Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

26

26 Campus NL Investeren in de toekomst

Inleiding De afgelopen 15 jaar is met universiteiten samengewerkt aan het verbeteren van de managementinformatie over de universiteitscampus. Het doel hiervan is onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie nog beter te kunnen ondersteunen en campusbeleid en huisvestingsbeslissingen goed te kunnen onderbouwen. Het onderzoek “Campus NL” is het recentste onderzoeksproject dat het campusonderzoeksteam van de TU Delft uitvoert in opdracht van de VSNU en de gezamenlijke Nederlandse universiteiten. In dit hoofdstuk zal de achtergrond van het onderzoek worden toegelicht. Naast het onderzoeksvoorstel en de gehanteerde aanpak, zal ook de historie van het onderzoek naar de Nederlandse universiteitscampus worden toegelicht. 0.1 Aanleiding onderzoek Op 3 december 2015 hebben de gezamenlijke universiteiten, verenigd in de VSNU, opdracht gegeven om onderzoek te doen naar verleden, heden en toekomst van Campus NL. Aanleiding daartoe waren onder andere de toegenomen aandacht voor dit onderwerp binnen en buiten de universiteit en de steeds complexere context van campusmanagement: de verouderde vastgoedvoorraad, steeds hogere eisen van gebruikers, schaarse middelen, minder voorspelbare studenteninstroom en universitaire ambities om toptalent aan te trekken, te behouden en optimaal te faciliteren. Universiteiten wordt steeds vaker gevraagd om te verantwoorden (a) voor welke collectieve huisvestingsopgave de universiteiten staan, (b) welke campusstrategie wordt gevolgd en (c) welke investeringen daarmee gemoeid zijn. Vraagstelling onderzoek Sinds de universiteiten in 1995 eigenaar zijn geworden van hun grond en gebouwen is de verantwoording van campusbeslissingen vooral een interne aangelegenheid geweest – binnen de eigen universiteit. Databeheer over de campus (m2, investeringen, exploitatielasten, technische staat) is sinds 1995 ook gedecentraliseerd – de VSNU verzamelt geen data of informatie over (kwantiteit, kwaliteit en kosten van) de universiteitscampus. Het genereren van managementinformatie was de afgelopen 20 jaar dus een taak van de universiteiten zelf . Daarin hebben de universitaire netwerken HOI en DFB, die respectievelijk de huisvestings- of vastgoeddirecteuren (HOI) en facilitair directeuren (DFB) verenigen, een belangrijke taak op zich genomen. Er is dan ook een groot aantal (deel)onderzoeken uit het verleden beschikbaar waaruit voor dit onderzoek geput kan worden. Echter, een deel van die data is reeds verouderd. Met dit onderzoek wordt een actueel beeld geschetst van (de context van) de Nederlandse campus, “Campus NL”, met een terugblik naar het verleden en een vooruitblik naar de toekomst. Doel van dit onderzoek: betere managementinformatie Het doel van dit onderzoek is om de managementinformatie over de universiteitscampus te verbeteren en daarmee – zowel bij de universiteiten als bij VSNU – enerzijds de campusvisies van universiteiten beter te kunnen onderbouwen en anderzijds de keuzes en investeringen beter te kunnen verantwoorden. Onderzoekstappen zijn: (stap 1) inventarisatie huidige campus, (stap 2) veranderende vraag: trends & ontwikkelingen, (stap 3) strategieën en projecten voor universiteit en campus en (stap 4) managementinformatie. Hieronder volgen de conclusies per hoofdstuk. Campus NL Investeren in de toekomst 27

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland