Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Strategisch • doelen

Strategisch • doelen • identiteit • reputatie • primaire proces Deze ontwikkeling leidt tot het versterken van de kwaliteit van het onderwijs. Universiteiten bieden een bredere maatschappelijke vorming waarbij zij een kritische houding van studenten stimuleren, net als het creatief denken en probleemoplossend vermogen. Studenten hebben een grote eigen verantwoordelijkheid/ zelfstandigheid studenten/zelfstudie en dienen een actieve rol op te nemen als mede-onderzoeker. Universiteiten herwaarderen onderwijstaken en zoeken een betere balans met andere taken. Zij willen de kwaliteit en relevantie van het onderwijs garanderen en ondersteunen het levenslang leren: door post-initieel onderwijs, post-ervaringsonderwijs, Open Universiteit en modulair deeltijdonderwijs. Financieel • euro’s De toegang van meer doelgroepen tot universitair onderwijs - ook online - kan meer inkomsten (collegegelden of geld voor enkele courses) genereren, terwijl de ruimtebehoefte niet per se toeneemt. Dit kan een interessant business model zijn in combinatie met het reguliere onderwijs, ook omdat bijvoorbeeld post-ervaringsonderwijs juist de avonden en weekenden (“de daluren”) ruimte behoeft. Functioneel • # gebruikers • gebruikerseisen Nieuwe typen onderwijs en onderzoek, zoals de digitale onderwijsvormen kunnen leiden tot verminderde interactie. Terwijl bij het kleinschaliger onderwijs het individueel contact juist toeneemt. Deze ontwikkeling leidt tot minder studenten, andere gebruikers en andere onderzoeksruimten en ook een verschuiving ondersteuning activiteiten. Fysiek • m2 Er is een vraag naar vernieuwde kantoorconcepten/onderwijsconcepten, waaronder de online collegezaal. Deze ontwikkeling leidt tot een beperking van de behoefte aan fysieke ruimte. De opkomst van kleinschaliger onderwijs (“University Colleges”) leidt juist tot een behoefte aan kleinere collegezalen. Tegelijkertijd is er meer ruimtebehoefte voor laboratoria en een toename van kantoorruimte. Een beeld uit de interviews: nieuwe combinaties trekken studenten Universiteiten zien een koppeling van alpha- en beta-opleidingen gekoppeld aan valorisatie activiteiten. Door het aanbieden van bepaalde thema’s die maatschappelijk relevant of toegepast zijn op een bepaalde beroepsgroep, groeit het aantal (postervarings)studenten. De meeste universiteiten zien een focus op studierendement, dat ertoe leidt dat de onderwijsvormen veranderd zijn of veranderen. Er zijn meer contacturen tussen docent en student, de student wordt meer begeleid (soms zelfs door coaching) en is veel meer aanwezig op de campus. Ontmoeting staat centraal en legt meer nadruk op het goed inrichten van de publieke ruimte binnen gebouwen en tussen de gebouwen op de campus. 2.9 Van trends naar scenariovariabelen voor ruimtebehoefte In deze paragraaf worden (sub)trends met veel impact, weinig sturingsmogelijkheden en onvoorspelbare consequenties nader besproken, omdat die het meeste bijdragen aan onzekerheden in de toekomstige behoefte aan huisvesting en faciliteiten. Een aantal van deze trends waren ook onderwerp van de interactieve inputsessie die op 3 juni 2016 is gehouden met bestuurders, huisvestingsverantwoordelijken en financieel directeuren binnen universiteiten. De discussie is gevoerd aan de hand van een aantal stellingen die eveneens in deze paragraaf worden besproken. 98 Campus NL Investeren in de toekomst

Hanteren scenariomethode voor risicomanagement figuur 36: scenario’s kunnen worden vergeleken met weersomstandigheden, strategische keuzes met manieren om daarop te anticiperen (Dewulf et al. 1999) In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van de methode scenarioplanning, omdat de toekomst niet te voorspellen is en daarom strategieën met scenario’s moet worden getoetst. Scenario planning heeft als doel om bestuurders en managers mogelijke toekomsten te schetsen waarop men zich kan voorbereiden. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen scenario’s (de onzekerheid die op een organisatie afkomt) en strategieën (hoe een organisatie daarop kan reageren). In figuur 36 wordt dit verhelderd met een voorbeeld. STRATEGIEEN (oz-stap 3) “Hoe anticiperen we daarop?” STRATEGIEEN (oz-stap 3) “Hoe anticiperen we daarop?” paraplu mee geen paraplu mee paraplu mee geen paraplu mee Trends / ontwikkelingen (oz-stap 2) “Wat komt er op ons af?” “Weersverwachting” / SCENARIO’S zon zon regen Trends / ontwikkelingen (oz-stap 2) “Wat komt er op ons af?” “Weersverwachting” / SCENARIO’S regen In de praktijk blijkt namelijk dat strategieën regelmatig aangeduid worden als scenario’s. Er worden daarbij zowel “best” als ook “worst case scenario’s” doorgerekend: wat als met een (campus)strategie geanticipeerd wordt op een scenario dat juist niet optreedt? Dat betekent dat organisaties zich zowel goed kunnen voorbereiden op goed als op slecht weer. Scenarioplanning wordt vaak – ten onrechte – gebruikt om een scenario te “kiezen” en daar dan vanuit te gaan bij het maken van een strategie (Dewulf et al. 1999). Bijvoorbeeld “we gaan uit van stijgende studentenaantallen en daarom bouwen we extra onderwijsgebouwen”. Maar het gaat er juist om de risico’s van een strategie (“extra onderwijsgebouwen”) te verkennen door ook uit te gaan van andere scenario’s, zoals bijvoorbeeld de afname van studentenaantallen: kunnen we de extra onderwijsgebouwen dan herbestemmen, weer demonteren of verkopen? In figuur 37 wordt geïllustreerd dat het bij scenarioplanning verleidelijk is om strategische keuzes te kiezen die anticiperen op bepaalde weersomstandigheden (groene vlakken), terwijl het ook de bedoeling om de risico’s van strategische keuzes te toetsen als juist een ander scenario dan verwacht optreedt (oranje vlakken). Over het algemeen geldt bij scenarioplanning: hoe meer onzekerheden in de scenario’s, hoe meer flexibiliteit er ingebouwd dient te worden. De ontwikkelingen die in de vorige acht paragrafen zijn toegelicht, geven een indicatie van die onzekerheid bij campusmanagement en de gevraagde flexibiliteit. figuur 37: scenarioplanning als risicomanagement-methode wordt interessant als strategische keuzes niet alleen worden gekruist met verwachte scenario’s (groene vlakken), maar ook met onverwachte scenario’s (orange vlakken) Scenariovariabele: onzekerheid in studentenaantallen Alle universiteiten hebben afgelopen jaren te maken gehad met (sterke) groei in studentenaantallen, zoals in hoofdstuk 1 reeds behandeld. Dit werd vanzelfsprekend tijdens de interviews bevestigd, met de opmerking dat dit niet alleen een huisvestingsuitdaging was voor de onderwijsruimte, maar ook voor de studentenhuisvesting. De meeste universiteiten verwachten een toename van het aantal internationale studenten en zijn zich bewust dat dit een andere huisvestingsbehoefte met zich meebrengt, waaronder een urgente woningbehoefte Tegelijkertijd is de vraag hoeveel nationale studenten internationale ambities hebben - en voor hun Masteropleiding of een semester naar Campus NL Investeren in de toekomst 99

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven