Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Een beeld uit de

Een beeld uit de interviews: meer aanwezigheid op de campus Universiteiten kiezen ervoor studenten meer op de campus te houden door ze actiever te betrekken in de lessen en meer samen te laten werken. Universiteiten zien ook een tendens dat studenten minder thuis studeren. Elke gang wordt nu benut voor zelfstudieplekken, vooral in een informele setting en de bibliotheken zijn soms tot diep in nacht bezet. Met name buitenlandse studenten maken gebruik van en vragen naar ruimtes die ze in de avonduren kunnen gebruiken. Deze ontwikkelingen geven een belasting voor docenten om hun onderwijs om te bouwen. Een aantal universiteiten geeft aan dat hun bibliotheken worden in eindexamenperiodes zelfs worden bezet door leerlingen van middelbare scholen. Hoewel dit de beschikbaarheid van studieplekken voor studenten verkleint - voor een beperkte periode - wordt dit ook gezien als een positieve ontwikkeling: de leerling maakt al kennis met universiteit en campus, wat de drempel om zich in te schrijven kan verlagen. Universiteiten zien dat colleges beperkt worden en er een hoge mate is van zelfstudie. Het accent ligt nu op kwalitatief goed onderwijs en goede onderwijsvoorzieningen. 2.6 Steeds sterkere digitalisering De digitale revolutie heeft gezorgd voor een enorme toename in de digitalisering van het dagelijks leven, zo ook alle facetten van de universitaire campus. Aandacht voor ICT neemt toe in elke opleiding, wat zich ook doorvertaald in een toename in ICT-gebruik in het werkproces. In onderzoek wordt gebruik gemaakt van big data analytics, wat compleet nieuwe onderzoeksvormen met zich mee brengt. Ook ‘artificial intelligence’ (A.I.) en robotica zijn onderzoeksgebieden die groeien. Men is steeds directer met elkaar verbonden, zowel intern binnen de campus, als met de rest van de wereld. ‘High connectivity’ is een trend waar universiteiten op in kunnen spelen, maar waar ook andere verwachtingspatronen uit voort komen. Transparantie is een ander aspect wat voortvloeit uit de digitalisering. Het delen van kennis wordt niet alleen makkelijker, maar er komt ook steeds meer aandacht voor. Het openstellen van wetenschappelijk onderzoek in de vorm van ‘open access’ wint terrein en men heeft steeds gemakkelijker toegang tot de wetenschappelijke database. Dat kennis meer open toegankelijk is zorgt er ook voor dat het hoger onderwijs laagdrempeliger wordt. Dit is een trend die wereldwijd zichtbaar is; de participatie in het hoger onderwijs stijgt wereldwijd [32]. [32] 90 Campus NL Investeren in de toekomst

Al deze aspecten hebben echter ook een keerzijde. Door de steeds hogere ICT vereisten is er ook steeds meer virtuele en daarmee fysieke ruimte nodig in de vorm van serverruimten, en ICT-ondersteuning. Cloud computing legt een nog grotere druk op serverruimte, waarmee de kosten van technologische apparatuur en faciliteiten evenredig meestijgen. Er is steeds meer aandacht voor ICT in de opleidingen: een toename computational sciences [1] en tools in het onderwijs. Om het innovatieve vermogen te versterken is er specifieke aandacht voor technische scholing [3]. Technologie in onderwijsmiddelen [33] “crucial tools for the next five years and beyond.”: On the Rise At the Peak Sliding Into the Trough Climbing the Slope Entering the Plateau Tin Can API Cognitive Computing Education Applications Personal Analytics Digital Workplace Graph Digital Assessment Quantum Computing Exostructure Strategy MOOC-Enabling Technologies Classroom 3D Printing SaaS SIS Affective Computing Competency-Based Education Platforms Alumni CRM Learning Analytics SIS International Data Interoperability Standards BPO Education Tablet DevOps Open Microcredentials Cloud Office Citizen Developers Adaptive E- Textbooks COBIT Student Retention CRM Enterprise Mobile App Stores Big Data Open-Source SIS Adaptive Learning Learning Stack Master Data Management Wireless as a Service EA Frameworks Gamification ITIL Digital Preservation of Research Data Higher Education Open-Source Financials Mobile Learning Smartphones Hosted Virtual Desktops Cloud HPC/CaaS 802.11ac Wave 1 SaaS Administration Applications BYOD Strategy Enterprise Architecture E-Textbook IT Infrastructure Utility Virtual Environments/Virtua l Worlds Social Learning Platform for Education Unified Communications and Collaboration Lecture Capture and Retrieval Tools Open-Source Enterprise Service Bus De technologische ontwikkelingen hebben een invloed op de werkgelegenheid. Sommige typen banen zullen verdwijnen door automatisatie, maar er zullen ook nieuwe banen ontstaan in de IT sector van Est, van Keulen [34]. Hoe deze nieuwe banen er zullen uitzien is nu nog moeilijk te voorspellen, al is het waarschijnlijk dat de vraag naar hoogopgeleiden zal blijven bestaan. Daarnaast zal veelal het routinematige werk verdwijnen, waardoor er wel eens een polarisatie zou kunnen optreden van de arbeidsmarkt [3]. Sturingsmogelijkheden en impact op de campus Hieronder worden de beschreven (sub)trends gepositioneerd in een impactmatrix: heeft de universiteit veel of weinig sturingsmogelijkheden en is de impact op de campus groot of klein? Trends met veel impact, weinig sturingsmogelijkheden en onvoorspelbare consequenties dragen bij aan onzekerheden in de toekomstige vraag naar huisvesting en faciliteiten. Deze trends komen terug in de laatste paragraaf Campus NL Investeren in de toekomst 91

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland