Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

universiteitscampus anno

universiteitscampus anno 2016 - ruimtegebruik flexibeler Zoals eerder dit hoofdstuk al voor het bruto vloeroppervlak (BVO) is geconcludeerd, is het ruimtegebruik anno 2016 efficiënter dan tien jaar geleden. Dit efficiënter ruimtegebruik op de hedendaagse campus is ook te danken aan het beter benutten van gangen, hallen en trappenhuizen voor informeel overleg of zelfstudie. Deze zogenaamde horizontale verkeersruimte is volgens de “ruimtegebruik-definities” NEN 2580 - zie figuur 22 - geen onderdeel van het nuttig oppervlak NO, maar wordt wel steeds meer als nuttig ervaren door gebruikers. Dit werd door vrijwel alle universiteiten beaamd in de interviews. In figuur 21 is te zien dat het nuttig vloeroppervlak (NO) - volgens de definities - licht is gedaald (-6%), maar dat het verhuurbaar vloeroppervlak juist is gestegen (+8%): horizontaal verkeersoppervlak is toegenomen en wordt steeds nuttiger wordt gebruikt. Ook de buitenruimte wordt dankzij de beschikbaarheid van plaatsonafhankelijke ICT middelen - smartphones, laptops, draadloos netwerk buiten de gebouwen - veel beter benut, wat de flexibiliteit van gebruikers sterk heeft vergroot en daarmee de flexibiliteit van de campus. Het totale bruto vloeroppervlak (BVO) is zo goed als gelijk gebleven (afname van 0,9%). Dit is opmerkelijk gezien de verderop behandelde verschuivingen in gebruik en bezetting. Te verwachten is dat het totale volume zelfs nog iets gaat afnemen, omdat in de huidige inventarisatie nog diverse gebouwen zitten die in transitieprocessen als wisselplek worden gebruikt en in het toekomstige beeld dan gesloopt zullen zijn. Anderzijds is bij een dergelijke voorraad transitie een permanent gegeven en zal een dergelijke leegstand ook een blijvend karakter hebben. Ter vergelijking: in de kantorenmarkt wordt een leegstand tot 5% als gezond beschouwd, en noodzakelijk om transacties en verschuivingen mogelijk te maken. figuur 21: campus NL in m2 bruto (BVO), nuttig (NO) en verhuurbaar (VVO) vloeroppervlak De afgeleide begrippen NO en VVO bewegen zich in dezelfde trend mee. De afname van NO (5,7%) lijkt vooral te duiden door een strakkere hantering van de definities – het gebruik van instrumenten voor registratie is in deze periode aanzienlijk toegenomen. De toename van VVO kan worden verklaard, doordat enerzijds horizontaal verkeersruimte toch al wordt onderverdeeld als gebruiksruimte en dat er anderzijds bij nieuwe gebouwen, parallel aan commerciële kantoorontwikkeling, meer sturing is op gebouwefficiëntie: de verhouding tussen verhuurbaar vloeroppervlak en bruto vloeroppervlak. Op de stelling dat de afgelopen 5 à 10 jaar horizontale verkeersruimte nuttig is gemaakt geeft driekwart van de HOI- en DFB-leden (tijdens een Campus NL themasessie van 24 juni 2016) aan het hier mee eens te zijn. 52 Campus NL Investeren in de toekomst

gebruik van nuttig oppervlak (NO) versus verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) De veranderende perceptie van nuttige m2 op de campus doet nieuw licht schijnen op het hanteren van ruimtegebruik-definities (onder campusmanagers): nuttig oppervlak (NO) versus verhuurbaar oppervlak (VVO). In technische zin zijn beide oppervlaktebegrippen eenduidig beschreven in de norm NEN 2580 en ook eenvoudig aan elkaar te relateren. Zie ook het schema in figuur 22 als een vereenvoudigde weergave van die norm. De meeste instrumenten voor registratie van oppervlakken hanteren de samenstellende, onderscheidende onderdelen, zoals ‘statische bouwdelen’ waardoor de begrippen ook achteraf uitwisselbaar worden. Beheers- en beleidsmatig zijn er echter relevante verschillen. Het Nuttig Oppervlak (NO) heeft van oudsher de betekenis van het oppervlak dat ‘bruikbaar’ is voor de organisatie. Tegelijkertijd wordt bij herinrichtingen en organisatorische aanpassingen het horizontaal verkeersoppervlak veelvuldig ingezet. Dit blijkt dan veel ‘nuttiger’ te zijn dan volgens het eerdere ontwerp. Enige overmaat in dit verkeersoppervlak maakt voor veel gebouwen juist het verschil in de aanpasbaarheid en is daarmee van grote waarde voor de organisatie over langere tijd. Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt sterk geassocieerd met de commerciële toepassing van vastgoed waar het wordt gebruikt om het huurniveau vast te stellen. Vanuit campusmanagement is er een groeiende behoefte om hier grip op te hebben om de toekenning van ruimten aan onderdelen van de organisatie te kunnen waarderen. Binnen de instellingen staat dit ter discussie, omdat het doorberekenen van interne huren niet altijd wenselijk is of niet bij de cultuur past. Maar tegelijkertijd is er behoefte om juiste voor de interne discussie een huurbedrag te bepalen om gebruikers kostenbewuster te maken en te confronteren met de financiële consequenties van hun kwantitatieve en kwalitatieve ruimtevraag. Het kan daarbij ook helpen om dit bedrag uit te drukken in andere eenheden dan euro’s, bijvoorbeeld in onderzoekscapaciteit of betere ICT voorzieningen. Enerzijds blijkt uit de interviews dat NO als achterhaald wordt beschouwd, anderzijds zou VVO gebruikt moeten worden om met een zogenaamde “marktconforme” huur te kunnen vergelijken, waar de universitaire gebouwen door omvang, functie en locatie nauwelijks marktconform kunnen zijn. figuur 22: Schematische weergave norm oppervlaktebepaling NEN 2580 (zie appendix voor gedetailleerde norm) Voor het onderzoek is met name het begrip NO gehanteerd in relatie kosten en gebruik, omdat hiermee de vergelijkbaarheid met eerdere onderzoeken wordt gerealiseerd. Zeker in een universitaire omgeving kan NO ook worden gebruikt om kosten naar Campus NL Investeren in de toekomst 53

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Dairy Campus waar staan we nu?
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
5004224 MODULAIR 4 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
5004202 MODULAIR 2 - Open Universiteit Nederland
Strategisch Plan 2020 - Technische Universiteit Eindhoven
Jaarverslag 2011 - Technische Universiteit Eindhoven
Gelijke onderwijskansen voor allochtonen Dag van het ... - UHasselt
Jaargang 5, 1987, nr. 1 - Gewina
jaarverslag en jaarrekening 2015 stichting avans
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
De Pewex-shops - archief van Veto