Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

1. Toenemende

1. Toenemende digitalisering. 2. Meer aandacht voor ICT in de opleidingen. 3. Computational sciences. 4. ICT vereisten: fysiek en virtuele ruimte. 5. Meer ICT in werkproces. 6. Cloud computing. 7. A.I. en robotisering. 8. High connectivity. 9. Big data analytics. 10. Open access; transparantie en beschikbaarheid van onderzoeksresultaten. 11. Grotere kost technologische apparatuur en faciliteiten. 12. Transparantie, delen van kennis Welke consequenties voorgenoemde trends mogelijk hebben op universiteit en/of campus (management) wordt hieronder beschreven, gerubriceerd naar strategisch (impact op doelen), financieel (impact op euro’s), functioneel (impact op gebruik/gebruikers) en fysiek (impact op kwantiteit of kwaliteit van m2). Strategisch • doelen • identiteit • reputatie • primaire proces Deze ontwikkeling leidt tot het digitaal en fysiek bieden van onderwijs (‘extension school’). Hierbij is een optimale ICT-ondersteuning nodig is voor zowel onderwijs en onderzoek. Daarnaast ontstaat een klimaat van open onderzoek en innovatie waarbij onderzoekresultaten ‘open access’ worden aangeboden. Digitalisering biedt voor (vooral technische) universiteiten de mogelijkheid om de campus als living lab te gebruiken voor technologische innovaties, zoals smart parking systems, navigatie en het meten van bewegingspatronen op de campus. Financieel • euro’s Deze trend leidt tot een toename van ICT-gebruik en daarmee gemoeide hogere investeringen. Functioneel • # gebruikers • gebruikerseisen Naast de vraag naar fysieke ruimte komt er een additionele vraag naar digitale (opslag)ruimte: de vraag is geen vervangingsvraag maar extra vraag. Er komen nieuwe onderzoeksvormen met andere gebruikerseisen, omdat in internationale onderzoeksconsortia ook vaker virtueel vergaderd wordt via Skype of conference calls: daarvoor is echter ook een geschikte fysieke ruimte nodig met een goede netwerkverbinding. Fysiek • m2 De digitalisering leidt tot een groter belang van de internetverbindingen en een toename van benodigde serverruimte. Een beeld uit de interviews: digitalisering levert een extra ruimtebehoefte en vervangt niet De meeste universiteiten hebben afgelopen vijf jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van de MOOC’s in het onderwijs en gebruiken Collegerama om colleges ter beschikking te stellen voor afstandsonderwijs. De meeste campusmanagers geven aan dat dit tot nu toe weinig heeft bijgedragen aan de reductie van m2: de fysieke ruimtebehoefte blijft. 92 Campus NL Investeren in de toekomst

De digitalisering - met name het gebruik van smart phones - bevordert in het campus management ook de opkomst van zogenaamde smart campus tools, waarmee veel universiteiten experimenteren. Gebruikers ervaren vaak een tekort aan studieplekken, terwijl meting soms uitwijzen dat de bezetting van de plekken laag is. Met smart tools kunnen studenten beter navigeren over de campus, waarmee beschikbare ruimten effectiever en efficiënter gebruikt kunnen worden en daarmee kan misschien zelfs avondopenstelling voorkomen worden. Meer informatie over de ervaringen van universiteiten hiermee in hoofdstuk 3. 2.7 Verschuiving in financiering De financiering van onderwijs en onderzoek voor universiteiten is aan verandering onderhevig. Financiering staat onder druk, en universiteiten zoeken naar manieren om kosten te besparen en nieuwe bronnen van inkomsten te genereren. Er is sprake van een afname van de eerste geldstroom, die niet volledig gecompenseerd wordt door de toename van budget uit de tweede en derde geldstromen. [35] Daartegenover staat dat de kwaliteit van het hoger onderwijs een zeer belangrijk thema is (o.a. [3], [8]). Voor het onderwijs wil dit zeggen dat door de beperkte middelen er minder geld beschikbaar is per student. Enerzijds is het aantal studenten sterk gestegen, anderzijds is de rijksbijdrage niet evenredig meegegroeid [7]. Er is minder geld beschikbaar door zeer grote participatie in hoger onderwijs (meer dan 40% van de populatie, wat het Europese streefcijfer is) [1]. Kwaliteitsaspecten zoals het diplomarendement, de studie uitval en de studiewisselingen scoren laag [3]. Goed onderwijs is kleinschalig en responsief [8]. De inkomsten verschuiven bovendien deels van de nationale naar de Europese overheid, waarbij het Horizon 2020 programma kernpunten voor Europees onderzoek aangeeft [37]. Aan de andere kant zoeken universiteiten naar nieuwe bronnen van inkomsten, waar crowdsourcing en -funding en nieuwe verdienmodellen zoals de Minerva schools daarvan voorbeelden zijn. Tevens speelt valorisatie een steeds grotere rol in het vinden Campus NL Investeren in de toekomst 93

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Dairy Campus waar staan we nu?
december 2010 - Nuffic Transfer
Ervaringen met weblectures - Open Universiteit Nederland
5708369 Modulair 1.qxd - Open Universiteit Nederland
Modulair 1 (jaargang 27, 9 september 2011) - Open Universiteit ...
Modulair 5 (jaargang 23, 8 februari 2008) - Open Universiteit ...
Onderwijs en Innovatie - Open Universiteit Nederland
Symposium Onderwijs: een Kunst! Van onderzoek naar ... - NVMO
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair Special - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
voor de pdf - Nuffic Transfer
jaarverslag 2010 - Universiteit Twente
Strategienota 2013-2016 - Universiteit Utrecht
Jaarverslag 2012 KHLeuven - Katholieke Hogeschool Leuven
Jaarverslag 2009 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarverslag 2011.pdf - Saxion Hogescholen
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa