Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

de invloed van een

de invloed van een huisvestingsopgave op de doelen van de universiteit In dit hoofdstuk wordt beredeneerd hoe een aantal varianten van de huisvestingsopgave bijdragen aan de universiteitsdoelen en welke lasten daar tegenover staan. In dit onderzoek is gekozen om op basis van een (groot) aantal aannames ter illustratie “de orde van grootte” van investeringen te geven en de schatting van de huisvestingslasten. De voorbeeldberekeningen zijn te vinden in de appendix “Huisvestingsopgave in rekenvoorbeelden”. Per variant wordt de relatieve impact op de universiteitsdoelen aangegeven volgens de “schuifjes-methode” in figuur 59. Enkele voorbeelden: “Wat is het stimuleren van innovatie ons waard en welke lasten zijn wij daarvoor bereid te dragen?” en “Hoe lang kunnen we achterstallig onderhoud uitstellen om kosten te besparen en welke bedrijfsrisico’s staan daar tegenover. Zijn de lasten van ‘niets doen’ - lagere productiviteit, ontevreden medewerkers - wellicht hoger ?”. een conceptueel model voor het bepalen van de huisvestingsopgave De huisvestingsopgave voor Campus NL kan worden onderbouwd met behulp van een conceptueel model. In dit model wordt de informatie uit de voorgaande stappen gecombineerd zoals weergegeven in figuur 60. figuur 60: Campus NL conceptueel model waarmee varianten van de huisvestingsopgave (stap 4) kunnen worden bepaald op basis van resultaten van stap 1, 2 en 3 De huisvestingsopgave wordt berekend aan de hand van variabelen die in de vorige hoofdstukken zijn toegelicht en in de appendix “Huisvestingsopgave in rekenvoorbeelden” voorzien zijn van (reken)waarden, zoals ruimtegebruik in m2 per student en investeringsniveaus in kosten per m2. Dit is gebaseerd op de bevindingen en cijfers van de huidige campus (stap/hoofdstuk 1), veranderende ruimtebehoefte in de toekomst (stap/hoofdstuk 2 en 3), strategische keuzes en kengetallen van feitelijke projecten (stap/hoofdstuk 3). strategische keuzes voor de huisvestingsopgave Op basis van voorgaande hoofdstukken zijn er samengevat een viertal strategische keuzes (I, II, III en IV) voor de huisvestingsopgave: I Strategische keuze Aanpak achterstallig onderhoud - te beantwoorden vragen: • hoeveel m2 van Campus NL is in (zeer) slechte of matige conditie? • hoe snel wordt achterstallig onderhoud aangepakt: stap-voor-stap of versneld? 150 Campus NL Investeren in de toekomst

II III Strategische keuze De ruimtebehoefte - te beantwoorden vragen: • hoeveel m2 onderwijszalen? variërend van gedeelde voorzieningen (1-3 m2 NO/student) tot voorzieningen voor specifieke onderwijssoorten en doelgroepen (3-6 m2 NO/student) • hoeveel m2 kantoorruimte? variërend van relatief flexibele gedeelde concepten (7-12 m2 NO/fte) tot eigen werkplekken en specifieke voorzieningen per doelgroep (12-20 m2 NO/fte) Strategische keuze Nieuwbouw versus transformatie - te beantwoorden vragen: • hoeveel m2 nieuwbouw • hoeveel m2 transformatie (ook van monumenten) • met bijbehorende consequenties voor investeringsniveau en onderhoudskosten IV Strategische keuze Functionaliteit en kwaliteitsniveau - te beantwoorden vragen: • volstaat basiskwaliteit, conform ARBO eisen / gezondheids- en veiligheidseisen? • of vereisen de primaire processen een hogere kwaliteit, met extra investeringen voor specifieke functies als laboratoria of het creëren inspirerende ontmoetingsplaats die intensief wordt gebruikt door interne en externe gebruikers In de appendices (“Huisvestingsopgave in rekenvarianten”) worden voorgenoemde variabelen nader toegelicht en voorzien van rekenwaarden die horen bij de strategische keuzes en die in rekenvoorbeelden worden gebruikt. Dit rekenmodel is tijdens het onderzoeksproces gehanteerd voor het doorrekenen een aantal voorbeeld-varianten op basis waarvan de vier belangrijkste strategische keuzes zijn bepaald. Vanwege het grote aantal aannames zijn de absolute bedragen slechts indicatief en bedoeld om het relatieve effect van een combinatie van beleidsmaatregelen te verkennen. Dat is ook de reden waarom deze berekeningen geen onderdeel zijn van de hoofdtekst van dit rapport. Lessen uit deze rekenvarianten worden in de volgende paragraaf meegenomen. 4.2 Varianten huisvestingsopgave en hun impact op universiteitsdoelen In deze paragraaf worden achtereenvolgend - en cumulatief - een aantal strategische afwegingen voor de huisvestingsopgave toegelicht met hun relatieve impact op de kosten en universiteitsdoelen. nulvariant “niets doen” als referentie voor de impact van strategische keuzes In de interviews met universiteiten bleek dat “niet investeren” geen optie is. Ondanks de uitgangspositie, een verouderde campus, is het besef dat de campus een belangrijk strategisch middel is - naast personeel, kapitaal, ICT en kennis – de afgelopen twintig jaar enorm gegroeid. Dit is wellicht ook te danken aan het feit dat afgelopen decennia zichtbaar werd dat niet investeren in de universitaire huisvesting een bedreiging kan zijn voor de universiteitsdoelen: productiviteitsverlies door een werkplek met binnenklimaatproblemen, te weinig studiewerkplekken, verslechterde innovatiepotentie door verouderde labs of ontevreden studenten en medewerkers door een weinig inspirerende studie- of werkomgeving. In figuur 61 is te zien dat het verlagen van de kosten het enige positieve effect is van “niets doen”. Alle andere universiteitsdoelstellingen worden negatief beïnvloed. Bij onderzoek Campus NL Investeren in de toekomst 151

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Dairy Campus waar staan we nu?
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Het professoraat anno 2016
5004224 MODULAIR 4 - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland