Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

prestaties van studenten

prestaties van studenten en academici en andere waarden van de universiteiten steeds beter zichtbaar. De verkeersruimte als etalage van de universitaire prestaties is een campusthema dat de gemeenschapszin en trots bevordert. Daarnaast draagt het nuttig gebruik van de verkeersruimte bij aan de flexibiliteit en levendigheid van de campus. 3.23 Thema 8 - campusmanagement wordt gebiedsontwikkeling: afgelopen decennium zijn terreinen opgewaardeerd om de campus groener en aantrekkelijker te maken en gebouwen beter te verbinden. De drempel voor verplaatsing tussen gebouwen - toevallige ontmoeting (serendipiteit) en samenwerking op de campus - is daarmee verlaagd. Parkmanagement is een thema als de campus veel (externe) partijen toelaat die bijdragen aan onderwijs of onderzoek, zoals gerelateerde onderzoeksinstituten of hogescholen, of die bijdragen aan de ondersteunende processen, zoals aanbieders van studentenhuisvesting of horecaexploitanten. 3.24 Thema 9 - inzetten “smart tools” voor beter ruimtegebruik en hogere tevredenheid: steeds meer universiteiten maken gebruik van de technologische ontwikkelingen - “smart tools” - om via WiFi, bluetooth en andere sensoren beter te meten waar gebruikers wel en niet zijn op de campus (omdat roosters en reserveringen vaak meer zeggen over gepland gebruik dan over daadwerkelijk gebruik). Op basis van “big data” over het werkelijk gebruik kunnen gebruikers - bijvoorbeeld via Apps op hun smartphone - beter navigeren naar beschikbare studieplekken of leegstaande vergaderruimten op de campus. De inzet van “smart tools” kan niet alleen zorgen voor efficiënter en effectiever gebruik van ruimte, maar kan ook de tevredenheid van gebruikers bevorderen, omdat die meer zelfsturing hebben bij het vinden van de meest geschikte ruimte voor hun activiteiten. 3.25 Thema 10 - verduurzamen campus met technologie: in 2008 werden door alle NL universiteiten convenanten getekend om energieverbruik en CO2 emissie op de campus terug te dringen met 30% in 2020 (en een ambitie van 50% in 2030). In de meeste campusplannen is duurzaamheid een expliciet thema, bij de meeste campusprojecten een belangrijk criterium. Veel nieuwbouwprojecten voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen, wat blijkt uit de energielabels en BREEAM-normeringen. Vanzelfsprekend wordt innovatie gezocht in technologische ontwikkelingen, zowel op campusniveau (energieopwekking, energieopslag, geothermie etc.) als op gebouwniveau in gevels, installaties en inrichting. Daarnaast is flexibiliteit in gebruik een belangrijk thema: het verlengen van zowel de technische als functionele levensduur van gebouwen. Uitgangspunt bij transformaties van verouderde gebouwen is dat de (duurzame) herinvestering wordt terugverdiend met lagere exploitatiekosten (inclusief energielasten). 3.26 Thema 10 - verduurzamen campus met duurzamer gedrag gebruikers: naast de technologische innovaties is de flexibiliteit van de gebruiker - de zogenaamde organisatorische flexibiliteit - de belangrijkste invloed op een duurzame campus. De bereidheid van gebruikers om faciliteiten te delen is de meest duurzame campusstrategie. Strategische keuzes voor de campus 3.27 De tien campusthema’s uiten zich anders in verschillende campusmodellen ABC: hoe de campusthema’s worden vertaald in concrete campusprojecten hangt af van de strategische keuzes die universiteiten maken ten aanzien van territorialiteit (eigen versus gedeelde voorzieningen) en virtualiteit (activiteiten op of buiten de campus), samengevat in de ABC modellen. Op de volgende bladzijde is in tabel M1 te zien hoe de tien campusthema’s zich anders (kunnen) uiten in model A, model B of model C. 3.28 Campusstrategie afgestemd op dynamische toekomst: de onzekerheden in de context van universiteiten vragen om flexibiliteit, maar hoeven er niet voor te zorgen dat de hele campus flexibel is. Uit de meeste campusstrategieën blijkt dat universiteiten kiezen voor een combinatie van de ABC modellen en daarmee voor een mix van strategisch bezit en flexibele huisvesting, al of niet zelf in eigendom. Daarmee combineren ze gebouwen met specifieke en unieke eigenschappen, passend bij het onderwijs- en onderzoekskarakter van de universiteit en de (historische) waarden die ze willen uitdragen, met meer generieke voorzieningen die “on demand” kunnen worden ingezet. In stap 4 worden de belangrijkste afwegingen voor de huisvestingsopgave toegelicht, op basis van een aantal strategische keuzes voor een combinatie van voorgenoemde tien campusthema’s en drie campusmodellen, zoals in tabel M1 geïllustreerd. 20 Campus NL Investeren in de toekomst

model model A traditioneel campusthema 1. academische werkplek eigen kamer individueel territorium vergaderzalen per afdeling 12 - 20 m2 NO / fte 2. flexibele leeromgeving studieplekken op eigen faculteit - dichtbij de docenten en professoren 3 - 6 m2 NO / student model B netwerk gedeeld, activiteitgerelateerd werkplekconcept 7 - 12 m2 NO / fte studieplekken centraal - in nieuwe flexibele onderwijsgebouwen 1 tot 3 NO / student model C virtueel buiten de campus: thuis, in cafés, gehuurd bij andere universiteiten 0 - 7 m2 NO / fte studieplekken buiten de campus, bijvoorbeeld in stadsbibliotheek, thuis 0 m2 NO / student 3. nieuwe faculteitsgebouwen (zeer) groot, autonome community op de campus klein tot middelgroot, als thuisbasis, vaak zonder eigen bibliotheek of restaurant geen of alleen een kleine thuisbasis als ontmoetingsplaats > 30.000 m2 10.000 - 30.000 m2 < 5.000 m2 4. state-of-the art laboratoria eigen labs per doelgroep of onderzoeksthema gedeelde labs door verschillende faculteiten of zelfs universiteiten gebruik laboratoria van derden / industrie 5. gerelateerde universiteitsfuncties eigen restaurant per faculteit, start-ups in eigen faculteitsgebouw, onderzoekspartners dichtbij bijbehorende faculteit start-ups geclusterd in bedrijfsverzamelgebouw, studentenhuisvesting en onderzoekspartners op de campus start-ups, studentenhuisvesting en onderzoekspartners elders in stad of regio 6. nieuw leven oude gebouwen transformeren erfgoed voor specifieke doelgroepen of oorspronkelijke gebruiker transformeren erfgoed voor gezamenlijke universiteitsvoorzieningen: conferentiezalen, studiewerkplekken etc. transformeren erfgoed door/voor derden: studentenhuisvesting, musea, horeca of andere functies 7. verruiming openingstijden meer avondgebruik en weekendopenstelling van faculteitsgebouwen en specifieke labs avond- en weekendopenstelling van centrale voorzieningen zoals bibliotheek en studieplekken 24/7-gebruik van stedelijke voorzieningen, alle colleges online, beschikbaarheid (alle benodigde applicaties op) thuiswerkplek 8. betere benutting verkeersruimte gebruiken gangen en trappenhuizen voor informeel overleg en als etalage voor prestaties beter benutten buitenruimte campus, investeren in terreinen en en ruimte tussen gebouwen Eduroam op terrassen in binnensteden van studentenstad en op stations 9. inzetten smart tools tools om beter beeld van daadwerkelijk gebruik van bijv. vergaderzalen te krijgen om "onbenutte reserveringen" te voorkomen en bestaande ruimte beter te benutten 10. verduurzaming campus technologische innovaties: bestaand gebruik voor minder energie navigatietools om (lege) studieplekken op de campus beter te benutten en kwaliteitseisen/prestaties beter te kunnen monitoren (feedback gebruikers) betere bezetting, benutting van bestaande, meer delen, gedragsverandering tools om beste werkplekken in de studentenstad te vinden, die passen bij specifieke ruimtevraag (bijv. voor groep van 6 personen of voor werken in stilte) veel minder m2 opslag digitaal of thuis tabel M1: hoe de campusthema’s zich (kunnen) uiten in elk van de drie campusmodellen Campus NL Investeren in de toekomst 21

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven