Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

0.2 Onderzoeksvragen en

0.2 Onderzoeksvragen en -aanpak De hoofdvraag van dit onderzoek is: “Hoe kunnen investeringen in huisvesting en faciliteiten optimaal bijdragen aan de doelen van de universiteit – de kwaliteit van onderwijs en onderzoek – en welke middelen zijn daarmee gemoeid, nu en in de toekomst?” Voor het beantwoorden van deze vraag moeten enkele onderzoekstappen worden genomen: stap 1: inventariseren kenmerken huidige voorraad anno 2015, stap 2: beschrijven trends en ontwikkelingen die de eisen aan het vastgoed veranderen, stap 3: verzamelen en analyseren vastgoedstrategieën en nieuwe campusprojecten stap 4: samenvoegen resultaten voorgaande stappen tot managementinformatie Voor alle onderzoekstappen zijn de volgende onderzoeksmethoden gehanteerd, waarop per onderzoekstap nader wordt gereflecteerd: a. interviews met alle veertien universiteiten, in de periode april en mei 2016; tijdens deze interviews is met meer dan 35 personen gesproken over verleden, heden en toekomst van de campus – zowel de interviewvragen als de geïnterviewden (met hun functies) zijn te vinden in de appendices b. dataverzameling (update campusdata) met behulp van een Excelsheet, toegestuurd aan de universiteiten en ingevuld en besproken voor, tijdens of na de interviews c. documentverzameling – instellingsstrategieën en campusplannen – via de websites van universiteiten, gecompleteerd tijdens de interviews d. literatuurstudie over de toekomst van de universiteit, de campus en werken, leren en onderzoeken in het algemeen e. dataverzameling: nieuwe campusprojecten, als toevoeging aan de reeds bestaande projectendatabase (met ongeveer 60 projecten, als resultaat van vorig onderzoek, zie volgende paragraaf) f. tussentijdse brainstormbijeenkomsten met de universiteiten – op 29 januari (HOI), 4 maart (HOI), 3 juni 2016 (CvB+CFA+HOI) en 24 juni (HOI+DFB) – waarbij de voorlopige bevindingen werden gepresenteerd, gecontroleerd en bediscussieerd; daarnaast heeft een begeleidingscommissie de onderzoeksopzet en -resultaten op een viertal momenten beoordeeld, waarover meer informatie in een volgende paragraaf g. extra input voor alle onderzoekstappen aan de hand van meer dan 25 stellingen die op de inputbijeenkomst van 3 juni 2016 interactief (via smartphones en tablets) zijn voorgelegd aan een publiek met bestuurders, financieel directeuren en huisvestingsverantwoordelijken, waarvan de resultaten ook in dit rapport zijn opgenomen; Het is vanzelfsprekend dat is doorgebouwd op eerder onderzoek en dat zo veel mogelijk gebruik is gemaakt van reeds bestaande bronnen. Uitgangspunt van dit onderzoek was namelijk om de universiteiten geen data te laten verzamelen die elders al geregistreerd waren. In een volgende paragraaf, “Historie NL campusonderzoek”, wordt toegelicht op welke kennisbasis is doorgebouwd. Ook zijn het onderzoeksvoorstel en de gehanteerde methoden uitgebreid (voor)besproken met de veertien universiteiten in de tweede helft van 2015. Hun medewerking aan dit onderzoek en hun capaciteit om data aan te leveren en tijd vrij te maken voor interviews was essentieel voor de aanpak. Hieronder nog enkele algemene aandachtspunten voor het onderzoek: 28 Campus NL Investeren in de toekomst

onderzoeksmethode (a) interviews bij alle 14 universiteiten (b) dataverzameling: voorraadcijfers via Excel (c) documentanalyse: bronnen universiteiten (d) literatuurstudie (e) dataverzameling: evaluatie oude projecten en toevoegen nieuwe projecten (f) brainstorm-bijeenkomsten en presentaties (g) interactieve discussie met stellingen 3 juni stap 1: campus NL in cijfers stap 2: trends en scenario’s stap 3: strategieën en projecten stap 4: managementinformatie x x x x x x x x x x x x x x x x x tabel 1: de relatie tussen onderzoeksmethoden en de onderzoekstappen die ermee onderbouwd zijn • Campus NL cijfers zijn aangeleverd door universiteiten en kunnen afwijken van andere bronnen. In dit onderzoek zijn gegevens over m2, gebruikers en euro’s verzameld. Door verschillen in gehanteerde definities en het precieze inventarisatiemoment kunnen afwijkingen optreden met de cijfers in jaarverslagen, administraties of in andere onderzoeksrapporten. Bij het trekken van conclusies is rekening gehouden met deze “ruis”, ofwel in het aantal significante cijfers van de genoemde getallen ofwel door kanttekeningen te plaatsen bij de oorzaken van de verschillen. Afgelopen tien jaar is het niet eenvoudiger geworden om gegevens via eenduidige definities te inventariseren, omdat de universiteiten steeds meer netwerkorganisaties zijn geworden - zie bijvoorbeeld ook conclusie 4.18 in hoofdstuk 4. • Campus NL is geen benchmark tussen universiteiten; het schetst een totaalbeeld. Onderzoeksdoel is om een representatief beeld van verleden, heden en toekomst van (heel) Campus NL te schetsen. Een compleet beeld is niet nodig en zou veel meer inspanning van de universiteiten vragen. Het gaat dus om cijfers op nationaal niveau: alle universiteiten bij elkaar. De verzamelde data zijn onderliggend; hoe vollediger de data, des te representatiever het beeld, maar niet bedoeld als individueel oordeel. • Universiteitsdata alleen gebruikt ter illustratie van strategische keuzes voor Campus NL. Voor een representatief beeld zijn wel voorbeelden nodig. De onderzoekers citeren uit de rijke projectendatabase die is opgebouwd in de afgelopen tien jaar en tijdens dit onderzoek is aangevuld met actuele projecten. Ook de voorraaddata van universiteiten is gebruikt ter illustratie van bandbreedtes van m2-gebruik, condities en kostenniveaus. Er is bewust voor gekozen om met toekomstmodellen te werken (A, B, C – zie stap 3) om de discussie te voeden , over strategische keuzes waar alle universiteiten voor staan – over de toekomst van Campus NL. 0.3 Onderzoeksproces, -team en -begeleiding Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de vereniging van universiteiten (VSNU) en alle veertien Nederlandse universiteiten, door een onderzoeksteam van de TU Delft in de periode december 2015 tot en met oktober 2016. Onderzoeksteam TU Delft Het onderzoeksteam bestaat uit een aantal specialisten op het gebied van Vastgoedmanagement en Bouweconomie, met kennis van en ervaring met data-analyse, beslissingsondersteunende informatie, strategisch vastgoedbeheer en economische haalbaarheid. Het team wordt inhoudelijk geleid door Alexandra den Heijer, die al 15 Campus NL Investeren in de toekomst 29

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University
Het professoraat anno 2016