Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Strategisch • doelen

Strategisch • doelen • identiteit • reputatie • primaire proces Universiteiten hebben meerdere mogelijkheden die hierop in kunnen spelen. De meeste van deze zaken heeft maar weinig impact op de huisvesting. - Eenvoudige, wendbare en transparante organisatiestructuur ontwikkelen - Beleid samen ontwikkelen en uitvoeren. Sterk betrekken van medewerkers en studenten in beraadslaging. - Minder bureaucratie. - Decentrale sturing van de universiteit, met nadruk op de faculteiten en instituten. - Effectiever ondersteunen primaire proces (volgen veranderingen in onderwijs/onderzoek). - Carrière ondersteuning en maatwerk voor medewerkers. - Hooggekwalificeerd personeel hebben. Hoge kwaliteit medewerkers. Brede inzetbaarheid medewerkers. - Leiderschapsontwikkeling en belang van leiderschap onderstrepen. - Aantrekkelijk werkgeverschap voor beste docenten; ze verbinden met de universiteit. - Aanpak prestatiedruk: door realistische taakstelling, onderwijstaken meer waarderen, taken beter verdelen. - Aanpak prestatiedruk: minder studenten aannemen door strengere selectie en minder individuele begeleiding. Financieel • euro’s Dit vraagt om een betere risicobeheersing en het zoeken naar nieuwe vormen van financiering omdat er minder zekerheid is in cashflows. Het budget is onder beheer bij de faculteiten. Functioneel • # gebruikers • gebruikerseisen Deze ontwikkeling heeft wel grote gevolgen voor de huisvesting, omdat deze resulteert in een snelle verandering van gebruikerseisen, waarbij flexibiliteit nodig is om hier efficiënt mee om te gaan. Meer nadruk op decentraliteit van faculteiten en instituten. Het inzetten van zogenaamde ‘smart tools’ kan helpen bij een effectief en efficiënt gebruik van de huisvesting. Fysiek • m2 In de fysieke omgeving is er behoefte aan flexibele oplossingen. Het is daarbij van belang om niet programmeren op piekbelasting, maar meer gebruik te maken van tijdelijke gebouwen en meer verhuur en huur. Een compacte campus (waar alle faculteiten gehuisvest zijn) helpt ook bij het flexibeler kunnen inspelen op deze snelle ontwikkelingen. Het valt op dat er maar een ontwikkeling is die veel impact heeft op de campus en die weinig sturingsmogelijkheden kent en dat is het schaarser worden van beschikbaar talent. Een beeld uit de interviews: werkomgeving en faciliteiten belangrijk in “battle for brains” De wervingskracht van state-of-the-art faciliteiten bij het aantrekken van talentvolle wetenschappers wordt door vrijwel alle universiteiten onderkend. Tegelijkertijd is er ook het besef dat de levensduur van de faciliteiten de looptijd van onderzoek overtreft en dat de steeds sneller veranderende context - ook in onderzoeksfunding - vraagt om flexibele faciliteiten die niet voor slechts één onderzoeksgroep geschikt zijn. 2.4 Samenwerkingsverbanden Universiteiten en hun faculteiten hebben altijd al nauwe banden gehad met de regio en stad waar ze zich bevinden. Door de toenemende aandacht voor valorisatie en samenwerking krijgen deze banden nog extra aandacht [19]. Er ligt een groot belang bij de inbedding van onderzoek en onderwijs in de regio’s en de lokale en regionale markt en economie [1]. Een duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld het oprichten van verschillende innovatiecampussen en science parcs. Multi- en interdisciplinaire samenwerking wordt 84 Campus NL Investeren in de toekomst

dan ook als zeer waardevol en essentieel beschouwd. Binnen deze samenwerking is steeds een afstemming nodig met een steeds complexere context, waar universiteiten bijvoorbeeld hun interdisciplinair onderwijsaanbod op moeten afstemmen. Valorisatie is hierbij een belangrijk sleutelwoord. Het aansluiten bij de maatschappij en het bedrijfsleven, en externe vragen multidisciplinair aanpakken. De inbedding in de regio heeft ook een impact op de prioriteiten van de beleidsmakers die beleid voeren op het vlak van stadsplanning en in functie van de lokale vastgoed en bouwmarkt en de aanwezigheid van potentiele partners met ruimtebehoefte. Bijvoorbeeld het ter beschikking stellen of delen van hoogtechnologische laboratoria voor commerciële partijen (voorbeeld: ‘Else Kooi Laboratory’ bij de faculteit Electrotechniek, wiskunde en informatica van de TU Delft [24]). Daarnaast is er ook veel samenwerking tussen universiteiten en onderzoeksinstituten, hogescholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. [25] Om kansen voor onderzoek, onderwijs en valorisatie beter te benutten werken universiteiten ook steeds vaker samen in allianties met andere universiteiten en hogescholen. Op deze manier willen ze middelen bundelen en door samenwerking elkaar complementair sterken. Bovendien zijn deze samenwerkings-verbanden en een interdisciplinaire aanpak essentieel om zich op Europees niveau te kwalificeren voor financiering. En ook in Nederland vereist het ‘Topsectorenbeleid’ verdere samenwerking tussen de universiteiten. Sturingsmogelijkheden en impact op de campus Hieronder worden de beschreven (sub)trends gepositioneerd in een impactmatrix: heeft de universiteit veel of weinig sturingsmogelijkheden en is de impact op de campus groot of klein? Trends met veel impact, weinig sturingsmogelijkheden en onvoorspelbare consequenties dragen bij aan onzekerheden in de toekomstige vraag naar huisvesting en faciliteiten. Deze trends komen terug in de laatste paragraaf Campus NL Investeren in de toekomst 85

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Dairy Campus waar staan we nu?
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
De Pewex-shops - archief van Veto
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
E-schrift - veertiende uitgave februari 2012 - OpenU
• Docenten maken het verschil • Krachtenbundeling voor een leven ...
Masters faculteit Wetenschappen - DMBR - Universiteit Gent
OI_1_05.pdf - Open Universiteit Nederland
Modulair 9 - Open Universiteit Nederland
Kennis in Kaart 2008 - SSO
Jaarverslag 2010 - Protestantse Theologische Universiteit
5004224 MODULAIR 4 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
5004202 MODULAIR 2 - Open Universiteit Nederland