Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

10

10 Campus NL Investeren in de toekomst

Managementsamenvatting De afgelopen 15 jaar is met universiteiten samengewerkt aan het verbeteren van de managementinformatie over de universiteitscampus. Het doel hiervan is onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie nog beter te kunnen ondersteunen en campusbeleid en huisvestingsbeslissingen goed te kunnen onderbouwen. Op 3 december 2015 hebben de gezamenlijke universiteiten, verenigd in de VSNU, opdracht gegeven om onderzoek te doen naar verleden, heden en toekomst van Campus NL. Aanleiding daartoe waren onder andere de toegenomen aandacht voor dit onderwerp binnen en buiten de universiteit en de steeds complexere context van campusmanagement: de verouderde vastgoedvoorraad, steeds hogere eisen van gebruikers, schaarse middelen, minder voorspelbare studenteninstroom en universitaire ambities om toptalent aan te trekken, te behouden en optimaal te faciliteren. Universiteiten wordt steeds vaker gevraagd om te verantwoorden (a) voor welke collectieve huisvestingsopgave de universiteiten staan, (b) welke campusstrategie wordt gevolgd en (c) welke investeringen daarmee gemoeid zijn. Vraagstelling onderzoek Sinds de universiteiten in 1995 eigenaar zijn geworden van hun grond en gebouwen is de verantwoording van campusbeslissingen vooral een interne aangelegenheid geweest – binnen de eigen universiteit. Databeheer over de campus (m2, investeringen, exploitatielasten, technische staat) is sinds 1995 ook gedecentraliseerd – de VSNU verzamelt geen data of informatie over (kwantiteit, kwaliteit en kosten van) de universiteitscampus. Het genereren van managementinformatie was de afgelopen 20 jaar dus een taak van de universiteiten zelf. Daarin hebben de universitaire netwerken HOI en DFB, die respectievelijk de huisvestings- of vastgoeddirecteuren (HOI) en facilitair directeuren (DFB) verenigen, een belangrijke taak op zich genomen. Er is dan ook een groot aantal (deel)onderzoeken uit het verleden beschikbaar waaruit voor dit onderzoek geput kan worden. Echter, een deel van die data is reeds verouderd. Met dit onderzoek wordt een actueel beeld geschetst van (de context van) de Nederlandse campus, “Campus NL”, met een terugblik naar het verleden en een vooruitblik naar de toekomst. Doel van dit onderzoek: betere managementinformatie op sectorniveau Het doel van dit onderzoek is om de managementinformatie over de universiteitscampus te verbeteren en daarmee – zowel bij de universiteiten als bij VSNU – enerzijds de campusvisies van universiteiten beter te kunnen onderbouwen en anderzijds de keuzes en investeringen beter te kunnen verantwoorden. Onderzoekstappen zijn: (stap 1) inventarisatie huidige campus, (stap 2) veranderende vraag: trends & ontwikkelingen, (stap 3) strategieën en projecten voor universiteit en campus en (stap 4) managementinformatie. Hieronder volgen de conclusies per hoofdstuk. Stap 1: historie en bevindingen campus NL anno 2016 De belangrijkste bevindingen over campus NL anno 2016 worden hieronder puntsgewijs samengevat. 1.1 Erfenis van verouderde huisvesting 1995-2015: Bij de eigendomsoverdracht in 1995 kregen de universiteiten een sterk verouderde campus met een forse onderhouds- en investeringsbehoefte in bezit: meer dan de helft van de universiteitsgebouwen dateerde uit de jaren 50, 60 of 70 en was in 1995 reeds technisch en functioneel verouderd. 1.2 Middelentekort 1995-2015: de overdracht in 1995 ging gepaard met een tekort aan financiële middelen voor deze aanzienlijke investeringsbehoefte, waardoor de universiteiten ofwel de opgave op dat moment uitstelden (met dysfunctionele gebouwen tot gevolg) ofwel campusinvesteringen financierden uit de lumpsum ten koste van direct investeren in onderwijs en onderzoek. De meeste universiteiten combineerden deze strategieën en hadden ook te maken met de negatieve gevolgen van beide: ontevreden gebruikers of kritiek op de hoge kosten van de campus. Een onderzoek van de Commissie Campus NL Investeren in de toekomst 11

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Dairy Campus waar staan we nu?
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven