Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Thema 1 - de

Thema 1 - de veranderende academische werkplek Bijna alle universiteiten heroverwegen de traditionele individuele academische werkplek. Niet alleen omdat het personeelsbestand steeds dynamischer is - en moeilijker te meten - maar ook omdat kennisuitwisseling en interactie tussen verschillende doelgroepen vaak beperkt wordt door een “gesloten deuren cultuur” en eigen archieven op de eigen kamer. Het cellenkantoor heeft bovendien een relatief grote footprint, lage bezetting en hoge exploitatiekosten per m2, ook omdat bij personeelsmutaties veel intern verhuisd en geschoven moet worden met afdelingen, secties en individuen. figuur 48: “de eigen academische werkplek is cruciaal voor de tevredenheid van onze academici” Dit is bij alle NL universiteiten een gevoelig onderwerp, omdat academici sterk hechten aan individueel territorium en hun tevredenheid over het werk eraan gekoppeld is. Toch heerst de indruk dat de eindgebruiker vaak niet de consequenties overziet van de keuze voor eigen werkplekken. Niet alleen neemt de footprint - zowel in m2 als in energieverbruik - ermee toe, maar ook zijn er financiële middelen mee gemoeid die niet direct in onderwijs en onderzoek kunnen worden geïnvesteerd. Een grote footprint zorgt er bovendien voor dat collega’s verder uit elkaar zitten en soms ook van elkaar gescheiden zijn (door over verschillende verdiepingen verdeeld te zijn of zelfs verschillende gebouwen) of dat groeiende faculteiten niet meer in hun historische gebouwen passen en naar uitbreidingslocaties moeten verhuizen. Dit laatste bevordert de kennisuitwisseling en interactie niet, terwijl de universiteit - die al kampt met gebruikers die steeds vaker niet op hun werkplek zitten - voor zowel onderwijs als onderzoek sterk gebaat is bij de ontmoeting tussen verschillende typen doelgroepen. figuur 49: de footprint kantoor per fte is bij recente projecten ligt grotendeels lager (bandbreedte 10-21 m2) dan op voorraadniveau (ongeveer 20 m2 no per fte) 124 Campus NL Investeren in de toekomst

Terwijl veel facility managers bij universiteiten de indruk hebben dat de bezetting van de academische werkplek is afgenomen - door digitalisering, thuiswerken en meer mobiliteit door congressen en internationale onderzoeksteams - is niet iedereen het daarmee eens. Bij de discussie naar aanleiding van een stelling - zie figuur 50 - lieten sommigen weten dat de bezetting altijd al laag was, ook door deeltijd werken. Anderen geven aan dat hun universiteit afgelopen jaren reeds veel kantooroppervlak heeft gereduceerd en/of beter ingericht en dat dit de bezetting heeft verhoogd. figuur 50: wisselende reacties (3 juni 2016) op de stelling “dat de bezetting van de werkplek is afgenomen” Het lijkt wel zo dat het traditionele cellenkantoor steeds minder goed wordt bezet, daarom worden universiteiten bij nieuwe projecten steeds voorzichtiger met het toewijzen van territorium voor onbepaalde tijd. Maar op de bestaande campus zijn voorzieningen vaak voor onbepaalde tijd toegewezen, ongeacht bezettings- en benuttingsdata en een baten/lasten-verhouding die aangeeft of een m2 (veel) meer kost dan oplevert voor de universiteit. Sommige universiteiten kiezen ervoor om deze afweging te decentraliseren naar faculteits- of zelfs afdelingsniveau en daarmee het bewustzijn van de kosten en de baten. Gebruikers die eigen voorzieningen eisen hebben vaak te weinig besef van de orde van grootte van de kosten. Veel campusmanagers willen graag meer managementinformatie om de kosten uit te drukken in eenheden die aansluiten bij de belevingswereld van gebruikers (bijvoorbeeld de kosten van extra onderzoekscapaciteit of assistenten). Flexibel kantoor ACTIO voor campusmanagers zelf: “Practise what you preach” In de nieuwbouw voor het Facilitair Bedrijf is gekozen voor het huisvestingsconcept “het nieuwe werken”, ter ondersteuning van de volgende organisatiedoelstellingen: (1) verbetering kernwaarden: samenwerken, kennisdelen, ontmoeten, creativiteit en outputgericht werken, (2) realiseren van lagere huisvestingskosten en (3) aantrekkelijke werkgever voor personeel. Daarnaast wil het Facilitair Bedrijf ervaring op doen met dit huisvestingsconcept en een goed onderbouwd voorbeeldproject zijn voor de huisvesting van de andere organisatie-onderdelen van WUR Met een ruimtegebruik van 8,1 m2 NO kantoorruimte per medewerker en 7,6 per fte is dit ACTIO gebouw een succesvol voorbeeld van een flexibele werkomgeving met een lage footprint per gebruiker. Het succes blijkt uit het uitbreidingsproject dat na enkele jaren volgde. WU-4 ACTIO [bron data: WUR] Campus NL Investeren in de toekomst 125

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland