Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

[7] aantal Buitenlandse

[7] aantal Buitenlandse studenten (EU/niet-EU) in NL Campus van de Rijksuniversiteit Groningen bij de China Agricultural University (CAU) [10] De goede reputatie op vlak van onderwijs en onderzoek van de universiteiten gebruikt men ook om voet aan de grond te krijgen in het buitenland. Verschillende universiteiten richten dan ook plaatselijke campussen op in landen als Brazilië en China. Sturingsmogelijkheden en impact op de campus Unicamp campus van de TU Delft nabij Sao Paulo, Brazillie. [11] Hieronder worden de beschreven (sub)trends gepositioneerd in een impactmatrix: heeft de universiteit veel of weinig sturingsmogelijkheden en is de impact op de campus groot of klein? Trends met veel impact, weinig sturingsmogelijkheden en onvoorspelbare consequenties dragen bij aan onzekerheden in de toekomstige vraag naar huisvesting en faciliteiten. Deze trends komen terug in de laatste paragraaf. 1. Toegenomen (Internationale en nationale) concurrentie in onderwijs en onderzoek. 2. Oprichten van universiteitsvestigingen in het buitenland. 3. Verhogen van de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het instituut voor personeel en studenten. 4. Onderzoeksnomadisme; concurrentiestrijd om wetenschappelijk talent (aantrekken en behouden), minder gebonden aan locatie. 5. Verschuiving zwaartepunt kennis naar Azië/ Chinese studenten grootste groep (buiten EU) 6. Toename aantal internationale studenten (EU & niet- EU), vooral in master; 1 à 2 jaar in NL. 7. Toename verwachtingen van studenten en medewerkers. 8. Toename kwaliteitseisen van studenten en personeel. Welke consequenties voorgenoemde trends mogelijk hebben op universiteit en/of campus (management) wordt hieronder beschreven, gerubriceerd naar strategisch (impact op doelen), financieel (impact op euro’s), functioneel (impact op gebruik/gebruikers) en fysiek (impact op kwantiteit of kwaliteit van m2). 76 Campus NL Investeren in de toekomst

Strategisch • doelen • identiteit • reputatie • primaire proces Terwijl bovengenoemde ontwikkelingen leiden tot onzekerheid over het aantal internationale studenten en medewerkers op termijn en de daarvoor benodigde fysieke ruimte kunnen de doelen van de universiteiten juist door de universiteiten zelf gekozen worden. De keuzevrijheid is groot. Verschillende universiteiten kiezen ervoor om: - Onderwijs internationaal te maken (o.a. meer in het Engels, ‘international classroom’, studenten stimuleren deels in buitenland te studeren) - Internationale concurrentiepositie universiteit verbeteren. Internationaal imago van universiteiten en faculteiten versterken. Internationaal zichtbaar zijn: “unique selling points” van de universiteit internationaal benadrukken, op vlak van onderzoek en onderwijs. - Onderzoek internationaal maken. Internationale wetenschappelijke oriëntatie. Internationale samenwerking. Participeren in internationale netwerken. - Inspelen op internationale arbeidsmarkt. Ook personeelsbeleid weerspiegeling internationalisering. Verbeteren internationaal imago voor werven personeel (en studenten) - Blijvend erkennen vakmanschap staf - Vergroten professionele autonomie/professionaliteit docenten - Duurzame inzetbaarheid medewerkers (enkel tijdelijk contract als tijdelijk werk) - Uitstekend arbeidsklimaat. Goed werkklimaat bieden medewerkers. - Ondersteunen ontwikkeling medewerkers; trainingen, begeleiding.. - Rijk verenigingsleven - Profiel van de universiteit. Heldere visie op eigen identiteit en duidelijk portfolio aan opleidingen en onderzoekslijnen - Aantrekkelijke universiteitscampus met 24/7, dynamisch en toegankelijk - Toename van de score studententevredenheid en aanpakken aanbevelingen uit evaluaties - Inspraak: stimuleren deelname medewerkers aan medezeggenschapsorganen - Waarderen van medewerkers en studenten: door bijdrage aan missie Financieel • euro’s Deze trends leiden tot meer inkomsten van internationale student dan van eigen studenten en vragen meer flexibiliteit in financiering personeel. Functioneel • # gebruikers • gebruikerseisen Dit trendcluster laat zien dat er enerzijds een enorme toename van het aantal internationale studenten plaats heeft gevonden en naar verwachting zeker ook de komende jaren zal vinden. Dit leidt ook tot een toename van het aantal medewerkers. Deze ontwikkeling heeft ook zijn keerzijde omdat tegelijkertijd er een beweging is die juist laat zien dat er een verschuiving is qua zwaartepunt van de kennisontwikkeling (terug) naar Azië. Naast de kwantitatieve gevolgen van deze ontwikkeling is er ook een verandering van gebruikerseisen door internationale groep gebruikers (sfeer, accommodatie) en worden er hoge kwaliteitseisen gesteld door de gebruikers ten aanzien van ruimten en faciliteiten (onderzoeksvoorzieningen, faciliteiten familie expats, ...). Fysiek • m2 Deze ontwikkelingen leiden er toe dat er zowel een toename van oppervlakte in NL wordt verwacht, door het oprichten campuslocaties, als een afname van oppervlakte in NL, door een toename van buitenlandse campussen en het oprichten van buitenlandse campuslocaties. Een beeld uit de interviews: universiteiten zetten in op internationale studenten In de interviews wordt deze trend bij de universiteiten grotendeels herkent. Alhoewel demografisch het aantal Nederlands studenten afneemt, is het beeld dat naar voor komt is dat de totale studentenaantallen groeien. Sommige universiteiten geven aan dat de studentenpopulatie in 8 jaar is verdubbeld. Andere universiteiten voorzien een groei in studentenaantallen tot 2023. Bij één van de universiteiten is bijna de helft van de studenten nu al internationaal. Andere universiteiten verwachten door het inzetten op een Engelstalige bachelor en master tot 20-25% internationale studenten te kunnen groeien. Campus NL Investeren in de toekomst 77

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Dairy Campus waar staan we nu?
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
december 2010 - Nuffic Transfer
Ervaringen met weblectures - Open Universiteit Nederland