Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Programma verpleegkundig

Programma verpleegkundig leiderschap Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills; • Het effectief benutten van skills; • Het activeren van skills; • Het versterken van het skillssysteem. Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt Avans Hogeschool en Jeroen Bosch Ziekenhuis. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Doel van het programma is om in de praktijk het verschil in de functie van MBOverpleegkundige en HBO-verpleegkundige helder neer te zetten, waarbij beide elkaar aanvullen en er gekomen wordt tot een verbeterde en verbeterende kwaliteit van zorg. Dit vraagt niet alleen om actuele en heldere opleidingsprofielen (MBO en HBO) maar vooral ook om: 1. Heldere functieprofielen/beroepsprofielen voor in de praktijk 2. Een veranderende werkcontext: a. Toegevoegde waarde van beide functies in relatie tot elkaar en de zorgoutput verhelderen; b. HBO-werk en denkniveau van de (langer in functie zijnde) HBO-verpleegkundige activeren c. Kennis, vaardigheden en professionaliteit van de HBO-verpleegkundige verder ontwikkelen op basis van de zorg van nu en de toekomst (Kennis: EBP, klinisch redeneren, verpleegkundig proces; vaardigheden/professionaliteit: zie kennis en aanvullende zaken als leiderschap, samenwerken, coachen, probleem analytisch vermogen e.d.; d. Zorgprocessen dusdanig aanpassen dat het beter mogelijk is om deze HBOkennis/vaardigheden/professionaliteit in de praktijk te tonen/benutten. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? MBO-verpleegkundigen en HBO-verpleegkundigen. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Het project is in 2009 gestart vanuit door de Verpleegkundige Adviesraad geformuleerde en door de Raad van Bestuur geaccordeerde visie op verpleegkundige zorg. Vervolgens zijn randvoorwaarden ontwikkeld en geïmplementeerd, zoals op opleidingsniveau gebaseerde functieomschrijvingen en strategische personeelsplanning. Vanaf 2014 worden de KIPZ-gelden gebruikt om middels een drie-jarig action learning programma HBO en MBO verpleegkundigen binnen het JBZ en studenten verpleegkunde die als stagiaire aanwezig zijn, om daadwerkelijk op niveau gedifferentieerde zorgverlening te leren bieden. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief De verpleegkundige professional staat 24 uur per dag aan het bed bij de patiënt en is hiermee een grote schakel in de kwaliteit van zorg. Het opbouwprogramma Verpleegkundig Leiderschap geeft de komende drie jaar de niveau 5 verpleegkundigen handvatten om met de gehele afdeling de kwaliteit van zorg nog beter te maken. Dat gebeurt vanuit drie grote thema’s, organisatie van het verpleegkundig proces, implementatie van evidence based practice en versterking van klinisch redenerend vermogen. Het opbouwprogramma is verbonden met de grote strategische programma’s JCI-accreditatie, Digitaal Werken en Capaciteitsmanagement. 24 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Programma verpleegkundig leiderschap | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

De VAR (verpleegkundige adviesraad) beschrijft verpleegkundig leiderschap als volgt: “Leidinggevende en niet-leidinggevende verpleegkundigen op alle niveau’s, stimuleren, doceren en inspireren verpleegkundigen om excellente zorg te verlenen. Verpleegkundig leiderschap is collega-verpleegkundigen enthousiasmeren voor zorgvernieuwing; effectieve samenwerking met collega’s en overige professionals; het stellen van prioriteiten; en het verhogen van de kwaliteit van zorg. Verpleegkundigen zijn vertegenwoordigd in alle hiërarchische lagen van de organisatie (participerend management)”. Zie voor meer informatie het Strategisch opleidingsplan 2.0 van het JBZ en de ‘visie op de verpleegkundige professional’ van de VAR, eventueel op te vragen bij onderstaande contactpersoon. De niveau 5 verpleegkundigen krijgen door middel van het programma concrete handvaten aangereikt om als kartrekker, kwaliteitsaanjager, coördinator en als coach van collega’s of studenten aan bed de drie thema’s van het opbouwprogramma te integreren in de dagelijkse werkzaamheden op de afdeling. De drie thema’s in het opbouwprogramma zijn • Evidence Based Practice; • Klinisch redeneren; • Verpleegkundig Proces, Dagindeling, Dossier en achterliggende het classificatiesysteem, NANDA NIC NOC. betreft enerzijds de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van oa. EBP, verpleegkundig proces en klinisch redeneren. Anderzijds is de taak- rolverdeling van beide niveaus dusdanig vormgegeven dat zowel de MBO als HBO verpleegkundige excelleert in haar zorgverlening. Lessen die te trekken zijn Voor succes van het programma waren de volgende zaken essentieel: • Een heldere visie en doel; heldere afbakening van doelgroepen; • Brede gedragenheid in de organisatie en mandaat van de Raad van Bestuur; • Verbinding van het programma met strategische agenda van de organisatie; • Nadruk op werkplekleren, met beperkte ‘lesdagen’ ter ondersteuning en voorbereiding; • Daadwerkelijk transformatie van de praktijk vanwege de praktijkopdrachten/ werkplekleren; • Waardering voor beide rollen; • Beschikbaarheid van KIPZ-gelden; Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.youtube.com/watch?v=zXm_hqyr8Pw (filmpje) Een begeleidingsteam verzorgt voor de drie thema’s zowel theoretisch onderwijs als begeleiding van verpleegkundigen en operationeel management in daadwerkelijke uitvoering van de thema’s in de praktijk. Het programma is opgebouwd als een ‘estafette’; alle deelnemers volgen alle thema’s, maar in verschillende volgorde. Elk thema duurt 9 maanden. Contactgegevens Contactpersoon Sascha van Kuppeveld E-mailadres s.v.kuppeveld@jbz.nl Telefoonnummer 06 2259 0164 Doelstelling programma Verpleegkundig leiderschap is herkenbaar geïmplementeerd in de werkwijze van zowel leidinggevenden, niveau 5 (HBO) en niveau 4 (MBO) verpleegkundigen. Dit 25 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Programma verpleegkundig leiderschap | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw