Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

jaar onderzoek doet naar

jaar onderzoek doet naar universiteitscampussen en in 2011 gepromoveerd is op het onderwerp (zie ook volgende paragraaf met de historie van het campusonderzoek). dr. ir. Alexandra den Heijer ir. Monique Arkesteijn MBA ing. Peter de Jong drs. Evi de Bruyne Jeroen Meijler Lotte Born hoofdonderzoeker, UHD Vastgoedmanagement, specialisatie Campus projectmanager, onderzoeker, UD Vastgoedmanagement, decision support onderzoeker, docent Bouweconomie, specialisatie Bouwkosten onderzoeker, specialisatie Organisatiekunde onderzoeksassistent, student onderzoeksassistent, student Alle onderzoekers zijn voor dit onderzoek werkzaam bij de Afdeling Management in the Built Environment van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, alwaar de leerstoel Real Estate Management een specialisatie heeft op het gebied van “Smart Campuses”. Samenstelling begeleidingscommissie Binnen universiteiten zijn niet alleen directeuren of medewerkers huisvesting, faciliteiten of vastgoed betrokken, maar ook financieel directeuren en leden van colleges van bestuur, wat zowel blijkt uit de lijst met geïnterviewde personen in de appendices als uit de samenstelling van de begeleidingscommissie. mr. Marjan Oudeman MBA (vz.) mr. Jo van Ham Ron van der Meer cpc drs. Bas Wessels ir. Veronique Marks ir. Franc van Nunen drs. Daphne Smeets mr. drs. Danny Groenenberg Universiteit Utrecht, voorzitter College van Bestuur TU Eindhoven, vice-voorzitter College van Bestuur Ministerie OCW, plv. directeur Hoger Onderwijs & Studiefinanciering Wageningen University, directeur Finance & Control TU Eindhoven, directeur Dienst Huisvesting VU Amsterdam, directeur Campusontwikkeling VSNU, domeinleider financiën VSNU, beleidsadviseur De begeleidingscommissie heeft vijf keer vergaderd – op 26 januari, 31 maart, 30 mei, 21 oktober en 2 december 2016 – het onderzoeksproces te begeleiden en deelproducten en het eindrapport te beoordelen, voor verzending aan de Stuurgroep Governance & Financiën (SGF) en het Algemeen Bestuur (AB) ter beoordeling en vaststelling, in november en december 2016. Proces en doorlooptijd Als doorlooptijd van het onderzoek was bruto ongeveer een jaar (12 maanden) gepland. De eerste drie onderzoekstappen konden ook parallel worden uitgevoerd. De vierde stap – managementinformatie – had wel resultaten van de andere stappen nodig en kon daarom pas aansluitend op de eerdere stappen worden uitgevoerd. Stap 1, 2 en 3 zijn ongeveer gelijk gestart eind 2015. Door de noodzaak van het regelmatig bij de universiteiten checken van de juiste voorraaddata (stap 1) en projectdata (stap 3) – ook nog na de interviews in april en mei 2016 en de inputbijeenkomst van 3 juni – zijn deze stappen pas in juli 2016 afgerond, waarna stap 4 is gestart tijdens het schrijven van de rapportage in augustus en september 2016. 30 Campus NL Investeren in de toekomst

0.4 Historie campusonderzoek Sinds 1999 heeft de TU Delft onderzoek gedaan naar het managen van universiteitscampussen, gesteund door de directeuren huisvesting, vastgoed of faciliteiten van de Nederlandse universiteiten. Dit onderzoek heeft geleid tot een reeks van tools (benchmarking, gebouwendatabase, managementmodellen) en publicaties (digitaal beschikbaar) en in 2011 tot een proefschrift “Managing the university campus”. figuur 1: Overzicht van voorgaand en lopend campusonderzoek dat de basis vormt van dit onderzoek en waaraan in dit rapport gerefereerd wordt 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2016 (a) analyse universitaire campusstrategieen (b) campus management: onzekerheid & ßexibiliteit (k – 2010) Beleidsnotitie “Economische risico’s van verouderde kennisinfrastructuur (c) campus management: kosten & baten (f) benchmarking universiteitsvastgoed: haalbaarheid (h) Benchmarking Nederlandse campusprojecten Supplement 2009 Suplement 2013 (m - 2011) Dissertatie “Managing the university campus” [deel van Dissertatie 2011] [na dissertatie, apart gepubliceerd] (c) campus management: klanttevredenheid (e) Beschrijving van 5 USA campussen (g) Beschrijving casus Erasmus Universiteit Rotterdam (i) Benchmarking Nederlandse campusssen (j) Herhuisvesten Bouwkunde na de brand (2008-2009) (l– 2010) “Naar een duurzame campus” (in opdracht van Agentschap NL) (n - 2014) “The European Campus” – boek en onderzoek (o - 2016) “Technology campuses and cities” Dissertatie Flavia Curvelo Magdaniel Theorie vanuit vakgebied Public & Corporate Real Estate Management met onderzoeksgroep, leerstoel Real Estate Management Praktijklezingen, workshops en campusbezoeken bij universiteiten in binnen- en buitenland (p - 2016) “Smart campus tools” onderzoek voor DFB (q - 2016) “Campus NLCampus NL Investeren in de toekomst 31

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Dairy Campus waar staan we nu?
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven