06.02.2017 Views

Vellight Retro - Nederlands

Vellight Retro Style - Nederlands

Vellight Retro Style - Nederlands

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LAMPH02<br />

De design lamphouders<br />

van <strong>Vellight</strong> geven je interieur<br />

een trendy look. De acht<br />

kleurrijke lamphouders met<br />

siliconen fitting<br />

zorgen voor een eigentijdse<br />

en speelse inrichting terwijl<br />

het bronskleurige model een<br />

industriële sfeer uitstraalt.<br />

Een must-have voor liefhebbers<br />

van design!<br />

LAMPH01B<br />

LAMPH01Y

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!