Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

het buitenland

het buitenland vertrekken - en wat het saldo is van de uitwisseling van internationale studenten. Per saldo kunnen er door globalisering ook meer nationale studenten vertrekken dan er internationale binnenkomen. Ook tussen faculteiten is er meer mobiliteit, zeker tussen Bachelor- en Masteropleiding. Wat wel duidelijk is dat de studentenpopulatie dynamischer is en de ruimtebehoefte daarmee ook. Over de voorspelbaarheid van onderwijsruimte is bij de inputbijeenkomst van 3 juni een stelling geponeerd, waarvan de resultaten in figuur 38 zijn weergegeven. figuur 38: veel respondenten tijdens de inputbijeenkomst van 3 juni 2016 vonden de vraag naar onderwijsruimte altijd al onvoorspelbaar (en daarom niet minder voorspelbaar dan tien jaar geleden) In figuur lijkt te lezen dat de vraag naar onderwijsruimte minder voorspelbaar is geworden, maar veel respondenten vonden dit tien jaar geleden ook al slecht voorspelbaar. Wel wordt gezegd dat in een periode van (sterk) stijgende studenteninschrijvingen de mogelijkheid bestaat om te selecteren en dat studenteninstroom daarmee meer stuurbaar wordt. Ook die sturingsmogelijkheid maakt de vraag naar onderwijsruimte voorspelbaarder, maar dat geldt dus alleen als de studenteninstroom blijft stijgen. In een situatie van daling - wat door velen wel als risico wordt gezien - is de grip op deze campusvariabele veel kleiner en is het inbouwen van flexibiliteit in de campusstrategie gewenst. Kanttekening is dat de steeds sterkere afhankelijkheid van internationale studenten wel “kwetsbaarder” maakt: voor die doelgroep zijn er veel alternatieven die in de toekomst door externe factoren (lager collegegeld elders, meer aantrekkelijke opleiding in de buurlanden) aantrekkelijker kunnen worden. Dit onderschrijft dat vooral de internationale uitwisseling van studenten een van de grootste onzekerheden is voor het plannen van de campus van de toekomst. Scenariovariabele: onzekerheden in de gevraagde onderwijsruimte per student Op de vraag “welke ontwikkeling de meeste invloed heeft op de gevraagde onderwijsruimte per student” antwoordden velen “onderwijsconcept” of termen die daarmee te maken hebben, zoals groepsgrootte, onderwijsvisie, activerend onderwijs of onderwijsintensiteit (zie figuur 39). Ook digitalisering en ICT scoren hoog, enerzijds omdat de studenten flexibeler kan werken - dus ook thuis - en anderzijds omdat het extra ICT eisen stelt aan de onderwijsvoorzieningen op de campus. Volgens de respondenten is ook individualisering een factor en de discussie ging al snel over de enorme toename in de vraag naar studieplekken voor zelfstudie op de campus. Die komt niet alleen vanuit de student, maar ook de wens van de docent en universiteit om de student op de campus te houden. De uitslag van de volgende stelling was dan ook geen verrassing: bijna alle universiteiten zijn het (helemaal) eens dat de vraag naar studieplekken toeneemt op hun campus. 100 Campus NL Investeren in de toekomst

figuur 39: invloeden op de gevraagde onderwijsruimte per student volgens 25 respondenten op 3 juni 2016 figuur 40: volgens de respondenten van 3 juni neemt de vraag naar studieplekken (enorm) toe op hun campus Respondenten van vorige generaties geven aan dat er “vroeger” veel vaker thuis werd gestudeerd - of in de stadsbibliotheek, maar dat juist door de verbetering van de voorzieningen en de ontmoetingsfunctie die met goede espressobars gefaciliteerd wordt, veel meer behoefte is aan studeren op de campus. Ook hier wordt door diverse universiteiten benadrukt dat goede faciliteiten een grote aantrekkingskracht hebben en het primaire proces onderwijs uitstekend dienen. Hier bewijst ook de fysieke campus zijn kwaliteit ten opzichte van de virtuele (thuis of elders). Ook de Open Universiteit geeft in de discussie aan dat zij steeds vaker fysieke studieplekken voor “groepsgewijs individueel studeren” creëren, omdat dit het studierendement aantoonbaar verhoogt. figuur 41: de meningen zijn verdeeld over de ontwikkelingen in onderwijsruimte per student De meningen zijn sterk verdeeld als het gaat om de vraag of de gevraagde onderwijsruimte in m2 per student toeneemt, afneemt of ongeveer gelijk blijft. De meesten denken wel het laatste. Dat kan ook een “self-fulfilling prophecy” zijn als ruimtegebruiknormen uit het verleden worden doorgezet in nieuwe projecten. Effecten van allerlei verschillende ontwikkelingen: extensiever onderwijs en meer online courses (ruimtevraag neemt af), meer studieplekken en meer groepswerk (ruimtevraag neemt toe) kunnen elkaar dempen, als de vraag zich aanpast aan het aanbod. Verruiming van de openingstijden voor zelfstudie of het delen van onderwijsvoorzieningen tussen faculteiten kan dat mogelijk maken, omdat een grotere vraag zich dan beter kan spreiden over beschikbaar aanbod. Campus NL Investeren in de toekomst 101

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Dairy Campus waar staan we nu?
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit