote groepen vissen zonder leider<br />

saamhorig en vreedzaam samen leven en<br />

verdedigen voor hun vijand. Plankton en<br />

ander wezens in de oceaan. Dat de Mens de<br />

laatste schakel is van de voedsel keten. In<br />

de pauze kregen we popcorn, het leek net<br />

een bioscoop. De film vertelde ook dat de<br />

wereld erg bezig is met over bevissing. Dat de<br />

fabriek naar de zee is verplaats, zulke grote<br />

schepen met grote netten. Ook dat er vele<br />

grote zeecontainers varen voor het vervoer<br />

van alles wat de wereld nodig heeft. Ofwel<br />

we nemen te veel van de aarde. Einde van de<br />

film kwamen we weer terug bij Shark Bay. De<br />

mooie oceaan met het mooie dieren rijk. Het<br />

was een boeiende avond.<br />

Onze volgende avond is op 1 maart.<br />

Geïnteresseerd, kom langs op die avond.<br />

Of bellen naar 435513.<br />

Collectie boekomslagen en illustraties van Vincent Falger<br />

T. Geertsma-Allema<br />

Als de grimmige noord-ooster waait<br />

ill. Tjeerd Bottema (1884-1978) - 1938<br />

G.C. Hoogewerff - De kermiswagen.<br />

Een kerstverhaal - ill. O. Geerling<br />

(1850-na 1927 - na 1902,<br />

vóór 1919 (2e druk)<br />

P. Louwerse - De kerstwagen<br />

ill. Jan Sluijters (1881-1957) -<br />

ca. 1912 (3e druk)<br />

Op een zomerse dag in juni 1960<br />

liep het katholieke Westbeemster<br />

feestelijk uit ter gelegenheid van de<br />

eerste Heilige Mis die de enige roomskatholieke<br />

priester uit de Beemster,<br />

Jan Duin, zou gaan opdragen.<br />

Het was in de tijd van het rijke roomse leven<br />

gebruikelijk dat een net gewijde priester die<br />

eerste eredienst in zijn oude parochie zou<br />

vieren. Hoewel pastor Duin al lang weer in de<br />

Beemster woont, is hij hier nooit kapelaan of<br />

pastoor geweest. Wel gaat hij nog geregeld<br />

voor in een dienst in Westbeemster, zoals<br />

laatstelijk nog op eerste kerstdag. Ter gelegenheid<br />

van zijn eerste celebratie is een serie<br />

foto’s gemaakt die pastor Duin via-via heeft<br />

geschonken aan het HGB. Wie deze unieke<br />

fotoreeks eens wil bekijken is welkom op de<br />

eerste maandagavond van iedere maand. Op<br />

bijgaande foto een klein deel van de lange<br />

stoet op de Jisperweg.<br />

Herkent u iemand?<br />

Reacties graag naar V.Falger@gmail.com.<br />

Zie ook:<br />

www.joannes-de-doper-westbeemster.nl/<br />

home/geschiedenis.<br />

Leonard Roggeveen<br />

Winter op de Klaverwei<br />

ill. Jan Lutz (1888-1957) -<br />

1962 (3e druk)<br />

GEVRAAGD<br />

HUISHOUDELIJKEHULP<br />

2 ochtenden in de week, variabele dagen<br />

Wormerweg 2, 06-11372274<br />

TE HUUR<br />

AUTOBOX<br />

ENKELE BOX GROOT 6X3 METER<br />

DUBBELE BOX GROOT 6X6 METER<br />

IN DE ZUIDOOSTBEEMSTER<br />

INLICHTINGEN: TEL. 690 316<br />

B.G.G. 401 876<br />

KLASSIEK EN KOFFIE?: ONDER DE LINDEN!<br />

Volledig programma<br />

en reserveren:<br />

www.onderdelindenbeemster.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!