Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

inschrijvingen van

inschrijvingen van studenten toe. Daarnaast neemt het aantal opleidingen af, wat leidt tot een nog hogere instroom per opleiding. De meest populaire opleidingen zijn binnen de sector gedrag & maatschappij, waar beta-gebieden een steeds grotere interesse genieten [7].Er is een toename van het aantal internationale studenten (zowel vanuit EU landen als niet EU landen), en dit vooral in master;( 1 a 2 jaar in NL). Het aantal internationale studenten neemt dan ook nog steeds toe (zowel EU als niet EU) [7]. Waar het over de kwaliteit van de instroom gaat, valt het op dat enerzijds het aantal studenten in deeltijd (met uitzondering van de open universiteit), steeds verder afneemt. Veel universiteiten hebben het ook over het toepassen van een selectie op de instroom (zoals: [6]). Hierin moet natuurlijk steeds een geode balans gevonden worden tussen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en een goede kwaliteit [3]. Het totale aantal ingeschreven studenten steeg in 2015 opnieuw tot een recordaantal, nog hoger dan verwacht door het ministerie van OCW [7]. Maar op termijn zullen er minder Nederlandse studenten zijn door de vergrijzing. Op wereldniveau daarentegen is er een grote groei door de toename van de wereldbevolking [1]. [7] Maar er is wel sterke nationale en internationale concurrentie om deze studenten binnen te halen. Sommige universiteiten formuleren concrete targets voor het aantal studenten, zoals de universiteit Maastricht [36] en de TU Eindhoven [39]. Het is de vraag of de toename van het aantal buitenlandse studenten zich zal blijven doorzetten. Enerzijds is er een bovengrens aan deze instroom, anderzijds beginnen de landen waar deze studenten uit afkomstig zijn zelf steeds degelijker onderwijs aan te bieden, waardoor ze eerder in eigen land blijven voor hun opleiding. In een publicatie van de universiteiten in het Verenigd Koninkrijk wordt deze situatie omschreven. Bovendien kennen de universiteiten daar een daling van het aantal internationale studenten, waarschijnlijk mede door de forste verhoging van het collegegeld. De vraag is of dit een trend is die ook in Nederland te merken zal zijn [4]. Bovendien signaleert men internationaal al dat de aantallen internationale studenten weleens zouden kunnen gaan afnemen. De faciliteiten in de oorspronkelijke ‘vertreklanden’ worden dan ook steeds beter [32]. Zeker in Azië is dit nu sterk in ontwikkeling, terwijl dit de grootste groep studenten (na Duitsland) op de Nederlandse universiteiten is. 80 Campus NL Investeren in de toekomst

Sturingsmogelijkheden en impact op de campus Hieronder worden de beschreven (sub)trends gepositioneerd in een impactmatrix: heeft de universiteit veel of weinig sturingsmogelijkheden en is de impact op de campus groot of klein? Trends met veel impact, weinig sturingsmogelijkheden en onvoorspelbare consequenties dragen bij aan onzekerheden in de toekomstige vraag naar huisvesting en faciliteiten. Deze trends komen terug in de laatste paragraaf. 1. Meer diverse en multiculturele groep gebruikers; zowel studenten als personeel 2. Instroom van een nieuwe generatie: Millennials en screenagers. 3. Minder Nederlandse studenten/ Multiculturele achtergronden studenten. 4. Meer vrouwelijke studenten 5. Participatiewet, toegankelijkheid mensen met functiebeperking. 6. Toename aantal jongere studenten in instroom. 7. Groei aantal inschrijvingen studenten (groei recordaantal in 2015, sterker dan voorspelde groei). Welke consequenties voorgenoemde trends mogelijk hebben op universiteit en/of campus (management) wordt hieronder beschreven, gerubriceerd naar strategisch (impact op doelen), financieel (impact op euro’s), functioneel (impact op gebruik/gebruikers) en fysiek (impact op kwantiteit of kwaliteit van m2). Strategisch • doelen • identiteit • reputatie • primaire proces Er is een meer open en diverse medewerkerspopulatie, onder andere door het gelijke kansen beleid en taalbeleid. Dit kan leiden tot betere integratie. Daarbij is er meer aandacht voor carrièremogelijkheden voor vrouwelijke wetenschappers, met streefcijfers voor het aantal vrouwelijke hoogleraren (2020). Over het algemeen kiezen universiteiten voor het verbeteren van de instroomkwaliteit door studiekeuzecheck en decentrale selectie, aansluitingsprogramma’s en samenwerking VWO-scholen. Het doel is om het studierendement te verbeteren, waarbij wordt toegezien op een goede match tussen student en opleiding en snelle bijsturing. Daarbij wordt ‘excellentieonderwijs’ voor geboden aan extra getalenteerde en gemotiveerde studenten. Er is ook sprake van een groei van afgeronde promoties en verbeteren promotierendement (ondersteuning promovendi). Universiteiten dienen rekening te houden met diversiteit aan studenten met een mix aan culturele en educatieve achtergronden en ambities. Dit komt eveneens tot uitdrukking op de campus, waarbij men de interactie wil stimuleren tussen een goede mix binnenlandse en buitenlandse studenten. Financieel • euro’s Door de groei van het aantal (internationale) studenten hebben universiteiten hogere inkomsten, maar hoogstwaarschijnlijk ook hogere kosten, omdat studenten die meer betalen ook hogere kwaliteitseisen stellen. Functioneel • # gebruikers • gebruikerseisen Het aantal Nederlandse studenten neemt op termijn af door de vergrijzing. Een meer diverse groep gebruikers leidt tot een verandering van gebruikerseisen (meer diverse eisen) en meer differentiatie in ruimtegebruik. Potentieel zijn er meer verhuisbewegingen. Universiteiten accommoderen groei (meer studenten, nieuwe instituten etc.) en richten zich op grotere groepen en specifieke faciliteiten. Fysiek • m2 Er is meer behoefte aan flexibelere huisvesting. Eventuele groei kan dan beter geaccommodeerd worden. Als die flexibiliteit er niet is, dan leidt groei direct tot een grotere ruimtebehoefte. Campus NL Investeren in de toekomst 81

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Dairy Campus waar staan we nu?
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
De Pewex-shops - archief van Veto
Het professoraat anno 2016
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
E-schrift - veertiende uitgave februari 2012 - OpenU
Masters faculteit Wetenschappen - DMBR - Universiteit Gent
OI_1_05.pdf - Open Universiteit Nederland
Modulair 9 - Open Universiteit Nederland
Kennis in Kaart 2008 - SSO
Jaarverslag 2010 - Protestantse Theologische Universiteit
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
2011 - Tilburg University
Het professoraat anno 2016
5004224 MODULAIR 4 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
5004202 MODULAIR 2 - Open Universiteit Nederland