Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

waar men werkplekken

waar men werkplekken deelt heeft nu eenmaal bepaalde eigenschappen die niet noodzakelijk bij de werkprocessen van de academische wereld horen. Zo blijven fysieke face-to-face ontmoetingen zeer belangrijk evenals een aantrekkelijk gebouw en goede werkomgeving waar men zich thuis kan voelen. Er is een grote kloof tussen de hoogleraar met eigen kantoortje en kasten vol papier en de transparante, open en generieke kantoorgebouwen van vele bedrijven. De toekomst van de academische werkplek zou wel eens in het midden kunnen liggen [27]. Ook de wetenschappelijke omgeving is aan veranderingen onderhevig. Er lijkt een verschuiving te zijn in de onderzoeksactiviteiten en processen [29]. Deze en andere ontwikkelingen hebben ook een impact op hoe onderzoeksomgevingen en laboratoria er in de toekomst zullen uitzien. [29] Van sommige laboratoria kan men goed voorspellen dat ze er over 20 jaar nog net hetzelfde zullen uitzien, in andere zeer innovatieve gevallen is dit echter zeer veranderlijk. Er zal altijd gezocht moeten worden naar een balans tussen wat er zal veranderen en de kosten hiervan. Het delen van lab-plekken is minder duidelijk een trend dan het delen van werkplekken. Vooral bij universiteiten hebben de meeste werknemers een eigen lab-plek. Er zijn een aantal ontwikkelingen op het vlak van laboratoria die sterk de vraag zullen beïnvloeden: • In het flexibel gebruik van lab-plekken ligt in het verlengde van flexibiliteit van werkomgevingen en bied mogelijk kansen voor een efficiëntere huisvesting. • Er is steeds meer automatisering in laboratoria. Machines worden kleiner en als ze te klein zijn, worden ze samengevoegd in een grote machine of robot. • De machines worden meer gespecialiseerd en veelal duurder. • De veiligheidseisen worden steeds strenger [31] • Tot slot is duurzaamheid ook een belangrijk thema met ‘de groene campus’ als uitwerking. Universiteiten willen een inspirerende omgeving bieden en koppelen dit ook vaak aan een natuurlijke omgeving en duurzaamheid. Er bestaan strikte wettelijke vereisten op vlak van techniek, gezondheid en veiligheid. Sturingsmogelijkheden en impact op de campus Hieronder worden de beschreven (sub)trends gepositioneerd in een impactmatrix: heeft de universiteit veel of weinig sturingsmogelijkheden en is de impact op de campus groot of klein? Trends met veel impact, weinig sturingsmogelijkheden en onvoorspelbare consequenties dragen bij aan onzekerheden in de toekomstige vraag naar huisvesting en faciliteiten. Deze trends komen terug in de laatste paragraaf. 88 Campus NL Investeren in de toekomst

1. Langzame ontwikkeling nieuwe werkomgevingen 2. New ways of working - nieuwe leeromgeving 3. Nadruk op effectief werken 4. Grote leegstand kantoor 5. Duurzaamheidsdoelen 6. Invoeren ‘Groene campussen’ 7. Wettelijke vereisten: gezondheid, veiligheid. 8. Striktere wettelijke en technische vereisten. 9. Afname aantal opleidingen (vooral onder kleinere opleidingen). 10. Afname aantal studenten in deeltijd. 11. Hechtere academische gemeenschap (willen) vormen en een inspirerende omgeving, ontmoetingsplek (willen) bieden. Welke consequenties voorgenoemde trends mogelijk hebben op universiteit en/of campus (management) wordt hieronder beschreven, gerubriceerd naar strategisch (impact op doelen), financieel (impact op euro’s), functioneel (impact op gebruik/gebruikers) en fysiek (impact op kwantiteit of kwaliteit van m2). Dit trendcluster veranderende werk- en leeromgeving heeft een grote impact op de huisvesting. Strategisch • doelen • identiteit • reputatie • primaire proces Deze trends leiden ertoe dat universiteiten zich sterker op huidige complexe maatschappelijke vraagstukken en ingrijpende sociaal-culturele veranderingen richten. Zij staan meer midden in de maatschappij en leveren een bijdrage aan de maatschappij. Universiteiten hebben meer impact. En betrekken de maatschappelijke omgeving. Zij stellen ook doelen te aanzien van de duurzaamheid van hun eigen huisvesting. Universiteiten worden meer een gemeenschappelijke organisatie;, een (hechte) universitaire gemeenschap (o.a. verbindende, sport, culturele activiteiten…). De ‘Mens centraal’ komt naar voren in sommige visies. Bij cultuurverandering (bijvoorbeeld na reorganisatie) kan de huisvesting deze ondersteunen. Universiteiten kunnen kiezen voor een professionele en moderne huisvesting met hogere benutting en meer stimuleren van samenwerking. Zo kunnen zij een financieel goede en duurzame kwaliteit bieden. Financieel • euro’s Deze nieuwe huisvestingsvraag leidt tot een herziening van leer en werkomgevingen en een grotere flexibiliteit van de ruimte. De huidige leegstand in de huisvesting, kost geld. Indien universiteiten kiezen voor het delen van plekken leidt dit tot intensiever gebruik van het kantooroppervlakte leidt ook tot hogere kosten / kwaliteit per meter. Functioneel • # gebruikers • gebruikerseisen Deze ontwikkeling leidt enerzijds op druk op de eigen vast werkplek waarbij er vraag is om de flexibiliteit te vergroten. Dit kan leiden tot het delen van werkplekken voor staf en meervoudig gebruik. Ruimten dienen gemakkelijk aan te passen te zijn om multifunctioneel gebruik mogelijk te maken. Dit gaat vaak hand in hand met standaardisering voorzieningen. Dit gaat samen met het inspelen op hogere kwaliteitseisen van de gebruiker (meer luxe, representativiteit). Er is behoefte aan excellente voorzieningen voor staf, door een ambitieus huisvestingsprogramma. Tegelijkertijd dient men ook aan te sluiten aan de behoefte van de eindgebruiker voor wat betreft concentratie-specifieke voorzieningen. Er is vraag naar een stimulerende werk en leeromgeving bieden voor studenten. Een universiteitscampus met scala aan faciliteiten waar community building mogelijk is; een campus die kleinschalig onderwijs met veel contact ondersteunt. Fysiek • m2 In totaal is er door deze ontwikkelingen minder oppervlakte, vooral kantoorruimte, nodig. Dit komt door de daling van het aantal vierkante m 2 per gebruiker. Wel worden er andere kwaliteitseisen gesteld aan de huisvesting. De (nieuwe) campuslocatie worden verder ontwikkeld. Daarbij blijft onderhoud noodzakelijk om de minimaal vereiste technische staat (“safe and healthy workplace”) instand te houden. Terwijl de nieuwbouw aan huidige veiligheidseisen dient te voldoen. Daarnaast is het nodig om voldoende en goede studentenhuisvesting bieden. Campus NL Investeren in de toekomst 89

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University
Het professoraat anno 2016