Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Vocational Training

Vocational Training Intrapreneur - bedrijfsstages Uitgangspunt is de medewerkers meer inzicht te geven in alle functies en werkzaamheden in het bedrijf om zodoende eventuele andere kwaliteiten en voorkeuren van de medewerker inzichtelijk te krijgen. Zowel voor de medewerker zelf alsook voor de werkgever. Alle medewerkers, inclusief directie, lopen een aantal dagen stage op andere afdelingen in het bedrijf. Brainport Stars Uitgangspunt is het blijven scholen van met name de talentvolle medewerkers binnen het buiten het bedrijf. Indien de doorontwikkeling van een talentvolle medewerker niet in het eigen bedrijf kan plaatsvinden omdat de expertise niet voorhanden is, dan wordt een begeleidingstraject gestart om de scholing/ doorontwikkeling buiten het eigen bedrijf te laten plaatsvinden. Belangrijkste doel is om de medewerker te kans te bieden om maximaal te profiteren van de eigen talenten. Visie zonder grenzen Uitgangspunt is om de medewerkers uit te dagen om na te denken over ‘wat zij nog meer voor het bedrijf kunnen betekenen’. Dit buiten de huidige rol die men vervult. Hierdoor krijgt men meer zicht in eigen talenten, interesses, affiniteit met andere functies etc. In de in uitvoerig zijnde pilot heeft dit er in ieder geval toe geleid dat medewerkers die anders mogelijk a.g.v. een ver doorgevoerde automatisering, het bedrijf hadden moeten verlaten, een andere rol hebben kunnen invullen. Werkgever biedt ruimte hiervoor en ondersteunt met opleiding. Lessen die te trekken zijn • Wat zijn randvoorwaarden die van invloed zijn op het blijven leren en scholen van werknemers; • Wat is de verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever; • Welke scholings- en opleidingsbehoefte is er; • Wat moet er veranderen in de onderwijssystematiek; • Welke wettelijke en juridische randvoorwaarden zijn van invloed op leven lang leren. Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.brainportdevelopment.nl Contactgegevens Contactpersoon Peter Cox E-mailadres peter.cox@brainportdevelopment.nl Telefoonnummer 06 1413 6009 Leer ambassadeur Uitgangspunt van de leerambassadeur is dat medewerkers die binnen bedrijf al een transitie hebben doorlopen naar een nieuwe rol, andere medewerkers ondersteunen en begeleiden in transitieproces. Waarbij tevens verkend wordt welke opleiding en scholing hierbij moet worden aangeboden. 112 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Experiment Lerend Leven | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Persoonlijke TrainingsToelage (PTT) Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het activeren van skills; • Anders, nl.: en het nemen van initiatief door de medewerker. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Het activeren van de medewerker om eigen verantwoordelijkheid te nemen en tot stappen in de eigen loopbaanontwikkeling te komen en/of om het initiatief te nemen in scholing. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Sociale partners, O&O-organisatie, werknemers en werkgevers in de metaalbewerking. Daarom investeert de metaalbewerking in inspiratie Veel vakmensen hebben niet de warmste herinneringen aan de eigen schooltijd maar leggen wel een enorme trots aan de dag t.a.v. het eigen technisch vakmanschap. Men blijft graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het eigen vakgebied en wil deze ontwikkelingen ook beheersen. Dit gevoel van vaktrots wordt gevoed met ons metaaljournaal (herkenbare rolmodellen die hun eigen ontwikkeling en technologische innovatie presenteren) en onze kennisavonden waarbij vakmensen gericht worden uitgenodigd om kennis te nemen van moderne ontwikkelingen. Dit is bedoeld ter inspiratie en aanzet tot persoonlijke ontwikkeling. Sinds dit jaar worden deelnemers na de kennisavond benaderd met een aansluitend cursusaanbod. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Van 2008 tot nu. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief De PTT is een financiële regeling – in 2016 gaat het om een bedrag van 8,4 mln. – met als bijzonder kenmerk dat het bedrag gekoppeld wordt aan een individuele medewerker. De regeling doet een appél op de eigen verantwoordelijkheid van de vakman om het vakmanschap te onderhouden en daartoe initiatief te nemen. Dit komt tot uitdrukking in gesprek tussen de medewerker en zijn leidinggevende. Vakmanschap dient immers een gemeenschappelijk belang van bedrijf (concurrentiekracht en flexibiliteit) en werknemer (loopbaan en inzetbaarheid). Het resultaat van het gesprek wordt vastgelegd in een POP en dient als basis voor het verstrekken van PTT. Aan de inhoud van de opleiding worden geen voorwaarden gesteld. Geld alleen is echter niet genoeg! En daarom investeert de metaalbewerking in persoonlijk contact en informatie Hulp bij het voorbereiden en voeren van het gesprek wordt geboden in de vorm van bijvoorbeeld de SkillsManager (een internetapplicatie met daarin ruim 300 profielen van beroepen op alle niveaus in de techniek – wat valt er te kennen en kunnen, welke stappen te zetten en welke scholing noodzakelijk), adviseurs in de regio en loopbaancoaches. Het is een effectieve aanpak gebleken getuige het feit dat ook tijdens de crisisperiode de deelname aan scholing onverkort is gecontinueerd. Kern van de aanpak is de mix van producten (geld, hulp/advies, info zoals een cursuscatalogus en etalage met voor de sector belangrijke opleidingen), het minimaliseren van bureaucratie (liberaal regiem, eenvoudig aan te vragen door 5 muisklikken en nagenoeg volledig gedigitaliseerd) en snel duidelijkheid 113 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Persoonlijke TrainingsToelage (PTT) | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti