Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

1.22 Waardering van de

1.22 Waardering van de campus anno 2016: het bepalen van de marktwaarde bleek afgelopen decennia heel complex, niet alleen door de specifieke functie, maar ook door de grootte van de gebouwen die voor weinig andere organisaties passend of geschikt zijn. Andere waardebegrippen bleken nuttiger voor de taken van de campusmanager, zoals de vervangingswaarde waarvoor informatie over actuele campusprojecten nodig is. Om die reden is met de Nederlandse universiteiten afgelopen tien jaar een database opgebouwd met recente projecten die als referenties kunnen dienen. De laatste conclusies worden verder uitgewerkt - en explicieter onderbouwd met projecten - in hoofdstuk 3, waar de strategische keuzes van universiteiten worden belicht. Campus NL anno 2016 – sterkten en zwakten In 2016 hebben de Nederlandse campusmanagers voor het faciliteren van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie ongeveer 4,4 miljoen m2 bruto vloeroppervlak te beheren. Hun grondbezit op strategische locaties en hun cultureel en industrieel erfgoed worden beschouwd als sterke punten, ondanks de relatief hoge onderhoudskosten van dit academisch erfgoed. De technische staat van de campus wordt gezien als de belangrijkste zwakte: een aanzienlijk percentage van de gebouwen dateert uit de jaren vijftig, zestig en zeventig, heeft hoge onderhoudskosten en energielasten en vereist renovatie of vervanging. De huisvestingsopgave om in de toekomst dienstbaar te blijven aan de primaire taken van de universiteit is een strategische, financiële, functionele en duurzame uitdaging voor campusmanagers die vele partijen binnen en buiten de universiteit raakt. Zowel de flexibiliteit tussen ruimtetypen en de relatief hoge dichtheid van de Nederlandse campus zijn mogelijkheden om meer ruimte te delen op de campus - met interne en externe partners. Echter, de verschillen in werkcultuur tussen gebruikersgroepen op de campus kunnen gedeeld ruimtegebruik verhinderen. De historisch sterke verbinding tussen de stad en de universiteit geeft hernieuwde mogelijkheden, nu veel Nederlandse steden om de campus heen zijn gegroeid en voorheen perifere universiteitscampussen opeens kansen hebben om met de stad te integreren. Sommige universiteiten hebben nog steeds een binnenstadscampus, bijdragend aan het toekomstmodel van de zogenoemde ‘univer-city’, de stadsuniversiteit of universiteitsstad. De grotendeels plaatsonafhankelijke kenniseconomie lijkt juist gevoelig te zijn voor een hoge verblijfskwaliteit. In het volgende hoofdstuk (2) worden deze sterksten en zwakten aangevuld met kansen en bedreigingen die de toekomst (kunnen) brengen. Daarna wordt in hoofdstuk 3 geschetst hoe de universiteiten zich daarop (kunnen) voorbereiden met hun strategische keuzes. Hoe snel de verouderde gebouwen moeten worden gerenoveerd, vervangen en/of gesloopt, hoeveel ruimte er kan of moet worden gedeeld en hoeveel historisch erfgoed universiteiten in bezit houden zijn strategische keuzes die ook in het laatste hoofdstuk 4 aan bod komen. 68 Campus NL Investeren in de toekomst

Campus NL Investeren in de toekomst 69

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Dairy Campus waar staan we nu?
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
5004224 MODULAIR 4 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
5004202 MODULAIR 2 - Open Universiteit Nederland
Strategisch Plan 2020 - Technische Universiteit Eindhoven
Jaarverslag 2011 - Technische Universiteit Eindhoven
Gelijke onderwijskansen voor allochtonen Dag van het ... - UHasselt
Jaargang 5, 1987, nr. 1 - Gewina
jaarverslag en jaarrekening 2015 stichting avans
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
De Pewex-shops - archief van Veto