Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

en studierendementen

en studierendementen beide gebaat zijn bij meer fysieke ontmoeting en samenwerking op de campus. Ook blijkt het creëren van een thuisbasis met eigen identiteit belangrijk in een universitaire gemeenschap die steeds groter wordt. Dit biedt een extra uitdaging voor campusmanagers om de bestaande ruimte nog beter te benutten. Alle universiteiten geven aan dat de bestaande campus steeds intensiever gebruikt wordt. Niet alleen worden openingstijden verruimd, maar ook is er steeds meer dubbelgebruik van voorzieningen. Studenten en medewerkers delen meer onderwijszalen, bibliotheken, kantoorruimte en laboratoria; steeds meer faciliteiten worden voor zowel onderwijs als onderzoek gebruikt. De relatieve korte afstanden tussen gebouwen en tussen campus en stad bieden ook kansen om meer te delen tussen faculteiten en met externe partners in onderwijs en onderzoek. Ook restaurants, verkeersruimte (gangen en hallen) en buitenruimte wordt dankzij de beschikbaarheid van plaatsonafhankelijke ICT middelen - smartphones, laptops, draadloos netwerk buiten de gebouwen - veel beter benut, wat de flexibiliteit van de gebruikers sterk heeft vergroot en daarmee de flexibiliteit van de campus. De onzekerheden in de context van universiteiten vragen om flexibiliteit, maar hoeven er niet voor te zorgen dat de hele campus flexibel is. Uit de meeste campusstrategieën blijkt dat universiteiten kiezen voor een mix van strategisch bezit en flexibele huisvesting, al of niet zelf in eigendom. Daarmee combineren ze gebouwen met specifieke en unieke eigenschappen, passend bij het onderwijs- en onderzoekskarakter van de universiteit en de (historische) waarden die ze willen uitdragen, met meer generieke voorzieningen die “on demand” kunnen worden ingezet. (4) flexibiliteit in campusstrategie als antwoord op toenemende dynamiek Ondanks het feit dat de meeste universiteiten te maken hebben (gehad) met forse groei, is het rekening houden met krimp een belangrijk uitgangspunt van campusstrategieën. Een deel van de universiteiten doet dat al. Het verkennen van een krimpscenario – met dalende gebruikersaantallen en/of een dalende ruimtebehoefte per gebruiker – doet een beroep op organisatorische flexibiliteit (bereidheid van de universitaire populatie om zich te schikken naar de schaarse, beschikbare middelen) en het meer delen van voorzieningen, wat samenwerking kan stimuleren. Het spaarzaam omgaan met m2 draagt bij aan duurzaamheidsdoelen en verkleint ook de risico’s dat teveel m2 moeten worden afgesloten of onderverhuurd, wat gezien de specificiteit van universiteitsgebouwen niet altijd veel oplevert. Het tijdelijk bijhuren van voorzieningen, wanneer de ruimtebehoefte tijdelijk groter is, kan financieel gunstiger zijn. De huisvestingsopgave van universiteiten wordt bepaald door vier variabelen: (I) de aanpak van achterstallig onderhoud, (II) de toename of afname van de ruimtebehoefte, (III) de verhouding nieuwbouw - transformatie van erfgoed en (IV) de vereiste functionaliteit en kwaliteit van de huisvesting. Naarmate achterstallig onderhoud sneller en intensiever wordt aangepakt, het ruimtegebruik territorialer is (eigen versus gedeelde ruimte), er meer in erfgoed wordt geïnvesteerd en het vereiste technische of functionele kwaliteitsniveau hoger is, nemen de jaarlasten toe. Tegelijkertijd nemen ook de baten toe: minder productiviteitsverlies en reputatieschade door verouderde gebouwen, minder risico op calamiteiten, meer tevredenheid en trots van gebruikers. De effecten van veranderende strategische keuzes op de totale voorraad zijn traag: gezien de grootte van de reeds bestaande voorraad en de omvang van reeds bestaande afschrijvingen - zowel op Campus NL niveau als voor afzonderlijke universiteiten - duurt het lang eer de effecten van veranderende strategische keuzes zichtbaar zijn in onder andere ruimtegebruik en huisvestingskosten. (5) duurzame huisvestingsopgave: afwegen van waarde en kosten, energie-efficiëntie en erfgoed De transformatie van de bestaande voorraad gaat gepaard met een energietransitie: het beter faciliteren van onderwijs en onderzoek op een duurzame campus. Efficiënter ruimtegebruik heeft een grote invloed op duurzaamheidsdoelen: minder meters met meer kwaliteit is een duurzame campusstrategie. Daarnaast zullen de universiteiten doorgaan met technisch en functioneel verouderde gebouwen energie-efficiënt transformeren of vervangen door duurzame nieuwbouw. De (emotionele) waarde van academisch erfgoed voor universiteit en gebruikers moet vaak worden afgewogen tegen de functionele en technische problemen (en bijbehorende energielasten en andere exploitatiekosten) in vergelijking met nieuwbouw. Over het algemeen geldt ook: hoe 8 Campus NL Investeren in de toekomst

groter de emotionele waarde van het gebouw, hoe meer functionele problemen een gebruiker accepteert en hoe meer hij gehecht is aan het behoud van dit gebouw. Vanzelfsprekend is dit vaker het geval bij monumenten, waarvan de Nederlandse universiteiten er veel in bezit hebben. Meer transparantie over de impact op de universiteitsfinanciën leidt tot meer begrip voor de huisvestingsafwegingen. Slotconclusie: toekomst van campus is verantwoordelijkheid hele universiteit De campus is van waarde voor de universiteit, maar kost ook geld. Er is reeds een enorme slag gemaakt om de geërfde voorraad (duurzaam) te transformeren en efficiënter te gebruiken. Het zo goed mogelijk faciliteren van onderwijs en onderzoek - nu en in de toekomst - is een continu proces, dat inzet van middelen vraagt en een vast onderdeel is van de bedrijfsvoering van de universiteit. Strategische keuzes voor de huisvestingsopgave moeten integraal worden afgewogen op universiteitsniveau - dus met bestuurders, gebruikers (medewerkers en studenten), controllers en beheerders. Het bepalen van de huisvestingsopgave is door de grote impact op de vele universiteitsdoelstellingen een verantwoordelijkheid van de hele universiteit. Campus NL Investeren in de toekomst 9

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Dairy Campus waar staan we nu?
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
dies natalis - Open Universiteit Nederland
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit