Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Model B - NETWERK -

Model B - NETWERK - positieve en negatieve associaties en lessen voor Campus NL De Nederlandse universiteit is al sinds lange tijd een netwerkuniversiteit met vele connecties met andere (internationale) universiteiten, hogescholen, industrie - van multinationals tot MKB - en met regionale en lokale overheidspartners. Vooral de veranderde onderzoeksfinanciering die (sterk) stimuleerde dat in publiek-private consortoria onderzoeksfunding wordt aangevraagd, heeft dit afgelopen jaren nog sterker doen veranderen. Als gevolg daarvan gebruiken universiteiten ook steeds vaker elkaars voorzieningen, al of niet in samenwerking met gerelateerde bedrijven: van unieke laboratoria tot grootschalige werkplaatsen om prototypes te bouwen. Het delen van ruimte kan alle ruimtetypen betreffen: laboratoria, kantoren, studieplekken, collegezalen, bibliotheken, restaurants etc. Het voordeel is dat kostbare ruimte met meer gebruikers wordt gedeeld en dus efficiënter wordt benut. Daardoor is er meer (financiële) ruimte voor kwaliteitsinvesteringen of kunnen de bespaarde middelen voor andere universiteitsdoelen worden besteed. Het nadeel kan zijn dat gebruikers ook grote behoefte hebben aan een thuisbasis en - tot op zekere hoogte - aan eigen territorium en dat meer delen het “wij-gevoel” doet verminderen, zeker als de organisatie groot is. Model B kan ook betekenen dat “onderbenutte overcapaciteit” - (tijdelijk) leegstaande ruimte - ter beschikking wordt gesteld aan externen: het verhuren van kantoor-m2 aan gerelateerde bedrijven of het avondgebruik van onderwijsruimten door externe onderwijsinstellingen met avondopleidingen. Ook congres- en horeca-voorzieningen worden vaak onderverhuurd in de uren waarin de universiteit ze zelf niet gebruikt. Tegelijkertijd geven universiteiten in interviews aan dat ze bij pieken in de ruimtevraag tijdelijk ruimte bijhuren, zoals de dichtstbijzijnde bioscopen, theaters en kerken, bijvoorbeeld voor colleges of diploma-uitreikingen. De meeste universiteiten geven in interviews aan dat het delen van ruimte begonnen is met het centraal roosteren van collegeruimte. Twintig jaar geleden hadden faculteiten grotendeels hun eigen, exclusieve voorzieningen. Anno 2016 hebben de meeste universiteiten op universiteitsniveau gedeelde voorzieningen, waarbij in roosters Associaties model B in beeld, kenmerken en citaten uit interviews “VWO leerlingen studeren bij ons in de universiteitsbibliotheek” “open space kantoor zonder identiteit” “als individu (anoniem) opgaan in de massa” trots op hele universiteit stadsbewoner is welkom op de campus (en andersom) centrale voorzieningen, niet alle gebouwen een eigen restaurant of bibliotheek, waardoor menging optreedt onderverhuurde ruimte, bijvoorbeeld aan OU betere voorzieningen, omdat centraal geroosterd: van investeren in kwantiteit (veel m2) naar investeren in kwaliteit per m2 (van minder m2) 116 Campus NL Investeren in de toekomst

doelen gebruik m 2 positieve associaties model B + Kennismarktplaats + Efficiënt gebruik van m 2 + Meer onderdeel voelen van groter geheel + Open, prestaties meer zichtbaar + Interdisciplinariteit + Kennisuitwisseling + Hoge flexibiliteit positieve waarde voor universiteit gekoppeld aan campusvariabelen meer gedeelde ruimte faciliteert ontmoetingen en vergroot de kans op samenwerking en innovatie hogere bezetting en benutting van kostbare en energie-intensieve voorzieningen minder m 2 nodig per gebruiker, wat ook bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen negatieve associaties model B - Anoniemer - Minder privacy - Minder persoonlijke identiteit - Extra mobiliteit door delen centrale voorzieningen - Minder (sociale) controle - Afleiding - Niet geschikt voor alle persoonlijkheden negatieve waarde voor universiteit gekoppeld aan campusvariabelen gebrek aan voldoende territorium kan gebruikers ontevreden maken of leiden tot meer anonimiteit meer delen van voorzieningen betekent dat betere afspraken gemaakt moeten worden over wie welke ruimte wanneer gebruikt, wat gebruikers als beperkend in hun vrijheden kunnen ervaren meer delen kan betekenen dat gebruikers zich vaker moeten bewegen tussen ruimten, wat hogere (kwaliteits)eisen stelt aan de verkeersruimte binnen en buiten gebouwen euro’s als minder m 2 , dan - bij gelijke middelen - meer financiële ruimte voor investeringen in kwaliteit; meer nut halen uit voorzieningen is gunstig voor de “business case” voor nieuwe labs, onderwijsgebouwen intensiever gebruikte en gedeelde voorzieningen moeten vaker worden schoongemaakt; de extra verplaatsingstijd van gebruikers kan ook een extra last zijn voor de universiteit (te meten in productiviteitsverlies) Centraal onderwijsgebouw als voorbeeld van model B Vanwege de grotere vraag naar studieplekken op de campus, wordt in 2017 het gebouw Pulse aan de TU Delft gerealiseerd, wat 1200 nieuwe studieplekken op de campus zal toevoegen. Het gebouw is onderdeel van de centrale as die door de TU Campus loopt, waarin voorzieningen voor alle gebruikers van de campus gelegen zijn, zoals horeca, de bibliotheek en studieplekken. Het gebouw biedt mogelijkheden voor nieuwe onderwijsvormen zoals “flipped classrooms”, interactieve werkcolleges en “video conferencing”. TUD-6 Pulse (bron: http:// campusdevelopment.tudelft.nl/ project/pulse/) voorkeuren (kunnen) worden aangegeven om de collegeruimte zo dicht mogelijk bij de facultaire thuisbasis te zoeken. Bredere Bachelor-opleidingen die minder specifiek gekoppeld zijn aan één faculteit hebben ook geleid tot meer vraag naar centrale voorzieningen. Tegelijkertijd heeft de hedendaagse student (en docent) in toenemende mate begrip voor het centraal roosteren, vooral bij pieken in de ruimtebehoefte (in de drukste weken van het academisch jaar) en bij toenemende druk op de universitaire middelen (energie, geld en m2). Door centraal te roosteren kunnen ook middelen worden bespaard (m2 en euro’s), waardoor er in meer kwaliteit kan worden geïnvesteerd, ter ondersteuning van de nieuwste didactische concepten en met innovatieve audiovisuele voorzieningen. Ook het centraal - of centraler - huisvesten van de bibliotheek en restauratieve voorzieningen is afgelopen decennia een trend geweest, hoewel de verschillen tussen universiteiten groot zijn: sommige universiteiten hebben nog maar één restaurant of bibliotheek, andere hebben deze voorzieningen nog steeds per faculteit. Dit heeft vanzelfsprekend ook te maken met de schaal van de universiteit, de onderlinge afstand tussen gebouwen en de heersende cultuur. Geconcludeerd kan worden dat model B wordt gekoesterd om de interdisciplinaire samenwerking en menging van doelgroepen. Voorzieningen worden vaker gedeeld en intensiever gebruikt, ook in de tijd. De betere benutting en bezetting reduceert het m2 gebruik per student en medewerker en laat meer financiële ruimte voor kwaliteit van voorzieningen of het primaire proces. Het model kan wel leiden tot anonimiteit en gebrek aan thuisgevoel of groepsbinding, als veel standaardisering wordt toegepast en de eigenheid verdwijnt. Dit kan invloed hebben op de loyaliteit en prestaties van individuen en aantrekkingskracht van de universiteit. Campus NL Investeren in de toekomst 117

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Dairy Campus waar staan we nu?
dies natalis - Open Universiteit Nederland
december 2010 - Nuffic Transfer
Ervaringen met weblectures - Open Universiteit Nederland
5708369 Modulair 1.qxd - Open Universiteit Nederland
Modulair 1 (jaargang 27, 9 september 2011) - Open Universiteit ...
Modulair 5 (jaargang 23, 8 februari 2008) - Open Universiteit ...
Onderwijs en Innovatie - Open Universiteit Nederland
Symposium Onderwijs: een Kunst! Van onderzoek naar ... - NVMO
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair Special - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
voor de pdf - Nuffic Transfer
jaarverslag 2010 - Universiteit Twente
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Strategienota 2013-2016 - Universiteit Utrecht
Jaarverslag 2011.pdf - Saxion Hogescholen
Jaarverslag 2009 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarverslag 2012 KHLeuven - Katholieke Hogeschool Leuven
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University