Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

lijft toenemen. De

lijft toenemen. De internationale instroom is bovendien lastig voorspelbaar, waardoor het verstandig is om zowel met groei als krimp rekening te houden in toekomstige campusplannen. De universiteiten zijn zich hiervan bewust - meer hierover is te lezen in hoofdstukken 2 en 3 van dit rapport. figuur 19: Ontwikkeling studentenaantallen in duizenden van 2000 tot 2030 (prognose vanaf 2016) met twee meetpunten (2006 en 2015) voor Campus NL Er zit enige ruimte tussen de opgave van het aantal studenten door de universiteiten en de cijfers van de VSNU. De VSNU heeft een eenduidig meetmoment in oktober, terwijl de universiteiten ook studenten registreren die later instromen of een andere status hebben. De toename van het aantal studenten is in de periode 2006-2015 volgens VSNU-cijfers zelfs nog iets hoger, ongeveer 25% (258.054 in 2015 ten opzichte van 207.257 in 2006). De (enorme) groei in studentenaantallen is afgelopen tien jaar opgevangen op nagenoeg hetzelfde aantal m2 Campus NL, het gezamenlijke vloeroppervlak van de veertien universiteiten. Bijbouwen is gepaard gegaan met sloop, transformatie, gedeeld gebruik, verhuur of verkoop aan externen, waaronder andere universiteiten. Per saldo is er afgelopen decennium ongeveer net zoveel bijgebouwd als herbestemd, verkocht, afgestoten aan derden of gesloopt op Campus NL. Sommige universiteiten laten zien dat het vloeroppervlak door bijbouwen eerst stijgt, waarna het door slopen of transformatie en verkoop weer daalt. Andere universiteiten hebben grotendeels bestaande gebouwen gerenoveerd of getransformeerd tot universiteitsgerelateerde functies, zoals studentenhuisvesting of ruimte voor startende ondernemers. Een manier om die gestegen efficiëntie op Campus NL weer te geven is het aantal m2 BVO campus per student, die dan ook is afgenomen van 19,9 m2 naar 16,3 m2 - zie figuur 20. Aangezien het totale oppervlak echter gelijk is gebleven is het wellicht logischer om te spreken over de toename van het aantal studenten per m2, wat ook blijkt uit cijfers over ruimtegebruik later in dit hoofdstuk. accommoderen van dynamisch personeelsbestand Voor dit onderzoek hebben universiteiten data aangeleverd over het personeelsbestand dat gebruik maakt van het tegelijkertijd geïnventariseerde bruto vloeroppervlak. Volgens deze cijfers is het aantal medewerkers in de periode 2006-2015 gegroeid met 5% in absolute aantallen wetenschappelijk en ondersteunend personeel, en in 4% wanneer wordt gekeken naar FTE (fulltime-equivalent) - zie tabel. 50 Campus NL Investeren in de toekomst

figuur 20: het aantal m2 BVO campus per student - in 2006 en 2015 - als indicatie van de toegenomen efficiency; omgekeerd: er zijn (veel) meer studenten per m2 campus dan tien jaar geleden 2006 2015 Verschil Medewerkers in aantallen 50.750 53.344 5,1% Medewerkers in FTE 43.020 44.682 3,9% Op nagenoeg hetzelfde campusoppervlak is in de periode 2006-2015 dus ook een groter personeelsbestand gehuisvest. Uit de cijfers blijkt dat de beschikbare ruimte beter is benut. Dit effect wordt nog sterker als de VSNU/WOPI-cijfers over dezelfde periode worden gehanteerd: in FTE is de groei dan zelfs 14% (41.667 in 2015 versus 36.554 in 2006). Deze cijfers laten zien dat het registreren van wie gebruikt maakt van welke meters steeds ingewikkelder is, omdat de universiteit een netwerkorganisatie is geworden. Personeel van bijvoorbeeld academische ziekenhuizen, medische faculteiten, onderzoeksinstituten en andere universiteiten maakt steeds meer (gedeeld) gebruik van elkaars voorzieningen. In hoofdstuk 3 is ook te lezen dat nieuwe projecten steeds vaker doelgroepen verenigen. Het verschil in aantallen en FTE geeft al een indicatie van een toenemende complexiteit in de huisvestingsopgave. Er is echter ook nog sprake van een aanzienlijke groep gebruikers die niet als medewerker wordt geregistreerd, maar wel gebruik maakt van de universitaire huisvesting en faciliteiten. Tijdens de interviews bleek dat deze extra gebruikers het gevolg zijn van: • wetenschappelijke uitwisselingsverbanden, waarbij medewerkers van andere (buitenlandse) universiteiten gebruik maken van de voorzieningen, en vice versa; • wetenschappelijke samenwerkingsverbanden, waarbij medewerkers uit het bedrijfsleven participeren in onderzoek en onderwijs; • grote variatie in dienstverbanden, waarmee veel mensen kunnen worden ingezet in onderwijs en onderzoek, van gastdocenten, nul-urencontracten, externen tot vrijwilligers en medewerkers die na hun formele arbeidsduur blijven doorwerken; • gasten bij allerlei publieke events, congressen en tentoonstellingen en onderzoekbijeenkomsten. Door de onmogelijkheid en onwenselijkheid om dit tot in detail te registreren, is een inschatting hiervan lastig te maken. In de interviews is aangegeven dat het kan oplopen tot maar liefst een kwart van de totale populatie. Een logisch gevolg van deze samenwerkingsverbanden is dat medewerkers van universiteiten ook vaak elders verblijven. Als medewerkers gebruik maken van plekken op meerdere universiteiten zal de totale benutting niet oplopen, maar vraag naar ruimte en de complexiteit van beheer wel. Dit is een belangrijke uitdaging van campusmanagers anno 2016. Campus NL Investeren in de toekomst 51

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland