Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

6

6 Campus NL Investeren in de toekomst

Campus NL in vijf kernpunten Afgelopen 15 jaar is met alle universiteiten samengewerkt aan het verbeteren van de managementinformatie over de universiteitscampus, met het doel beter in staat te zijn onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie zo goed mogelijk te ondersteunen en ter onderbouwing van campusbeleid en huisvestingsbeslissingen. Dit onderzoek beschrijft verleden, heden en toekomstkeuzes voor Campus NL op basis van data van de veertien Nederlandse researchuniversiteiten. (1) de campus is van groot belang voor universiteit en stad Anno 2016 hebben de Nederlandse universiteiten voor het faciliteren van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie ongeveer 4,4 miljoen m2 bruto vloeroppervlak te beheren. Sinds de overdracht van het campuseigendom aan de universiteiten - in 1995 - is het besef dat de campus een belangrijk strategisch middel is enorm gegroeid. Steeds vaker wordt onderkend dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de huisvesting. Verouderde gebouwen leiden tot productiviteitsverlies en ontevredenheid; verouderde labs brengen innovatieambities in gevaar. Investeren in huisvesting blijkt een investering in onderwijs en onderzoek. Ook blijkt de positie van de universiteit in de stad steeds belangrijker voor het bereiken van publieke doelen: demografisch (aantrekken en vasthouden jong talent), sociaal-economisch (voor de werkgelegenheid) en sociaal-cultureel (het draagvlak voor stedelijke voorzieningen). Daarnaast is de samenwerking met de industrie effectiever geworden door het openstellen van de campus voor gerelateerde onderzoeksinstituten en start-ups. Hiermee wordt innovatie en kennisvalorisatie gestimuleerd en draagt de universiteit bij aan de stedelijke en regionale economie. (2) huisvesten van toenemende dynamiek is een continue uitdaging De uitdaging is het huisvesten van toenemende dynamiek in een relatief statische voorraad gebouwen. De universiteiten zijn er afgelopen tien jaar in geslaagd om een sterke groeiend aantal gebruikers – studenten, staf en gasten – efficiënter te huisvesten, gezamenlijk op nagenoeg hetzelfde vloeroppervlak. Dit vraagt niet alleen een flexibele campus, maar ook een flexibele organisatie die bereid is meer te delen. In de afgelopen twintig jaar is de dynamiek op de campus alleen maar toegenomen: studentenaantallen zijn lastiger voorspelbaar – met name door het grotere aandeel internationale instroom – en de functionele eisen aan onderwijsruimte en labs zijn niet alleen strenger geworden, maar veranderen ook vaker door wijzigende onderwijsmethoden en onderzoeksthema’s. Strengere regelgeving, hogere eisen aan energieprestaties, verzekeringseisen, nieuwe onderwijsvormen of specifieke typen onderzoek, hogere (comfort)eisen van gebruikers, de consequenties van vereiste ICT voorzieningen zijn voorbeelden van trends die de functionele eisen (sterk) beïnvloeden. Vooral de eisen aan gebouwinstallaties en inrichting veranderen steeds sneller. Anno 2016 moet die dynamiek worden opgevangen met een gebouwenvoorraad die - nog steeds - grotendeels bestaat uit de erfenis uit het verleden. Bij de eigendomsoverdracht in 1995 kregen de universiteiten een sterk verouderde campus in bezit met een forse onderhouds- en investeringsbehoefte: meer dan de helft van de universiteitsgebouwen stamde uit de jaren 50, 60 of 70 en was in 1995 reeds technisch en functioneel gedateerd. Afgelopen decennia is er geïnvesteerd om dit bezit te vervangen of aan te passen aan de nieuwe eisen die eraan gesteld worden. Dit alles om onderwijs en onderzoek ook in de toekomst zo goed mogelijk te faciliteren en kwaliteitsverlies te voorkomen. Bepalend voor de omvang van de investeringen zijn het type huisvestingsopgave, de leeftijdsopbouw van de voorraad en een al of niet versnelde aanpak van het achterstallig onderhoud. Dit is per universiteit verschillend. Er ligt nog steeds een autonome vervangingsopgave van gebouwen in slechte tot zeer slechte conditie die om aanpak vraagt. (3) herwaardering van fysieke campus als karaktervolle, flexibele thuisbasis voor studenten en staf Terwijl er tien jaar geleden nog een tendens was om steeds meer thuiswerken en afstandsonderwijs te stimuleren - en die fysieke campus deels te vervangen door een virtuele - is er anno 2016 juist een ambitie om de hedendaagse student zoveel mogelijk op de campus te faciliteren. Huisvestingsverantwoordelijken binnen de veertien researchuniversiteiten bevestigen in interviews voor dit onderzoek dat tevredenheid van studenten Campus NL Investeren in de toekomst 7

 • Page 1: Campus NL Investeren in de toekomst
 • Page 4 and 5: Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd
 • Page 6 and 7: 4 Campus NL Investeren in de toekom
 • Page 10 and 11: en studierendementen beide gebaat z
 • Page 12 and 13: 10 Campus NL Investeren in de toeko
 • Page 14 and 15: Koopmans in 1999 gaf aan dat er een
 • Page 16 and 17: een reden is om in beide omgevingen
 • Page 18 and 19: Het besparen van de mutatiekosten d
 • Page 20 and 21: Conclusies over projecten op de cam
 • Page 22 and 23: prestaties van studenten en academi
 • Page 24 and 25: Stap 4: managementinformatie over d
 • Page 26 and 27: huisvestingsdirecteuren de campusin
 • Page 28 and 29: 26 Campus NL Investeren in de toeko
 • Page 30 and 31: 0.2 Onderzoeksvragen en -aanpak De
 • Page 32 and 33: jaar onderzoek doet naar universite
 • Page 34 and 35: 0.5 Relatie “Campus NL” met lop
 • Page 36 and 37: Definitie “campusmanagement” Ca
 • Page 38 and 39: 36 Campus NL Investeren in de toeko
 • Page 40 and 41: 38 Campus NL Investeren in de toeko
 • Page 42 and 43: in 1999 bevestigt commissie-Koopman
 • Page 44 and 45: Ambities voor de campus varieerden
 • Page 46 and 47: Geconcludeerd kan worden dat de uni
 • Page 48 and 49: De afgelopen jaren hebben veel univ
 • Page 50 and 51: figuur 16: conditiescores van de ca
 • Page 52 and 53: lijft toenemen. De internationale i
 • Page 54 and 55: universiteitscampus anno 2016 - rui
 • Page 56 and 57: gebruikersgroepen door te rekenen.
 • Page 58 and 59:

  en niet aan onderzoek. Daarom is op

 • Page 60 and 61:

  De cijfers van figuur 24 laten ook

 • Page 62 and 63:

  Max 31,7 20,6 Aantal m2 NO kantoor

 • Page 64 and 65:

  Vanzelfsprekend is de vergelijkbaar

 • Page 66 and 67:

  exploitatielasten In de definitie v

 • Page 68 and 69:

  1.10 Universiteiten moeten steeds m

 • Page 70 and 71:

  1.22 Waardering van de campus anno

 • Page 72 and 73:

  70 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 74 and 75:

  72 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 76 and 77:

  In het assenkruis bevat het kwadran

 • Page 78 and 79:

  [7] aantal Buitenlandse studenten (

 • Page 80 and 81:

  Het beeld is dat sommige universite

 • Page 82 and 83:

  inschrijvingen van studenten toe. D

 • Page 84 and 85:

  Een beeld uit de interviews: studen

 • Page 86 and 87:

  Strategisch • doelen • identite

 • Page 88 and 89:

  1. Faculteiten zoeken externe samen

 • Page 90 and 91:

  waar men werkplekken deelt heeft nu

 • Page 92 and 93:

  Een beeld uit de interviews: meer a

 • Page 94 and 95:

  1. Toenemende digitalisering. 2. Me

 • Page 96 and 97:

  van financiering voor de onderwijs

 • Page 98 and 99:

  Een beeld uit de interviews: ambiti

 • Page 100 and 101:

  Strategisch • doelen • identite

 • Page 102 and 103:

  het buitenland vertrekken - en wat

 • Page 104 and 105:

  figuur 42: met deze stelling “ann

 • Page 106 and 107:

  2.3 Meer uren op de campus: hoewel

 • Page 108 and 109:

  21. Rethink UU, De Toekomst van de

 • Page 110 and 111:

  108 Campus NL Investeren in de toek

 • Page 112 and 113:

  110 Campus NL Investeren in de toek

 • Page 114 and 115:

  mogelijkheden om overal en altijd t

 • Page 116 and 117:

  Model A - TRADITIONEEL - positieve

 • Page 118 and 119:

  Model B - NETWERK - positieve en ne

 • Page 120 and 121:

  Model C - VIRTUEEL - positieve en n

 • Page 122 and 123:

  ABC modellen in de praktijk - strat

 • Page 124 and 125:

  Bij ruimte op de campus wordt onder

 • Page 126 and 127:

  Thema 1 - de veranderende academisc

 • Page 128 and 129:

  Thema 2 - de flexibele leeromgeving

 • Page 130 and 131:

  Thema 3 - nieuwe faculteitsgebouwen

 • Page 132 and 133:

  Het besef dat laboratoria dure onde

 • Page 134 and 135:

  Thema 5 - gebouwen voor gerelateerd

 • Page 136 and 137:

  Thema 7-10 (campusbreed): van verru

 • Page 138 and 139:

  Projecttype 9 (campusbreed) - inzet

 • Page 140 and 141:

  3.3 Strategische keuzes samengevat

 • Page 142 and 143:

  een gevoelig onderwerp, omdat acade

 • Page 144 and 145:

  applicaties op de thuiswerkplek. Da

 • Page 146 and 147:

  Strategische keuzes voor de campus

 • Page 148 and 149:

  146 Campus NL Investeren in de toek

 • Page 150 and 151:

  148 Campus NL Investeren in de toek

 • Page 152 and 153:

  de invloed van een huisvestingsopga

 • Page 154 and 155:

  naar hogescholen door De Vries (200

 • Page 156 and 157:

  onderverhuurd, verkocht of gesloopt

 • Page 158 and 159:

  figuur 66: de impact van strategisc

 • Page 160 and 161:

  4.7 De strategische keuzes zijn bew

 • Page 162 and 163:

  4.16 Het kwantificeren van de waard

 • Page 164 and 165:

  162 Campus NL Investeren in de toek

 • Page 166 and 167:

  Algemene bronnen en onderzoeksrappo

 • Page 168 and 169:

  Paginagrote foto’s p10 p36 p70 p1

 • Page 170 and 171:

  Lijst van geïnterviewden 25-apr 26

 • Page 172 and 173:

  Gehanteerd “Interviewprotocol”

 • Page 174 and 175:

  Huisvestingsopgave in rekenvoorbeel

 • Page 176 and 177:

  echter nauwelijks toereikend om op

 • Page 178 and 179:

  Aanpakken wil niet zeggen dat er al

 • Page 180 and 181:

  organisaties van de universiteiten

 • Page 182 and 183:

  Bij de 2% groei variant valt ook te

 • Page 184 and 185:

  De gehanteerde metrage in deze vari

 • Page 186 and 187:

  eflecties op het theoretische reken

 • Page 188:

  Campus Research Team TU Delft doet

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Dairy Campus waar staan we nu?
Ervaringen met weblectures - Open Universiteit Nederland
5708369 Modulair 1.qxd - Open Universiteit Nederland
Modulair 1 (jaargang 27, 9 september 2011) - Open Universiteit ...
Modulair 5 (jaargang 23, 8 februari 2008) - Open Universiteit ...
Onderwijs en Innovatie - Open Universiteit Nederland
Symposium Onderwijs: een Kunst! Van onderzoek naar ... - NVMO
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair Special - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
jaarverslag 2010 - Universiteit Twente
Strategienota 2013-2016 - Universiteit Utrecht
Jaarverslag 2011.pdf - Saxion Hogescholen
Jaarverslag 2009 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarverslag 2012 KHLeuven - Katholieke Hogeschool Leuven
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...