Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Taal voor het Leven Bij

Taal voor het Leven Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills; • Het versterken van het skillssysteem. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Taal voor het Leven heeft als doel dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Om goed mee te kunnen doen in de samenleving, moet je Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Je moet ook kunnen rekenen en omgaan met een computer. Taal is niet een doel, maar een middel. Het helpt mensen vooruit. Als je bijvoorbeeld een (online) sollicitatieformulier kunt invullen, is het gemakkelijker om een baan te vinden. Wie de bijsluiters van medicijnen begrijpt, loopt minder risico ze verkeerd in te nemen. En als je je (klein)kinderen kunt voorlezen, vergroot dat ook hun plezier en woordenschat. 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder kunnen echter onvoldoende lezen, schrijven en/of rekenen om mee te kunnen doen. Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is /uitgevoerd wordt • Onderwijsinstellingen; • Bedrijven / brancheverenigingen; • Gemeenten / provincie; • Intermediairs; • Anders, nl.: zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligers Looptijd van het initiatief / voorbeeld 2012-2015 als pilot in zeven arbeidsmarktregio’s, sinds 2016 landelijk als onderdeel van Tel mee met Taal, het gezamenlijke actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Korte omschrijving van het voorbeeld /initiatief Gemeenten en organisaties die aan de slag willen met een effectieve lokale aanpak van laaggeletterdheid, kunnen gebruikmaken van het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. Het programma helpt hen bij het duurzaam vinden, opleiden en volgen van mensen die moeite hebben met basisvaardigheden. Hiervoor zijn via pilots en samen met betrokken organisaties verschillende materialen en instrumenten ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingsmodellen, Taalhuizen, screeningsinstrumenten als de Taal- en Digimeter, lesmaterialen en allerlei soorten trainingen en voortgangstoetsen om de kwaliteit van lesgeven aan laaggeletterden zo optimaal mogelijk te maken. Gemeenten hebben een centrale rol in de lokale aanpak. Taal voor het Leven kan gemeenten ondersteunen bij de opbouw van een sterke(re) lokale infrastructuur. Ook kan het programma helpen effectief de doelgroep te vinden, op te leiden en te volgen in haar voortgang op taal- en participatieniveau. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Voor laaggeletterden, vrijwilligers en de hierboven genoemde organisaties. Lessen die te trekken zijn De resultaten van Taal voor het Leven maken duidelijk dat de basis voor het bereiken van substantiële aantallen deelnemers bestaat uit een kwalitatieve en brede samenwerking van partnerorganisaties, in combinatie met de inzet van de Taalmeter. 54 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Taal voor het Leven | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Benaderingen gericht op specifieke doelgroepen, zoals lesmateriaal gericht op thuisadministratie of het behalen van een VCA-certificaat, kunnen deze basis vervolgens verbreden. Een zogenaamd Taalhuis, een laagdrempelig en fysiek punt in de stad, is gewenst zodat mensen in hun buurt terechtkunnen voor advies en informatie. Nationale Skills Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.taalvoorhetleven.nl Strategie Contactgegevens Contactpersoon Jelle Vennik (projectleider Stichting Lezen & Schrijven) E-mailadres jelle@lezenenschrijven.nl Telefoonnummer 070 3108 901 Skills Challenges orkshop: exploring good practices 55 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Taal voor het Leven | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...