Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Geconcludeerd kan worden

Geconcludeerd kan worden dat de universiteitscampus steeds meer functies heeft en steeds meer publieke en private doelen buiten de universiteit dient. Omgekeerd: wat er met de campus gebeurt, heeft ook maatschappelijke en economische consequenties. Publiek-private samenwerking is steeds belangrijker geworden bij het managen van de campus. 1.3 Campus NL in m2 grond en gebouwen De omvang van de campus in m2 is afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk gebleven (-1%), ondanks de forse groei in het aantal studenten in dezelfde periode (+22%), zie figuur 11: rond de 4,4 miljoen m2 bruto vloeroppervlak (bvo) in 2016. Dit geeft blijkt van de flexibiliteit van campus en organisatie (ruimtegebruikers). Deze cijfers worden in dit hoofdstuk stap-voor-stap toegelicht. figuur 11: Campus NL in m2 bruto vloeroppervlak (BVO): -1% ten opzichte van 2006 (studenten +22%) 2006 - 2015: BVO -1% studenten +22% Grote wijzigingen in vloeroppervlak bij individuele instellingen hadden afgelopen decennia vaak te maken met fusies of juist afsplitsingen van academische ziekenhuizen en/of medische faculteiten. In figuur 12 is de ontwikkeling van de campus van Erasmus Universiteit Rotterdam te vinden in de afgelopen 100 jaar (sinds de EUR in 1913 is opgericht). Dit verloop is representatief voor veel universiteiten: decennialang een kleine voorraad van gebouwen in de stad, waarna er in de jaren 60 en 70 een enorme groei in studentenaantallen geaccommodeerd moest worden. Daarna is er afgelopen vijftien jaar een bijzondere mutatie te zien als gevolg van het afsplitsen van de medische faculteit: de hoogbouw van 100.000 m2 was vanaf 2004 geen eigendom van de EUR, maar hoorde bij het academisch ziekenhuis (Erasmus Medisch Centrum). Soortgelijke mutaties zijn te zien bij andere universiteiten met medische faculteiten. Tegelijkertijd kreeg Wageningen University & Research (WUR), sinds het samenwerkingsverband met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) juist een forse toename van m2, waarna een ambitieus campusplan startte om een efficiencyslag te maken in m2. 44 Campus NL Investeren in de toekomst

figuur 12: de ontwikkeling van de EUR-campus – sinds de oprichting in 1913 – is representatief voor veel universiteiten (Den Heijer 2011, update 2016): sterke groei vanaf de jaren 60, afsplitsing medische faculteit rond 2000 en daarna sterke groei in studentenaantallen Universiteitscampus anno 2016 - nog steeds aanwezig in Nederlandse binnensteden Anno 2016 hebben veel Nederlandse universiteiten grond- en gebouwbezit binnen en buiten de (historische) stad. Ook zijn ze nog vaak gehuisvest in gebouwen van meer dan 100 jaar oud, wat niet alleen een teken is van het koesteren van academisch erfgoed, maar ook vaak een binnenstadspositie betekent. Veel universiteiten zijn gehuisvest in (moderne) monumenten, wat vaak kostenverhogend werkt, maar ook een waarde voor de universitaire en stedelijke gemeenschap vertegenwoordigt. figuur 13: leeftijdsopbouw Campus NL De gemiddelde leeftijdsopbouw van Campus NL is in figuur 13 te vinden. Te zien is dat in 2015 rond de 9% van de voorraad universiteitsgebouwen (ongeveer 400.000 m2) minstens 100 jaar oud is. Dit doorgaans monumentale bezit is soms al eeuwen in gebruik van de universiteit. De Universiteit Leiden heeft 17% gebouwen ouder dan 100 jaar, Utrecht 18% en de Universiteit Maastricht maar liefst 46%. Leiden en Utrecht – maar ook Groningen, Delft en Amsterdam (UvA) – onderstrepen daarmee de eeuwenlange historie. Utrecht heeft afgelopen decennium zelfs een campusstrategie gevolgd om de binnenstadspositie te versterken met de aankoop en transformatie van extra m2. In tegenstelling tot de universiteiten die al eeuwenlang gebouwen bezitten en gebruiken, is Maastricht juist een jonge universiteit (opgericht in 1976) met een monumentale voorraad gebouwen. De UM heeft met de bewuste campusstrategie om in de binnenstad gehuisvest te zijn een publieke doel gediend om waardevolle monumenten te herbestemmen en daarmee (ook) het imago van de universiteit te versterken. Over het algemeen geldt dat de Nederlandse universiteiten hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheid nemen om niet alleen academisch, maar ook cultureel en industrieel erfgoed te behouden voor universiteit en stad. Universiteitscampus anno 2016 – de helft dateert uit de jaren 50, 60 en 70 Bij de overdracht bestond de universiteitscampus voor (veel) meer dan de helft uit gebouwen uit de jaren 50, 60 en 70. De afgelopen decennia vertegenwoordigden deze gebouwen de meerderheid van de campus. Anno 2016 lijkt het omslagpunt bereikt en begint dit langzamerhand een minderheid te worden. Het is goed de leeftijdsopbouw in relatie tot de technische conditie te beschouwen, wat later in dit hoofdstuk gebeurt. Campus NL Investeren in de toekomst 45

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University
Het professoraat anno 2016