Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Thema 7-10

Thema 7-10 (campusbreed): van verruiming openingstijden tot duurzame campus De zes voorgenoemde thema’s zijn grotendeels projectgebonden en van toepassing bij nieuwbouw of bij de transformatie van bestaande gebouwen. De volgende vier thema’s zijn ook in campusplannen terug te vinden en kunnen campusbreed of juist op een kleinere schaal dan een gebouw (bijvoorbeeld voor specifieke doelgroepen) worden toegepast: thema 7. thema 8. thema 9. thema 10. Verruimen openingstijden (avonden, weekends, summer schools) Benutten verkeersruimte - binnen en buiten - voor verblijfsfuncties Inzetten “smart tools” voor meer grip op ruimtegebruik en zelfsturing gebruikers Verduurzamen campus met technologie en met duurzamer gedrag gebruikers Deze thema’s worden korter, maar eveneens met een aantal voorbeelden toegelicht op de volgende bladzijden. 24/7 Thema 7 (campusbreed) - verruiming openingstijden Bedrijfstijdverlenging van (delen van) de campus is een campusbreed thema op de meeste NL universiteiten. Het verruimen van de openingstijden voor zelfstudie en het beter benutten van de ruimte tijdens onderwijsluwe periodes (summer schools, congressen etc.) gebeurt op steeds grotere schaal en steeds gedifferentieerder (bijvoorbeeld alleen de werkplaatsen in examenweken). Dit uit zich in meer avondgebruik en weekendopenstelling van faculteitsgebouwen en specifieke labs, zeer ruime openingstijden (vaak ook ‘s nachts in examenperiodes) van centrale voorzieningen zoals bibliotheek en studieplekken. Voor de virtuele kant van de universiteit betekent dit de beschikbaarheid van vele colleges en studiemateriaal online en alle benodigde applicaties op de thuiswerkplek. Daarnaast biedt de studentenstad diverse “third places” (werkplekken naast de thuiswerkplek en de werkplek op de universiteit) en toegankelijkheid van het universiteitsnetwerk (via Eduroam) op steeds meer publieke plaatsen, zoals stations en stadsparken. De verruiming van openingstijden kan zich in de campusmodellen A, B en C anders uiten: A - meer avondgebruik en weekendopenstelling van faculteitsgebouwen en specifieke labs B - avond- en weekendopenstelling van centrale voorzieningen zoals bibliotheek en studieplekken C - 24/7-gebruik van stedelijke voorzieningen, alle colleges online, beschikbaarheid (alle benodigde applicaties op) thuiswerkplek Deze trend sluit aan op de ontwikkelingen zoals de steeds hogere studiedruk en de aanwezigheid van steeds meer internationale studenten die ‘s avonds en in weekends op de campus willen verblijven en doorwerken, ook omdat de universiteitspopulatie voor hen vaker het enige sociale netwerk is. 134 Campus NL Investeren in de toekomst

figuur 57: respondenten op 3 juni zijn het (helemaal) eens met de stelling “dat hogere studiedruk en/ of meer internationale studenten steeds ruimere openingstijden van onderwijsruimte vragen” Projecttype 8 (campusbreed) - betere benutting verkeersruimte, binnen en buiten Afgelopen decennium is steeds beter gebruik gemaakt van de “tussenruimte” op de campus: gangen, vides, atria, trappenhuizen en buitenruimte. Redenen hiervoor waren de (sterk) stijgende studentenaantallen, de ICT ontwikkelingen die plaatsonafhankelijk werken mogelijk maakte en de ambitie om interactie tussen doelgroepen te bevorderen en in de (semi-)publieke ruimte meer te laten zien waar de universiteit voor staat. Niet alleen werd verkeersruimte steeds nuttiger gebruikt voor informeel overleg en ontmoeten, ook werden prestaties van studenten en academici en andere waarden van de universiteiten steeds beter zichtbaar. De verkeersruimte als etalage van de universitaire prestaties is een campusthema dat de gemeenschapszin en trots bevordert. Daarnaast draagt het nuttig gebruik van de verkeersruimte bij aan de flexibiliteit en levendigheid van de campus. De betere benutting van verkeersruimte kan zich in de campusmodellen A, B en C anders uiten: A - gebruiken gangen en trappenhuizen voor informeel overleg en als etalage voor prestaties B - beter benutten buitenruimte campus en ruimte tussen gebouwen C - Eduroam op terrassen in binnensteden van studentenstad en op stations Voorbeelden van het benutten van verkeersruimte als etalage en meer aandacht voor de buitenruimte Het Torentje van Drienerlo van Wim T. Schippers op de Universiteit Twente en het nieuwe Grotiusgebouw van de RU, waarbij de buitenruimte ook ontworpen is voor ontmoeting. Campus NL Investeren in de toekomst 135

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Dairy Campus waar staan we nu?
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk