Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

38

38 Campus NL Investeren in de toekomst

Stap 1: Campus NL in cijfers In dit hoofdstuk worden de resultaten van onderzoekstap 1 beschreven. De meeste cijfers geven een beeld van Campus NL als geheel: de som van alle 14 universiteiten. Soms wordt onderscheid gemaakt naar type universiteit: groot, klein en/of gespecialiseerd of wordt de bandbreedte weergegeven, eventueel geïllustreerd met een voorbeeld. De eerste paragraaf blikt terug op de historische context. Daarna worden in een reeks paragrafen voor elk van de campusvariabelen (doelen, m2, gebruikers en euro’s – al of niet in combinatie) de resultaten weergegeven. Elke paragraaf bevat achtergrondinformatie over de gehanteerde aanpak en definities, waarna de bevindingen volgen, inclusief de duiding of interpretaties daarvan. De belangrijkste conclusies worden in de laatste paragraaf herhaald. 1.1 Historische context campus NL De huidige voorraad is het resultaat van beslissingen uit het verleden. Niet alleen beslissingen van de universiteiten zelf hebben de huidige campus gevormd, want universiteiten zijn ‘pas’ sinds 1995 eigenaar van hun gebouwen en terreinen. Dit gebeurde bij de zogenaamde IVH-operatie “integrale verantwoording huisvesting” van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De universiteiten kregen grond en gebouwen ‘om niet’: zij hoefden er niet voor te betalen. Daarmee werd reeds in 1995 geïmpliceerd dat de waarde van de campus nihil was. Eigendomsoverdracht in 1995: te weinig middelen voor een verouderde voorraad Tegelijk met het economisch eigendom kregen de universiteiten een erfenis van sterk verouderde gebouwen. Dat zorgde voor discussie over de vraag of de middelen om deze voorraad te onderhouden en vervangen wel toereikend waren. Ten tijde van de overdracht kon namelijk uit de leeftijdsopbouw van het universiteitsvastgoed in Nederland reeds worden afgeleid dat het overgrote deel van de gebouwenvoorraad direct of binnen een decennium vervangende investeringen behoefde. De briefwisseling tussen het ministerie van OCW (1993) en de VSNU (1994) maakte rond 1995 duidelijk dat beide partijen het erover eens waren dat de overdracht gepaard ging met een exploitatietekort. Volgens OCW was dat 90 miljoen gulden op jaarbasis, volgens de VSNU 130 miljoen gulden (VSNU 1995). Dit bedrag was gebaseerd op actuele kostendata van dertig destijds recente universiteitsgebouwen die verzameld waren door de universiteiten. Rond die tijd waren de campusverantwoordelijken reeds verenigd in een interuniversitair overleg over projecten. Dit netwerk werd later het huidige HOI (Huisvestingsoverleg Instellingen). Ontwikkeling vanaf 1995 Vanaf 1995 hebben de universiteiten de vrijheid om zelf over het universiteitsvastgoed te beslissen, en hebben ze de kans gekregen om de campus – als verzamelterm voor gebouwen en terreinen – steeds meer als strategisch middel in te zetten. Tegelijkertijd is het managen van de campus een steeds complexere verantwoordelijkheid van de universiteiten geworden. In de afgelopen twintig jaar werd de vastgoedopgave in toenemende mate beïnvloed door strengere technische eisen voor veiligheid en gezondheid, hogere kwaliteitseisen van zowel studenten als medewerkers, de invloed van ICT op de werkomgeving, meer onzekerheden in de (voorheen demografisch redelijk goed te voorspellen) studenteninstroom, internationalisering en de mondiale concurrentie tussen universiteiten om getalenteerde studenten en wetenschappers. De actueelste ontwikkelingen worden beschreven in het volgende hoofdstuk over trends. Campus NL Investeren in de toekomst 39

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Dairy Campus waar staan we nu?
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
De Pewex-shops - archief van Veto
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
E-schrift - veertiende uitgave februari 2012 - OpenU
• Docenten maken het verschil • Krachtenbundeling voor een leven ...
Masters faculteit Wetenschappen - DMBR - Universiteit Gent
OI_1_05.pdf - Open Universiteit Nederland
Modulair 9 - Open Universiteit Nederland
Kennis in Kaart 2008 - SSO
Jaarverslag 2010 - Protestantse Theologische Universiteit
5004224 MODULAIR 4 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
5004202 MODULAIR 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
Strategisch Plan 2020 - Technische Universiteit Eindhoven
Jaarverslag 2011 - Technische Universiteit Eindhoven