Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Looptijd van het

Looptijd van het initiatief / voorbeeld Begonnen in 2013 en geen eindtijd. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief • Op de website voor het HBd is uitgebreide informatie te vinden. Hier aan de hand van bepaalde aspecten een omschrijving van wat het HBd is. • Het HBd is een type opleiding die op niveau 5 van het NLQF kan worden geplaatst; • Het gaat om een opleiding die in voltijd, deeltijd of duaal in 1,5 tot 2 jaar kan worden gedaan; • De eerste vorm van het HBd is dat binnen een sector van het werkveld met de betrokken partijen wordt vastgesteld wat nodig is voor functies (beroepen, werkplekken, situaties…) op niveau 5, binnen de bedrijven die tot het werkveld behoren. Op basis daarvan wordt het programma opge-steld, in samenspraak met opleiders. Vervolgens wordt het programma ingeschaald via het NCP van het NLQF; • De tweede vorm van het HBd is dat aanbieders van Associate degree-opleidingen (Ad) in samen-spraak met het werkveld bezien welke competenties van een dergelijk programma nodig is voor bepaalde functies, en hoe deze kunnen worden aangevuld tot een eigen HBd-programma. Het is dan zo dat een bezitter van een HBd-diploma een substantieel deel aan vrijstellingen voor een Ad kan krijgen, als hij of zij dat wil voor de persoonlijke ontwikkeling; • In beide gevallen wordt het HBd verzorgd in een flexibele setting (tijd, vorm, aanpak, lestijd, lesplaats e.d.), gebaseerd op de wensen van het werkveld. Het is een privaat traject, dus vandaar dat dit mogelijk is; • HBd’s staan in een register; • Per sector is er een overlegorgaan van aanbieders van een HBd en de werkveldorganisaties. Deze borgen samen de actualiteit van het programma (1x per jaar bespreken wat zoal nieuwe ontwik-kelingen binnen de sector zijn, te vertalen naar het HBd, 1x per jaar overleggen over wat in de vernieuwde HBd’s is opgenomen). Op die wijze is er per jaar een moment waarop wordt bezien of een HBd nog aan alle eisen voldoet. Dat is voor formeel onderwijs een keer per zes jaar, voor het NLQF is dan een keer per vijf jaar; • Het laten doen van een HBd komt voor rekening van het bedrijf en de werknemer zelf. Maar bezit¬ters van een HBd kunnen op basis van de overlap met formele opleidingen (Ad, Bachelor) zelf bepalen of ze zich inschrijven voor een hogeschool om ook die graad te behalen. Zo kunnen de ‘belangen’ van beide partijen worden gediend. Nog even kort over de jongere die het hbo doet en bijvoorbeeld in jaar 2 dreigt vast te lopen • Deze student wordt halverwege het studiejaar ‘gespot’, en krijgt dan nog een semester lang een maatwerktraject; • Een van de mogelijkheden is om te bezien op basis van wat al is behaald hoe een HBd (of een groot deel ervan) kan worden behaald, door in dat semester allerlei modules te volgen (kan ook uit andere studiejaren en andere opleidingen zijn, of via aparte trainingen). Op basis daarvan kan de betrokkene solliciteren bij bedrijven die functies hebben waarvoor een HBd handig is (en als niet alles nog is behaald, kan het HBd worden afgerond in het eerste werkjaar); • Hiermee wordt uitval omgebogen naar een begeleid verlaten van het onderwijssysteem; • Ook kan hiermee een structurele samenwerking tussen instelling en werkgevers worden ingevuld. Er zijn meer details te geven, maar dan is een eigen conferentie handig. Lessen die te trekken zijn De belangrijkste les is dat het lastig is om het formele onderwijssysteem te flexibiliseren en op basis van de vraag van het werkveld naar gekwalificeerde personen (opscholen, instroom van studenten) maatwerk te leveren ten aanzien van onderwijstrajecten. Het zijn of bedrijfsopleidingen of formele opleidingen zoals de Ad. Men praat over verschillende behoeftes, mogelijkheden en vormen van het verzorgen van scholing. De werelden liggen vaak ver uiteen, ondanks alle goede bedoelingen en inzet van mensen die mooie dingen tot stand weten te brengen. 46 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Hoger Bedrijfsdiploma (HBd) | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Er is behoefte aan een structuur, met meerdere mogelijkheden om als onderwijs en bedrijfsleven samen te werken. Dan moeten er meerdere erkende types qua kwalificaties zijn. Denk aan de manier waarop landen als de VS (Community Colleges) hierop inspelen, gewoon omdat het noodzaak is voor de economie en de mensen zelf. Maar ook landen als Zwitserland en Duitsland hebben mooie voor-beel¬den van systemen waarbinnen jongeren en ouderen op basis van het formele onderwijssysteem hun weg weten te vinden. Zwitserland heeft een duidelijk motto: ‘No dead ends in our system - for everyone, anytime’. Nationale Skills Strategie Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.hogerbedrijfsdiploma.nl • www.leidoacademy.nl Contactgegevens Contactpersoon Hans Daale E-mailadres info@leido.nl Telefoonnummer 06 1021 3508 47 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Hoger Bedrijfsdiploma (HBd) | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD