Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Bij ruimte op de campus

Bij ruimte op de campus wordt onderscheid gemaakt tussen ruimte voor academische functies (onderwijs en onderzoek), residentiele functies, retail & leisure, gerelateerde bedrijvigheid en infrastructuur - zie figuur in de Inleiding voor toelichting van deze vijfdeling - bijvoorbeeld het delen van labs met andere universiteiten in de wereld of het delen van een werkplek met een collega binnen dezelfde sectie. Meer delen betekent een lagere footprint, minder autonomie (en flexibiliteit) om te allen tijde gebruik te maken van voorzieningen en - bij gelijke middelen - meer investeringsruimte voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Per ruimtetype zal de universiteit zorgvuldig willen afwegen of de baten van meer delen opwegen tegen de lasten. In de volgende paragraaf wordt deze afweging voor een aantal campusthema’s geïllustreerd met voorbeelden. 3.2 Tien campusthema’s geanalyseerd en geïllustreerd met projecten Afgelopen vijftien jaar is een projectendatabase opgebouwd in het kader van het verbeteren van de informatievoorziening voor campusmanagement. De (deel)resultaten daarvan zijn gepubliceerd in een aantal interne rapporten in 2005, 2007 en 2013 en een (publieke) dissertatie in 2011. Uit deze projectendatabase waren in 2011 zes projecttypen te onderscheiden die naar aanleiding van actuele projecten en de interviews met de veertien universiteiten zijn aangevuld met vier extra thema’s. Samengevat zijn er tien thema’s te onderscheiden in de campusstrategieën - op basis van de campusvisies, huisvestingsplannen, projectplannen en investeringsprogramma’s van de veertien universiteiten: thema 1. thema 2. thema 3. thema 4. thema 5. thema 6. thema 7. thema 8. thema 9. thema 10. Heroverwegen van de (eigen) academische werkplek Creëren van een flexibele leeromgeving met meer studieplekken Vervangen van sterk verouderde faculteitsgebouwen Investeren in state-of-the-art laboratoria Verrijken campus met niet-academische universiteitsfuncties Geven van nieuw leven aan oude gebouwen, inclusief monumenten Verruimen openingstijden (avonden, weekends, summer schools) Benutten verkeersruimte - binnen en buiten - voor verblijfsfuncties Inzetten “smart tools” voor meer grip op ruimtegebruik en zelfsturing gebruikers Verduurzamen campus met technologie en met duurzamer gedrag gebruikers 1 2 3 4 5 6 24/7 7 8 9 Alle thema’s kunnen projectoverstijgend zijn en campusbreed worden geïmplementeerd. Omdat dit vooral geldt voor de laatste vier thema’s zijn, zijn de projecten uit de database gesorteerd naar de eerste zes thema’s, die op afzonderlijke gebouwen betrekking kunnen hebben. Vanzelfsprekend kan een campusproject ook tot meer dan één thema behoren. De indeling in projectthema’s is bedoeld om campustrends te identificeren. Per projecttype worden de meest actuele projecten uitgebreider toegelicht, zoveel mogelijk onderbouwd met cijfers en beelden. 10 thema’s In de bijlagen is een foto-overzicht te vinden van een groot aantal campusprojecten van de afgelopen decennia, zoals (sinds 2005 in samenwerking met het HOI) vastgelegd in een projectendatabase. De 65 projecten zijn gemarkeerd met icoontjes die gekoppeld zijn aan zes projecttypes die corresponderen met de eerste zes thema’s: 122 Campus NL Investeren in de toekomst

figuur 47: alle projecten in de gebouwendatabase, in de periode 1990 tot en met 2018, met indicatie van het type project (Den Heijer 2011, Den Heijer et al. 2013) • Projecttype 1 - de veranderende academische werkplek • Projecttype 2 - de flexibele leeromgeving (studieplekken, learning centres etc.) • Projecttype 3 - nieuwe faculteitsgebouwen • Projecttype 4 - state-of-the-art laboratoria • Projecttype 5 - gebouwen voor gerelateerde niet-academische universiteitsfuncties • Projecttype 6 - nieuw leven voor oude gebouwen Vanzelfsprekend kan een campusproject ook tot meer dan één thema behoren. De indeling in projecttypes en thema’s is bedoeld om campustrends te identificeren, te illustreren met (actuele) voorbeelden en waar mogelijk cijfermatig te onderbouwen. LEI-6 LEI-5 LEI-4 UU-7 RUG-7 RUG-6 TUD-3 VU-4 UvT-3 TUE-5 OU-1 LEI-3 UU-4 UU-5 UU-6 UvT-2 UvA-4 LEI-7 LEI-8 VU-3 TUD-5 VU-2 WU-3 UvA-2 WU-4 UvA-3 WU-5 TUE-6 TUE-7 TUD-4 TUD-6 UvT-4 UT-4 UU-3 WU-2 RUG-2 RU-2 TUE-2 RU-1 LEI-2 UM-2 RUG-3 RUG-5 EUR-3 TUE-4 TUD-2 LEI-1 TUE-3 UU-1 RUG-1 UT-1 UT-2 UM-3 RUG-4 EUR-1 UvA-1 TUD-1 TUE-2 EUR-2 UvT-1 WU-1 UM-1 UU-2 VU-1 UT-3 Campus NL Investeren in de toekomst 123

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Dairy Campus waar staan we nu?
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland