Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Learn to Learn for Adult

Learn to Learn for Adult Returners Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het versterken van het skillssysteem. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Learn to Learn zet in op leren leren voor jongeren met leerproblemen. Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.facebook.com/Learn-to-Learn-for-Adult-Returners-218569714969594/?fref=ts Initiatiefnemer(s) met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt Dit is een samenwerking tussen gemeenten, leerwerkloketten, ROC en een niet-formele educatieaanbieder. Contactgegevens Contactpersoon Jumbo Klercq E-mailadres jumbo.elephant.klercq@gmail.com Telefoonnummer 06 2826 3998 Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Voor jongeren met leerproblemen: vaak jongeren met een allochtone achtergrond, maar ook veel jongeren met dyslectische of andere problemen. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief Jongvolwassenen met leerproblemen krijgen een kort stimuleringstraject aangeboden (gedurende 5 tot 10 middagen) waarin zij op een speelse wijze anders dan anders kennis maken met leervaardigheden. Lessen die te trekken zijn • Geef jongeren die hiervoor in aanmerking komen bijtijds de kans hier wat aan te doen (bijvoorbeeld bij veel schoolverzuim of uitval); • Niet-formele leertrajecten kunnen een goede opstap naar, respectievelijk ondersteuning zijn van, formeel onderwijs; • Samenwerking is belangrijk. 110 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Learn to Learn for Adult Returners | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Experiment Lerend Leven Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan Lerend Leven is één van de experimenten die Brainport Development in gang zet om extra vernieuwing in onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren. Samen met deskundigen (ondernemers, onderzoekers, werknemers, opleiders, overheid etc.) wordt verkend aan welke ‘knoppen’ er gedraaid moet worden om inzicht te krijgen in werking en oplossingsrichtingen die ervoor zorgen dat werknemers zich blijven ontwikkelen zodat ze kunnen blijven voldoen aan de eisen van de toekomstige arbeidsmarkt. Via een nieuwe manier van trial & error wordt de vraag vanuit verschillende invalshoeken benaderd en worden samen met belanghebbenden oplossingsrichtingen bedacht en uitgeprobeerd. Dit doen wij aan de hand van pilots (9) die enerzijds de werking onderzoeken en aantonen van een bepaalde aanpak. Anderzijds voeren we ‘verkenningen’ (4) uit die inzoomen op het invullen van randvoorwaarden die het blijven leren van werknemers mogelijk maken en/of stimuleren. De pilots richten zich zowel op het ontwikkelen van skills, het effectief benutten van skills alsmede het activeren van skills. Uitgangspunt is dat de pilot in een samenspel tussen werkgever en werknemer ontwikkeld en uitgevoerd wordt om op die manier een maximaal draagvlak en rendement te kunnen genereren. De kennis en ervaring die opgedaan worden met de pilots worden door Brainport Development gedissemineerd zodat anderen hier mogelijk door geïnspireerd worden. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Er is niet een specifiek probleem dat aangepakt wordt. De diverse pilots hebben allemaal tot doel om werknemers bewust te maken van zowel de noodzaak om zich te blijven scholen als ook bewust te maken van het in handen namen van de regie voor de eigen toekomst. Ieder bedrijf doet dit vanuit de eigen invalshoek die het beste bij bedrijf/organisatie past. Initiatiefnemer(s) met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt • Onderwijsinstellingen/opleiders; • Werkgevers; • Werknemers; • Vakbonden. Samenstelling is divers en afhankelijk van de pilot en het vraagstuk dat ten grondslag ligt aan de pilot. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Voor zowel werknemers als ook werkgevers. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Het experiment leven is begin 2016 gestart en zal minimaal gedurende een periode van 3 jaar worden uitgevoerd. De onder het experiment Lerend Leven in uitvoering zijnde pilots kennen een eigen doorlooptijd en verschilt per pilot. De pilot kennen weliswaar een doorlooptijd maar wij streven wel naar een continu proces en inbedding van de aanpak (pilot) binnen het bedrijf. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief Enkele voorbeelden die onder de vlag van Lerend Leven in opstart en/of uitvoering zijn: Sunset Career Uitgangspunt is om de oudere medewerker efficiënt te kunnen blijven inzetten voor de organisatie, rekening houdende met mogelijke (toekomstige) fysieke en/of vaktechnische uitdagingen/problemen. In dat kader vinden steeds verkenningen plaats op welke wijze de werknemer geschoold kan worden voor een andere rol of hoe daarbij ondersteund kan worden om de werknemer naar een andere functie/rol buiten het bedrijf te begeleiden. 111 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Experiment Lerend Leven | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti