Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Colofon Disclaimer

Colofon Disclaimer Uitgave Sociaal-Economische Raad Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag In deze bundel zijn goede voorbeelden bijeen gebracht, die de SER ontvangen heeft naar aanleiding van de dialoogbijeenkomst op 8 september 2016 ten behoeve van de nationale Skills Strategie, die de OESO in opdracht van het kabinet uitvoert. De voorbeelden zijn, behoudens enkele redactionele aanpassingen, ongewijzigd gebleven. Afdeling Communicatie T 070 3499 535 E communicatie@ser.nl www.ser.nl Eindredactie SER-secretariaat Joris Steenkamp Brigid Claassen Fotografie Dirk Hol, Hollandse Hoogte en Shutterstock Vormgeving Opmaak SER © 2016, Sociaal-Economische Raad Alle rechten voorbehouden Overname van teksten is toegestaan onder bronvermelding. De teksten in deze uitgave zijn aangeleverd door diverse partijen. De SER heeft deze alleen gebundeld en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. 2 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Colofon & Disclaimer | Index in rubrieken | Index op alfabet | SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Woord vooraf De mate van beschaving van een samenleving is af te lezen aan de kansen die je krijgt om jezelf te ontwikkelen tot wie je wilt zijn. Juist in deze tijd van grote, snelle veranderingen zijn gelijke kansen belangrijker dan ooit. Dat geldt voor het vinden en behouden van een duurzame plek op de veranderende arbeidsmarkt. Maar evenzeer voor het volwaardig meedoen in het sociale en maatschappelijke leven, waarin mensen ook andere rollen en taken vervullen. Deze veeleisende tijd vraagt om grotere onderlinge betrokkenheid en samenwerking om ieders talent en vaardigheden tot ontwikkeling te brengen. Het Kabinet heeft de OESO gevraagd om een diagnose te geven van de uitdagingen waarvoor Nederland staat op het gebied van de vaardigheden – skills – van de beroepsbevolking. Begin 2017 presenteert de OESO zijn bevindingen. Op basis daarvan willen we samen met het veld een Skills Strategie voor Nederland ontwikkelen die de vaardigheden van onze beroepsbevolking toekomstbestendig maakt. De SER speelt in dit proces een actieve, verbindende rol door die maatschappelijke opdracht concreet te maken. en voorbeelden leert ons dat er een breed gedeeld gevoel van urgentie en inspiratie is in de verschillende sectoren en regio’s om het vermogen te versterken om te blijven leren en ontwikkelen. Heel graag bedanken we iedereen die heeft bijgedragen aan de dialoogbijeenkomsten: de deelnemers, de indieners van de voorbeelden en ‘last but not least’ het kundige team van de OESO onder de inspirerende leiding van Joanne Caddy. We zien uit naar het OESOrapport dat naar verwachting op 20 april 2017 zal worden gepresenteerd en waarvoor we graag alle deelnemers en geïnteresseerden willen uitnodigen. U hoort nog van ons! Talenten herkennen en kansen geven om die talenten verder te ontwikkelen is een missie voor ons allemaal. Iedereen kan een held zijn voor iemand anders. Er ligt hier een belangrijke taak voor onderwijs en overheden, werkgevers, sociale partners, O&O fondsen, Leerwerkloketten en tal van andere (maatschappelijke) organisaties. Een mooie illustratie van deze brede, maatschappelijke missie is dat de SER en de departementen van OCW, SZW, EZ en Financiën intensief samenwerken aan de Skills Strategie. In deze bundel vindt u een indrukwekkend aantal goede voorbeelden van (vaak samenwerkende) organisaties die zich inzetten voor het ontwikkelen van vaardigheden van mensen, om hen daarmee beter toe te rusten voor de taken die zij vervullen in de samenleving. Deze voorbeelden bieden inspiratie voor de Skills Strategie voor Nederland en zijn bijeengebracht door betrokken organisaties naar aanleiding van dialoogbijeenkomsten die hiervoor zijn georganiseerd. Deze schat aan informatie Mariëtte Hamer Voorzitter SER Jet Bussemaker Minister van OCW 3 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Woord vooraf | Index in rubrieken | Index op alfabet | SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...