Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Definitie

Definitie “campusmanagement” Campusmanagement wordt gedefinieerd als het afstemmen van de campus op de veranderende context van de universiteit, de eisen van de verschillende groepen stakeholders en bijdragend aan de prestaties van de universiteit. Afgeleid daarvan is een campusmanager – in de praktijk vaak facilitair directeur of directeur van de huisvestingsafdeling – verantwoordelijk voor dit afstemmingsproces. Voor dit onderzoek zijn twee conceptuele kaders – vanuit de vastgoedmanagementtheorie (De Jonge et al. 2009; Den Heijer 2011) – gebruikt ter ordening van de data. Allereerst het managementproces in vier taken of stappen, dat de structuur van dit onderzoek heeft bepaald, weergegeven in figuur 6. VRAAGZIJDE AANBODZIJDE AFSTEMMING taak 1 – onderzoeken huidige campus HUIDIGE vraag bepalen huidige (mis)match HUIDIG aanbod taak 2 – verkennen veranderende context verkennen veranderende context bepalen toekomstige (mis)match maken en onderbouwen stappenplan TOEKOMSTIGE vraag afwegen en selecteren alternatieven TOEKOMSTIG aanbod taak 3 – genereren toekomstmodellen figuur 6: de vier taken waarvoor campusmanagers staan - dit zijn eveneens de onderzoeksstappen die de structuur van dit rapport hebben bepaald (De Jonge et al. 2009; Den Heijer 2011): taak 1 onderzoek huidige campus (stap 1), taak 2 verkennen veranderende context (stap 2), taak 3 genereren toekomstmodellen (stap 3a in dit onderzoek) en taak 4 definieren projecten om de campus te transformeren (stap 3b in dit onderzoek) samengevat in de huisvestingsopgave (in stap 4 van dit onderzoek). taak 4 – definiëren projecten om campus te transformeren In strategievorming is dit proces iteratief om toekomsten te verkennen en daarna te bepalen hoe haalbaar de transitie van het bestaande is. Alle universiteiten doorlopen – impliciet of expliciet – deze stappen in hun strategische campusplannen of projectenplanningen. Naast dit procesmatige kader voor campusmanagement wordt ook een tweede, meer inhoudelijk conceptueel model gehanteerd in dit onderzoek. Dit model identificeert vier perspectieven die bij campusmanagement moeten worden afgewogen: het strategisch, functioneel, financieel en fysiek perspectief. Dit model wordt al tien jaar gebruikt in campusmanagementonderzoek en is door sommige universiteiten geadopteerd als werkwijze, inclusief bijbehorende variabelen, kleuren en beeldtaal die ook in dit rapport uitvoerig worden gebruikt. Navolgende figuur 7 illustreert deze vier perspectieven en koppelt er ook variabelen aan, de vier zogenaamde “campusvariabelen”: doelen, m2, personen en euro’s – ook gecombineerd tot de kernratio’s in campusmanagement: “ruimtegebruik” in m2 per fte (student of staf) en “kostenniveau” in euro’s per m2, horend bij bepaalde ambities/doelen van de universiteit die in hoofdstuk 1 verder worden toegelicht. Doel van dit campusmanagementmodel is te benadrukken dat strategieën nooit alleen op kosten per m2 moeten worden beoordeeld, maar altijd ook in het licht van de doelen die ermee gemoeid zijn op universiteitsniveau (faciliteren nieuw onderzoeksthema waarvoor middelen beschikbaar zijn), de toegevoegde waarde die ermee geleverd wordt aan onderwijs en onderzoek (productiviteitsverhoging of voorkomen productiviteitsverlaging) en het aantal gebruikers dat ermee gefaciliteerd wordt en hun tevredenheid. Deze achterliggende doelen worden nader toegelicht in hoofdstuk 1 (en hoofdstuk 4). 34 Campus NL Investeren in de toekomst

definiëren 4 campusvariabelen: doelen, m2, personen en euro’s – ook gecombineerd tot de kernratio’s in campusmanagement: “ruimtegebruik” in m2 per fte (student of staf) en “kostenniveau” in euro’s per m2, horend bij bepaalde ambities/doelen van de universiteit figuur 7: de vier perspectieven die bij campusbeslissingen moeten worden geïntegreerd (Den Heijer 2011), die in dit rapport per onderzoeksstap terugkomen, inclusief de gehanteerde variabelen (doelen, m2, gebruikers en euro’s) en beeldtaal (iconen en kleuren) De aanpak was om in 2016 de voorraaddata uit Den Heijers proefschrift (Den Heijer 2011) opnieuw te inventariseren, volgens dezelfde methode. Herkenbaar zijn de vier campus(management)variabelen, zoals toegelicht in de inleiding van dit rapport. In elk van de volgende hoofdstukken zullen de vier perspectieven en variabelen van het campusmanagementmodel terugkomen: in hoofdstuk 1 voor het inventariseren van de voorraaddata, in hoofdstuk 2 voor het vertalen van de trends in hun invloed op de campus en in hoofdstuk 3 voor het karakteriseren van de modelstrategieën en het (cijfermatig) toelichten van de projecten. In hoofdstuk 4 zal ook de managementinformatie in dit kader worden toegelicht. In dat hoofdstuk zal ook het doel van dit conceptueel model het meest zichtbaar worden: om aan te geven dat de campus in dienst staat van de universiteit, haar primaire processen en haar gebruikers. Hoofdstukindeling In hoofdstuk 1 wordt verleden en heden van Campus NL behandeld – resulterend in een aantal conclusies over de sterkten en zwakten van Campus NL anno 2016. In hoofdstuk 2 worden deze sterkten en zwakten aangevuld met kansen en bedreigingen die de toekomst (kan) brengen. Daarna wordt in hoofdstuk 3 geschetst hoe de universiteiten zich daarop voorbereiden met hun strategische keuzes. In hoofdstuk 4 worden de mogelijke campusstrategieën onderbouwd, in de context van de universitaire besluitvorming geplaatst en voorzien van aanbevelingen. Campus NL Investeren in de toekomst 35

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Dairy Campus waar staan we nu?
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk