Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Een beeld uit de

Een beeld uit de interviews: ambitie om topuniversiteit te zijn en krappe financiering “geen match” De meeste universiteiten geven aan dat er een steeds grotere wig is ontstaan - “matching problematiek” genoemd - tussen de ambities om tot de wereldtop te behoren en de krappe financiële kaders: niet alleen wat betreft (kwaliteit en kwantiteit van) huisvesting en faciliteiten, maar ook wat betreft personeel. Op vele campussen worden creatieve oplossingen gezocht door samenwerkingsverbanden met de industrie en regionale overheidspartners, maar dat ligt voor fundamenteel onderzoek minder voor de hand dan voor toegepast onderzoek. Het huidige succes van Nederlandse universiteiten in internationale rankings wordt vooral gezien als rendement van investeringen uit het (verre) verleden. De vergelijking met buitenlandse investeringsniveaus in hoger onderwijs en innovatie wordt vaak gemaakt: Nederland loopt daarbij achter, wat niet alleen een aandachtspunt voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, maar ook voor Economische Zaken. Op diverse campussen en vooral in gebieden die al met demografische krimp of economische risico’s te maken hebben, zijn de samenwerkingsverbanden tussen universiteit, stad en bedrijfsleven (de zogenaamde “triple helix”) al sterk verbeterd in de afgelopen jaren. Wel wordt daarin onderlinge concurrentie ervaren. 2.8 Nieuw type onderwijs en onderzoek Ook onderwijs en onderzoek past zich aan op de veranderende omgevingen, zeker de jaren na de crisis waar steeds meer afgestudeerden na 1,5 jaar nog werkloos . De laatste jaren is dit verbeterd. (ROA rapport opnemen in de referenties) In het onderwijs is een verandering van studies te vinden, waarbij onder andere ondernemerschapsonderwijs toeneemt. Verder worden er bredere bachelors aangeboden, die interdisciplinaire onderwijsvormen aanbieden. De interactie tussen de student en docent is ook aan verandering onderhevig, nu online onderwijsvormen zoals MOOCs en SPOCs zich een weg banen binnen het onderwijs en nieuwe onderwijsconcepten als de “flipped classroom” zich voordoen. Tevens vindt er een opkomst van kleinschaliger en intensiever onderwijs plaats: de opkomst van de University Colleges. Ook vinden er veranderingen plaats in de gebruikers van de universiteit. De studenten versnellen hun studietempo, wat leidt tot een beter studierendement. Ook neemt het aantal ‘jonge’ studenten in de instroom toe. Daarnaast neemt het aantal onderzoekers en promovendi aan de Nederlandse universiteiten toe. Nieuwe manieren van lesgeven en werken ontstaan, waarbij er een sterke relatie met de digitalisering te vinden is. In het onderzoeksproces wordt vaker simulatie toegepast en de aandacht voor labruimten neemt toe. 96 Campus NL Investeren in de toekomst

Online en digitaal ondersteunde onderwijsvormen zijn niet meer weg te denken. Dit belet niet dat campuslocaties en universiteitsgebouwen van belang blijven [1] [27] [32]. Universiteiten zetten in op ‘kleinschalig intensief onderwijs’, University Colleges worden opgericht en nieuwe onderwijsaanpakken zoals ‘Flipped classrooms’ duiken op [1]. Ook levenslang leren komt sterker tot uiting, waarbij studenten van alle leeftijden meer toegang moeten krijgen tot opleidingen en bijscholingen. Sturingsmogelijkheden en impact op de campus Hieronder worden de beschreven (sub)trends gepositioneerd in een impactmatrix: heeft de universiteit veel of weinig sturingsmogelijkheden en is de impact op de campus groot of klein? Trends met veel impact, weinig sturingsmogelijkheden en onvoorspelbare consequenties dragen bij aan onzekerheden in de toekomstige vraag naar huisvesting en faciliteiten. Deze trends komen terug in de laatste paragraaf. 1. Levenslang leren. 2. Online onderwijsvormen: MOOCs, SPOCs 3. Versnelling studietempo studenten 4. Maatwerkdiploma’s 5. Meer brede bachelors 6. Meer interdisciplinaire onderwijsvormen 7. Flipped classroom 8. Kleinschaliger intensiever onderwijs; opkomst University Colleges 9. Meer aandacht voor labruimten. Meer simulatie in het onderzoeksproces. 10. Inzet op een beter studierendement (succesvol afronden studie) 11. Toename afgestudeerden die werkloos zijn (na 1,5 jaar) na de crisis 12. Wetenschapsagenda van de overheid: andere eisen (rol van de overheid). Europa en den Haag. 13. Interactie studenten/docenten - veel contact(uren) - contact centraal 14. Toename aantal onderzoekers & aantal promovendi (verdubbeling sinds 2000) 15. Toename ondernemerschapsonderwijs (Centres of Entrepreneurship) 16. Kritische houding stimuleren. Bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Welke consequenties voorgenoemde trends mogelijk hebben op universiteit en/of campus (management) wordt hieronder beschreven, gerubriceerd naar strategisch (impact op doelen), financieel (impact op euro’s), functioneel (impact op gebruik/ gebruikers) en fysiek (impact op kwantiteit of kwaliteit van m2). Campus NL Investeren in de toekomst 97

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland