Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

De cijfers van figuur 24

De cijfers van figuur 24 laten ook zien dat de bandbreedte vrij groot is: van 1,3 tot 4,2 m2. Uit de achterliggende cijfers blijkt duidelijk dat de technische universiteiten TUD, TUE en UT met 2,9 m2 gemiddeld een hoger m2 onderwijs(zalen)gebruik hebben. Als vierde technische universiteit zit Wageningen (ver) onder dat gemiddelde met 1,8 m2. Wageningen heeft sinds 2006 een enorme efficiencyslag gemaakt; in 2006 was het aantal m2 NO onderwijszalen per student nog 5,0 m2. Dit komt ook door de (enorme) toename in studentenaantallen (+85%) bij deze universiteit. tevredenheid van studenten Steeds vaker is de campus expliciet onderdeel van tevredenheidenquêtes onder studenten. Hoewel dit pas relatief kort is - en er daarom geen lange termijn vergelijkingen kunnen worden gemaakt - lijkt uit NSE enquêtes en interviews bij universiteiten op te maken dat de student de huisvesting en faciliteiten niet alleen hoger beoordeeld, maar ook belangrijker is gaan vinden. figuur 25: redenen waarom studenten (niet) gaan studeren in het buitenland (Study Portals 2012) Studenten geven expliciet aan dat de kwaliteit van voorzieningen en de sfeer op de campus - en in de studentenstad - onderscheidend kunnen zijn bij de selectie van een universiteit. Onderzoek naar de studieoverwegingen van internationale studenten laat ook zien (zie figuur 23 en figuur 24) dat aankomende studenten naast academische reputatie ook andere redenen hebben die meer met de kwaliteit van de omgeving te maken hebben en persoonlijke ontwikkeling: interactie op de campus en “quality of life”. Universiteiten zijn dit zich ook steeds meer bewust en besteden daaraan aandacht in hun campusstrategieën. Gezien de forse toename van het aantal studenten is de vraag aan de orde of de aanzienlijke verbetering in efficiëntie ten koste gaat van de kwaliteit. Deze kosten komen verderop aan de orde. De kwaliteit komt tot uitdrukking in de conditie van de gebouwen en de mate waarin wordt voldaan aan de functionele eisen, maar ook in de waardering van de gebruikers. De Nationale Studenten Enquête 2016 (zie figuur 25) laat zien dat de waardering voor huisvesting (WO) in de periode van 2010 tot 2015 is gestegen van 2,80 tot 3,14 (5-puntenschaal, +12%; in 2016 weer 3,12). figuur 26: tien redenen waarom studenten in het buitenland gaan studeren http://www. internationalstudent.com/studyabroad/guide/ ten-benefits-to-studying-abroad Een van de lastigste onderwerpen in dit onderzoek is de definitie van waarde van het vastgoed van de universiteiten. Bij organisaties die zich richten op een specifiek primair proces waarbij vastgoed ten dienste staat van de organisatie is gebruikswaarde een belangrijke sturingscomponent. Er zijn voorbeelden van methodes om deze gebruikswaarde te kwantificeren, maar ook dit is afhankelijk van het perspectief. Waardering van gebruikers, zoals gemeten bij onderzoek naar studententevredenheid, is voor universiteiten in ieder geval een belangrijke component van die gebruikswaarde. 58 Campus NL Investeren in de toekomst

figuur 27: de NSE-scores voor studiefaciliteiten, studieomgeving en (studenten)huisvesting (bron: NSE 2016) ruimtegebruik: m2 kantoor per FTE Per medewerker is er anno 2016 16,9 m2 kantoorruimte beschikbaar - in vergelijking met 2006 is dit licht gedaald. Per fte is dat 20,2 m2 (zie figuur 29). Een flexibele werkomgeving levert tot nu toe nog geen grote ruimtebesparing op, maar biedt wel de mogelijkheid om de steeds dynamischere ‘campus community’ flexibel te huisvesten. Vooral in de tijd zijn de vele mutaties (interne verhuizingen) een kostenpost. Dit terwijl de universiteiten aangeven dat het precies inschatten van hun personeelsaantallen een van de moeilijkste opgaven is van campusmanagement, zie figuur 28. figuur 28: tijdens de inputbijeenkomst van 3 juni bleek dat de meeste universiteiten meer personeel te huisvesten hebben dan uit de officiële (VSNU) cijfers blijkt Sommige universiteiten geven aan dat ze maar liefst 20-25% meer personen huisvesten dan uit personeelsadministraties blijkt. Hoewel dit het campusmanagement niet eenvoudiger maakt, wordt dit door de universiteit ook gekoesterd als bewijs voor een netwerkorganisatie die gastvrijheid biedt aan vele doelgroepen, zoals tijdelijke buitenlandse professoren, gastonderzoekers en prominente politici met een 0-fte aanstelling. De verschillen in kantoorruimte zijn groot, wat vaak te maken heeft met de erfenis aan gebouwen en de moeilijkheid om die gebouwen te transformeren tot kantoren met een andere zogenaamde ‘korrelgrootte’ (afmetingen standaard-kantoorkamer). Het verschil met het ruimtegebruik bij drie technische universiteiten TUD, TUE en UT was in 2006 nog vrij groot (24,7 m2 per fte), maar is in 2015 nauwelijks meer dan Campus NL Campus NL Investeren in de toekomst 59

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Dairy Campus waar staan we nu?
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
De Pewex-shops - archief van Veto
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
E-schrift - veertiende uitgave februari 2012 - OpenU
• Docenten maken het verschil • Krachtenbundeling voor een leven ...
Masters faculteit Wetenschappen - DMBR - Universiteit Gent
OI_1_05.pdf - Open Universiteit Nederland
Modulair 9 - Open Universiteit Nederland
Kennis in Kaart 2008 - SSO
Jaarverslag 2010 - Protestantse Theologische Universiteit
5004224 MODULAIR 4 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
5004202 MODULAIR 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
Strategisch Plan 2020 - Technische Universiteit Eindhoven
Jaarverslag 2011 - Technische Universiteit Eindhoven