Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

In het assenkruis bevat

In het assenkruis bevat het kwadrant met weinig sturingsmogelijkheden en een grote impact op de campus de belangrijkste scenariovariabelen, waarover in paragraaf 2.9 meer informatie te vinden is. Het kwadrant met veel sturingsmogelijkheden en een grote impact op de campus bevat strategische keuzes die onderdeel zijn van hoofdstuk 3. Daarna worden de ontwikkelingen - per trendcluster en dus per paragraaf - vertaald naar hun impact op de vier invalshoeken van campusmanagement (Den Heijer 2011): strategische doelen, financiële kaders, gebruikers met hun functionele eisen en fysieke condities (m2-gerelateerd), zie figuur 35. Deze invalshoeken zijn ook met kleuren aangegeven, zoals ook in de inleiding van dit rapport geïntroduceerd. Zo mogelijk wordt dan aangegeven of de trends leidt tot een toename of afname van investeringsniveaus, ruimtegebruik, soorten ruimte, zoals laboratoria, collegezalen, studieplekken etc. De analyse van “de veranderende vraag” in dit hoofdstuk is in juni 2016 onder zowel bestuurders als huisvestingsverantwoordelijken (HOI- en DFB-leden) verspreid en met hen besproken. Naar aanleiding van dit discussie is de tekst aangescherpt. Tot slot van elke paragraaf worden bij elke trendcluster bevindingen uit de interviews in april en mei 2016 met de universiteiten samengevat. figuur 34: assenkruis volgens de scenariomethode (Dewulf et al. 1999) - met 16 niet nader gespecificeerde voorbeeldontwikkelingen, verdeeld over vier kwadranten ter bepaling van strategische keuzes (kwadrant rechtsboven) en mogelijke scenariovariabelen (kwadrant rechtsonder) strategisch effect trends op universiteitsdoelen en ambities campus management financieel effect trends op kosten, baten waarde figuur 35: de impact van trendclusters wordt vertaald naar de vier perspectieven en variabelen van campusmanagement effect trends op gebruik(ers), tevredenheid functioneel effect trends op m2, conditie locatie, kwalititeit fysiek 74 Campus NL Investeren in de toekomst

2.1 Globalisering en internationalisering Universiteiten bevinden zich steeds meer in een sterk internationale context en markt. Dit heeft een sterke invloed op de werving van studenten en personeelsleden en op de concurrentie die er bestaat op vlak van onderzoek. Bovendien heeft het ook een substantiële impact op de financiën van de universiteiten. Om in deze meer internationale context te blijven meetellen is het nodig dat de Nederlandse universiteiten internationale en erkende ‘merken’ worden [2]. Meer nog, de Nederlandse universiteiten hebben de ambitie om in de top 5 van de best presterende kenniseconomieën te komen [3]. De internationale competitie wordt niet enkel door de Nederlandse universiteiten ervaren maar ook door universiteiten in het buitenland die elk bepaalde strategieën inzetten om ermee om te kunnen gaan [4]. Door de steeds verder veranderende wereld, nemen de verwachtingen en eisen van mensen toe. Zo ook op de universiteitscampus. Zowel studenten als onderzoekers hebben steeds hogere verwachtingen van gebouwen, en stellen er ook steeds hogere eisen aan, op het vlak van gebruikersgemak, zelfregeling en toegankelijkheid. Niet enkel op vlak van onderzoek is er meer concurrentie, maar ook op de (wetenschappelijke) arbeidsmarkt. Door de globalisering zijn de ‘figuurlijke’ afstanden tussen landen kleiner geworden en de mobiliteit van mensen groter. Goede onderzoekers zijn minder gebonden aan hun universiteit of land en trekken als “onderzoeksnomaden” naar de instelling die de beste voorwaarden biedt. Daarom wordt het om de beste wetenschappers aan te trekken essentieel om kwaliteitsvolle faciliteiten te bieden. Het up-to-date houden van onderzoeksfaciliteiten staat dan ook hoog op de agenda van de Nederlandse universiteiten (o.a. [5], [6], …). Naast de kwaliteit van het instituut en de onderzoeksfaciliteiten, zijn ook de arbeidsvoorwaarden en verblijfsvoorwaarden belangrijke aantrekkingspunten. De VSNU beschrijft dat de laatste jaren de internationalisering zich al behoorlijk toont in het aantal universitaire docenten en promovendi met een buitenlandse achtergrond [7]. De vraag is of de universiteiten blijvend aantrekkelijke voorwaarden kunnen blijven bieden. Ook op het vlak van onderwijs zijn er invloeden te merken van de internationalisering zoals het aanbieden van meer Engelstalig onderwijs (zowel in de bachelor- als masteropleidingen) en ‘International classrooms’. Daarnaast is de internationalisering en ervaring opdoen in het buitenland een onmisbaar onderdeel in de vorming van de studenten geworden. Daarbij is het is zo dat de instroom van internationale studenten niet evenredig is aan het aantal Nederlandse studenten dat in het buitenland gaat studeren; er komen meer buitenlandse studenten naar Nederland dan andersom. Om de ‘uitgaande mobiliteit van studenten te bevorderen wil het ministerie van OCW ondersteunende maatregelen nemen zoals betere informatievoorziening en het inpassen van een mobiliteitsvenster in het curriculum [8]. Campus NL Investeren in de toekomst 75

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland