Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Het beeld is dat sommige

Het beeld is dat sommige universiteiten het aantal internationale studenten prognosticeert, anderen juist onduidelijkheid ervaren over de hoeveelheid studenten dat zich zal inschrijven. Er is een universiteit die aangeeft dat de studentenaantallen al jaren behoorlijk stabiel zijn. De universiteiten geven niet aan na te denken over een mogelijke afname van studenten op langere termijn en de invloed die dit zal hebben op de te ontwikkelen gebouwen en aantal vierkante meters. Deze toename leidt tot een grote vraag naar ruimte voor de universiteiten. De combinatie met andere ontwikkelingen maakt dat de aanwezigheid op de campus ook door andere factoren stijgt: onderwijsrendement stijgt en de aanwezigheidsgraad op de campus is hoger geworden. Een aantal universiteiten geeft expliciet aan dat het realiseren van nieuwe gebouwen een grote aantrekkingskracht heeft op het aantal studenten, wat blijkt uit hogere instroomcijfers of waardering in enquêtes. 2.2 Diversiteit en demografie De populatie van studenten en medewerkers op de universiteiten wordt steeds meer divers. Een evolutie die ook duidelijk in de bredere maatschappelijke context zichtbaar is, en ook één van de trends die de VSNU beschrijft in haar visie op de toekomst [1]. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een groeiende groep internationale studenten en een afnemende groep Nederlandse studenten. En ook onder het personeel van de universiteiten is meer diversiteit zichtbaar: zo komen er veel van de PhD kandidaten uit het buitenland [7]. Op universiteiten werken verschillende generaties samen. Elke jonge, nieuwe generatie studenten die aan de universiteiten start heeft een bepaalde eigenheid. De huidige instroom is van de generatie van de zogenaamde ‘Millennials’ en ‘screenagers’ of ‘generatie Z’. Deze laatste kenmerkt zich bijvoorbeeld door een grote affiniteit met ICT. Ze willen bovendien zeer zelfstandig keuzes kunnen maken en hun eigen ontwikkelingspad uitdenken. Millennials daarnaast hebben dan weer hoge eisen van de geboden faciliteiten, willen meer snelheid, interactie en groepswerk in hun onderwijs. Daarbij lijkt het dat we niet de traditionele manier van lesgeven volledig over boord moeten gooien, maar wel aanpassen aan de eigenheden van de nieuwe generaties [12]. Doorgaans gaat men ervan uit dat jongere generaties meer flexibiliteit willen en meer keuzevrijheid en controle over arbeidsrelaties en arbeidscontracten die ze aangaan. Waar een generatie van baby boomers vaak nog hun hele professionele loopbaan voor een werkgever werkten en daar geleidelijk de hiërarchische ladder beklommen, lijken nu kortere verbanden meer en meer courant. Maar ook binnen het arbeidscontract met een werkgever is er een grotere drang naar mobiliteit. Onderzoek naar job mobiliteit bij verschillende generaties toonde dat millennials meer waarde hechten aan zulke flexibiliteit dan andere generaties. Zelfs al hebben ze minder boodschap aan de hiërarchische drempels en hoe ze te overwinnen, hebben ze een sterke wens om ‘vooruitgang’ te maken. Bijna 1 op 4 millennials in het onderzoek was promotiekansen aan het verkennen op hun werk, tegenover 19% bij de generatie X en 9% van de boomers. Bovendien, als millennials geen kansen zien om op te klimmen, zijn ze ook het meest geneigd om hun huidige werkgever te verlaten [Grant, 2015 in 13]. De afgelopen jaren is het aandeel van wetenschappelijk personeel met een tijdelijk contract sterk toegenomen, dit blijkt bij de universitair docenten en overig WP (wetenschappelijk personeel) [14]. 78 Campus NL Investeren in de toekomst

on figuur: [14] bron tabel: [17] Naast de instroom van een nieuwe generatie is er ook een oudere generatie die langer aan de slag moet blijven. Er is een afname van de beroepsbevolking die enerzijds ontgroend en anderzijds vergrijst [3]. Bovendien is de instroom van vrouwelijke studenten steeds groter. Vrouwen stromen ook steeds meer door naar hogere functies binnen de universiteit. Om dit verder te ondersteunen en te stimuleren zetten vele universiteiten initiatieven op dit vlak op [7]. Bij de studenten valt het op dat de verhoudingen globaal evenredig zijn met iets meer vrouwen; in 2016 was 51,6% vrouwen. In natuurkundige en in het bijzonder in de technische studierichtingen echter, zijn vrouwen onder gerepresenteerd. In 2016 was 23,3% van de studenten techniek een vrouw, wat wel een toename is tegenover vorige jaren [16]. Volgens onderzoek staan vrouwen over het algemeen kritischer tegenover aspecten van hun werkomgeving (behalve over de aspecten ‘organisatie’, ‘archief en opslagmogelijkheden’ en ‘ICT en ondersteunende diensten’) [17]. Een andere factor die de diversiteit op de universiteiten zal doen toenemen is de toepassing van de participatiewet. Deze wet verplicht organisaties om banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking of achterstand. Ook de Nederlandse universiteiten hebben een aanpak hiervoor bedacht. In 2025 moeten er bij alle universiteiten samen 1220 banen voor deze groep zijn bijgekomen [18]. Als gevolg van demografische veranderingen en een steeds internationaler speelveld voor universiteiten, neemt het aantal Campus NL Investeren in de toekomst 79

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University
Het professoraat anno 2016