Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Wederkerig investeren in opleiden van verpleegkundigen Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Vanuit de gedeelde ambitie om in het verpleegkundig beroepenveld een onderscheid in de rollen van de MBO- en HBO-verpleegkundige zo neer te zetten dat de verpleegkundige zorg op een hoger niveau getild kan worden, hebben Avans Hogeschool (‘Avans’) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (‘JBZ’) het traject ontwikkeld om hierin intensief samen te werken en als partners hieraan vanuit ieders eigen maatschappelijke doelstelling in coproductie een bijdrage te leveren. Vanuit de ambitie om de verpleegkundige zorg op een hoger niveau te brengen, stellen Avans en JBZ zich tot doel om: 1. Binnen de specifieke context van het ziekenhuis een professional op te leiden die: a. Hoogwaardige en op evidence gebaseerde zorg kan leveren; b. In staat is om ontwikkelingen in maatschappij, zorg en andere voor zorg relevante gebieden om te zetten in innovaties; en c. In staat is om vanuit een overstijgende en coördinerende rol over de grenzen van een discipline of branche heen te kijken en op die wijze een belangrijke rol te vervullen in de afstemming en de keten. Hiertoe ontwikkelen Avans en het JBZ een 2-jarig dedicated opleidingstraject binnen het ziekenhuis gedurende jaar 3 en 4 van de verpleegkunde opleiding met een passende aanloop naar dit traject toe en met de daarvoor benodigde randvoorwaarden binnen de beide instellingen. 2. Een samenwerking neer te zetten waarbij alle betrokkenen gemeenschappelijk leren en professionaliseren. Dit vanuit een overtuiging dat een optimaal opleidingstraject slechts ontwikkeld en uitgevoerd kan worden wanneer: a. Alle betrokkenen elkaars rollen, verantwoordelijkheden, opdrachten en dillemma’s goed te leren kennen. Daarbij ook de mogelijkheid hebben om elkaars context te ervaren en erin deel te nemen; b. Een identieke taal spreken door gemeenschappelijk te evalueren en verbeteren en te leren en professionaliseren. 3. Tot slot om vanuit een continue wens om te groeien, te verbeteren een onderzoekslijn op het gebied van praktijkleren neer te zetten. Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt Avans Hogeschool en Jeroen Bosch Ziekenhuis. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? HBO-verpleegkunde studenten, Verpleegkundigen, Docenten HBO-verpleegkunde. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Van 2014 tot in de uitvoering blijvend. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief Het programma is nog in ontwikkeling. Op dit moment zijn er slechts enkele onder– delen ingevoerd: • De Avans docent is bijvoorbeeld structureel een dagdeel per week in het JBZ; • Reflectieve onderwijsonderdelen worden niet op school maar in het JBZ gegeven; 22 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Wederkerig investeren in opleiden van verpleegkundigen | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

• Er zijn vaste docenten van school gekoppeld aan het JBZ; • Onderdelen voor studenten worden altijd in coproductie ontwikkeld en gegeven; • Leerplannen komen sneller en meer in coproductie tot stand; • Er worden mogelijkheden gecreëerd tot het met de patiënt meelopen in de zorg– keten ook buiten het ziekenhuis; Door de intensieve samenwerking ontstaat automatisch verdere professionalisering van alle betrokken individuen en de betrokken contexten (school en praktijk). Een eerste onderzoek naar werkplekleren is recent opgestart: randvoorwaarden voor het geven van feedback van studenten aan begeleiders. Nationale Skills Strategie Lessen die te trekken zijn • Binnen dit project hebben we school in het ziekenhuis en het ziekenhuis in school gehaald en we zien deze manier van samenwerken een continu proces van werkplekleren oplevert voor zowel school, JBZ en uiteraard de student; • Open staan voor elkaars context en handelen vanuit een overstijgend belang is essentieel voor het slagen van een dergelijk project. Contactgegevens Contactpersoon Sascha van Kuppeveld E-mailadres s.v.kuppeveld@jbz.nl Telefoonnummer 06 2259 0164 23 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Wederkerig investeren in opleiden van verpleegkundigen | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD