Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Een beeld uit de

Een beeld uit de interviews: student vraagt hogere kwaliteit en belang collectieve voorzieningen Een aantal universiteiten herkent de hogere eisen die de buitenlandse studenten stellen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat hogere collegegelden (door niet-EU studenten) betaald worden, waardoor studenten ook kritischer zijn over de kwaliteit van de voorzieningen. De universiteiten beseffen dat de eindgebruiker meer gebaat is bij beleving en dat de campus en individuele gebouwen studenten en medewerkers aantrekken. In de tevredenheidsscore wordt het effect van bepaalde investeringen teruggezien. Zij zien ook het belang van collectieve voorzieningen en soms hele specifieke voorzieningen op de campus, omdat studenten en medewerkers de totale campus als werkomgeving beschouwen, kan een incidenteel gebouw in onderhoud tijdelijk achterblijven. Flexibiliteit zorgt ook voor risicoreductie: bij gebouwproblemen kunnen activiteiten gemakkelijk verplaatst worden en gebruikers ook op andere plekken productief blijven. 2.3 Steeds sneller veranderende context De samenleving is in beweging. Er is veel dynamiek in de maatschappij en ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Steeds meer maatschappelijke vraagstukken vragen om een multidisciplinaire aanpak over de bestaande grenzen van faculteiten en vakgroepen heen [1]. Ook in de organisatiestructuur van de universiteiten schuiven er zaken. De transitie naar een meer kennisgerichte netwerkeconomie vraagt dan ook om een antwoord vanuit de organisatie. Om dit antwoord te kunnen bieden, is er ook meer maatwerk en veranderlijkheid nodig op het vlak van organisatie [3]. De traditionele, hiërarchische opbouw van de organisatie is niet meer de enige vanzelfsprekende opbouw. Het lijkt erop dat er meer autonomie naar de faculteiten gaat en dat organisatietermen als ‘regieorganisatie’ en ‘netwerkuniversiteit’ steeds meer meespelen [19]. Daarnaast wordt er wel een grotere veranderingsbereidheid bij de universiteiten en hun medewerkers ervaren om met deze en andere aanpassingen om te gaan [6]. Bij het herzien van deze structuur verschuift ook vaak het belang van ondersteunende diensten, waarbij bijvoorbeeld de huisvestings-/vastgoed-/FM-afdelingen een nieuwe rol voor zichzelf definiëren [19]. Ook in hun opleidingsaanbod moeten universiteiten een antwoord bieden op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt. Is een universitaire opleiding straks nog wel een garantie op een baan [1], [3]? De ontwikkelingen gaan zeer snel, waardoor het lastig is er tijdig op te reageren [1]. Deze ontwikkelingen staan natuurlijk niet op zich maar spelen zich af binnen een bredere maatschappelijke context en een steeds sneller evoluerende beroepspraktijk en arbeidsmarkt [3]. Er is een beperkte markt van beschikbaar personeel met de gewenste competenties, die zich bovendien op een nationaal en internationaal vlak in een zeer competitieve omgeving bevinden. De meer bedrijfsmatige aansturing van de universiteiten heeft een aantal gevolgen gehad. Er is bovendien een toename van het aandeel hogeropgeleiden in de bevolking. Het hoger onderwijs cruciaal belang voor welvaart en welzijn. Op de 82 Campus NL Investeren in de toekomst

arbeidsmarkt is er dan ook steeds meer vraag naar mensen met opleiding van hoog niveau, die kunnen werken in een meer internationale context [3]. In combinatie met onder druk staande financiering bestaat er een hoge prestatiedruk bij het wetenschappelijk personeel. De combinatie van verschillende taken en de druk op publicaties en het binnenhalen van fondsen voor onderzoek heeft een duidelijke impact op de onderzoekers aan de universiteiten [20]. Er zijn ook nieuwe spelers en nieuwe verdienmodellen. Doormiddel van online platforms kunnen mensen geld verdienen door hun bezit of vaardigheden uit te lenen. Het ziet er naar uit dat dit soort platforms geen hype zijn, maar een trend en dat ze de komende jaren zullen blijven [22] of zich zelfs uitbreiden. In een tijd Uber, AirBnB, crowdfunding en mediastreaming steeds normaler worden, is de vraag of dit ook in de academische wereld gevolgen zal hebben. In een tijd van beperkte budgetten is men steeds meer op zoek naar creatieve financieringsmogelijkheden. In België is de Vrije Universiteit Brussel, om haar infrastructuurinvesteringen te financieren, als eerste universiteit in West-Europa de beurs op gegaan [23]. In de VS zijn er al aanbieders die deze concepten hebben toegepast op het hoger onderwijs (Minerva Schools). Volgens de VSNU mogen we niet blind zijn voor deze ontwikkelingen, maar zal in Nederland de link tussen onderwijs en onderzoek een meerwaarde blijven [1]. Sturingsmogelijkheden en impact op de campus Hieronder worden de beschreven (sub)trends gepositioneerd in een impactmatrix: heeft de universiteit veel of weinig sturingsmogelijkheden en is de impact op de campus groot of klein? Trends met veel impact, weinig sturingsmogelijkheden en onvoorspelbare consequenties dragen bij aan onzekerheden in de toekomstige vraag naar huisvesting en faciliteiten. Deze trends komen terug in de laatste paragraaf. 1. Regieorganisatie is ‘in’. 2. Meer autonomie aan de faculteiten. 3. Naar een netwerk-universiteit. 4. Grotere veranderingsbereidheid; Change perspective gebruikers. 5. Verschuiving prioriteiten van beleidsmakers van de universiteit. 6. De facilitaire (FM), huisvestings- of vastgoedafdeling zoekt interne samenwerking en definieert nieuwe rol voor zichzelf. 7. Sterkere ontwikkeling profiel van de universiteit met specifieke topsectoren. 8. Afstemming met een steeds sneller evoluerende beroepspraktijk en arbeidsmarkt 9. Steeds sneller veranderende omgeving 10. Transitie naar een kenniseconomie 11. Netwerkeconomie 12. Schaarser beschikbaar personeel: aantal en competenties. war on (future)talent. Juiste mensen boeien en binden. 13. Hoge prestatiedruk wetenschappelijk personeel. 14. Toename aantal tijdelijke contracten wetenschappelijk personeel. Welke consequenties voorgenoemde trends mogelijk hebben op universiteit en/of campus (management) wordt hieronder beschreven, gerubriceerd naar strategisch (impact op doelen), financieel (impact op euro’s), functioneel (impact op gebruik/ gebruikers) en fysiek (impact op kwantiteit of kwaliteit van m2). Campus NL Investeren in de toekomst 83

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University
Het professoraat anno 2016