Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

1. Faculteiten zoeken

1. Faculteiten zoeken externe samenwerkingsverbanden. 2. Meer samenwerking tussen universiteiten en onderzoeksinstituten, hogescholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Alliantievorming. 3. Disciplinaire en interdisciplinaire samenwerking. 4. Verbinden met een steeds complexere samenleving; interdisciplinair onderwijsaanbod dat steeds vernieuwt. 5. Prioriteiten van beleidsmakers op vlak van stadsplanning. 6. Prioriteiten van beleidsmakers in de regionale en stedelijke economie 7. Bouw, lokale prijzen. 8. Lokale en regionale vastgoedmarkt. 9. Samenwerking met lokale autoriteiten 10. Regionale inbedding van onderzoek en onderwijs (innovatiecampussen en science parks) (55 initiatieven in 2009). 11. Aanwezigheid van potentiele partners met ruimtebehoefte. 12. Verstedelijking; aansluiting stedelijke regio. Welke consequenties voorgenoemde trends mogelijk hebben op universiteit en/of campus (management) wordt hieronder beschreven, gerubriceerd naar strategisch (impact op doelen), financieel (impact op euro’s), functioneel (impact op gebruik/ gebruikers) en fysiek (impact op kwantiteit of kwaliteit van m2). Strategisch • doelen • identiteit • reputatie • primaire proces Samenwerking universiteiten met veel verschillende partijen in allianties, met hbo, bedrijfsleven, MKB, Startups en lokale, regionale en Rijksoverheden zowel op gebied van onderwijs als het stimuleren van innovatie als samenwerking. De interactie met omgeving en met alumni en stakeholders zal verder intensiveren, naast het uitdragen van een collectief (internationaal) imago. Financieel • euro’s Universiteiten worden meer afhankelijk in financiering van externe partijen en kunnen meer huurinkomsten krijgen door delen van ruimten, maar hebben ook te maken met mogelijk grote verschillen in huurprijzen per gebied. Functioneel • # gebruikers • gebruikerseisen Deze trend leidt onder andere tot het oprichten van meer instellingsoverstijgende onderzoeksinstituten. Het delen van (onderzoeks-/onderwijs)ruimte met andere gebruikers wordt steeds gebruikelijker, net als het aanbieden van een testomgeving aan externe partijen. Fysiek • m2 ‘Science parks’ en innovatieve campussen komen meer in ontwikkeling, net als het delen van ruimte. Een beeld uit de interviews: wederzijdse versterking door samenwerking De trend zoals beschreven is al jaren waarneembaar op de huidige campus: steeds meer potentiele samenwerkingspartners op de campus en ook meer (goedkope) ruimte voor start-ups gevraagd. Wel wordt aangegeven dat universiteiten selectief zijn ten aanzien van de samenwerkingspartners. Een gezamenlijk doel is voorwaarde voor samenwerking. 86 Campus NL Investeren in de toekomst

2.5 Veranderende werk- en leeromgeving Door onder andere ontwikkelingen op het vlak van ICT zijn er nieuwe manieren van werken ontstaan. In het bedrijfsleven zijn diverse manieren van ‘flexibel werken’ al zeer wijdverspreid. Deze ontwikkelingen dienen zich nu ook aan bij de universiteiten. Enkele universiteiten en faculteiten verkenden al sterk de mogelijkheden op dit vlak of passen ze al toe. Deze ontwikkelingen vinden een deel van hun aanleiding in de zoektocht naar effectievere en efficiëntere manieren van werken die ook efficiënter zijn op financieel vlak. Er is een relatief grote ‘leegstand’ van de doorsnee academische werkplekken. De rol van hiërarchie wordt veelal gewoon gevonden en is in de historie gegroeid, maar dan moet er wel voor iedereen een goede werkzame en ARBO-verantwoorde werkplek zijn [19]. Sommige universiteiten beschrijven specifieke ambities op het vlak van de werkomgeving. Bijvoorbeeld de TUI: huidige kantoorruimte wordt onvoldoende benut. De huidige inrichting stimuleert de samenwerking niet: willen ‘nieuwe en moderne werkplekconcepten’ gaan invoeren [26]. [19] [19] Wetenschappelijke onderzoekers vinden het vooral belangrijk dat hun (eigen) werkplek functioneel en comfortabel is. De mogelijkheid om geconcentreerd te kunnen werken en goede communicatiemogelijkheden zijn eveneens aspecten die in de top 3 van belang staan voor wetenschappelijk onderzoekers. Plekken die vaak gezien worden als functioneel en comfortabel en die volgens de medewerkers de concentratiemogelijkheden ondersteunen zijn voornamelijk kleine kamers voor één of twee personen. Ook vinden veel medewerkers het prettig als er een overlegplek in de ruimte staat (voor 1-op- 1 overleg met studenten, collega’s, gasten). En ondanks dat de activiteitenpatronen van universitaire medewerkers en medewerkers in niet-academische werkomgevingen redelijk gelijk zijn, hebben universitaire medewerkers wel meer behoefte aan rust en concentratiemogelijkheden [19]. Maar bij sommigen leeft sterk de vraag of de ontwikkeling van meer flexibele werkomgevingen in het hoger onderwijs wel zo gepast zijn. Een meer open omgeving Campus NL Investeren in de toekomst 87

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Dairy Campus waar staan we nu?
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven