Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

van financiering voor de

van financiering voor de onderwijs en onderzoektaak. Bewaakt moet worden dat onderzoeksprojecten ook een component ter vergoeding van de huisvestingskosten bevatten. Vanuit Europa en het Horizon 2020 programma zijn een aantal topsectoren bepaald, die een focus bieden voor de ontwikkeling en ondersteuning van bepaalde onderzoeksvelden. De Nederlandse universiteiten proberen hierbij sterk aan te sluiten op diverse relevante maatschappelijke uitdagingen. [38] Ook wordt er gezocht naar kostenbesparingen, waarbij er met name naar efficiënter gewerkt wordt. Er wordt gelet op de inzet van de bedrijfsmiddelen en gezocht naar een besparing op m2 gebruik, om zo de dalende financieringsinkomsten te compenseren. Sturingsmogelijkheden en impact op de campus Hieronder worden de beschreven (sub)trends gepositioneerd in een impactmatrix: heeft de universiteit veel of weinig sturingsmogelijkheden en is de impact op de campus groot of klein? Trends met veel impact, weinig sturingsmogelijkheden en onvoorspelbare consequenties dragen bij aan onzekerheden in de toekomstige vraag naar huisvesting en faciliteiten. Deze trends komen terug in de laatste paragraaf . 94 Campus NL Investeren in de toekomst

1. Europese financiering onderzoek (EU Horizon 2020). 2. Valorisatie versterken. 3. Crowdsourcing en funding. 4. Efficiënt inzetten bedrijfsmiddelen 5. Efficiency; besparen op m2. 6. Onderzoeksfinanciering onzeker/onder druk. 7. Nieuwe verdienmodellen; herschikking productieketens en dienstverlening (bijv. ‘Minerva Schools’). 8. Ambities kwaliteitsverbetering, profilering en academische vorming onder druk door niet ‘meegroeien’ Rijksbijdrage met aantal studenten 9. Onderzoekskwaliteit (citatie-impact) nu zeer hoog. Maar: is resultaat van vroeger. Impact te verwachten van afnemende investering? 10. Dalende prijs per student. 11. Structurele onderfinanciering universiteiten (sturingsdilemma). 12. Steeds minder inkomsten van subsidiering overheid/ investering in R&D. Welke consequenties voorgenoemde trends mogelijk hebben op universiteit en/of campus (management) wordt hieronder beschreven, gerubriceerd naar strategisch (impact op doelen), financieel (impact op euro’s), functioneel (impact op gebruik/ gebruikers) en fysiek (impact op kwantiteit of kwaliteit van m2). Strategisch • doelen • identiteit • reputatie • primaire proces De relatief krappere eerste geldstroom en de grotere afhankelijkheid van tweede en derde geldstroom maakt de tijdhorizon korter en de vraag naar flexibele - in plaats van specifieke - faciliteiten groter. Omdat de levensduur van gebouwen vaak (veel) langer is dan de zekerheid over beschikbare middelen, willen veel universiteiten geen risico lopen op leegstaande, niet nuttige, dure faciliteiten. Financieel • euro’s Onder invloed van meer onzekerheden in de financiering willen veel universiteiten het middelenbeslag flexibiliseren: meer tijdelijk personeel, meer gehuurde of onderverhuurde ruimte, minder middelen “vast in gebouwen” (voorzichtig met extra bouwen en eventueel courante gebouwen verkopen). Functioneel • # gebruikers • gebruikerseisen Er komt meer druk op het delen van kostbare onderzoeksinfrastructuur en het verbeteren van bezetting en benutting door onderwijs- en onderzoeksactiviteiten vaker in dezelfde ruimten te plannen. Door het toenemende bewustzijn van staf over de dalende budgetten en de moeite die het kost om alternatieve financiering te vinden, zal de bereidheid tot delen vermoedelijk ook steeds groter worden (en al zijn geworden). Fysiek • m2 Bestaand oppervlak zal beter moeten worden benut en nieuwbouw zal zorgvuldig afgewogen moeten worden met een baten-lasten-analyse. De ruimtebehoefte kan daardoor zelfs afnemen bij een stijgende onderwijs- en onderzoeksproductie, wat ook blijkt uit de cijfers van de afgelopen tien jaar (zie hoofdstuk 1). Campus NL Investeren in de toekomst 95

De campus als publiek domein - Rooilijn
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Dairy Campus waar staan we nu?
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Modulair Special - Open Universiteit Nederland
Modulair 5 (jaargang 23, 8 februari 2008) - Open Universiteit ...
5708369 Modulair 1.qxd - Open Universiteit Nederland
Modulair 1 (jaargang 27, 9 september 2011) - Open Universiteit ...
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
Onderwijs en Innovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Ervaringen met weblectures - Open Universiteit Nederland
Symposium Onderwijs: een Kunst! Van onderzoek naar ... - NVMO
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
jaarverslag 2010 - Universiteit Twente
Strategienota 2013-2016 - Universiteit Utrecht
Jaarverslag 2012 KHLeuven - Katholieke Hogeschool Leuven
Jaarverslag 2009 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarverslag 2011.pdf - Saxion Hogescholen
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
De Pewex-shops - archief van Veto