Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

72

72 Campus NL Investeren in de toekomst

Stap 2: trends en de veranderde context Wat is de toekomst van het hoger onderwijs in Nederland? Hoe ziet een universiteit er binnen 10 jaar uit en wat voor onderwijs biedt ze? Om een beeld te kunnen vormen van de universiteitscampus van de toekomst, is het belangrijk te verkennen welke ontwikkelingen er zich rond universiteiten zullen afspelen. Een aantal van de trends die zich afspelen in de maatschappelijke context van de universiteiten worden bovendien breed gesignaleerd. Op basis van verschillende toekomstbeelden en de visiedocumenten van de universiteiten zelf worden in dit hoofdstuk de belangrijkste trends weergegeven die een invloed hebben op de campus en het campusmanagement. Werkwijze trends en hun mogelijke impact op de campus In dit rapport worden alle trends en ontwikkelingen vertaald naar hun impact op de vier invalshoeken van campusmanagement (Den Heijer 2011): strategisch (doelen), financieel (euro’s), functioneel (gebruikers) en fysiek (m2). Met behulp van een verscheidenheid aan bronnen (zie referentielijst) is informatie over deze ontwikkelingen, trends en bijbehorende ambities verzameld. Hieronder is de gevolgde aanpak beschreven. figuur 33: acht trendclusters die een groot aantal ontwikkelingen omvatten - de numbering correspondeert met de paragraafnummering in dit hoofdstuk Soortgelijke ontwikkelingen zijn geclusterd tot een achttal zogenaamde trendclusters (zie figuur 33). Dit zijn (1) globalisatie en internationalisering, (2) diversiteit en demografie, (3) de sneller veranderende context, (4) de samenwerking buiten universiteit, (5) de veranderende werkomgeving, (6) digitalisering, (7) verschuiving in financiering en (8) onderwijs- en onderzoeksvernieuwing. Belangrijke thema’s als gebruikerstevredenheid, studenteninstroom/aantallen en cultuurverandering komen in diverse clusters terug. De nummering van de trendclusters correspondeert met de nummering van de paragrafen in dit hoofdstuk. Om tot deze clusters te komen zijn vele ontwikkelingen geanalyseerd en gestructureerd. Per ontwikkeling is volgens de scenariomethode (zie figuur 34) een inschatting gemaakt van de impact op de campus (op de x-as van het assenkruis) en van de sturingsmogelijkheden (op de y-as). Campus NL Investeren in de toekomst 73

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland