Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

figuur 66: de impact van

figuur 66: de impact van strategische keuzes I, II, III en IV op universiteitsdoelen vergeleken. De duurzaamheidsdoelen (groen) zijn het meeste gebaat bij een strategie van efficiënter ruimtegebruik (II), de gebruikerseisen en andere functionele doelen (oranje) het meeste met het hergebruik van erfgoed (III) en het realiseren van een hogere kwaliteit (IV). Van de strategische doelen (blauw) wordt het “stimuleren van samenwerking” het meest bereikt door efficiënter met ruimte om te gaan (en meer te delen), “cultuur en imago” worden het meest ondersteund met het behoud van erfgoed. “Innovatie” is het meest gebaat bij enerzijds ruimte delen (II) en anderzijds het investeren in een hogere functionele kwaliteit (IV). “Flexibiliteit” wordt verhoogd bij efficiënter ruimtegebruik (II), maar alleen als gebruikers bereid zijn meer ruimte te delen en dus zelf flexibeler zijn. “Risico’s” (geel) worden verlaagd, als er minder kans is dat de primaire processen worden gehinderd - de kosten daarvan kunnen vele malen hoger zijn dan de extra huisvestingskosten. Naarmate achterstallig onderhoud (sneller) wordt aangepakt (I) en in hogere kwaliteit wordt geïnvesteerd (IV) nemen de risico’s af. Meer erfgoed (III) kan de bedrijfsrisico’s wel vergroten, maar daar staat tegenover dat gebruikers tevredener zijn en imago en cultuur worden ondersteund. 156 Campus NL Investeren in de toekomst

4.3 Conclusies over de huisvestingsopgave In deze paragraaf zijn de belangrijkste conclusies over de huisvestingsopgave te vinden. Op de volgende bladzijde is de impact van de strategische keuzes (I, II, III en IV) op de universiteitsdoelen vergeleken (figuren 56 tot en met 59 gecombineerd). In de eerste conclusies worden de uitgangspunten - de bijdrage aan de universiteitsdoelen en de strategische keuzes die eraan ten grondslag liggen - herhaald. 4.1 De huisvestingsopgave heeft veel impact op de universiteitsdoelen: het positieve (en negatieve) effect van de campus op de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en valorisatie wordt door alle universiteiten onderkend; daarom is het verstandig elke strategische keuze voor de huisvestingsopgave te relateren aan de universiteitsdoelen. 4.2 De huisvestingsopgave is gebaseerd op vorige onderzoekstappen: de afwegingen zijn gebaseerd op de bevindingen en cijfers van de huidige campus (stap/hoofdstuk 1), veranderende ruimtebehoefte in de toekomst (stap/hoofdstuk 2) en strategische keuzes en kengetallen van projecten (stap/hoofdstuk 3). 4.3 Op basis van voorgaande hoofdstukken zijn er samengevat vier strategische keuzes die de huisvestingsopgave grotendeels bepalen: I: Aanpak van achterstallig onderhoud (snelheid en intensiteit) II: Toename of afname van de ruimtebehoefte (per gebruiker) III: Verhouding nieuwbouw / transformatie (ook voor monumenten) IV: Functionaliteits- en kwaliteitseisen aan de huisvesting, inclusief ARBO-eisen 4.4 Snelheid en intensiteit variabelen bij strategische keuze (I) aanpak achterstallig onderhoud: hoe sneller achterstallig onderhoud wordt aangepakt, hoe hoger de jaarlijkse huisvestingslasten. Maar er geldt ook: hoe sneller, hoe kleiner de bedrijfsrisico’s (door disfunctioneren faciliteiten of asbestproblemen) en hoe tevredener en beter gefaciliteerd de gebruikers. De beslissing om de m2 in matige conditie ook relatief snel aan te pakken heeft een vergelijkbaar effect. 4.5 Krimpscenario belangrijk bij strategische keuze (II) ruimtebehoefte: het verkennen van een dalende ruimtebehoefte per gebruiker doet een beroep op de organisatorische flexibiliteit (bereidheid van de universitaire populatie de schaarse, beschikbare middelen anders in te zetten) en het meer delen van voorzieningen, wat samenwerking kan stimuleren. Het spaarzaam omgaan met m2 draagt bij aan duurzaamheidsdoelen en verkleint ook de risico’s dat teveel m2 moeten worden afgesloten of onderverhuurd, wat gezien de specificiteit van universiteitsgebouwen niet altijd veel oplevert. Het tijdelijk bijhuren van voorzieningen, wanneer de ruimtebehoefte tijdelijk groter is, kan financieel gunstiger zijn. 4.6 Strategische keuze nieuwbouw versus bestaand erfgoed (III) raakt veel universiteitsdoelen: de waarde van erfgoed voor de universiteit en gebruikers moet vaak worden afgewogen tegen de functionele en technische problemen (en bijbehorende exploitatiekosten) in vergelijking met nieuwbouw. Gezien de diversiteit van de gebouwen op Campus NL zijn er moeilijk generieke aannames te doen voor de verschillen in huisvestingskosten. Het verkopen van erfgoed om financiële redenen wordt vaak beschouwd als “het verkopen van het tafelzilver” en ontmoet veel weerstand van de universiteitsgemeenschap. Over het algemeen geldt ook: hoe groter de emotionele waarde van het gebouw, hoe meer functionele problemen een gebruiker accepteert en hoe meer hij gehecht is aan het behoud van dit gebouw. Vanzelfsprekend is dit vaker het geval bij monumenten, waarvan de Nederlandse universiteiten er veel in bezit hebben. Meer transparantie over de impact op de universiteitsfinanciën leidt tot meer begrip voor de huisvestingsafwegingen. Campus NL Investeren in de toekomst 157

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland