Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

ABC modellen in de

ABC modellen in de praktijk - strategische campusbeslissingen van Nederlandse universiteiten De modellen A, B en C vertegenwoordigen alle drie strategische keuzes waarvoor de universiteiten staan en die met elkaar moeten worden gecombineerd in een campusstrategie. De hedendaagse universiteit is een combinatie van waardevolle tradities uit het verleden (model A), flexibele samenwerking in netwerken (model B) en een virtuele werkomgeving (model C). Alle modellen hebben voordelen die gekoesterd worden en nadelen die zoveel mogelijk vermeden dienen te worden. Er is een analogie van ABC met de fysieke staat van stoffen: vast (A), vloeibaar (B) en gasvormig (C). Interessant is dat onderscheid gemaakt wordt naar een gedefinieerde vorm en een gedefinieerd volume: een vaste stof heeft beide, een vloeistof alleen volume en een gas geen van beide. De moleculen zouden kunnen worden vergeleken met de gebruikers op de campus: in hoeverre biedt een universiteit ze een vaste vorm (territorium, vaste plekken) of is – voor sommige ruimtetypes – alleen een flexibel volume voldoende? En in hoeverre laat een universiteit gebruikers vrij om buiten het campus-volume te werken? Vormen “de moleculen” dan nog wel samen een geheel? In figuur 44 is de analogie verbeeld. Uit interviews blijkt dat de universiteiten verschillende modellen kiezen voor verschillende ruimtesoorten, bijvoorbeeld model A voor de kantoren (“vaste werkplekken”), model figuur 44: de analogie van de ABCmodellen met de fysieke staten: (A) vast, (B) vloeistof en (C) gasvormig Model A - "Traditioneel" Model B - "Netwerk" Model C - "Virtueel" analogie met "vaste stof" - volume en vorm gedefinieerd - moleculen in vaste structuur eigen plek als uitgangspunt, gebruikers in vaste structuur analogie met "vloeistof" - volume gedefinieerd - vrije vorm binnen volume gebruikers in vrije vorm binnen het gedefinieerde volume van de campus analogie met "gas" - geen grenzen aan volume - vrije vorm gebruikers kunnen overal werken, ook buiten het volume van de campus 120 Campus NL Investeren in de toekomst

B voor de collegezalen (“centraal geroosterd op de campus”) en model C voor studieplekken (“naar vrije keuze”). In de eerste vijftien jaar na de eigendomsoverdracht (1995-2010) was de globale tendens van traditioneel (A) via netwerk (B) naar meer virtueel (C). Onder druk van de krappere budgetten en ambitieuze duurzaamheidsdoelen werd steeds meer ingezet op het delen van kostbare en energie-intensieve voorzieningen en centraal geroosterd. Ook werd thuiswerken steeds meer gestimuleerd, naarmate de ICT faciliteiten beter werden. Anno 2016 is de campus minder virtueel (C) dan voorspeld en streeft de universiteit (weer) meer naar een campus community (B) en een academische thuisbasis (A). Met de toenemende mobiliteit wordt het bij elkaar houden van de academische community een steeds grotere uitdaging en anno 2016 zetten de meeste universiteiten bewust in op het werken op de campus. Uit interviews en verzamelde campusstrategieën blijkt dat alle NL universiteiten inzetten op een combinatie van ABC, waarbij geprobeerd wordt om de voordelen van de modellen te combineren en de nadelen van elk van deze modellen te beperken. Dit wordt geïllustreerd in de recente projecten, waarvan afgelopen 15 jaar een database is opgebouwd. Uit alle bronnen blijkt ook dat flexibilisering door de grotere dynamiek een uitgangspunt is van campusprojecten. Dit werd tijdens de inputbijeenkomst voor dit onderzoek op 3 juni beaamd (zie reacties op een stelling in figuur 45). figuur 45: tijdens de inputbijeenkomst van 3 juni is bijna 70% het eens met de stelling dat er steeds flexibelere voorzieningen worden gerealiseerd (door de grotere dynamiek in onderwijs, onderzoek en personeelsbestand) Een belangrijke basis van een campusstrategie (en de combinatie van modellen A, B en C) is de mate waarin ruimte gedeeld wordt. In figuur 46 wordt onderscheid gemaakt in het organisatorische niveau (van individu tot mondiaal) en de fysieke schaal (van plek tot wereld) waarop ruimte gedeeld wordt. figuur 46: een belangrijke basis van een campusstrategie is het organisatorisch niveau (van individu tot mondiaal) en de fysieke schaal (van plek tot wereld) waarop ruimte gedeeld wordt (Den Heijer, 2011, vertaald) Campus NL Investeren in de toekomst 121

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Dairy Campus waar staan we nu?
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
De Pewex-shops - archief van Veto
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
E-schrift - veertiende uitgave februari 2012 - OpenU
• Docenten maken het verschil • Krachtenbundeling voor een leven ...
Masters faculteit Wetenschappen - DMBR - Universiteit Gent
OI_1_05.pdf - Open Universiteit Nederland
Modulair 9 - Open Universiteit Nederland
Kennis in Kaart 2008 - SSO
Jaarverslag 2010 - Protestantse Theologische Universiteit
5004224 MODULAIR 4 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
5004202 MODULAIR 2 - Open Universiteit Nederland